Quyết định số 37/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 37/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/QĐ-UBDT về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) trên Internet của Uỷ ban Dân tộc do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số 37/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005 V/v Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) trên Internet của Uỷ ban Dân tộc QUYẾT ĐỊNH BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Căn cứ giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 455/GP-BC ngày 13/10/2004 của Cục Báo chí, Bộ Văn hoá-Thông tin; Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ngày 18/1/2005 về việc thành lập trang thông tin điện tử trên Interrnet về lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban biên tập Website của Uỷ ban Dân tộc, gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí Phạm Văn Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Phụ trách Vụ Tuyên truyền: Tổng biên tập trang Web. 2. Đồng chí Cao Cự Tú - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Tin học: Phó Tổng biên tập thường trực trang Web. 3. Đồng chí Hà Doãn Tồn - Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển: Phó tổng biên tập thường trực trang Web. 4. Đồng chí Lê Văn Vui - Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc: Phó tổng biên tập trang Web. 5. Đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Viện Trưởng Viện Dân tộc: Biên tập viên.
  2. 6. Đồng chí Nguyễn Cao Thịnh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Uỷ ban: Biên tập viên. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng ban Thư ký biên tập,Báo Dân tộc và Phát triển: Biên tập viên. 8. Đồng chí Phạm Tuấn Mạnh - Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền: Biên tập viên. 9. Đồng chí Phạm Văn Sửu - Chuyên viên chính Vụ Chính sách Dân tộc: Biên tập viên. 10. Đồng chí Hà Việt Quân - Chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc: Biên tập viên. 11. Đồng chí Hồ Thị Thanh Trúc - Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế: Biên tập viên. Điều 2. Ban biên tập Website có nhiệm vụ quản lý và vận hành Website của Uỷ ban Dân tộc trên Internet; thực hiện các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 19/2005/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Giúp việc cho Ban biên tập có Tổ thư ký thường trực bao gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí Cao Cự Tú - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Tin học - Phó Tổng biên tập thường trực trang Web: Tổ trưởng Tổ thư ký. 2. Đồng chí Lang Thị Minh - Kế toán Trung tâm Tin học: Thành viên 3. Đồng chí Cao Cường - Kỹ thuật viên Trung tâm Tin học: Thành viên. Điều 3. Hoạt động của Ban biên tập Website 1. Ban biên tập Website hoạt động dưới hình thức kiêm nghiệm, được phép sử dụng tài khoản, con dấu và trụ sở của Trung tâm Tin học, Uỷ ban Dân tộc để làm việc và giao dịch. 2. Ban biên tập được sử dụng bộ máy và nhân lực của Trung tâm tin học, các cộng tác viên từ các đơn vị chức năng của Uỷ ban Dân tộc và các tổ chức cá nhân bên ngoài để phục vụ các nhiệm vụ đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tộc giao. 3. Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ phối hợp với Vụ Tuyên truyền xây dưng quy chế hoạt động và quản lý trang Web gửi các cơ quan chức năng thẩm định, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt. 4. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập Website do ngân sách Nhà nước cấp qua Trung tâm Tin học từ nguồn kinh phí hoạt động của Uỷ ban Dân tộc.
  3. Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trưởng ban biên tập Website đối ngoại, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban và các đồng chí có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Ksor Phước
Đồng bộ tài khoản