Quyết định số 3708/QĐ-BCT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 3708/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3708/QĐ-BCT về việc phê duyệt “quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3708/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3708/Q -BCT Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T “QUY HO CH H TH NG C A HÀNG XĂNG D U D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N II N NĂM 2015, NNH HƯ NG N NĂM 2020” B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP v vi c l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 2604/2007/Q -BCT ngày 05 tháng 10 năm 2007 c a B Công Thương v vi c phê duy t cương và d toán l p “Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n II n năm 2015, nh hư ng n năm 2020”; Xét t trình s 0443 ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Công ty C ph n Tư v n xây d ng Petrolimex; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n II n năm 2015, nh hư ng n năm 2020”, v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n - m b o cung c p y và an toàn xăng d u cho các phương ti n giao thông trên tuy n ư ng H Chí Minh, ng th i áp ng yêu c u phát tri n kinh t , xã h i và b o m an ninh qu c phòng c a các a phương d c tuy n ư ng. - m b o ch t lư ng d ch v thương m i, l i ích ngư i tiêu dùng và nâng cao hi u qu kinh doanh. K t h p kinh doanh xăng d u v i các d ch v thương m i khác, hình thành các i m giao thông tĩnh là m t k t c u h t ng c a các ư ng qu c l . - Khuy n khích m i thành ph n kinh t trong nư c tham gia u tư, kinh doanh, trong ó ưu tiên các doanh nghi p ch o c a Nhà nư c, b o m ngu n cung c p xăng d u trong m i tình hu ng. 2. M c tiêu phát tri n M c tiêu chung: Xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh m t m ng lư i c a hàng khang trang, hi n i áp ng y nhu c u tiêu dùng xăng d u c a các phương ti n giao thông lưu hành trên ư ng và c a các a phương d c tuy n ư ng. Nâng cao tính ti n tích c a d ch v t ng h p trong kinh doanh bán l xăng d u ngang t m v i các nư c trong khu v c. Kiên quy t lo i b nh ng c a hàng có quy mô quá nh bé, kém m quan ki n trúc và vi ph m các yêu c u v a i m xây d ng. M c tiêu c th :
 2. - Xây d ng v s lư ng c a hàng v i quy mô ư c xác nh trong quy ho ch v i s phân b h p lý, khoa h c trên d c tuy n ư ng H Chí Minh. L y nhi m v cung c p xăng d u cho các phương ti n giao thông trên tuy n ư ng, b o m an ninh qu c phòng, an toàn giao thông là chính, k t h p áp ng nhu c u tiêu th xăng d u c a các i tư ng khác d c hai bên ư ng. - Kh c ph c nh ng t n t i trong phân b v trí, trong m b o an toàn phòng cháy ch a cháy và v sinh môi trư ng c a các c a hàng hi n có. K t h p vi c bán l xăng d u v i các d ch v thương m i khác và hình thành nh ng i m giao thông tĩnh (tr m ngh ) nh ng a i m phù h p d c tuy n ư ng. - Phát huy ư c n i l c, c bi t là huy ng ư c ngu n v n c a các thành ph n kinh t trong nư c vào u tư và kinh doanh. - T o cơ s pháp lý các doanh nghi p ch ng v k ho ch u tư xây d ng m i và c i t o, nâng c p các c a hàng xăng d u hi n có. 3. nh hư ng phát tri n - Quy ho ch m ng lư i c a hàng xăng d u ph i phù h p v i các quy ho ch có liên quan như Quy ho ch xây d ng ư ng H Chí Minh, Quy ho ch phát tri n công nghi p d c tuy n ư ng H Chí Minh, Quy ho ch t ng th kinh t - xã h i các a phương có tuy n ư ng ch y qua … - Quy ho ch m ng lư i c a hàng xăng d u ph i b o m tính khoa h c, áp ng nhu c u s d ng xăng d u m t cách t t nh t, hi u qu nh t. - Các c a hàng xăng d u ư c xây d ng theo quy mô th ng nh t, công ngh hi n i, b o m an toàn v phòng cháy ch a cháy và v sinh môi trư ng. 4. Quy ho ch phát tri n 4.1. Các tiêu chí xây d ng c a hàng a) V quy mô, di n tích - C a hàng lo i I: t i thi u ph i có 6 c t bơm (lo i 1-2 vòi) kèm theo nhà ngh , bãi xe qua êm và các d ch v thương m i khác. Di n tích t (không k t lưu không n mép ư ng) t i thi u ph i t 5600m2, có chi u r ng m t ti n t 70m tr lên. - C a hàng lo i II: t i thi u ph i có 4 c t bơm (lo i 1-2 vòi) kèm theo các d ch v thương m i khác. Di n tích t (không k t lưu không n mép ư ng) t i thi u ph i t 3000m2, có chi u r ng m t ti n t 60 m tr lên. - C a hàng lo i III: + i v i c a hàng xây d ng m i: t i thi u ph i có 3 c t bơm (lo i 1-2 vòi) kèm theo d ch v r a xe. Di n tích t (không k t lưu không n mép ư ng) t i thi u ph i t 900 m2, có chi u r ng m t ti n t 30 m tr lên. + i v i c a hàng ang kinh doanh: căn c i u ki n t ai, v trí c th có các bi n pháp s p x p, m r ng, c i t o theo hư ng t các tiêu chí quy nh. b) Tiêu chí v kho ng cách - Kho ng cách gi a 02 c a hàng lo i I ≥ 40km - Kho ng cách gi a 02 c a hàng lo i II ≥ 20km.
 3. - C a hàng xăng d u lo i III v i nhau và v i c a hàng lo i I, II: + Trong khu v c ô th : ≥ 4km + Ngoài khu v c ô th : ≥ 12 km - i v i nh ng o n ư ng trùng v i tuy n ư ng cao t c B c Nam, ch u tư xây d ng c a hàng lo i I và lo i II v i các tiêu chí sau: - Kho ng cách gi a 02 c a hàng lo i I ≥ 100km - Kho ng cách gi a 02 c a hàng lo i II ≥ 50km c) Tiêu chí v a i m - Thu n l i v m t n i k t v i các công trình h t ng: giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c gi m thi u chi phí u tư, b o m hi u qu kinh doanh. - m b o kho ng cách gi a các c a hàng theo tiêu chí v kho ng cách nêu t i m c 4.1.b trên. - m b o các yêu c u v an toàn phòng cháy ch a cháy và an toàn v sinh môi trư ng theo các Tiêu chuNn Nhà nư c v xây d ng nói chung và Tiêu chuNn thi t k TCVN-4530-1998: C a hàng xăng d u – Yêu c u thi t k ; ho c Tiêu chuNn Nhà nư c v thi t k c a hàng xăng d u t i th i i m xây d ng c a hàng. - các o n ư ng trùng v i tuy n ư ng cao t c, khi có d i phân cách c ng thì các c a hàng b trí so le v hai bên tuy n ư ng. 4.2. Quy ho ch các c a hàng a) Giai o n 2009 – 2015 - Di d i, gi i t a 07 c a hàng hi n có (danh sách trong Ph l c s 3). - i v i các c a hàng không n m trong di n gi i t a, di d i, nhưng ph i c i t o, nâng c p v ki n trúc xây d ng, b o m khang trang tương t m u c a hàng lo i III và b o m kho ng cách an toàn khi m ư ng H Chí Minh (danh sách trong Ph l c s 4). - Xây d ng m i kho ng 49 c a hàng, g m 15 c a hàng lo i I, 19 c a hàng lo i II và 15 c a hàng lo i III. S lư ng c a hàng xăng d u xây d ng m i có th i u ch nh tăng, gi m trong kho ng 10% (danh sách trong Ph l c s 1 và Ph l c s 2). b) Giai o n 2016-2020 - Ti p t c c i t o, nâng c p v ki n trúc xây d ng các c a hàng không n m trong di n gi i t a, di d i b o m khang trang tương t m u c a hàng lo i III và b o m kho ng cách an toàn khi m ư ng H Chí Minh. - nh hư ng xây d ng m i kho ng 29 c a hàng, g m 7 c a hàng lo i 1, 10 c a hàng lo i II và 12 c a hàng lo i III. S lư ng này s ư c chuNn xác trong giai o n t i 2015. 4.3. Nhu c u v n u tư T ng nhu c u v n u tư trong giai o n quy ho ch d ki n là 286.716 tri u ng, tương ương 17.167.000 USD (theo t giá t i th i i m quý I năm 2009), trong ó:
 4. - Xây d ng m i: 248.316 tri u ng, tương ương 14.608.000 USD. - C i t o, nâng c p các c a hàng hi n có: 38.400 tri u ng, tương ương 2.559.000 USD. 5. Gi i pháp và chính sách ch y u 5.1. Các gi i pháp ch y u - Gi i pháp v v n: S d ng 100% v n t cân i c a các doanh nghi p ho c vay tín d ng xây d ng c a hàng xăng d u. - Gi i pháp v t ai: Áp d ng linh ho t các hình th c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. T i các a bàn tr ng y u, ưu tiên giao cho các doanh nghi p nhà nư c (Petrolimex …) xây d ng c a hàng b o m an ninh xăng d u. - Gi i pháp v qu n lý h th ng c a hàng xăng d u: Th c hi n nghiêm túc các quy nh c a pháp lu t hi n hành v ho t ng u tư và ho t ng kinh doanh xăng d u. Kiên quy t ng ng kinh doanh các c a hàng không phù h p v i quy ho ch, không có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u, vi ph m l gi i, không b o m các tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam, không b o m an toàn phòng cháy ch a cháy và môi trư ng, nh hư ng n tr t t xã h i …. Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát qu n lý th trư ng, kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh v kinh doanh xăng d u. - Gi i pháp v b o v môi trư ng: Có gi i pháp b o v môi trư ng ngay t khâu thi t k các c a hàng, tuân th các tiêu chuNn kinh t , k thu t chuyên ngành và các tiêu chuNn v sinh môi trư ng theo quy nh hi n hành. Xây d ng và th c hi n nghiêm túc quy ch ki m tra và x ph t nghiêm kh c i v i các vi ph m; phân công rõ trách nhi m và tăng cư ng ph i h p qu n lý gi a các ban, ngành trung ương và a phương trong vi c ch o, giám sát các ho t ng b o v môi trư ng trong ngành thương m i. 6. T ch c th c hi n - B Công Thương có trách nhi m công b và ch o th c hi n “Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n II n năm 2015, nh hư ng n năm 2020”. - Giao T ng công ty Xăng d u Vi t Nam (Petrolimex) ch trì, ph i h p v i các a phương có ư ng H Chí Minh giai o n II i qua tri n khai xây d ng các c a hàng lo i I và lo i II theo danh sách trong Ph l c 1 kèm Quy t nh này. Trong quá trình tri n khai n u g p vư ng m c, k p th i báo cáo B x lý. - UBND các t nh có tuy n ư ng H Chí Minh giai o n II i qua ch o S Công Thương ph i h p v i các ban ngành a phương tri n khai vi c xây d ng các c a hàng lo i III theo tiêu chí ã ư c quy nh t i M c 4.1, Kho n 4, i u 1 c a Quy t nh này và s lư ng quy nh c a hàng lo i III trên a bàn t nh qu n lý nêu t i Ph l c s 2 c a Quy t nh này. Trong quá trình tri n khai n u g p vư ng m c k p th i trao i v i B Công Thương x lý. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ư ng H Chí Minh giai o n II i qua và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n:
 5. - Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Vũ Huy Hoàng - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Website B Công Thương; - Các V , C c thu c B CT; - Lưu VT, KH (5 b n). PH L C S 1 DANH SÁCH CÁC C A HÀNG XĂNG D U LO I 1, 2 XÂY D NG M I D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3708/Q -BCT ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) TT C a hàng xây m i T ng trong Ký hi u a i m xây d ng 2009- 2016- s t nh 2015 2020 A CÁC T NH PHÍA B C T CAO B NG N HÀ TÂY I T NH CAO B NG 1. 1. CB-01 Xã Trư ng Hà, huy n Hà Qu ng (Cách Lo i 1 khu di tích Pác Bó 1.5Km) 2. 2. CB-02 C a khNu Sóc Giang, huy n Hà Qu ng Lo i 2 3. 3. CB-03 Xã Phù Ng c, Huy n Hà Qu ng Lo i 1 4. 4. CB-04 Xã Hưng o, huy n Hòa An (cách TX Lo i 2 13Km) II T NH B C K N 5. 1. BK-01 Xã B ng Vân, huy n Ngân Sơn Lo i 1 6. 2. BK-02 Xã Lăng Ngâm, huy n Ngân Sơn Lo i 2 7. 3. BK-03 Xã CNm Giàng, huy n B ch Thông Lo i 1 8. 4. BK-04 Xã Xu t Hóa, huy n Ch M i Lo i 2 9. 5. BK-05 Xã Thanh Bình, huy n Ch M i Lo i 1 III T NH THÁI NGUYÊN 10. 1. TN-01 Xã Tân Hương, huy n nh Hóa Lo i 2 11. 2. TN-02 Xã B o Linh, huy n nh Hóa Lo i 2 IV T NH TUYÊN QUANG 12. 1. TQ-01 Làng Y ng, xã Hùng L i, huy n Yên Sơn Lo i 1 13. 2. TQ-02 Nà Ho, xã Trung Sơn, huy n Yên Sơn Lo i 2 14. 3. TQ-03 Thôn Cây Th , xã o Vi n, huy n Yên Lo i 2 Sơn 15. 4. TQ-04 Thôn Vinh Quang, xã Thái Bình, huy n Lo i 2 Yên Sơn 16. 5. TQ-05 Xã Thái Long, huy n Yên Sơn Lo i 2 (Km123+900 QL2)
 6. 17. 6. TQ-06 Xã i Bình, huy n Yên Sơn (Km115 Lo i 2 QL2) V T NH PHÚ TH 18. 1. PT-01 Xã Thái Ninh, huy n Thanh Ba Lo i 2 19. 2. PT-02 Xã Hà L c, TX Phú Th (Cách c u Ng c Lo i 1 Tháp 2Km) 20. 3. PT-03 Xã Văn Lương, huy n Tam Nông (Giao Lo i 2 QL32C) VI TP HÀ N I 21. 1. HN-01 Xã Tây ng, huy n Ba Vì Lo i 2 22. 2. HN-02 Xã CNm Thư ng, huy n Ba Vì Lo i 1 23. 3. HN-03 Xã Th ch Hòa, huy n Th ch Th t Lo i 2 24. 4. HN-04 Th tr n Xuân Mai, huy n Chương M Lo i 1 T ng các t nh phía B c - Lo i I: 09 7 2 - Lo i II: 15 10 5 B CÁC T NH PHÍA NAM T BÌNH PHƯ C N CÀ MAU VII T NH BÌNH PHƯ C 25. 1. BP-01 Xã Nha Bích, huy n Chơn Thành Lo i 2 26. 2. BP-02 Xã Chơn Thành, huy n Chơn Thành Lo i 1 VIII T NH BÌNH DƯƠNG 27. 1. BD-01 Xã Long Tân, huy n D u Ti ng Lo i 2 28. 2. BD-02 Xã Thanh An, huy n D u Ti ng Lo i 2 29. 3. BD-03 Xã Thanh Truy n, huy n D u Ti ng Lo i 2 IX T NH TÂY NINH 30. 1. TN-01 Xã Hưng Thu n, huy n Tr ng Bàng Lo i 1 31. 2. TN-02 Xã L c Hưng, huy n Tr ng Bàng Lo i 2 32. 3. TN-03 Xã Gia Bình, huy n Tr ng Bàng Lo i 1 X T NH LONG AN 33. 1. LA-03 Xã Tân Phú, huy n c Hòa Lo i 2 34. 2. LA-05 Xã Tân L p, huy n Th Th a Lo i 1 35. 3. LA-07 Xã Nhơn Ninh, huy n Tân Th nh Lo i 2 XI T NH NG THÁP 36. 1. DT-01 Xã M An, huy n Tháp Mư i Lo i 1 37. 2. DT-02 Xã Tân M , huy n L p Vò Lo i 2 38. 3. DT-03 Xã M An Hưng B, huy n L p Vò Lo i 2 39. 4. DT-04 Xã Bình Th nh Trung, huy n L p Vò Lo i 1 XII T NH AN GIANG 40. 1. AG-01 Xã M Th nh, TP Long Xuyên Lo i 1
 7. 41. 2. AG-02 Th tr n Núi S p, huy n Tho i Sơn Lo i 1 XIII T NH C N THƠ 42. 1. CT-01 Xã Th nh Th ng, huy n Vĩnh Thanh Lo i 2 XIV T NH KIÊN GIANG 43. 1. KG-01 Xã Tân Ân, huy n Tân Hi p Lo i 2 44. 2. KG-02 Xã Th nh L c, huy n Châu Thành Lo i 1 45. 3. KG-03 Xã Vĩnh Tuy, huy n Gò Quao Lo i 1 XV T NH B C LIÊU 46. 1. BL-01 Xã Vĩnh L c A, huy n H ng Dân Lo i 2 XVI T NH CÀ MAU 47. 1. CM-01 Xã Tân L c, huy n Th i Bình Lo i 1 48. 2. CM-02 Xã Hòa M , huy n Cái Nư c Lo i 2 49. 3. CM-05 Km2296+672 QL1 TT Năm Căn Lo i 1 50. 4. CM-08 Xã Duyên An ông, h. Ng c Hi n Lo i 2 51. 5. CM-09 Xã t Mũi, huy n Ng c Hi n Lo i 1 T ng các t nh phía Nam - Lo i I: 13 8 5 - Lo i II: 14 9 5 T ng c ng c 2 khu v c - Lo i I: 22 15 7 - Lo i II: 29 19 10 Ghi chú: Các a i m xây d ng giai o n 2016-2020 có tính nh hư ng, có th i u ch nh theo yêu c u th c t . PH L C S 2 S LƯ NG C A HÀNG XĂNG D U LO I 3 XÂY D NG M I D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3708/Q -BCT ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) Th T nh, Thành Giai o n Giai o n a i m xây d ng t ph 2010-2015 sau 2015 1 Cao B ng Do S Công Thương các a phương ch trì, 02 02-03 căn c vào tiêu chí ã quy nh t i kho n 4.1, 2 B cK n M c 4 i u 1 c a Quy t nh (có th tham 01-02 3 Tuyên Quang kh o các a i m ã l a ch n sơ b gi a S 01 Công Thương v i ơn v tư v n) 4 Phú Th 01 5 Bình Phư c 01 6 Bình Dương 03 7 Long An 03-04 02
 8. 8 An Giang 02 02 9 C n Thơ 01 10 Kiên Giang 0-01 02 11 Cà Mau 02 02 T ng s 14-16 13-15 PH L C S 3 DANH M C CÁC C A HÀNG PH I DI D I, GI I T A D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3708/Q -BCT ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) TT T nh S c a Tên c a hàng a ch hàng 1. Cao B ng 01 DNTN Minh Loan Th tr n Nư c Hai – Huy n Hòa An 2. B cK n 02 DNTN H ng Vĩnh 62- Nông H Huy n Ch M i. Km129+432QL3 Tr m xăng d u Quân Xã ông Thư ng – TX B c K n – i Km151+800QL3 3. Kiên Giang 01 c Phư ng DNTN QL61- T 7 p ư ng Xu ng, Xã Danh T ch Long Th nh, Huy n Gi ng Ri ng 4. Cà Mau 03 DNTN Út D y 2 QL63 - p 3, Xã Tân L c B c, Huy n Th i Bình Hi u o DNTN Võ QL63 - p 5-6, Xã Tân L c B c, Văn o Huy n Th i Bình Hoàng Duy DNTN QL1A p L Xe, xã Phú Hưng, Nguy n Minh Cương huy n Cái Nư c T ng 07 PH L C S 4 DANH M C CÁC C A HÀNG XĂNG D U PH I C I T O, NÂNG C P D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3708/Q -BCT ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) Tên c a Tên doanh N i dung c i t o, TT a i m c i m hi n tr ng hàng nghi p nâng c p I T NH CAO B NG Di n tích t nh , nhà i m i k t c u, CH Lan DNTN Lan Th tr n Nư c Hai, bán hàng chung mái ki n trúc mái che 1. Khôi Khôi huy n Hòa An che r t nh , l p tôn c t bơm, m r ng Ki n trúc x u. ư ng ô c a hàng và làm
 9. tô vào mua hàng r t ư ng cho ô tô vào h p II T NH B C C N C i t o ư ng bãi CH Ti n DNTN Ti n Xã B ng Viên, M t b ng ư ng bãi 2. xe ra vào thu n t t huy n Ngân Sơn c p ph i l i CH i lý T 11, phư ng c M r ng mái che, CTy v n t i CTy v n t i Xuân, ư ng Kon Có di n tích nh , thêm c t bơm. C i 3. DV và XD DV và XD Tum, th xã B c ư ng bãi x u t o ư ng bãi xe B cK n B cK n K n ra vào thu n l i B n n 2, xã Xu t C i t o ư ng bãi CH Hoàng DNTN Có di n tích nh , 4. Hóa, th xã B c xe ra vào thu n Thành Hoàng Thành ư ng bãi x u K n l i C n d ch chuy n mái che, c t bơm n ch gi i cho i lý XD DNTN Hu n T 1, th tr n Ch C t bơm g n mép 5. phép xe ra vào Hu n Là Là M i ư ng mua hàng không sát ư ng giao thông III T NH NG THÁP TL846, p M Tây CH DNTN DNTN Võ M r ng mái che 6. 1, xã M Quý, H. Mái che c t bơm nh Hai Tâm Văn Chí c t bơm Tháp Mư i IV T NH KIÊN GIANG QL61, s 520, t Mái che nh , x u. Có CH Nghĩa DNTN Nghĩa 13, p Vĩnh Hòa l p thêm mái di ng C i t o nhà bán 7. Thành Thành Hi p, H. Châu b ng v i nilon là v t hàng, mái che Thành li u d cháy S 152, QL61, p CH Kim DNTN Tr n C i t o nhà bán 8. Hoàn Thu n, H. Mái che nh , x u Quy H ng Cúc hàng, mái che Châu Thành Mái che nh , x u. Có DNTN H i QL61, t 3, Khu l p thêm mái di ng C i t o nhà bán CH H i Trung, ch 9. ph Minh Phú, H. b ng v i nilon là v t hàng, mái che. Trung DN Trương Châu Thành li u d cháy. C t bơm Thay c t bơm m i Văn Nghi p cũ QL61, t 18 khu Mái che nh , x u. Có ph Minh Long – CH Danh DNTN Danh l p thêm mái di ng C i t o nhà bán 10. Th tr n Minh Tâm Tâm b ng v i nilon là v t hàng, mái che. Lương, H. Châu li u d cháy. Thành QL61, t 1 khu ph DNTN CH Thu Minh Long, xã C i t o nhà bán 11. Nguy n Thu Mái che nh , x u. Ngân Minh Hòa, H. Châu hàng, mái che. Ngân Thành QL61 p Bình Hòa, CH H ng DNTN H ng C i t o nhà bán 12. xã Minh Hòa, H. Mái che nh , x u. Quý Quý hàng, mái che. Châu Thành DNTN Danh QL61, S 25, t 1, C i t o nhà bán 13. CH Tr n Trí Mái che nh , x u. Mão p Bình L i, xã hàng, mái che.
 10. Minh Hòa, H. Châu Thành QL61, t 3, p DNTN Bùi ng Chàm, xã C i t o nhà bán 14. CH Gia T Mái che nh , x u. Ng c Loan Long Th nh, H. hàng, mái che. Gi ng Gi ng QL61, s 247, t 7, CH Anh DNTN Võ p ư ng Xu ng, C i t o nhà bán 15. Mái che nh , x u. Nh t Thúy Loan xã Long Th nh, H. hàng, mái che. Gi ng Gi ng Mái che nh , x u. Có QL61, s 343, p DNTN Trí l p thêm mái di ng C i t o nhà bán 16. CH Trí Tâm An Phong, xã nh Tâm b ng v i nilon là v t hàng, mái che. An, H. Gò Quao li u d cháy. Mái che nh , x u. Có DNTN Ql 61, t 14, p An CH Danh l p thêm mái di ng C i t o nhà bán 17. Nguy n Th Hòa, xã nh An, Tân b ng v i nilon là v t hàng, mái che. Thu Loan H. Gò Quao li u d cháy. T nh l Gò Quao, s 112, p Phư c M t ti n h p, không M r ng c a hàng, CH Tuy t DNTN Phù 18. Hưng 1, Th tr n thu n cho ô tô vào mua làm ư ng cho ô tô Nga Tuy t Nga Gò Quao, H. Gò hàng vào. Quao V. T NH CÀ MAU Xây d ng m i mái Nhà bán hàng và mái Cty TNHH QL 63, p 3, xã che + nhà bán hàng CH Nguy n che chung, r t ch t h p, 19. Nguy n Trí Ph i, H. Th i lùi vào úng l gi i, Dũng n m g n mép ư ng, Dũng Bình làm ư ng bãi cho ki n trúc x u xe ra vào Xây d ng m i mái QL 63, p 6, xã Nhà bán hàng và mái che + nhà bán hàng CH Tư DNTN Tr n 20. Trí Ph i, H. Th i che chung, r t ch t h p, lùi vào úng l gi i, Dũng Văn Phong Bình k tc ut m làm ư ng bãi cho xe ra vào C i t o nhà bán QL 63, p 5 + 6, Nhà bán hàng và mái hàng, mái che. N u CH Hi u DNTN Võ 21. xã Tân L c B c, H. che chung, r t ch t h p. không có i u ki n o Văn o Th i Bình M quan r t kém thì ng ng kinh doanh M r ng ng b QL 1A, p S T i Nhà bán hàng và mái CH Minh DNTN Minh nhá bán hàng, mái 22. xã Th nh Phú, H. che chung, r t ch t h p. Thông Thông che và làm ư ng Cái Nư c ư ng bãi x u bãi. M r ng ng b DNTN QL 1A, p L Xe Nhà bán hàng và mái CH Hoàng nhà bán hàng, mái 23. Nguy n xã Phú Hưng, H. che chung, r t ch t h p. Duy che và làm ư ng Minh Cương Cái Nư c K tc ut m bãi. DNTN Mái che nh , x u. Có Thu n QL 1A, p L Xe CH Thu n l p thêm mái di ng C i t o nhà bán 24. Nguyên (ch xã Phú Hưng, H. Nguyên b ng v i nilon là v t hàng, mái che DN Mã Cái Nư c li u d cháy Khánh XIl)
 11. QL 1A, p Thi Mái che l p thêm mái Cty XD u Cà 25. CH s 28 Tư ng A, xã Hưng di ng b ng v i nilon C i t o mái che Mau M , H. Cái Nư c là v t li u d cháy T ng c ng 25 c a hàng
Đồng bộ tài khoản