Quyết định số 372/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 372/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 372/2001/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 372/2001/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 372/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 372/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 2/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chấm dứt hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành được liệt kê kèm theo Quyết định này. Điều 2: Từ ngày 01/01/2001 thực hiện thống nhất các quy định về thuế GTGT, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001. Các trường hợp đã áp dụng chính sách thuế GTGT theo các văn bản chấm dứt hiệu lực tại Quyết định này thì không xem xét lại. Các ông Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Đức Kiên (Đã ký)
  2. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ GTGT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC (Kèm theo Quyết định số 372/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2001của Tổng cục Hải quan) TT Số văn bản Thời gian Trích yếu ban hành 1 Thông tư số 09/1998/TT/TCHQ 18/11/1998 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về thuế GTGT. 2* Thông tư số 13/1998/TT/TCHQ 14/12/1998 Hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. 3 Quyết định số 384/1998/QĐ- 19/11/1998 Danh mục thuế suất hàng hoá TCHQ nhập khẩu chịu thuế GTGT. 4 Quyết định số 44/1999/QĐ- 20/1/1999 Danh mục hướng dẫn chi tiết TCHQ thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu. 5 Quyết định số 161/1999/QĐ- 11/5/1999 Sửa đổi Quyết định số TCHQ 44/1999/QĐ-TCHQ 6 Quyết định số 262/1999/QĐ- 26/7/1999 Sửa đổi Quyết định số TCHQ 161/1999/QĐ-TCHQ 7 Quyết định số 455/1998/QĐ- 31/12/1998 Sửa đổi Quyết định số TCHQ 384/1998/QĐ-TCHQ Ghi chú: Các đề mục có đánh (*) bên cạnh số thứ tự là các văn bản chỉ hết hiệu lực thi hành về thuế GTGT
Đồng bộ tài khoản