Quyết định số 372/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 372/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 372/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 372/2005/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 372/2005/Q -CTN Hà N i , ngày 19 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 34/CP-PC ngày 06/01/2004, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i các trư ng h p có tên dư i ây: 1. Ông La Vĩ Chí, sinh ngày 25/09/1972 t i thành ph H Chí Minh, Qu c t ch: Trung Qu c ( ài Loan), có tên g i Vi t Nam là: La Vĩ Chí. Hi n trú t i: s 40 Tr n Hưng o, phư ng 7, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 2. Bà Vương Ng c Thanh, sinh ngày 25/06/1939 t i Campuchia, Qu c t ch: Trung Qu c ( ài Loan), có tên g i Vi t Nam là: Vương Ng c Thanh. Hi n trú t i: 873 Nguy n Trãi, phư ng 14, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 3. Ông Tung Phu, sinh ngày 17/11/1956 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Tùng Phu. Hi n trú t i: s 6, lô 15 Ph m Th Hi n, phư ng 14, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 4. Bà Nguon Ranette, sinh ngày 18/10/1962 t i Campuchia, Qu c t ch: Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th Ng c Hu . Hi n trú t i: s 6, lô 15 Ph m Th Hi n, phư ng 14, qu n 8, thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C
  2. Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản