Quyết định số 372-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 372-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 372-NV về việc sửa đổi và thống nhất tên gọi của các hòn, đảo, cồn, đỉnh, núi, cửa, bến, vịnh, vũng, luồng, lạch, sông, cái, mũi, ghềnh, bãi, chương…của miền Bắc do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 372-NV

 1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 372-NV Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 1968 QUY T Đ NH S A Đ I VÀ TH NG NH T TÊN G I C A CÁC HÒN, Đ O, C N, Đ NH, NÚI, C A, B N, V NH, VŨNG, LU NG, L CH, SÔNG, CÁI, MŨI, GH NH, BÃI, CHƯƠNG…C A MI N B C B TRƯ NG B N IV Căn c vào ngh đ nh s 130-CP ngày 29- 9-1961 c a H i đ ng Chính ph quy đ nh, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B N i v ; Căn c vào quy t đ nh s 76-CP ngày 21-4-1966 c a H i đ ng Chính ph giao cho B N i v cùng v i B Qu c phòng, B Văn hóa và y ban Khoa h c xã h i Vi t-nam xem xét và s a đ i đ th ng nh t tên các hòn, đ o, c a, b n, vũnh, v nh, lu ng, l ch, sông, cái, mũi, gh nh, bãi, chương…c a mi n B c; Theo đ ngh c a y ban hành chính thành ph H i-phòng, các t nh Qu ng-ninh, Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Ngh -an, Hà-tĩnh, Qu ng-bình và khu Vĩnh-linh; Sau khi trao đ i và th ng nh t ý ki n v i các ông B trư ng B Qu c phòng, B Văn hóa và ông Ch nhi m y ban Khoa h c xã h i Vi t-nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. – Nay s a đ i và th ng nh t tên g i c a các hòn, đ o, c n, đ nh, núi, c a, b n, v nh, vũng, lu ng, l ch, sông, cái, mũi, gh nh, bãi, chương… trư c đã có tên cũ b ng ti ng Pháp và ti ng Vi t, thu c đ a h t thành ph H i-phòng, các t nh Qu ng-ninh, Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Ngh -an, Hà- tĩnh, Qu ng bình và khu Vĩnh-linh, theo như các ph l c I, II, IV, V và VII đính kèm: Ph l c I: danh sách các hòn, đ o…có tên cũ b ng ti ng Pháp thu c t nh Qu ng-ninh; Ph l c II: danh sách các hòn, đ o…có tên cũ b ng ti ng Vi t thu c t nh Qu ng-ninh; Ph l c IV: danh sách các hòn, đ o…có tên cũ b ng ti ng Pháp thu c thành ph H i-phòng; Ph l c V: danh sách các hòn, đ o…có tên cũ b ng ti ng Vi t thu c thành ph H i-phòng; Ph l c VII: danh sách các hòn, đ o…có tên cũ b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp thu c các t nh Thái-bình, Nam-hà, Ninh-bình, Thanh-hóa, Ngh -an, Hà-tĩnh, Qu ng-bình và khu Vĩnh-linh. Đi u 2. – Nay đ t tên các hòn, đ o, c n, đ nh, núi, c a, b n, v nh, vũng, lu ng, l ch, sông, cái, mũi, gh nh, bãi, chương…trư c chưa có tên, thu c đ a h t thành ph H i-phòng, các t nh Qu ng-ninh, Ngh - an, Hà-tĩnh, Qu ng-bình và khu Vĩnh-linh, theo như các ph l c III, IV và VIII đính kèm: Ph l c III: danh sách các hòn, đ o…nay m i đ t tên thu c t nh Qu ng-ninh; Ph l c VI: danh sách các hòn, đ o…nay m i đ t tên thu c thành ph H i-phòng; Ph l c VIII: danh sách các hòn, đ o…nay m i đ t tên thu c các t nh Ngh -an, Hà-tĩnh, Qu ng-bình và khu Vĩnh-linh. Đi u 3. – Các y ban hành chính thành ph H i-phòng, các t nh Qu ng-ninh, Thái-bình, Nam-hà, Ninh- bình, Thanh-hóa, Ngh -an, Hà-tĩnh, Qu ng-bình và khu Vĩnh-linh, ông Chánh văn phòng và ông V trư ng V chính quy n đ a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG B N IV Ung Văn Khiêm PH L C 1 DANH SÁCH CÁC HÒN, Đ O, C N, ĐÁ, Đ NH, NÚI, C A, B N, V NH, VŨNG, LU NG, L CH, SÔNG, CÁI, MŨI, GH NH, BÃI, CHƯƠNG…THU C Đ A H T T NH QU NG-NINH CÓ TÊN DO PHÁP Đ T CŨ, NAY Đ T B NG TI NG VI T S th Tên do Pháp đ t cũ Tên ti ng Vi t t nay Thu c huy n nào t A. TÊN CÁC Đ O, HÒN, C N, ĐÁ, NÚI, Đ NH 1 A (Sommet) Núi L Huy n Móng-cái 2 A (Ilot) Hòn đá ch ng bé Huy n Yên-hưng 3 A (Ilot) Hòn A Th xã H ng-gai 4 Abeille (L’) Hòn con ong Huy n C m-ph 5 Acrobate (L’) Hòn ngăn ngoài Th xã H ng-gai
 2. 6 Aigle (L’) Đ o ông C Huy n C m-ph 7 Aiglon (L’) Hòn cát guôn - 8 Aiglons (Les) Hòn ông C con - 9 Aiguille (L’) Hòn Quai ng c - 10 Aiguille (L’) Hòn l to - 11 Albert (lle) Hòn V n tài - 12 Alouette (L’) Hòn Đ i thành dông Th xã H ng-gai 13 Amande (L’) Hòn Trà l o Huy n C m-ph 14 Amande (L’) Hòn C ng thâu trong Th xã H ng-gai 15 Amers (Ile des) Hòn V t mòng Huy n C m-ph 16 Amis (Ile des) Hòn thoi dây Huy n Đ m-hà 17 Angle (Ile de I’) Hòn ch m trong Th xã C m-ph 18 Arche (L’) Hòn Loa kèn Huy n C m-ph 19 Arche (L’) Hòn Hang ch m Th xã H ng-gai 20 Arène (Ile de I’) Hòn C ng chéo Nam Huy n C m-ph 21 Arène (Ile de I’) Hòn Trà gi i - 22 Aréquier (Rocher de I’) Hòn Đ u tán Huy n Móng-cái 23 Arête (Ile de I’) Hòn Tông mư i Th xã C m-ph 24 As de trèfle (L’) Hòn Hang sâu Huy n C m-ph 25 Asile (Ile de I’) Hòn C ng yên - 26 Aspic (Ile de I’) Hòn Cánh khiên Th xã H ng-gai 27 Astrolabe (Ile de I’) Hòn C p li n - 28 Avant garde (L’) Hòn giai Huy n C m-ph 29 Avions (Ile des) Hòn C a h ng Th xã C m-ph 30 Aviron (L’) Hòn V ng vua Th xã H ng-gai 31 Axe (Ile de I’) Hòn G u b c - 32 B (Sommet) Núi Am Huy n Móng-cái 33 Babel (Ile) Hòn Cát nh n Th xã C m-ph 34 Bain des grâces (Le) Đ o Hang trai Th xã H ng-gai 35 Baleinière (La) Hòn Xu ng - 36 Ba Mun (Ile) Đ o Cao lô Huy n C m-ph 37 Bambous (Ile aux) Đ o Chàng Ng - 38 Banane (La) Hòn Cóc Th xã H ng-gai 39 Baou Tao Hòn n c đá Huy n C m-ph 40 Barrès (Ile) Hòn Cát oăn con - 41 Bastion (Le) Hòn d c Th xã H ng-gai 42 Batterie (La) Hòn ngang to - 43 Bayard (Ile) Đ o thành công - 44 Beaumont (Ile de) Hòn lư i li m - 45 Bégonia (Le) Hòn Hai - 46 Bélier (Le) Hòn B hen đông - 47 Bengali (Ile du) Hòn N t - 48 Berger (Le) C n Chó Th xã C m-ph 49 Bergère (La) Hòn Th ng Th xã H ng-gai 50 Besace (La) Hòn đ ng bìa trong - 51 Biches (Iles des) Đ o C ng tây Huy n C m-ph 52 Bichot (Ile) Hòn C p la Th xã H ng-gai 53 Bielle (La) Hòn Ch u chi n - 54 Bigorneaux (Les) Hòn Răng đá trong - 55 Billot (Le) Hòn Đông kênh - 56 Bison (Le) Hòn Bái gi a -
 3. 57 Blanc (Ilot) C n Cò Huy n C m-ph 58 Bloc (Le) Hòn Bê c t đ u Th xã H ng-gai 59 Blockhauss (Le) Hòn Lô-c t - 60 Boemerang (Le) Hòn Mây - 61 Boisé (Le petit ilot) Hòn V bi n con Huy n C m-ph 62 Boisé (Ilot) Hòn d u Th xã H ng-gai 63 Boisée (Ile) Hòn Đ ng nêm đ t Huy n C m-ph 64 Boisée (Ile) Hòn Vành - 65 Boisée (Ile) Hòn đ c Th xã H ng-gai 66 Boisé (Ilot) Hòn soi mui Huy n C m-ph 67 Boisé (Ilot) Hòn Rú Huy n Hà-c i 68 Boisé (Le Grand ilot) Hòn soi mao Huy n C m-ph 69 Bonnet (Le) Hòn mũ Th xã H ng-gai 70 Bonnet (Le) Hòn Am Th xã C m-ph 71 Bonnet d’âne (Le) Hòn Năm đ u Huy n C m-ph 72 Bonnet du Nord (Le) Hòn V n lau - 73 Bonnet pointu (Le) Hòn đ ng - 74 Bonnet phrygien (Le) Hòn Ba L i Th xã H ng-gai 75 Borne (La) Hòn V t - 76 Bosse (La) Núi l n Huy n C m-ph 77 Botte (La) Hòn Muôi nam Th xã H ng-gai 78 Botte (La) Hòn Ri ng Th xã C m-ph 79 Bouddha (Le) Đ o ông Ph t Th xã H ng-gai 80 Bouée (La) Hòn Cây si trên - 81 Bouée (La) Hòn phao - 82 Bouillotte (La) Hòn Ba hòn - 83 Boule (La) Hòn Qu c u - 84 Boule (La) Hòn Tròn nam - 85 Boulon (Le) Hòn đ i nón - 86 Bouquet (Le) Hòn Ván xôi - 87 Bourayne (Ile) Hòn C n làng Huy n C m-ph 88 Bourdon (Ile) Hòn Giá nam Th xã H ng-gai 89 Bourgeois (Le) Hòn V ráy gi a Huy n C m-ph 90 Bouton (Le) Hòn Hoa mai Th xã H ng-gai 91 Bouton (Le) Hòn Bàn mai Huy n C m-ph 92 Bouton (Le) Hòn Khuy Huy n Móng-cái 93 Boutre (Le) Hòn C a tùng ngón Th xã H ng-gai 94 Brandon (Ile du) Đ o C ng đ - 95 Brèche (Ile de la) Hòn Chân voi - 96 Brière (Ile) Hòn Múa hoa - 97 Brioche (La) Hòn Bánh s a Huy n C m-ph 98 Brûlée (Ile) Hòn Bòng a Th xã H ng-gai 99 Bruyères (Ile aux) Hòn Đông ma Huy n C m-ph 100 Bûche (La) Hòn Khúc g - 101 Buffle (Le) Hòn C p lòm Th xã H ng-gai 102 Buffle (Le) Hòn Đinh trong Th xã C m-ph 103 Buisson (Le) Hòng Gi ng ng t Huy n C m-ph 104 Buisson (Sommet) Núi gh nh táu Th xã H ng-gai 105 Buse (La) Hòn Ót Th xã C m-ph 106 Cafétière (La) Hòn Bình thi c Th xã H ng-gai 107 Cache de Bouddha (Le) Hòn N n -
 4. 108 Cachalot (La) Hòn Đinh ngoài Th xã C m-ph 109 Caillou du centre (Le) Hòn Đá v n Th xã H ng-gai 110 Caméléon (Le) Hòn C ng th Huy n C m-ph 111 Campement (Ile du) Hòn Chó đen Th xã H ng-gai 112 Canard (Le) Hòn béo Huy n C m-ph 113 Canif (Le) Hòn Bài thơ Th xã H ng-gai 114 Cancrelat (Le) Hòn Soi đèn Huy n C m-ph 115 Canot (Le) Hòn Ca-nô Th xã H ng-gai 116 Cap Chau ch y Hòn Khe con Huy n C m-ph 117 Capitole (Le) Hòn Đ ng Nêm đá - 118 Caronade (Sommet) Núi trâu đ t Huy n C m-ph 119 Carotte (La) Hòn Bùa thu c - 120 Carrosse (Le) Hòn ngàn ba - 121 Casemate (La) Hòn dom đông Th xã H ng-gai 122 Casque (Le) Hòn ngang bé - 123 Casque (Le) Hòn đ u gi ng c t Huy n C m-ph 124 Casque à pointe (Le) Hòn soi rìu Th xã H ng-gai 125 Casquette (La) Hòn sim gi a - 126 Castel (Le) Hòn răng trên Huy n C m-ph 127 Castel (Le) Hòn khe ch y Th xã H ng-gai 128 Cathédrale (La) Hòn g m gi a - 129 Cavalier (Le) Hòn cóc con trên - 130 Cerfs (Ile aux) Đ o Tu n châu - 131 Ca Pui chao Hòn B y âm dương Huy n C m-ph 132 Cao Thao chay Đ o Cô tô con - 133 Chaise (La) Hòn Tùng lâm con Th xã H ng-gai 134 Chaloupes (Ile des) Hòn Hang đình - 135 Chameau (Le) Hòn ác - 136 Chameau (Le) Hòn ông Dư ng Huy n C m-ph 137 Chantier (Le) Hòn lu ng n a Th xã H ng-gai 138 Chao ch y t c Đ nh con thư c Huy n C m-ph 139 Chapeau chinois (Le) Đ o Mi u Huy n Hà-c i 140 Charbon (Ile au) Hòn g c Th xã H ng-gai 141 Chat (Le) Hòn béo tùng muôi Huy n C m-ph 142 Chatte (La) Hòn cây cau Th xã C m-ph 143 Chataigne (Le) Hòn cò trong Th xã H ng-gai 144 Château (Le) Hòn hai l n Th xã C m-ph 145 Château Fort (Le) Hòn cây đư c đá Huy n C m-ph 146 Château Renaud (Ile du) Đ o cái chiên Huy n Hà-c i 147 Chaussure (La) Hòn nh n to Th xã C m-ph 148 Cheminée (La grande) Hòn ng khói Huy n C m-ph 149 Cheminée (La petite) Hòn hang sam - 150 Chenal (Roche du) Hòn cây cau dư i Th xã C m-ph 151 Chenal (Ile du) Hòn b i tóc con Huy n C m-ph 152 Chenal (Ile du) Hòn nét con - 153 Chèvre (Ile de la) Hòn g m Th xã H ng-gai 154 Chevreau (Le) Hòn ông Sung Huy n C m-ph 155 Chien (Le) Hòn con chó - 156 Chien (Le) Hòn Ót con Th xã C m-ph 157 Chien (Le) Hòn d m con Th xã H ng-gai 158 Chien (Le) Hòn hang h m -
 5. 159 Chien (Le) Hòn chó đá Huy n C m-ph 160 Chi n phóng Đinh Trương phương - 161 Chím Xán (Le Cône) Hòn núi nh n - 162 Chimère (La) Hòn C ng lá Th xã H ng-gai 163 Chimère (La) Hòn vang dư i Huy n C m-ph 164 Chinois (Rocher du) Đá ng m sâu - 165 Chinois (Ile du) Hòn Đ u sơn Huy n Móng-cái 166 Ch ng cán Đinh gi a Huy n C m-ph 167 Chou fleur (Le) Hòn gi ng con Th xã C m-ph 168 Cierge (Le) Hòn C c Huy n Yên-hưng 169 Cigales (Ile aux) Hòn Ba rèm nam Huy n Đ m-hà 170 Cime (La) Hòn c p d Th xã H ng-gai 171 Cimetière (Ile du) Hòn cát nàng Th xã H ng-gai 172 Cirque (Ile du) Hòn đen đông Huy n C m-ph 173 Cirques (Ile des 2) Hòn Đ i thành Th xã H ng-gai 174 Cirque (Ile du) Hòn bái đông - 175 Citadelle (La) Hòn cái suôi Huy n C m-ph 176 Citadelle (La) Hòn Dom Th xã H ng-gai 177 Citadelle (La) Hòn Núi lư t - 178 Clef (La) Hòn Cát giá Huy n C m-ph 179 Cloche (La) Hòn oăn - 180 Cloche (La) Hòn chuông - 181 Cloche (La) Hòn soi ch o Th xã H ng-gai 182 Cloche (La) Hòn c t - 183 Clochette (La) Hòn mang đèn - 184 Clou (Le) Hòn t các con - 185 Clou (Le) Hòn v y ngoài - 186 Coccinelle (La) Hòn man c - 187 Coeur (Le) Hòn Ba v ng Huy n C m-ph 188 Coin (Le) Hòn Cao lô con - 189 Coin (Le) Hòn muôi b c Th xã H ng-gai 190 Coin (Le) Hòn C nh lu ng Huy n C m-ph 191 Colbert (Ile) Hòn d m c i Th xã H ng-gai 192 Collier (Le) Hòn v ng gianh - 193 Colonne (La) Hòn đ b t - 194 Colosse (Le) Hòn Hoi Huy n C m-ph 195 Commune (Ile) Hòn lư c Th xã H ng-gai 196 Comète (Ile de la) Hòn sao ch i - 197 Concession (Rocher de la) Hòn đ u m i - 198 Cône (Le) Hòn chóp nón Huy n C m-ph 199 Cône (Le) Hòn đ gi ng c i Th xã H ng-gai 200 Cône (Le) Hòn soi c đá Huy n C m-ph 201 Cônique (Ilot) Hòn Ba rèm đông Huy n Đ m-hà 202 Coq (Le) Hòn gà tr ng Th xã C m-ph 203 Coq (Le) Hòn c p c n con Huy n C m-ph 204 Corbeilla (La) Hòn xuôi dư i Th xã H ng-gai 205 Corbeilla (La) C n cái đe Huy n C m-ph 206 Corbeau (Le) Hòn qu con Th xã C m-ph 207 Corne (La) Hòn lão câu Huy n Yên-hưng 208 Côtre (Le) Hòn m t bu m Th xã H ng-gai 209 Coude (Ile du) Hòn đá đen Huy n C m-ph
 6. 210 Coupée (Ile) Hòn T các trên Th xã H ng-gai 211 Coupée (Ile) Đ o Lão v ng Huy n C m-ph 212 Coupure (Basse de la) C nl - 213 Couperet (Le) Hòn mang trong Th xã H ng-gai 214 Coupole (La) Hòn mang tròn - 215 Coupole (La) Hòn mũ đu i Huy n C m-ph 216 Cosaque (Le) Hòn ngăn trong Th xã H ng-gai 217 Creuse (Ile) Hòn hang dù - 218 Croix (Ile de la) Hòn bóng - 219 Crucifié (Ile du) Hòn s o trâu Huy n C m-ph 220 Cuong (Mont) Núi Cu ng Huy n Đ m-hà 221 Cycas (Ile des) Hòn cây táo Th xã H ng-gai 222 Djin chao Hòn khói Huy n C m-ph 223 Dague (La) Hòn cây sinh tây Th xã H ng-gai 224 Danh do la (Ile) Đ o ng c v ng Huy n C m-ph 225 Dangereuse (Ile) Hòn mang khơi - 226 Dao trao (Ile) Đ o v n c nh - 227 Dé (Le) Hòn đ con Th xã H ng-gai 228 Dé (Le) Hòn xúc x c - 229 Déchiqueté (Ilot) Hòn ng c - 230 Dédale (Ile du) Hòn v ng hà - 231 Défense (La) Hòn v ng sò - 232 Dent (La) Hòn l bé Huy n C m-ph 233 Dent (La) Hòn răng nanh Th xã H ng-gai 234 Dentelé (Le) Hòn bè v - 235 Dénudé (Sommet) Đ nh bò vàng Huy n Đ m-hà 236 Deux chaines (Ile des) Đ o v n vư c - 237 Deux soeurs (Les) Hòn c ng ngang Th xã H ng-gai 238 Diadème (Le) Hòn bà cô đông Huy n C m-ph 239 Diadème (Le) Hòn mũ vua Th xã H ng-gai 240 Diamant (Le) Hòn b y gi ng - 241 Doigt (Le) Hòn chéo Huy n C m-ph 242 Doigt (Ile du) Hòn đá y - 243 Doigt (Le) Hòn ngón chân - 244 Dogue (Le) Hòn tràng vè Th xã H ng-gai 245 Dôme (Le) Hòn cát oăn Huy n C m-ph 246 Dôme (Le) Hòn gi ng to Th xã C m-ph 247 Dôme (Le) Hòn nhiêu tân Huy n C m-ph 248 Donjon (Le) Hòn én trên - 249 Donjon (Le) Hòn ba câu Th xã H ng-gai 250 Dông rui (Ile de) Đ o đ ng rui Huy n Tiên-yên 251 Double (Ile) Hòn hang t i Huy n C m-ph 252 Double (Ilot) Hòn tăng cá - 253 Double (Rocher) Hòn cát oăm - 254 Double (Sommet) Đ nh V n hoa - 255 Dragon (Le) Hòn pháo trong Th xã H ng-gai 256 Duchaffaut (Ile) Hòn thoi Huy n C m-ph 257 Eboulis (Ile aux) Hòn hang b i tóc - 258 Ecaille (L’) Hòn m t - 259 Echelle (Rocher de I’) C n cu n bu m - 260 Echelle (Ile de I’) Hòn đ i thành b c Th xã H ng-gai
 7. 261 Echelle (L’) Hòn pháo ngoài - 262 Eclaireur (L’) Hòn giai tr i Huy n C m-ph 263 Ecouvillon (L’) Hòn t i - 264 Ecran (L’) Hòn chân tư ng Th xã H ng-gai 265 Ecrin (L’) Hòn hang sò - 266 Ecu (L’) Hòn cây đư c - 267 Ecusson (L’) Hòn gi ng n p Huy n C m-ph 268 Eir (Sommet de I’) Đ nh c n tr i - 269 Eléphant (L’) Hòn nón Th xã H ng-gai 270 Eléphant (L’) Hòn khơi - 271 Elevé (Rocher) Núi đánh sói Huy n C m-ph 272 Elfes (Les) Hòn quéo trên Th xã H ng-gai 273 Ellipse (L’) Hòn bu m t u Th xã C m-ph 274 Enclume (L’) Hòn cát ngoài Th xã H ng-gai 275 Enclume (L’) Hòn cái đe Huy n C m-ph 276 Encrier (L’) Hòn d m he Th xã H ng-gai 277 Encrier (L’) Hòn l m c Huy n C m-ph 278 Encrier (L’) Hòn nghiên - 279 Entrée (Ile de I’) Hòn đ ng tráng ngoài - 280 Entrée (Ile de I’) Hòn năm h ng Th xã H ng-gai 281 Epieu (L’) Hòn h l ng - 282 Equerre (L’) Hòn c u ngư - 283 Ermite (L’) Hòn c p dè - 284 Est (Ilot) Đ o Vân đ n Huy n C m-ph 285 Escabeau (L’) Hòn h l ng b c Th xã H ng-gai 286 Escalier (L’) Hòn trúc đông ngoài - 287 Escalier (L’) Hòn gà ch i Huy n C m-ph 288 Escargot (L’) Hòn ba nén c t Th xã H ng-gai 289 Esquif (L’) Hòn v ng vua đông - 290 Essaim (L’) Hòn oăn v ng - 291 Etau (L’) Hòn hũ - 292 Eteignoir (L’) Hòn c quai hòm - 293 Etoile (Ile de I’) Hòn lòm bò - 294 Etrier (L’) Hòn hang ch u chi n - 295 Factionnaire (Le) Hòn cao Huy n C m-ph 296 Factionnaire (Le) Hòn đũa cánh khiên Th xã H ng-gai 297 Fantôme (Le) Hòn ngang ngoài - 298 Faux chenal (Ile du) Hòn nâu Huy n Tiên-yên 299 Fausse pointe (Ile de la) Đ o giàn mư p Huy n C m-ph 300 Fer à cheval (Le) Đá v n bóng - 301 Fer de lance (Le) Hòn soi tây Th xã H ng-gai 302 Flèche (La) Hòn gi ng c i - 303 Fong wong Đ o phư ng hoàng Huy n C m-ph 304 Forteresse (La) Hòn chương - 305 Fou (Le) Hòn v t b Th xã H ng-gai 306 Fougère (La) Hòn lư t Th xã C m-ph 307 Fouine (La) Hòn năm đ u gi a Huy n C m-ph 308 Fourmi (La) Hòn con ki n - 309 Fourmi (La) Hòn lõi - 310 Fourmi (La) Hòn c ng th con - 311 Fourmi (La) Hòn ki n hôi -
 8. 312 Fourmi (La) Hòn gi ng trên - 313 Fourmilier (Le) Hòn năm đ u nam - 314 Fourmilière (La) Hòn Bà Đ nh con Th xã C m-ph 315 Fraise (La) Hòn dâu tây Th xã H ng-gai 316 Frangé (Ilot) Hòn đèn H ng-gai - 317 Frères (Les) Đ o ch y ch y Huy n C m-ph 318 Frères (Les 2) (Mahonsa) Hòn am trong Huy n Đ m-hà 319 Frères (Les 2) Hòn cóc đôi Huy n Yên-hưng 320 Frères (Les 2) Hòn sim đôi Th xã H ng-gai 321 Fronton (Le) Hòn mang - 322 Gamelle (La) Hòn gu c Huy n C m-ph 323 Gamin (Le) Hòn chéo con - 324 Garceau(Ile) Hòn lim Huy n Đ m-hà 325 Gardes (Les) Hòn v giá con Th xã H ng-gai 326 Géant (Le) Hòn c p bài - 327 Géant (Le) Hòn mang đá - 328 Gémeaux (Les) Hòn xuôi bé - 329 Girafe (La) Hòn cát núa Th xã C m-ph 330 Gi ng m coóc Đ nh lư i cày Huy n C m-ph 331 Gland (Le) Hòn m gà - 332 Goéland (Le) Hòn c ng a Th xã H ng-gai 333 Goélette (La) Hòn hai bu m - 334 Gourde (La) Hòn dù Huy n C m-ph 335 Grâces (Les) Hòn răng đá ngoài Th xã H ng-gai 336 Grande ile (La) Hòn thung soi nh Huy n C m-ph 337 Grand singe (Ile du) Đ oV nm c Huy n Đ m-hà 338 Grand sommet (Le) Núi m l n Huy n Móng-cái 339 Grand sommet (Le) Hòn vông viêng Th xã H ng-gai 340 Grelot (Le) Hòn giá b c - 341 Grelots (Les) Hòn tr m trong Huy n Hà-c i 342 Griffe (La) Hòn c ng híp Th xã H ng-gai 343 Gris (Ilot) Hòn xám Huy n C m-ph 344 Gros rocher (Le) Đá rong to - 345 Grottes (Ile des) Hòn đá mài Th xã H ng-gai 346 Grottes (Ile des) Hòn hang r u - 347 Guêpe (La) Hòn cây đư c tây Huy n C m-ph 348 Hahiat (Massif du) Đ o đá tr ng - 349 Hà loan (Ile de) Đ o Hà loan - 350 Hache (La) Hòn đ u kh u - 351 Hache (La) Hòn đông kênh trong Th xã H ng-gai 352 Haricot (Le) Hòn h t đ u - 353 Haute (Ile) Hòn cao to Huy n C m-ph 354 Henriette (Ile) Hòn xà lan Th xã H ng-gai 355 Henricot (Ile) Hòn máng hà Huy n C m-ph 356 Hérisson (Le) Hòn v ráy con - 357 Hippocampe (Le) Hòn c ng đông - 358 Hôpital (Ile de I’) Hòn cam Th xã H ng-gai 359 H ng s i xán Hòn ng p nư c Huy n C m-ph 360 Hoggar (Le) Hòn v ráy ngoài - 361 Huitre (Rocher de I’) Hòn sò Huy n Hà-c i 362 Hure (La) Hòn Di Huy n C m-ph
 9. 363 Hyène (Ile de I’) Hòn soi ván Th xã H ng-gai 364 Hi n lù cháu Hòn bát hương Huy n C m-ph 365 Iguane (Ile) Hòn răng dư i - 366 Ilot pointu (L’) Hòn h ngàn bé Th xã H ng-gai 367 Im shan Hòn chàng đông Huy n Móng-cái 368 Index (L’) Hòn mây đèn Th xã H ng-gai 369 Index du Kersaint (L’) Hòn cây xuôi Huy n C m-ph 370 Insecte (L’) Hòn cóc Cây quít Th xã C m-ph 371 Isolé (L’) Hòn đòn cân Huy n C m-ph 372 Isolé (L’) Hòn tái xo - 373 Jaune (Ile) Đ o c p tiên - 374 Jaune (Sommet) Hòn l h - 375 Jockey (Le) Hòn cư i ng a Th xã C m-ph 376 Jonque (La) Hòn ngang trong Th xã H ng-gai 377 Jumeaux (Les) Hòn ch ng c m - 378 Jumeaux (Les) Hòn cây chay Th xã C m-ph 379 Jumeaux (Les) Hòn đá tròn Huy n C m-ph 380 Jumeaux (Les) Hòi soi hai Th xã H ng-gai 381 Jumeaux Sud Hòn con dư i Huy n C m-ph 382 Jumeaux Nord Hòn tròn - 383 Kangourou (Le) Hòn ao Th xã C m-ph 384 Képi (Le) Hòn x p Th xã H ng-gai 385 Kersaint (Ile du) Đ o vĩnh th c Huy n Móng-cái 386 Kiêu (Ile) Đ o c ng đông Huy n C m-ph 387 Là xì phài Hòn con chu t - 388 Lai tao Đ o h mai - 389 Lan phai Hòn tho i rơi - 390 Lapin (Le) Hòn đ ng chén con - 391 Lapin (Le) Hòn mang nư c Th xã H ng-gai 392 Lapin (Le) Hòn s o trâu con Huy n C m-ph 393 Lapins (Les) Hòn tám em Th xã H ng-gai 394 Larme (La) Hòn soi c - 395 Lèvres (Les) Hòn môi Huy n C m-ph 396 Lézard (Le) Hòn vè - 397 Licorne (La) Hòn cóc bé Huy n Yên-hưng 398 Licorne (La) Hòn kỳ lân Huy n C m-ph 399 Licorne (La) Hòn c ng lá đông Th xã H ng-gai 400 Lièvre (Le) Hòn th r ng Huy n C m-ph 401 Limace (La) Hòn soi c dài Th xã H ng-gai 402 Limace (La) Hòn vích Huy n C m-ph 403 Limacon (Le) Hòn g u Th xã H ng-gai 404 Lion (Rocher) Đá sư t Huy n C m-ph 405 Lions (Les) Hòn ch m ngoài Th xã C m-ph 406 Lion (Le) Hòn ngăn Th xã H ng-gai 407 Lion (Le) Hòn chèo qua Huy n C m-ph 408 Lion (Le) Hòn non đèn - 409 Lion (Ile du) Hòn phơi lư i Th xã H ng-gai 410 Lionceaux (Les) Hòn chim rơi Huy n Móng-cái 411 Lionne (La) Hòn tràng c p Th xã H ng-gai 412 Lô chúc san (Ile) Đ o chàng tây Huy n Móng-cái 413 Loir (Le) Hòn năm đ u đông Huy n C m-ph
 10. 414 Longue (Ile) Hòn chín - 415 Longue (Ile) Hòn c dài Th xã H ng-gai 416 Longue (Ile) Hòn B hen dài - 417 Longue (Ile) Hòn đ ng chén Huy n C m-ph 418 Lorgnon (Le) Hòn nón trong Th xã C m-ph 419 Loutres (Rocher des) Hòn bò l i Huy n C m-ph 420 Lutin (Ile du) Hòn hang móc Th xã H ng-gai 421 Lý nhì ch y Hòn cá chép con Huy n C m-ph 422 Lynx (Basse du) C n nom đèn - 423 Lys (Le) Hòn v n b i Th xã H ng-gai 424 Machao Hòn con ng a Huy n C m-ph 425 Machao ch y Hòn ng a bé - 426 Madeleine (Ile) Đ o cái lim - 427 Mages (Ilot des) Hòn tr m ngoài Huy n Hà-c i 428 Maillet (Le) Hòn cát to Huy n C m-ph 429 Mamelles (Ile des) Hòn d m nam Th xã H ng-gai 430 Mamelles (Le) Hòn cái đé Huy n C m-ph 431 Mangoustan (Le) Hòn cóc b c Th xã H ng-gai 432 Mao linh tao Hòn nhung Huy n C m-ph 433 Marbre (Rocher de) Hòn c m th ch - 434 Marionnettes (Les) Hòn c p gà Th xã H ng-gai 435 Marmite (La) Hòn sim bé - 436 Marquis (Ile du) Hòn ph t c Huy n C m-ph 437 Marron (Le) Hòn đ ng bìa con - 438 Marron (Le) Hòn cò ngoài Th xã H ng-gai 439 Marsouin (Ile du) Hòn g i Huy n C m-ph 440 Marteau (Le) Hòn cái búa - 441 Marteau (Le) Hòn cu n phao Th xã H ng-gai 442 Marteau (Le) Hòn t các - 443 Masque (Le) Hòn loong coong Th xã C m-ph 444 Massue (La) Hòn đá l gi a Th xã H ng-gai 445 Méduse (La) Đ o v n dò Huy n C m-ph 446 Melon (Le) Hòn máng hà con - 447 Menhir (Le) Hòn tr Th xã C m-ph 448 Mère (La) Hòn loa Huy n C m-ph 449 Merveilles (Ile des) Đ ođ ug Th xã H ng-gai 450 Meule (La) Hòn ch u chi n con - 451 Meurtrière (La) Hòn d t d t Huy n C m-ph 452 Microbe (Le) Hòn c a c ng g ch Th xã H ng-gai 453 Milieu (Ile du) Hòn nét gi a Huy n C m-ph 454 Mineurs (Les) Hòn vũng đ c Th xã C m-ph 455 Minon (Ile du) Hòn cây chay tây Th xã H ng-gai 456 Misaine (La) Hòn c p thanh lãnh - 457 Mitre (La) Hòn hang rom - 458 Moine (Le) Hòn đ u trâu - 459 Moineau (Le) Hòn chim s Huy n C m-ph 460 Molaire (La) Hòn v ráy trong - 461 Momie (La) Hòn bu m Th xã C m-ph 462 Momie (La) Hòn ông tơ Th xã H ng-gai 463 Mouche (La) Hòn tr i Huy n C m-ph 464 Mouche (La) Hòn đào Th xã H ng-gai
 11. 465 Moucheron (Le) Hòn mũi mác Huy n Yên-hưng 466 Moufflons (Ile des) Hòn gi ng t i Th xã H ng-gai 467 Moustique (Le) Hòn con mu i Huy n C m-ph 468 Mur (Le) Hòn đư ng Th xã C m-ph 469 Musaraigne (La) Hòn năm đ u b c Huy n C m-ph 470 Musoir (Le) Hòn bài hú Th xã H ng-gai 471 Mutine (Ile de la) Đ o đ ng rui bé Huy n C m-ph 472 Nam (Rocher) Đá ng m Nam - 473 Navet (Le) Hòn c c i - 474 Nègre (Le) Hòn cây si - 475 Nègre (Le) Hòn ngàm te - 476 Négrier (Ile de) Hòn ra cát Th xã H ng-gai 477 Nez (Le) Hòn mi u - 478 Nez (Le) Hòn cây kh đông Huy n C m-ph 479 Ng u phí lóng Khe trâu - 480 Nid (Le) Hòn b t m c Th xã H ng-gai 481 Noir (Ilot) Hòn cây táo con - 482 Noire (Ile) Hòn mang đen Huy n C m-ph 483 Noire (Ile) Hòn máng hà nam - 484 Noir (Ilot) Hòn tràng giá Th xã H ng-gai 485 Noisette (La) Hòn muôi - 486 Noix (La) Hòn m t - 487 Nord (Ilot) Hòn soi d a Huy n C m-ph 488 Obélisque (L’) Hòn đá sô Th xã H ng-gai 489 Obélisque (L’) Hòn bòng con Th xã H ng-gai 490 Octant (Ile de I’) Hòn đ c xam Th xã C m-ph 491 OEuf (L’) Hòn c p c n Huy n C m-ph 492 Oiseau (L’) Hòn quy n r ng Th xã H ng-gai 493 Ondine (L’) Hòn cây chay đông - 494 Orange (L’) Hòn bài - 495 Oreilles (Les) Hòn cái tai - 496 Oreilles (Les) Hòn ng l nh - 497 Oreiller (L’) Hòn h ngàn - 498 Orgue (L’) Hòn rom dư i - 499 Osselet (L’) Hòn con thoi - 500 Ouest (Ilot) Hòn s ng Huy n C m-ph 501 Ours (Les) Hòn ba hang Th xã C m-ph 502 Ours (L’) Hòn chó con Th xã H ng-gai 503 P c vàn tài Đ nh ngang b c Huy n C m-ph 504 Pain de sucre (Le) Hòm ngàm dư i Th xã H ng-gai 505 Pain de sucre Đá Rong bé Huy n C m-ph 506 Paix (Ile de la) Đ o đ u bê Th xã H ng-gai 507 Palourde (La) Hòn C n bè - 508 Panier (Le) Hòn ve Huy n C m-ph 509 Panier (Le) Hòn xuôi tây Th xã H ng-gai 510 Pantin (Le) Đ o tùng lâm - 511 Parseval (Ile) Hòn c p tiên trong Huy n C m-ph 512 Parseval (Ile) Hòn cây sinh đông - 513 Passes (Ile des 2) Hòn tam béo - 514 Pastille (La) Hòn đen Th xã H ng-gai 515 Pâté (Le) Hòn én dư i Huy n C m-ph
 12. 516 Patte (La) Hòn bà Đ nh Th xã C m-ph 517 Paul (Ile) Hòn soi châm Huy n C m-ph 518 Pax (Ile) Hòn se ch Th xã C m-ph 519 Pendantif (Le) Hòn soi l n đá Huy n C m-ph 520 Pérouse (Ile de la) Hòn ngư i đ ng Th xã C m-ph 521 Perle (La) Hòn gi ng Th xã H ng-gai 522 Perle (La) Hòn tr môi - 523 Perche (Ile de la) Hòn quay Huy n C m-ph 524 Petits bois (Ile des) Đ o v n nư c Huy n Đ m-hà 525 Petits (Les deux) Hòn me đ c Huy n Hà-c i 526 Ph n qu y lìu Hòn chòi canh Huy n C m-ph 527 Phan xi chao Hòn khoai lang - 528 Phò vàn tài Đ nh bà ngang l n - 529 Phò vang Đ nh bà ngang - 530 Piédestal (Le) Hòn dơi Th xã H ng-gai 531 Pierre branlante (La) Hòn bóng con - 532 Pigeon (Le) Hòn cây quít Th xã C m-ph 533 Pigeon (Le) Hòn thùm thùm Huy n C m-ph 534 Pierre taillée (La) Hòn c p v n - 535 Pierrot (Le) Hòn ng mó trong Th xã H ng-gai 536 Pilote (Le) Hòn đen trong - 537 Pipe (Ilot) Hòn ba rèm bé Huy n Đ m-hà 538 Pirates (Ile des) Hòn đoan Huy n C m-ph 539 Pirate (Ilot du) Hòn soi máng ngoài - 540 Pirogue (La) Hòn thuy n Th xã H ng-gai 541 Plage (Ile de la) Đ o đá d ng Huy n Đ m-hà 542 Plage (Ile de la) Hòn hang ngư i Huy n C m-ph 543 Plat (Ilot) Hòn tràng giá con Th xã H ng-gai 544 Plat (Ilot) Hòn m đá con Huy n C m-ph 545 Plate (Ile) Hòn cây đư c Đ ng chén - 546 Plate (Ile) Hòn d p Th xã H ng-gai 547 Plate (Ile) Hòn soi giá Huy n C m-ph 548 Pléiades (Les) Hòn soi tràng bé Th xã H ng-gai 549 Plumet vert (Le) Hòn ve trên - 550 Plumet jaune (Le) Hòn cây si dư i - 551 Pluvier (Ile du) Hòn g c l n Huy n C m-ph 552 Pluvier (Le) Hòn chim câu Th xã H ng-gai 553 Poing (Le) Hòn c a kênh - 554 Pointe (Rocher de la) Hòn đ u đinh Huy n C m-ph 555 Piore (La) Hòn b c n ngoài - 556 Poisson (Le) Hòn đ i thành nam Th xã H ng-gai 557 Poisson (Le) Hòn g i n m - 558 Poisson-lune (Le) Hòn chu t l n Huy n C m-ph 559 Polichinelle (Le) Hòn tràng bé Th xã H ng-gai 560 Pomme (La) Hòn b c n Huy n C m-ph 561 Pomme (La) Hòn gi ng b i tóc - 562 Pomme de pin (La) Hòn trái thông - 563 Pont (Ile du) Hòn hang tr ng - 564 Porte-fanal (Le) Hòn c đèn Th xã H ng-gai 565 Portique (Le) Hòn loong coong trong Th xã C m-ph 566 Pot (Le) Hòn ph ng Huy n C m-ph
 13. 567 Potiron (Le) Hòn máng hà b c - 568 Poulain (Le) Hòn hang Th xã C m-ph 569 Poule (La) Hòn cò l n Th xã H ng-gai 570 Poule (La) Hòn gà mái Huy n C m-ph 571 Poussin (Le) Hòn đôi gà Th xã H ng-gai 572 Profil (Le) Hòn v y trong - 573 Promontoire (Le) Hòn mi ng giư ng - 574 Puceron (Le) Hòn súp - 575 Pudding (Le) Hòn gh nh v m - 576 Puginier (Ile) Hòn c t trên - 577 Punaise (La) Hòn đinh găm - 578 Pyramide (La) Hòn cò bé - 579 Pyramide (Ile) Hòn nêu ba c a - 580 Quan lan (Ile de) Đ o C nh cư c Huy n C m-ph 581 Qu y vàn Đ nh ngang R ng - 582 Qu y tàn Đ nh ngang nam - 583 Quille (La) Hòn gh nh c ng thâu - 584 Radeau (Ile du) Hòn bè ngoài Huy n Yên-hưng 585 Rat (Le) Đ nh hang chu t Huy n Móng-cái 586 Rat (Le) Hòn đũa ngoài Huy n C m-ph 587 Rat (Le) Hòn lõi c a kênh Th xã H ng-gai 588 Recherche (Ile della) Hòn Tùng rư u con - 589 Régate (La) Hòn c trong Huy n C m-ph 590 Reine (La) Hòn cóc con dư i Th xã H ng-gai 591 Rempart (Le) Hòn o n - 592 Repère (Ile du) Hòn vũng o n - 593 Repos (Ile du) Hòn vũng chùa - 594 Révolver (Le) Hòn cán - 595 Rhinocéros (Le) Hòn hang tiên Th xã H ng-gai 596 Robinson (Rocher de) C nd m Huy n C m-ph 597 Roche percée (La) Hòn b câu Th xã H ng-gai 598 Rocher occidental Hòn đoài Huy n Móng-cái 599 Roi (Le) Hòn cóc con Th xã H ng-gai 600 Rois Balthazar (Les 3) Hòn cò Th xã C m-ph 601 Rond (Ilot) Hòn cu n bu m Huy n C m-ph 602 Ronde (Ile) Hòn c a tùng Th xã H ng-gai 603 Roquet (Le) Hòn c c Huy n C m-ph 604 Rotonde (La) Hòn bái bé Th xã H ng-gai 605 Rotule (La) Hòn bè trong Th xã C m-ph 606 Rouge (Ile) Hòn trà cương Th xã H ng-gai 607 Rouillée (Ile) Hòn giăng võng - 608 Rousse (Ile) Hòn mui B hen - 609 Rousse (Ile) Đ o th vàng Huy n C m-ph 610 Ruche (La) Hòn chim n a - 611 Ruche (La) Hòn rom gi a Th xã H ng-gai 612 Ruines (Ile en) Hòn đũa - 613 Sabot (Le) Hòn m t - 614 Sabre (Le) Hòn hang hoi Huy n C m-ph 615 Sac (Le) Hòn c t Th xã H ng-gai 616 Sainte (Ile) Hòn c t bà - 617 Salacco (Le) Hòn bù xám -
 14. 618 Salpes (Récif des) C n răng lư c Huy n C m-ph 619 Sam Ha Pai Hòn ba bái Huy n Móng-cái 620 Sampan (Le) C n trinh Th xã H ng-gai 621 Sangliers (Ile aux) Đ o s u nam Huy n C m-ph 622 Sangliers (Ile des) Đ o mang - 623 Sangsue (La) Hòn m t qu tây Th xã H ng-gai 624 Saône ((Ile de la) Hòn béo soi nh Huy n C m-ph 625 Scarabée (Le) Hòn lòm n a Th xã H ng-gai 626 Scie (La) Hòn se ch con Th xã C m-ph 627 Scie (La) Hòn c n nhà Th xã H ng-gai 628 Scie (La) Hòn cái cưa Huy n C m-ph 629 Selle (La) Hòn v u Th xã H ng-gai 630 Scorpion (Le) Hòn v ng ong - 631 Selle (La) Núi yên ng a - 632 Sentinelle (La) Hòn t u bu m - 633 Sentinelle (La) Hòn bãi - 634 Serpent (Le) Hòn r n - 635 Shako (Le) Hòn vang trên Huy n C m-ph 636 Sha pak wan Đ o cô-tô - 637 She liang Hòn đai dư i Huy n Móng-cái 638 Singe (Le) Hòn con kh Huy n C m-ph 639 Singes (Ile des) Hòn ng mó Th xã H ng-gai 640 Singes (Ile aux) Hòn s u đông Huy n C m-ph 641 Siang lai tao Đ o thư ng mai - 642 Sirène (La) Hòn bà hai Th xã H ng-gai 643 Soáng cháu Hòn Hai hòn Huy n C m-ph 644 Sommets (Ile aux 3) Hòn núi cò - 645 Souffleur (Ile du) Hòn ru i xanh - 646 Souris (La) Hòn chu t con - 647 Souris (La) Hòn chéo to - 648 Spectre (Le) Hòn v n bu ng Huy n C m-ph 649 Sphinx (Le) Hòn ph t c bé - 650 Sphinx (Le) Hòn hang x ch Th xã H ng-gai 651 Sphinx (Le) Hòn c p v Th xã C m-ph 652 Sphinx (Le) Hòn g m con Th xã H ng-gai 653 Sud (Ile du) Hòn đ u nam c t Huy n C m-ph 654 Sud (Ilot) Hòn soi máng trong - 655 Surprise ((Ile de la) Đ o b hòn Th xã H ng-gai 656 Sylphes (Ile des) Đ o c ng n a Huy n C m-ph 657 Table (Ile de la) Đ o trà bán - 658 Tabouret (Le) Hòn gh đ u Th xã H ng-gai 659 Tache B… Hòn ông b t Huy n C m-ph 660 Tài l nhì Hòn cá chép - 661 Tài shan tao Hòn b cát Huy n Móng-cái 662 T ng lòng cháu Hòn đèn Huy n C m-ph 663 T ng mùn cháo Hòn Đ ng v n Châu - 664 Tapir (Le) Hòn voi Th xã H ng-gai 665 Taupinière (La) Hòn soi nâu Huy n C m-ph 666 Tché li pai C n ngoài - 667 Tching lan xan (Ile) Đ o Thanh lam - 668 Tente (La) Hòn cái nòng Th xã H ng-gai
 15. 669 Thi chi Linh Hòn t chim Huy n Móng-cái 670 Tiare (La) Hòn tôm Th xã H ng-gai 671 Thóng lòng coóng Hòn hang thông Huy n C m-ph 672 Tigre (Monsieur) Hòn m t qu đông Th xã H ng-gai 673 Tima tao Hòn n c đ t Huy n C m-ph 674 Tir (Ile du) Hòn d a ngoài Huy n Đ m-hà 675 Tài mùi chao Hòn đ i m i Huy n C m-ph 676 T c ch n Hòn ba đ nh con - 677 Tít ngàu vàn Đ nh ngã trâu - 678 Toque (La) Hòn c l Th xã H ng-gai 679 Toque (La) Hòn mũ v i Huy n C m-ph 680 Tordu (Le) Hòn rùa bé Th xã H ng-gai 681 Tortue (La) C n trâu n m - 682 Tortue (La) Hòn soi Huy n C m-ph 683 Tortue (La) Hòn soi s t - 684 Tortue (La) Hòn d m l Th xã H ng-gai 685 Touffe (La) Hòn soi r ng Huy n C m-ph 686 Touffe (Sommet) Đ nh Tăng ca Huy n Móng-cái 687 Tour (La) Hòn cát trong Th xã H ng-gai 688 Tour (La) Hòn Di to Huy n C m-ph 689 Tour (La) Hòn tháp Th xã H ng-gai 690 Tour penchée (La) Hòn ng l nh con - 691 Tourelle (La) Hòn dom c p - 692 Tourterelle (La) Hòn thùm Huy n C m-ph 693 Trà c (Ile de) Đ o Trà c Huy n Móng-cái 694 Trapèze (Le) Hòn d m c i con Th xã H ng-gai 695 Tremplin (Le) Hòn loong coong ngoài Th xã C m-ph 696 Triangle (Le) Hòn c t chương to Huy n C m-ph 697 Tribune (La) Hòn bà L i bé Th xã H ng-gai 698 Tricorne (Le) Hòn đ Th xã C m-ph 699 Tricorne (Le) Hòn núi Cương Th xã H ng-gai 700 Trident (Le) Đ o l gon Huy n C m-ph 701 Trône (Le) Hòn c p ngàn Th xã H ng-gai 702 Tsin San (Ile) Đ o thoi xanh Huy n Hà-c i 703 Tsieng Mun (Rocher) Đá Thiên môn Huy n C m-ph 704 Turco (Le) Hòn đeo còm - 705 Txat xing chao Hòn b y sao - 706 Ulipai (Rocher) Đá d nư c - 707 Vaico (Ile du) Hòn b hung Th xã H ng-gai 708 Vàn ch y Đ nh vũng con Huy n C m-ph 709 Vàng cháu Hòn ngang - 710 Vanne (La) Hòn tùng mi u Th xã H ng-gai 711 Vautour (Le) Hòn r u đá trong Th xã C m-ph 712 Vedette (La) Hòn đá lò Th xã H ng-gai 713 Verte (Ile) Hòn soi sim - 714 Verte (Ile) Hòn v m Huy n Đ m-hà 715 Verte (Ile) Hòn mi u Huy n C m-ph 716 Verte (Ile) Hòn r u đ t Th xã C m-ph 717 Verte (Ile) Hòn b ng đ u Huy n C m-ph 718 Verte (Ile) Hòn T sơn Huy n Móng-cái 719 Vert (Ilot) Hòn soi dâu Huy n C m-ph
 16. 720 Vertèbre (La) Hòn c c chèo Th xã H ng-gai 721 Vis (Le) Hòn cây đư c đông Huy n C m-ph 722 Viseur (Le) Hòn d c con Th xã H ng-gai 723 Voile (La) Hòn đũa Thanh lãnh - 724 Voàng ph i Hòn vàng tho i Huy n C m-ph 725 Xam cháu Hòn ba đ nh - 726 Xát xì phài Đá tho i - 727 Xín lóng x c Hòn đá th ng - 728 Yole (La) Hòn Tùng ngón Th xã H ng-gai 729 You you (Le) C n chìm - B. TÊN CÁC C A, V NH, V NG, TÙNG, ÁNG, B N 1 Cai đai đa (Rocher) Vũng đài h Huy n C m-ph 2 C m c u vàn Vũng chó vàng - 3 C m ph (Port) C a Ông Th xã C m-ph 4 Chat (Baie du) Vũng đài chu i Huy n C m-ph 5 Chay vàn Vũng con - 6 Courbet (Port) C al c Th xã H ng-gai 7 Croix (Anse de la) Tùng đ u xuôi - 8 Dédale (Le) V ng hang cao - 9 Fai tsi long (Baie de) V nh Bái t long - 10 Fu tai mun C aĐ i Huy n Móng-cái 11 Entrée profonde C aV n Th xã H ng-gai 12 Halong (Baie d’) V nh H long - 13 Kaitiomun (Passe) C a Ti u Huy n Hà-c i 14 Kokaimun (Passe) C aH a Huy n Đ m-hà 15 Kuaichin mun (Petite passe) C a S u đông Huy n C m-ph 16 Kua Tam C a Tán Huy n Móng-cái 17 Labyrinthe (Le) V ng tùng ngón Th xã H ng-gai 18 Manche (Baie de la) V nh Tùng sâu - 19 Merveilles (Grotte des) Hang đ u g - 20 Miroir des nymphes (Le) H gương Th xã H ng-gai 21 Mô (c a) C a Mô Huy n Đ m-hà 22 M lau (vũng) Vũng con kh Huy n C m-ph 23 Nord (Anse du) Vũng Quýt Cao Lô - 24 Œuf (Rivière de I’) V ng đâng Th xã H ng-gai 25 Pak ha mun C ađ i Huy n C m-ph 26 Phao vàn ch y (Ti mon vàn) V ng pháo đài con - 27 Pháo thòi vàn Vũng pháo đài - 28 Phò vàn ch y Vũng bà bé - 29 Pirate (Anse du) Vũng l n - 30 Quan lan (Baie de) V nh Vân đ n - 31 S i ch ng Vùng gi ng nư c - 32 Tài co ng h o C a c ng to - 33 Tài co ng m Đuôi c ng to - 34 Tám cháu Vũng ba châu - 35 Th n xéc Vũng đá than - 36 Tsiong mun (Passe) C an i - 37 Tsiong mui tao Vũng đ u tán Huy n Móng-cái 38 Tunnels (Cirque des) H Ba h m Th xã H ng-gai 39 Wallut (Port) B n V n hoa Huy n C m-ph 40 Xan xéc van Vũng Ba đá -
 17. 41 Xát thính cháu thòng Vũng b y sao - 42 Xui ching van Vũng to - C. TÊN CÁC LU NG, L CH, SÔNG, CÁI, KHE, KÊNH, C P, C NG 1 Aiguade Cái cõng bà Huy n C m-ph 2 Alouette (Chenal de I’) L ch b hen Th xã H ng-gai 3 Antilope (Rivière de I’) Cái b c thang Huy n C m-ph 4 Arche (Baie de I’) C ng g Th xã H ng-gai 5 Arche (Chenal de I’) L ch gi i - 6 Aspic (Passe de I’) L ch hang tr ng Huy n C m-ph 7 Bourayne (Chenal du) Lu ng th vàng Th xã C m-ph 8 Bourayne (Chenal du) L ch Hoi Huy n C m-ph 9 Bourrasque (Chenal de la) L ch Chi lăng Huy n Đ m-hà 10 Brandon (Chenal du) L ch Tràng giá Th xã H ng-gai 11 Bruyères (Petite passe des) Lu ng Đông ma Huy n C m-ph 12 Buffles (Rivière aux) Cái cõng ông - 13 Cái Ké (Rivière) Cái Đài - 14 Carabine (Chenal de la) L ch vông vang - 15 Casque (Passe du) L ch g i - 16 Cathédrale (Chenal de la) L ch ác Th xã H ng-gai 17 Chateau Renaud (Chenal du) L ch Bu m - 18 Cok ouo cong Sông Qu t đông Huy n Móng-cái 19 Crochet (Passe) Lu ng giư ng Th xã H ng-gai 20 Dammai (Rivière) Cái Bàn Mai Huy n C m-ph 21 Duchaffaut (Chenal) Lu ng Cái b u - 22 Ducouédie (Chenal) L ch hòn c t Th xã H ng-gai 23 Etoile (Chenal de I’) L ch đ u xuôi - 24 Hamelin (Chenal de I’) Lu ng H ng gai - 25 Henriette (Passe) L ch mi u - 26 Hydres (Passe des) Lu ng mi ng bà Th xã H ng-gai 27 Jaguar (Chenal du) Lu ng sông mang Huy n C m-ph 28 Kersaint (Chenal du) L ch Trà l o - 29 Lapérouse (Passe du) L ch Đ ng tráng - 30 Lutin (Chenal du) L ch đ u g - 31 Lynx (Chenal du) L ch C ng th - 32 Móng-cái (Rivière de) Sông Móng-cái Huy n Móng-cái 33 Pluvier (Passe du) L ch Văn t Th xã H ng-gai 34 Qu ng-yên (Route de) L ch V u - 35 Roc aux aigles (Chenal du) L ch đ ng chén Huy n C m-ph 36 Saône (Chenal de la) L ch Mé c - 37 Surprise (Chenal de la) Lu ng cái quít - 38 Sylphes (Port des) C ng đ u c p - 39 Tiên-yên (Rade de) L ch Tiên-yên Huy n Tiên-yên 40 Vaico (Passe du) L ch C a áng Th xã H ng-gai 41 Volta (Chenal du) L ch Cát nàng - D. TÊN CÁC MŨI, GH NH, BÃI, CHƯƠNG 1 Arbres (Pointe des) Gh nh i Huy n C m-ph 2 Clocheterie (Banc de la) Bãi c n Huy n Hà-c i 3 Coq (Pointe du) Gh nh c cò Huy n C m-ph 4 Cormoran (Pointe) Gh nh lư i li m - 5 Ducouédie (Pointe) Mũi đ u gù - 6 Edma (Pointe) Gh nh hang Th xã H ng-gai
 18. 7 Ergot (L’) Mũi c a gà Huy n C m-ph 8 Est (Pointe de I’) Mũi Trà b n - 9 Grand banc Bãi l n - 10 Grottes (Pointe des) Mũi đá mài Th xã H ng-gai 11 Huitres (Pointe aux) Gh nh cây sơn Huy n C m-ph 12 Loutres (Pointe des) Gh nh Bò l i - 13 Minchao (Pointe) Mũi đ u cào - 14 Mines (Pointe des) Gh nh đ u m i Th xã H ng-gai 15 Nord Ouest (Plateau du) Bãi c n tây b c Huy n C m-ph 16 Pagode (Pointe) Mũi chùa Huy n Tiên-yên 17 Palétuviers (Pointe des) Mũi đ ng rui - 18 Pirate (Pointe du) Gh nh cán dao Huy n C m-ph 19 Pluvier (Banc du) Bãi đá Huy n Móng-cái 20 Quan l n (Cap) Mũi Quan l n Huy n C m-ph 21 Rita (Pointe) Gh nh chèo g p - 22 Roc aux aigles (Le) M m phư ng hoàng - 23 Roche (Pointe de la) Gh nh vua bà Huy n Tiên-yên 24 Sommeil (Pointe du) Mũi V n c nh Huy n C m-ph B TRƯ NG B N IV Ung Văn Khiêm
 19. PH L C II DANH SÁCH CÁC HÒN, Đ O, Đ NH, B N, C A, V NH, VŨNG, LU NG, L CH, MŨI, GH NH, BÃI…CÓ TÊN TI NG VI T CŨ VÀ M I C A T NH QU NG-NINH. S th Tên ti ng Vi t cũ Tên th ng nh t t nay Thu c huy n nào t A. TÊN CÁC HÒN, Đ O, C N, ĐÁ, NÚI, Đ NH Các hòn, đ o: 1 An (hòn) Am ngoài (hòn) Huy n Đ m-hà 2 Áng - Áng - Th xã H ng-gai 3 Ba c a - Ba c a - Th xã C m-ph 4 Ba hòn - Ba chóp - Huy n Tiên-yên 5 Ba m t - M tm n - Huy n C m-ph 6 Ba nén c p - Ba nén c p - Th xã H ng-gai 7 Ba v ng - Ba v ng đư c - Huy n C m-ph 8 Bà đ c - Bà đ c - - 9 Bà hen - B hen - Th xã H ng-gai 10 B cđ u - B cđ u - - 11 Bàn chân - Bàn chân - Huy n C m-ph 12 Bánh dày (đ o) Bánh dày (đ o) - 13 B ng (hòn) B ng (hòn) Th xã H ng-gai 14 Béo - M p - - 15 Béo đá - Béo đá - Huy n C m-ph 16 B nk - B nk - Th xã C m-ph 17 Bi n - Lũng nh - - 18 Bìm bìm - Bìm bìm - Huy n Yên-hưng 19 Bò vàng - Bò vàng - Huy n Đ m-hà 20 B câu con - B câu con - Th xã H ng-gai 21 B r đông - B r đông - Huy n C m-ph 22 B r gi a - B r gi a - - 23 B r tây - B r tây dư i - - 24 B i tóc - B i tóc - - 25 Bòng - Bánh chưng - Th xã H ng-gai 26 Bu m con - Bu m con - Th xã C m-ph 27 Bu m đông - Bu m đông - - 28 Bu ng chò - Bu ng chò - Huy n C m-ph 29 C trên - Bà cô tây - Th xã H ng-gai 30 Cái khiên - Cái khiên - Huy n Hà-c i 31 Cái r ng - Cái r ng - Huy n C m-ph 32 Cái tráp - Cái tráp - Th xã H ng-gai 33 Cam - Cam vũng chùa - - 34 C p bè - Thoi đèn - - 35 C p c ng - C p c ng - Huy n C m-ph 36 C pk - C pk - - 37 C pl - C pl - Th xã H ng-gai 38 C p ré - C p ré - - 39 Cát - Cát - Th xã C m-ph 40 Cát g ch - Cát g ch - Huy n C m-ph 41 Cát gù - Cát gù - - 42 Cát r n - Cát lán - Th xã H ng-gai 43 C t chương (hòn) C t chương (hòn) Huy n C m-ph
 20. 44 C t chương bé - C t chương bé - - 45 Cây gia - Cây gia - - 46 Cây kh - Cây kh - Th xã C m-ph 47 Cây kh - Cây kh nam - Th xã H ng-gai 48 Cây mây - Cây mây - Huy n C m-ph 49 Cây vông - Cây vông - - 50 Chay - Chay - Huy n Đ m-hà 51 Chét chèo - Chét chèo - Th xã C m-ph 52 Chín bé - Chín bé - Huy n C m-ph 53 Chú - Chú - Huy n Đ m-hà 54 Chương - Chương hoi - Huy n C m-ph 55 Chương con - Chương con tây - - 56 C - C ngoài - - 57 Cò c c - Cò c c - - 58 Cò trong - Cò trong to - - 59 C hoi - C hoi - - 60 Cóc răng - Cóc đông - Th xã H ng-gai 61 C i - C i - Huy n Yên-hưng 62 Con - Con trên - Huy n C m-ph 63 Con - Cái lim con - - 64 Con - Nh - - 65 Con c p v - D c mòi con - Th xã C m-ph 66 Con bìm bìm - Bìm bìm con - Th xã H ng-gai 67 Con chà t ng - Trà hương - - 68 Con chương - Chương con đông - Huy n C m-ph 69 Con c ng đông - Ba nén v ng - Th xã H ng-gai 70 Con c ng lá - C ng lá con - - 71 Con c a cái - C a cái con - Huy n C m-ph 72 Con c a l ch - C a l ch con - Th xã H ng-gai 73 Con giã g o - Giã g o - - 74 Con hà lăn - Hà lăn con - Huy n C m-ph 75 Con hang th y - Hang th y con - Th xã H ng-gai 76 Con lã v ng - Lão câu con - Huy n Yên-hưng 77 Con lư c - Lư c con - Th xã H ng-gai 78 Con mé đư ng - Mé đư ng - - 79 Con rùa - Rùa con - - 80 Con tùng giá - Tùng giá con - - 81 C ng (đ o) Còng (đ o) Huy n Yên-hưng 82 C ng đ m (hòn) C ng đ m (hòn) Huy n C m-ph 83 C ng đ dài - Cây chanh - Th xã H ng-gai 84 C ng đông b c - C ng chéo b c - Huy n C m-ph 85 C ng thâu - C ng thâu ngoài - - 86 C a bé - C a bé - Th xã H ng-gai 87 C a l ch - C a l ch - - 88 C al n - C al n - - 89 C a thung - C a thung - Huy n C m-ph 90 D mb c - D mb c - Th xã H ng-gai 91 D m mát - L m vt - - 92 D u đá - D u đá ngoài - Huy n C m-ph 93 D i đá - D i đá - - 94 Dù - Dù con - Th xã H ng-gai
Đồng bộ tài khoản