Quyết định số 373-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
5
download

Quyết định số 373-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 373-CP về việc thành lập Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế thuộc Bộ Nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 373-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 373-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1980 QUYẾT ĐNNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 373-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG-LÂM NGHIỆP HUẾ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960; Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường lớp đại học và trung học chuyên nghiệp. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Nông Nghiệp (Công văn số 1064-NN/ĐT/CV ngày 10 tháng 9 năm 1980), Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (Công văn số 1962-VP ngày 17 tháng 11 năm 1980) và ý kiến của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 969-UB/GTĐT ngày 22 tháng 7 năm 1980). QUYẾT ĐNNH Điều 1 - Nay thành lập Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế trên cơ sở Trường trung học nông nghiệp Huế, và giao cho Bộ Nông nghiệp quản lý. Thời gian đào tạo tập trung dài hạn mỗi khóa là từ 3 năm rưỡi đến 4 năm. Điều 2 - Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư thực hành về kỹ thuật và kinh tế nông - lâm nghiệp và bồi dưỡng cán bộ quản lý nông - lâm nghiệp có trình độ cao đẳng bằng các hình thức tập trung dài hạn, bổ túc ngắn hạn và tại chức, đáp ứng nhu cầu cán bộ của các hợp tác xã nông - lâm nghiệp trong các tỉnh Bình Trị Thiên và Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngành nghề đào tạo của trường sẽ do Bộ Nông nghiệp quyết định sau khi đã bàn bạc nhất trí với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp. Điều 3 - Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế thuộc hệ thống giáo dục đại học, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước ban hành về các trường đại học và cao đẳng. Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế do một Hiệu trưởng lãnh đạo; giúp việc Hiệu trưởng có một số Phó hiệu trưởng. Điều 4 - Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình,
  2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ trường về mặt cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho trường làm tốt nhiệm vụ được giao. Điều 5 - Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tài chính, Lao động, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản