Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

1
1.920
lượt xem
225
download

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 3733/2002/QĐ-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH 21 TIÊU CHU N V SINH LAO Đ NG, 05 NGUYÊN T C VÀ 07 THÔNG S V SINH LAO Đ NG B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t ; Sau khi có s nh t trí c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i công văn s 941/LĐTBXH- BHLĐ ngày 2/4/2002; Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam t i công văn s 0850/PTM- VPGC ngày 17/4/2002. Theo đ ngh c a V trư ng V Y t d phòng - B Y t QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: 1. Hai mươi m t (21) tiêu chu n V sinh lao đ ng đ áp d ng cho các cơ s có s d ng lao đ ng. 2. Năm (05) nguyên t c và b y (07) thông s v sinh lao đ ng là nh ng hư ng d n cơ b n cho vi c thi t k h th ng, v trí lao đ ng, máy móc, công c lao đ ng và phân lo i lao đ ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Bãi b nh ng quy đ nh v sinh lao đ ng t m c 1 đ n m c 8 trong ph n th tư “Nh ng quy đ nh v sinh lao đ ng” t i Quy t đ nh s 505-BYT/QĐ ngày 13 tháng 4 năm 1992 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành M t s tiêu chu n t m th i v v sinh. Đi u 3. Ông V trư ng V Y t d phòng có trách nhi m t ch c, ch đ o vi c tri n khai th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng - B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng HAI MƯƠI M T (21) TIÊU CHU N, NĂM (05) NGUYÊN T C VÀ B Y (07) THÔNG S V SINH LAO Đ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3733/2002/QĐ-BYT c a B trư ng B Y t ngày 10 tháng 10 năm 2002)
 2. Ph n th nh t: Hai mươi m t (21) tiêu chu n v sinh lao đ ng 1. Tiêu chu n cơ s v sinh - phúc l i 2. Tiêu chu n kho ng cách b o v v sinh 3. Lao đ ng th l c - Tiêu chu n phân lo i thao tác theo tiêu hao năng lư ng 4. Lao đ ng th l c - Tiêu chu n phân lo i thao tác theo t n s nh p tim 5. Tiêu chu n mang vác - Gi i h n tr ng lư ng cho phép 6. Tiêu chu n chi u sáng 7. Tiêu chu n vi khí h u 8. Tiêu chu n b i silic 9. Tiêu chu n b i không ch a silic 10. Tiêu chu n b i bông 11. Tiêu chu n b i amiăng 12. Tiêu chu n ti ng n 13. Tiêu chu n rung 14. Tiêu chu n t trư ng tĩnh - M t đ t thông 15. Tiêu chu n t trư ng t n s th p - M t đ t thông 16. Tiêu chu n cư ng đ đi n t trư ng t n s th p và đi n trư ng tĩnh 17. Tiêu chu n cư ng đ đi n t trư ng d i t n s 30kHz - 300GHz 18. B c x t ngo i - Gi i h n cho phép 19. Tiêu chu n phóng x 20. B c x tia X - Gi i h n cho phép 21. Hoá ch t - Gi i h n cho phép trong không khí vùng làm vi c Ph n th hai: Năm (05) nguyên t c và b y (07) thông s v sinh lao đ ng 1. Nguyên t c 1 - Ecgônômi thi t k các h th ng lao đ ng 2. Nguyên t c 2 - Ecgônômi thi t k v trí lao đ ng 3. Nguyên t c 3 - Ecgônômi thi t k máy móc công c 4. Nguyên t c 4 - B trí vùng làm vi c 5. Nguyên t c 5 - V trí lao đ ng v i máy vi tính 6. Thông s 1 - V trí lao đ ng v i máy vi tính 7. Thông s 2 - Chi u cao b m t làm vi c 8. Thông s 3 - Kho ng cách nhìn t m t t i v t 9. Thông s 4 - Góc nhìn 10. Thông s 5 - Không gian đ chân 11. Thông s 6 - Chi u cao nâng nh c v t 12. Thông s 7 - Thông s sinh lý v căng th ng nhi t - Tr s gi i h n Ph n th nh t
 3. HAI MƯƠI M T (21) TIÊU CHU N V SINH LAO Đ NG I. TIÊU CHU N CƠ S V SINH - PHÚC L I 1. Ph m vi đi u ch nh: Quy đ nh s cơ s v sinh phúc l i cho ngư i lao đ ng. 2. Đ i tư ng áp d ng: Các cơ s có s d ng lao đ ng (cơ s s n xu t, kinh doanh, văn phòng...). 3. Khái ni m Khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Cơ s v sinh - phúc l i là: Các công trình v sinh và các cơ s d ch v chung ph c v ngư i lao đ ng t i các cơ s có s d ng lao đ ng. 4. Tiêu chu n cơ s v sinh - phúc l i Cơ s v sinh phúc l i Tiêu chu n Ph m vi áp d ng H tiêu Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1- 10 ngư i/h 1- 100 ngư i 11- 20 ngư i/h 101 - 500 ngư i 21 - 30 ngư i/h Trên 500 ngư i H ti u Theo ca s n xu t Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1- 10 ngư i/h 1- 100 ngư i 11- 20 ngư i/h 101 - 500 ngư i 21 - 30 ngư i/h Trên 500 ngư i Bu ng t m Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1- 20 ngư i/bu ng 1- 300 ngư i 21- 30 ngư i/bu ng 301 - 600 ngư i Trên 30 ngư i/bu ng Trên 600 ngư i Bu ng v sinh Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : kinh nguy t 1- 30 n /bu ng 1 - 300 ngư i Trên 30 n /bu ng Trên 300 ngư i Vòi nư c r a tay Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1 - 20 ngư i/vòi 1 - 100 ngư i 21 - 30 ngư i/vòi 101 - 500 ngư i Trên 30 ngư i/vòi Trên 500 ngư i Vòi nư c s ch c p c u Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1 - 200 ngư i/vòi 1 - 1000 ngư i Trên 200 ngư i/vòi Trên 1.000 ngư i Nơi đ qu n áo 1 ngư i/ô kéo, ho c móc Các lo i cơ s có s d ng lao treo, ho c t nh . đ ng (cơ s , s n xu t, kinh doanh, văn phòng...).
 4. Nư c u ng 1,5 lít/ngư i/ca s n xu t Các lo i cơ s có thuê lao đ ng (cơ s s n xu t, kinh doanh, văn phòng...). II. TIÊU CHU N KHO NG CÁCH B O V V SINH 1. Ph m vi đi u ch nh: Kho ng cách t i thi u t cơ s s n xu t đ n khu dân cư. 2. Đ i tư ng áp d ng: Tiêu chu n này áp d ng cho các cơ s s n xu t n m đơn l ngoài khu ch xu t ho c khu công nghi p, có phát th i các y u t đ c h i đ i v i môi trư ng và s c kho con ngư i. 3. Khái ni m Khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Kho ng cách b o v v sinh: là kho ng cách t i thi u đư c tính m c t ngu n phát th i trong nhà, xư ng s n xu t ho c dây chuy n công ngh t i khu dân cư. 4. Tiêu chu n kho ng cách b o v v sinh: 4.1. Nhiên li u 4.1.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : 3 a. S n xu t các khí ga, khí th p sáng, khí hơi nư c v i công su t trên 50.000 m /gi . b. S n xu t khí đ t v i s lư ng trên 5000 t n/năm. c. Công nghi p l c, hoá d u có thành ph n lưu huỳnh trên 0,5%. d. Sàng tuy n và ch bi n than. e. Gia công phi n ch t đ t. f. S n xu t bán thành ph m thu c h naptalen s n lư ng trên 2000 t n/năm. g. S n xu t hydrocacbon b ng Clo hoá và hydroclo hoá. 4.1.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : 3 a. S n xu t khí lò ga b ng than đá ho c than bùn v i công su t 5000 - 50.000 m /gi . b. Gia công b t than đá. c. Công nghi p l c, hoá d u có thành ph n lưu huỳnh dư i 0,5%. d. S n xu t axetylen b ng khí thiên nhiên. 3 e. S n xu t khí đ t v i công su t t 1000 đ n 5000 m /gi . f. Gia công khí florua. g. S n xu t axetylen b ng khí hydrocacbua. 4.1.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : 3 a. S n xu t khí lò ga b ng than và than bùn v i s lư ng dư i 5000m /gi . 3 b. S n xu t khí đ t v i s n lư ng dư i 1000m /gi . c. S n xu t diêm. d. S n xu t oxy nén và hydro nén. e. Kho xăng d u. g. Tr m bán xăng. h. Cơ s s n xu t, kinh doanh có nguyên li u d gây cháy, n .
 5. 4.2. Hoá ch t, phân bón và cao su 4.2.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. S n xu t nitơ và phân đ m. b. S n xu t các thành ph m công nghi p ch t nhu m thu c h benzen và ete công su t trên 1000 t n/năm. c. S n xu t NaOH b ng phương pháp đi n gi i. d. S n xu t d u (benzol, toluen, xilol naphtol, fenol crenol, antraxen, fenatron, acridin, cacbozol). e. S n xu t cao su Clo “nairit” xí nghi p có s n xu t Clo. f. S n xu t ete etylic t ng h p. g. S n xu t ete metil và dung d ch etil. h. S n xu t các lo i hoá ch t t ng h p. i. S n xu t các axit vô cơ và h u cơ - Sunfuric. - Clohydric. - Nitric. - Picric. - Flavic, criolit và mu i flo. - Aminolenan. - Xinhin. j. S n xu t - Thu ngân. - Asen và h p ch t vô cơ v i asen. - Clo. - Phospho. - Corundum. - Beri 4.2.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t amoniac b. S n xu t - Niobi. - Tantali. - Kim lo i hi m b ng phương pháp Clo hoá. - Bariclorua có dùng đ n hydro lưu huỳnh. - M đ c dùng trong công nghi p (hydro hoá b ng phương pháp không dùng đi n phân). c. S n xu t các s n ph m amiăng. d. S n xu t các bán thành ph m c a công nghi p sơn anilin h benzol và ete v i s n lư ng trên 1000 t n/năm. e. S n xu t polyetylen và polypropilen trên cơ s khí d u m .
 6. f. S n xu t axit béo t ng h p. g. S n xu t các lo i cao su t ng h p. h. Xí nghi p tái sinh cao su. i. S n xu t cao su, êbonit và gi y cao su. j. Xí nghi p lưu hoá cao su có dùng hydrosunfua. k. S n xu t nicotin. l. S n xu t fenolaldehyt và các b t nhân t o khác v i s n lư ng trên 300 t n/năm. m. S n xu t sơn khoáng nhân t o. n. Lưu hoá cao su có dùng hydrosunfua. o. Tái sinh cao su. p. S n xu t sơn l c. q. S n xu t, pha ch , đóng gói, b o qu n các lo i hoá ch t b o v th c v t. r. S n xu t phân lân và supephotphat. s. S n xu t xà phòng trên 2000 t n/năm. 4.2.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t glyxerin. b. S n xu t cao su thiên nhiên. c. S n xu t cao su gi y không dùng ch t hoà tan h u cơ bay b i. d. S n xu t hoá ch t d o polyclovinyl, viniplast, polyuretan b t, ch t d o x p, kính ch t d o, spyropo. e. S n xu t nư c hoa. f. Lưu hoá cao su khi không s d ng sunfuacacbon. g. S n xu t ng c nhân t o. h. S n xu t s n ph m ch t d o ho c gia công t nguyên li u ch t d o bán thành ph m. i. S n xu t xà phòng dư i phòng 2000 t n/năm. j. S n xu t các s n ph m b ng b t t ng h p, v t li u polyme và ch t d o b ng phương pháp khác nhau. 4.3. Luy n kim đen 4.3.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. S n xu t magie (phương pháp Clo). 3 b. Luy n gang v i t ng kh i c a các lò cao trên 1500m . c. S n xu t nhôm b ng phương pháp đi n phân. d. Luy n thép b ng phương pháp lò mactanh và lò chuy n v i s n lư ng trên 1000.000 t n/năm. e. S n xu t h p kim fero. 4.3.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t magie b ng các phương pháp tr phương pháp Clo. 3 b. Luy n gang v i t ng kh i c a các lò cao t 500 đ n 1500 m . c. S n xu t ng đúc gang v i s n lư ng trên 10.000 t n/năm.
 7. d. Luy n gang b ng phương pháp lò Mactanh, phương pháp lò đi n và phương pháp lò chuy n v i s n lư ng dư i 1000.000 t n/năm. e. S n xu t cáp b c chì ho c b c cao su cách đi n. 4.3.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t cáp đ tr n. b. Gia công gang, thép v i s n lư ng dư i 10.000 t n/năm. c. S n xu t đi n c c kim lo i. 4.4. Luy n kim màu 4.4.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. Gia công l i l n hai kim lo i màu v i s n lư ng trên 3000 t n/năm. b. Luy n kim lo i màu tr c ti p t qu ng và qu ng tinh. c. Thiêu qu ng kim lo i màu và các thiêu ph m pirit. 4.4.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t kim lo i màu v i s n lư ng trên 2000 t n/năm. b. Gia công l i l n hai kim lo i màu v i s n lư ng t 1000 đ n 3000 t n/năm. c. S n xu t k m, đ ng, niken, coban b ng phương pháp đi n phân dung d ch có nư c. 4.4.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t antimon b ng phương pháp đi n phân. b. M k m, crom, niken. 4.5. V t li u xây d ng 4.5.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. S n xu t xi măng porland, xi măng x porland, xi măng puzoland v i s n lư ng trên 150.000 t n/năm. b. S n xu t vôi manhêzit, dolomit và samot có dùng lò quay ho c các ki u lò khác tr lò th công. 4.5.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t xi măng porland, xi măng x porland, xi măng puzoland v i s n lư ng dư i 150.000 t n/năm. b. S n xu t th ch cao. c. S n xu t v t li u xây d ng (đá, cát, s i). d. S n xu t xi măng đ a phương s n lư ng dư i 5000 t n/năm. e. S n xu t vôi, manhêzit, dolomit dùng các lò th công. f. S n xu t bê tông, atfan. g. S n xu t bông kính và bông x . h. S n xu t gi y d u. 4.5.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t fibroximăng và t m đá l p. b. S n xu t đá nhân t o và các s n ph m bê tông.
 8. c. Đúc đá. d. S n xu t các s n ph m keramic và các s n ph m ch u l a. e. S n xu t kính. f. S n xu t v t li u xây d ng b ng các ph li u c a nhà máy nhi t đi n. g. S n xu t các s n ph m sành s . h. S n xu t các s n ph m th ch cao. i. S n xu t c s n ph m b ng đ t sét j. S n xu t đá không dùng phương pháp n và gia công đá thiên nhiên. 4.6. Ch bi n g và lâm s n 4.6.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : - S n xu t than g tr phương pháp lò chưng. 4.6.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. Ngâm t m g . b. S n xu t than g b ng phương pháp lò chưng. 4.6.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t s i g d t. b. Nhà máy cưa, g dán và đ g . c. Xí nghi p đóng tàu, thuy n b ng g . d. S n xu t các v t li u b ng cói, c , rơm, t m ép. e. S n xu t s n ph m t s i g (t m ép v bào, t m s i g , t m ép xi măng s i g ). f. S n xu t v i chi u gai. g. S n xu t đ g , đóng hòm, g lát sàn. h. Xư ng đóng xu ng và thuy n g . 4.7. D t, may 4.7.1. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : Ngành d t, s i có x lý, t y, nhu m t m b ng hoá ch t. 4.7.2. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : - Ngành d t, s i không nhu m và ngành may. 4.8. Xenlulô và gi y 4.8.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : - S n xu t gi y xenlulô b ng phương pháp axit sunfit, bisunfit và monosunfit trong gia công n u dung d ch có dùng phương pháp đ t lưu huỳnh. 4.8.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : - S n xu t các s n ph m ép và s n ph m cu n t gi y và v i có t m b t fenilaldehyt v i s n lư ng trên 100 t n/năm. 4.8.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t các s n ph m ép và s n ph m cu n t gi y và v i có t m b t fenilaldehyt v i s n lư ng dư i 100 t n/năm.
 9. b. S n xu t các lo i gi y và cac-tông khác nhau, s n xu t các s n ph m t g , n a, xenlulô không dùng khí sunfua l ng. 4.9. Thu c da và các s n ph m t da, gi da 4.9.1. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : - S n xu t da nhân t o có dùng các ch t h u cơ hoà tan d bay b i. 4.9.2. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t da nhân t o trên cơ s polyvinylclorit và các b t khác không dùng các hoá ch t hoà tan h u cơ bay b i. b. Thu c da gia súc. 4.10. Lương th c và th c ph m 4.10.1. Kho ng cách 500m đ i v i các: a. Tr i gia súc trên 1000 con. b. Lò m , nơi ch bi n cá (m , d u, vây cá). c. Xí nghi p l y m t các đ ng v t bi n. d. Xí nghi p n u và r a th c ph m. e. Ga, tr m r a và làm s ch các toa xe sau khi ch súc v t. f. Nhà máy đư ng. g. Xí nghi p đánh cá. 4.10.2. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t albumin. b. Nhà máy rư u. c. Nhà máy xay, xí nghi p th c ăn gia súc. d. Nhà máy th t và nhà máy ư p l nh th t. e. Xí nghi p gia công cà phê. f. Xí nghi p ép d u th c v t. g. S n xu t bơ th c v t. h. Nhà máy hoa qu . i. S n xu t dextrin, đư ng, m t. j. Xí nghi p n u phomát. k. Xí nghi p đóng h p cá và xí nghi p cá mi ng có phân xư ng t n d ng ph li u th a, nhà máy cá liên hi p. l. S n xu t b t, c n, các lo i b t gia v . m. Nhà máy thu c lá có men. n. Nhà máy axeton butyl. o. Nhà máy bia (có n u m ch nha và làm men). p. Nhà máy đ h p. q. Kho hoa qu . r. Nhà máy đư ng viên.
 10. s. S n xu t mì ng. t. Nhà máy cá hun khói. u. Nhà máy s a và bơ (đ ng v t). v. S n xu t th t xúc xích s n lư ng trên 3 t n/1 ca. w. S n xu t bánh k o t 20.000 t n/năm tr lên. x. Nhà máy bánh mỳ. y. Nhà máy gia công th c ăn. z. S n xu t d m ăn. aa. Nhà máy ư p l nh th c ph m dung tích trên 600 t n. bb. Nhà máy rư u trái cây. cc. Nhà máy ép nư c trái cây. dd. Nhà máy rư u cô nh c. ee. Nhà máy cu n thu c lá, lá thu c đã gia công s y. 4.11. Công trình k thu t v sinh và các b ph n thi t b công c ng 4.11.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các: a. Bãi ch a và ki m lo i rác (ch t r n và ch t l ng) các ph li u th i h ng. b. Đ ng tro bay mùi các ch t th i và đ ng phân hu các ch t b n. 4.11.2. Kho ng cách 500m đ i v i các: a. Nhà máy trung tâm t n d ng l i rác và đ t rác. b. Bãi chôn l p ch t th i h p v sinh. c. Đ ng và bãi phân rác. d. Bãi chôn l p ch t th i công nghi p. e. Bãi đ các phương ti n chuyên ch rác và ch t b n. f. B thu các lo i nư c th i, nư c c ng thành ph , th tr n, khu x lý nư c th i. g. Nghĩa đ a. h. Kho ch a các nguyên li u h ng và đưa vào t n d ng. 4.11.3. Kho ng cách 100m đ i v i các: - Kho ch a t m các nguyên li u rác không có x lý. III. LAO Đ NG TH L C - TIÊU CHU N PHÂN LO I THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯ NG 1. Ph m vi đi u ch nh: Tiêu chu n này áp d ng cho các thao tác lao đ ng đ ng (có sinh công bi u ki n). Các thao tác lao đ ng tĩnh (không sinh công bi u ki n) không áp d ng tiêu chu n này. 2. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i lao đ ng t t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Khái ni m Các khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Tiêu hao năng lư ng: Năng lư ng đư c s d ng trong quá trình ho t đ ng hay ngh . Thư ng đư c bi u th b ng oát (W), kilocalo trong m t phút hay trong m t gi (Kcal/phút hay Kcal/gi ) ho c Kcal/kg th tr ng/phút, ho c Kcal/phút/m2 di n tích cơ th .
 11. - Tiêu hao năng lư ng theo netto: Tiêu hao năng lư ng ch do quá trình lao đ ng hay ngh ngơi, không bao g m chuy n hoá cơ b n. - Tiêu hao năng lư ng brutto: Tiêu hao năng lư ng do quá trình lao đ ng hay ngh ngơi c ng v i chuy n hoá cơ b n. 4. Tiêu chu n phân lo i B ng 1. Phân lo i thao tác lao đ ng theo tiêu hao năng lư ng Phân lo i Tiêu hao năng lư ng brutto (Kcal/Kg/phút) Nam N Nh < 0,062 < 0,050 V a 0,062 - 0,080 0,050 - 0,065 N ng 0,080 - 0,127 0,065 - 0,095 R t n ng 0,127 - 0,160 0,095 - 0,125 C c n ng 0,160 - 0,200 0,125 - 0,155 T i đa > 0,20 > 0,155 IV. LAO Đ NG TH L C - TIÊU CHU N PHÂN LO I THAO TÁC THEO T N S NH P TIM 1. Ph m vi đi u ch nh: Tiêu chu n này áp d ng cho các thao tác lao đ ng (có sinh công bi u 0 ki n) trong đi u ki n nhi t đ môi trư ng lao đ ng không quá 32 C. Các thao tác lao đ ng tĩnh (không sinh công bi u ki n) không áp d ng tiêu chu n này. 2. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i lao đ ng t t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Khái ni m Khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Nh p tim trong lao đ ng là nh p tim theo dõi đư c trong th i gian đ i tư ng đang thao tác và đã làm vi c đư c ít nh t là 3 phút. 4. Tiêu chu n phân lo i Lo i T n s nh p tim (nh p/phút) Nh < 90 V a 90 - 100 N ng 100 - 120 R t n ng 120 - 140 C c n ng 140 - 160 T i đa >160 Ghi chú: Có th ngo i suy t n s nh p tim trong lao đ ng b ng cách l y nh p tim c a phút h i ph c th nh t nhân v i 1,14. V. TIÊU CHU N MANG VÁC - GI I H N TR NG LƯ NG CHO PHÉP 1. Ph m vi đi u ch nh: Tiêu chu n này quy đ nh tr ng lư ng mang vác t i đa cho m i l n mang vác c a m t ngư i đã thích nghi v i lao đ ng th l c n ng khi lao đ ng v i công vi c mang vác thư ng xuyên và không thư ng xuyên. 2. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i lao đ ng t t c các cơ s có s d ng lao đ ng.
 12. 3. Tr s gi i h n: Lo i ch tiêu Gi i h n (kg) Nam N Công vi c mang vác thư ng xuyên 40 30 Công vi c mang vác không thư ng xuyên 20 15 VI. TIÊU CHU N CHI U SÁNG 1. Ph m vi đi u ch nh: Quy đ nh yêu c u v sinh chi u sáng t i các nơi làm vi c trong phòng, trong nhà xư ng. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. Không áp d ng cho nh ng nơi làm vi c ngoài tr i. 3. Tiêu chu n trích d n Các m c quy đ nh trong tiêu chu n này theo khuy n d c a ISO 8995-1998 và tương đương v i TCVN 3743 - 83. 4. M c cho phép Cư ng đ chi u sáng t i thi u đ i v i các lo i hình công vi c đư c quy đ nh b ng 1. M c c c đ i không quá 5.000 lux khi dùng đèn dây tóc và 10.000 lux khi dùng đèn huỳnh quang. B ng 1: Cư ng đ chi u sáng Cư ng đ chi u sáng (lux) Lo i công Ki u n i th t, công vi c Đèn huỳnh Đèn nung vi c * quang sáng Các vùng chung trong nhà Vùng thông gió, hành lang D-E 50 30 C u thang, thang máy C-D 100 50 Nơi g i áo khoác ngoài, nhà v sinh C-D 100 50 Nhà kho D-E 100 50 Nhà xư ng l p ráp Công vi c thô, l p máy to n ng C-D 200 100 Công vi c n ng v a, l p ráp ô tô B-C 300 150 Công vi c chính xác, l p ráp đi n t A-B 500 250 Công vi c chính xác, l p ráp d ng c A-B 1000 500 Hoá ch t Các quá trình t đ ng D-E 50 30 Nơi s n xu t ít có ngư i ra vào C-D 100 50 Vùng n i th t chung C-D 200 100 Phòng ki m nghi m, phòng thí nghi m C-D 300 200 Bào ch dư c ph m C-D 300 200
 13. OTK A-B 500 250 So màu A-B 750 400 Ch t o ph n đ m b ng cao su A-B 300 150 Công nghi p may m c May A-B 500 250 OTK A-B 750 375 Là A-B 300 150 Công nghi p đi n Ch t o cáp B-C 200 100 L p ráp m ng đi n tho i A-B 300 200 L p đư ng dây A-B 500 250 L p ráp radio, vô tuy n A-B 750 400 L p ráp các b ph n c c kỳ chính xác, đi n t A-B 1000 500 Công nghi p th c ph m Vùng làm vi c chung C-D 200 100 Các quá trình t đ ng D-E 150 75 Trang đi m b ng tay, OTK A-B 300 200 Công nghi p đúc Nhà xư ng đúc D-E 150 75 Đúc thô, đúc ph n lõi C-D 200 100 Đúc chính xác, làm lõi, OTK A-B 300 200 Công nghi p kính và g m s Xư ng lò D-E 100 50 Phòng tr n, khuôn, đúc C-D 200 100 Hoàn thi n, tráng men, đánh bóng B-C 300 150 V màu, trang trí A-B 500 250 Mài kính, công vi c chính xác A-B 750 400 Công nghi p s t thép Nơi s n xu t không đòi h i thao tác b ng tay D-E 50 30 Nơi s n xu t th nh tho ng ph i làm b ng tay D-E 100 50 Nơi làm c đ nh trong nhà s n xu t D-E 300 150 Nơi giám sát và OTK A-B 300 200 Công nghi p da Vùng làm vi c chung B-C 200 100 D p, c t may, s n xu t gi y A-B 500 250
 14. Phân lo i, so sánh, ki m tra ch t lư ng A-B 750 400 Máy và th máy Công vi c không c đ nh D-E 150 75 Làm vi c thô, b ng máy, hàn C-D 200 100 Làm b ng máy, có máy t đ ng B-C 300 150 Công vi c chính xác, b ng máy, máy chính A-B 500 250 xác, th nghi m máy Công vi c r t chính xác, đo kích c , OTK, các A-B 1000 500 chi ti t ph c t p Sơn và phun màu Nhúng và phun sơn thô D-E 200 100 Sơn thông thư ng, phun và hoàn thi n A-B 500 250 S a và so màu A-B 750 400 Công nghi p gi y Làm gi y và bìa C-D 200 100 Làm t đ ng D-E 150 75 OTK, phân lo i A-B 300 150 In n và đóng sách Phòng máy in C-D 300 150 Phòng biên so n, đ c th A-B 500 250 Th chính xác, s a l i, kh c axit A-B 750 375 Ch b n màu và in A-B 1000 500 Kh c thép và đ ng A-B 1500 750 Đóng sách A-B 300 150 S p x p, in n i A-B 500 250 Công nghi p d t V hoa D-E 200 100 Xe s i, cu n, đánh ng, nhu m C-D 300 150 Xe s i nh , d t A-B 500 250 May, OTK A-B 750 375 Phân xư ng m c và đ g B ph n cưa D-E 150 75 Công vi c ng i, l p ráp C-D 200 100 So ch n g B-C 300 150 Hoàn thi n, OTK A -B 500 250
 15. Văn phòng Các phòng chung A-B 300 150 Phòng k ho ch chuyên sâu A-B 500 250 Phòng đ ho A-B 500 250 Phòng h p A-B 300 150 Các c a hàng Chi u sáng chung các c a hàng các trung tâm buôn bán l n B-C 500 250 các c a hàng nh B-C 300 150 Siêu th B-C 500 250 Trư ng h c Chi u sáng chung A-B 300 150 Văn phòng A-B 300 150 Phòng phác th o A-B 300 150 Phòng trưng bày A-B 500 250 Phòng thí nghi m A-B 300 150 Phòng trưng bày ngh thu t A-B 300 150 Đ i s nh C-D 150 75 B nh vi n Các khu v c Chi u sáng chung A-B 50 30 Phòng khám A-B 200 100 Phòng đ c A-B 150 100 Tr c đêm A-B 3 Các phòng khám: Chi u sáng chung A-B 300 150 Khám khu trú A-B 750 375 Đi u tr tăng cư ng: Đ u giư ng A-B 30 20 Nơi quan sát A-B 200 100 Nơi làm, tr c c a y tá A-B 200 100 Phòng ph u thu t Chi u sáng chung A-B 500 250 Chi u sáng t i ch A-B 10.000 5.000 Phòng ki m tra t đ ng
 16. Chi u sáng chung A-B 500 250 Chi u sáng t i ch A-B 5.000 2.500 Phòng xét nghi m và dư c Chi u sáng chung A-B 300 150 Chi u sáng t i ch A-B 500 250 Phòng tư v n Chi u sáng chung A-B 300 150 Chi u sáng t i ch A-B 500 250 Ghi chú: - A: Công vi c đòi h i r t chính xác - B: Công vi c đòi h i chính xác cao - C: Công vi c đòi h i chính xác - D: Công vi c đòi h i chính xác v a - E: Công vi c ít đòi h i chính xác * V trí nào s d ng c đèn huỳnh quang và đèn nung sáng thì l y theo m c c a đèn nung sáng VII. TIÊU CHU N VI KHÍ H U 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh nhi t đ , đ m, t c đ chuy n đ ng c a không khí, cư ng đ b c x nhi t. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Các giá tr cho phép trong tiêu chu n này tương đương v i TCVN 5508 - 1991 4. Giá tr cho phép B ng 1: Yêu c u v nhi t đ , đ m, t c đ chuy n đ ng c a không khí, cư ng đ b c x nhi t v trí làm vi c 0 Nhi t đ kk ( C) T cđ Th i Lo i lao Đ m kk chuy n Cư ng đ b c x nhi t gian T i T i 2 đ ng (%) đ ng kk (W/m ) (mùa) đa thi u (m/s) Mùa Nh 20 dư i 0,2 35 khi ti p xúc trên 50% l nh ho c di n tích cơ th con Trung bình 18 0,4 b ng 80 ngư i N ng 16 0,5 70 khi ti p xúc trên 25% di n tích cơ th con ngư i Mùa Nh 34 dư i 1,5 100 khi ti p xúc dư i nóng ho c 25% di n tích cơ th con Trung bình 32 b ng 80 ngư i N ng 30
 17. Cho t ng y u t : 0 0 Nhi t đ không vư t quá 32 C. Nơi s n xu t nóng không quá 37 C. 0 Nhi t đ chênh l ch trong nơi s n xu t và ngoài tr i t 3 - 5 C. Đ m tương đ i 75 - 85%. V n t c gió không quá 2m/s. 2 Cư ng đ b c x nhi t 1 cal/cm /phút. B ng 2: Gi i h n cho phép theo ch s nhi t tam c u Lo i lao đ ng Nh Trung bình N ng Lao đ ng liên t c 30,0 26,7 25,0 50% lao đ ng, 50% ngh 31,4 29,4 27,9 25% lao đ ng, 75% ngh 33,2 31,4 30,0 VIII. TIÊU CHU N B I SILIC 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh n ng đ gi i h n đ i v i các lo i b i có ch a silic t do (SiO2). 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Tiêu chu n này áp d ng cùng v i tiêu chu n TCVN 5509 - 1991 4. Giá tr gi i h n 4.1. Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i h t: B ng 1: Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i h t N ng đ b i toàn ph n N ng đ b i hô h p 3 (h t/cm ) 3 (h t/cm ) Nhóm Hàm lư ng Silic b i L y theo L y theo L y theo ca L y theo ca th i đi m th i đi m 1 L n hơn 50 đ n 100 200 600 100 300 2 L n hơn 20 đ n 50 500 1000 250 500 3 L n hơn 5 đ n 20 1000 2000 500 1000 4 Nh hơn ho c b ng 5 1500 3000 800 1500 4.2. Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i tr ng lư ng B ng 2: Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i tr ng lư ng 3 3 N ng đ b i toàn ph n (mg/m ) N ng đ b i hô h p (mg/m ) Nhóm Hàm lư ng Silic (%) L y theo th i L y theo th i b i L y theo ca L y theo ca đi m đi m 1 100 0,3 0,5 0,1 0,3
 18. 2 L n hơn 50 đ n dư i 1,0 2,0 0,5 1,0 100 3 L n hơn 20 đ n 50 2,0 4,0 1,0 2,0 4 Nh hơn ho c b ng 20 3,0 6,0 2,0 4,0 IX. TIÊU CHU N B I KHÔNG CH A SILIC 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh n ng đ gi i h n đ i v i các lo i b i không ch a silic t do (SiO2). 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Giá tr gi i h n B ng 1: Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i không ch a silic N ng đ b i toàn N ng đ b i hô h p Lo i Tên ch t 3 3 ph n (mg/m ) (mg/m ) 1 Than ho t tính, nhôm, bentonit, 2 1 diatomit, graphit, cao lanh, pyrit, talc 2 Bakelit, than, oxyt s t, oxyt k m, dioxyt titan, silicát, apatit, baril, photphatit, đá 4 2 vôi, đá trân châu, đá c m th ch, ximăng portland 3 B i th o m c, đ ng v t: chè, thu c lá, 6 3 b i g , b i ngũ c c 4 B i h u cơ và vô cơ không thu c lo i 8 4 1, 2, 3 X. TIÊU CHU N B I BÔNG 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh n ng đ gi i h n đ i v i các lo i b i bông và bông nhân t o. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Giá tr gi i h n 3 N ng đ t i đa cho phép b i bông (trung bình l y m u 8 gi ): 1mg/m . XI. TIÊU CHU N B I AMIĂNG 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh giá tr gi i h n ti p xúc ngh nghi p cho phép v i t t c các lo i b i amiăng thu c nhóm Serpentine (Chrysotile) trong không khí khu v c s n xu t. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Giá tr gi i h n B ng 1: Giá tr gi i h n ti p xúc ngh nghi p cho phép v i b i amiăng Trung bình 1 gi STT Tên ch t Trung bình 8 gi (s i/ml) (s i/ml)
 19. 1 Serpentine (Chrysotile) 0,1 0,5 2 Amphibole 0 0 XII. TIÊU CHU N TI NG N 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh m c ti ng n cho phép t i các v trí làm vi c trong môi trư ng lao đ ng c a các xí nghi p, cơ s s n xu t, cơ quan ch u nh hư ng c a ti ng n. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Các m c cho phép trong tiêu chu n này tương đương v i TCVN 3985 - 1999. 4. M c cho phép 4.1. M c âm liên t c ho c m c tương đương Leq dBA t i nơi làm vi c không quá 85 dBA trong 8 gi . 4.2. N u th i gian ti p xúc v i ti ng n gi m 1/2, m c n cho phép tăng thêm 5 dB. Ti p xúc 4 gi tăng thêm 5 dB m c cho phép là 90 dBA 2 gi 95dBA 1 gi 100 dBA 30 phút 105 dBA 15 phút 110 dBA < 15 phút 115 dBA M c c c đ i không quá 115 dBA. Th i gian lao đ ng còn l i trong ngày làm vi c ch đư c ti p xúc v i ti ng n dư i 80 dBA. 4.3. M c áp su t âm cho phép đ i v i ti ng n xung th p hơn 5 dB so v i các giá tr nêu trong m c 4.1, 4.2. 4.4. Đ đ t đư c năng su t làm vi c t i các v trí lao đ ng khác nhau c n đ m b o m c áp âm t i đó không vư t quá giá tr trong b ng dư i đây. B ng 1: M c áp su t âm t i các v trí lao đ ng M c âm M c âm dB các d i c ta v i t n s trung bình nhân (Hz) ho c không vư t quá (dB) m c âm V trí lao đ ng tương đương 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 không quá dBA 1. Ch làm vi c c a công nhân, vùng có công nhân 85 99 92 86 83 80 78 76 74 làm vi c trong các phân xư ng và trong nhà máy 2. Bu ng theo dõi 80 94 87 82 78 75 73 71 70 và đi u khi n t xa
 20. không có thông tin b ng đi n tho i, các phòng thí nghi m, th c nghi m các phòng thi t b máy tính có ngu n n. 3. Bu ng theo dõi và đi u khi n t xa có thông tin b ng đi n tho i, phòng 70 87 79 72 68 65 63 61 59 đi u ph i, phòng l p máy chính xác, đánh máy ch . 4. Các phòng ch c năng, hành chính, 65 83 74 68 63 60 57 55 54 k toán, k ho ch, th ng kê. 5. Các phòng lao đ ng trí óc, nghiên c u thi t k , th ng kê, l p chương trình máy tính, 55 75 66 59 54 50 47 45 43 phòng thí nghi m lý thuy t và x lý s li u th c nghi m XIII. TIÊU CHU N RUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh m c rung cho phép gh ng i, sàn làm vi c, b ph n đi u khi n, nơi tay c m c a các phương ti n và thi t b phát ra rung tác đ ng lên ngư i lao đ ng trong s n xu t. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Tiêu chu n này tương đương v i TCVN 5127 - 90. 4. M c cho phép M c rung t i đa các v trí làm vi c không vư t quá các giá tr quy đ nh trong các b ng 1, 2, 3. B ng 1: Rung gh ng i, sàn làm vi c V n t c rung cho phép (cm/s) D i t n s (Hz) Rung đ ng Rung ngang 1 (0,88 - 1,4) 12,6 5,0 2 (1,4 - 2,8) 7,1 3,5 4 (2,8 - 5,6) 2,5 3,2 8 (5,6 - 11,2) 1,3 3,2
Đồng bộ tài khoản