Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 376/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 19/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh v vi c ban hành b ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Ninh Thu n năm 2009; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính t i T trình s 3073/TTr-STC ngày 15 tháng 12 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B ng giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh Ninh Thu n. Đi u 2. Giá các lo i đ t đư c quy đ nh theo Quy t đ nh này là giá c a t ng lo i đ t ng v i m c đích s d ng đư c Nhà nư c cho phép, công nh n và đư c xác đ nh như sau: 1. Giá đ t tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, đ t r ng s n xu t, nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i xác đ nh theo v trí đ t và theo t ng lo i xã đ ng b ng, trung du, mi n núi; 2. Giá đ t t i nông thôn, ven đô th , ven đư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p đư c xác đ nh theo t ng v trí đ t; 3. Giá đ t đô th đư c xác đ nh theo v trí, kh năng sinh l i và y u t thu n l i trong sinh ho t c a th a đ t theo t ng lo i đư ng ph ; 4. Giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p b ng 60% theo giá đ t li n k cao nh t; 5. Đ t chưa s d ng, khi đư c giao đ t, cho phép s d ng thì giá đ t đư c xác đ nh theo t ng m c đích s d ng. Đi u 3. Giá các lo i đ t quy đ nh t i Quy t đ nh này đư c áp d ng: 1. Tính các nghĩa v tài chính liên quan đ n đ t đai: thu nhà đ t, chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, l phí trư c b và các nghĩa v tài chính khác; 2. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34, Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 4. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003;
 2. 2 5. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 6. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; 7. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá do y ban nhân dân t nh quy đ nh t i Quy t đ nh này; 8. Giá đ t đư c quy đ nh t i Quy t đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t th a thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng quy n s d ng đ t; 9. Trư ng h p giao đ t cho các cá nhân, t ch c s n xu t kinh doanh có thu ti n s d ng đ t (không thu c các trư ng h p trên đây), thì y ban nhân dân t nh s Quy t đ nh giá đ t giao phù h p v i giá th trư ng t i th i đi m giao đ t; 10. Đ i v i d án đang th c hi n b i thư ng (có nhi u giai đo n), n u giá đ t b i thư ng t i Quy t đ nh này th p hơn giá đ t t i các phương án b i thư ng mà U ban nhân dân t nh đã phê duy t, thì áp d ng theo m c giá đã đư c y ban nhân dân t nh đã phê duy t t i các phương án b i thư ng. 11. Trong trư ng h p đ c bi t căn c tình hình th c t c a đ a phương y ban nhân dân t nh Quy t đ nh giá đ t tăng ho c gi m không quá 20% so v i b ng giá đư c ban hành. Đi u 4. Quy t đ nh có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành và áp d ng t 01 tháng 01 tháng 2009; thay th Quy t đ nh s 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 quy đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Ninh Thu n và Quy t đ nh s 174/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh đi u ch nh và b sung Ph l c s 3 c a B ng giá các lo i đ t kèm theo Quy t đ nh s 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 tháng 2007 c a y ban nhân dân t nh; Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tư pháp, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH T CH - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Đã ký - TT T nh y, TT HĐND t nh; Hoàng Th Út Lan - Đoàn ĐB Qu c h i t nh Ninh Thu n; - Ch t ch, các Phó CT UBND t nh; - HĐND các huy n, thành ph ; - Như Đi u 4; - Đài PTTH t nh; Báo Ninh Thu n; - Công báo t nh, Website Ninh Thu n; - Lưu: VT, NC, XDCB, TH. NVN B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 376 /2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) PH N I: B NG GIÁ Đ T NÔNG NGHI P B ng s 1: Giá đ t tr ng cây hàng năm. Đơn v tính: đ ng/m2
 3. 3 V trí Xã đ ng b ng Xã trung du Xã mi n núi 1 35.000 28.000 18.000 2 28.000 22.000 14.000 3 22.000 18.000 11.000 4 18.000 14.000 9.000 B ng s 2: Giá đ t tr ng cây lâu năm. V trí Xã đ ng b ng Xã trung du Xã mi n núi 1 40.000 32.000 18.000 2 32.000 26.000 14.000 3 26.000 20.000 11.000 4 20.000 16.000 9.000 B ng s 3: Giá đ t r ng s n xu t. Khu v c Giá đ t Xã đ ng b ng 7.000 Xã trung du 5.000 Xã mi n núi 3.000 B ng s 4: Giá đ t nuôi tr ng th y s n V trí Xã đ ng b ng Xã trung du Xã mi n núi 1 40.000 25.000 14.000 2 30.000 18.000 12.000 3 22.000 15.000 10.000 4 18.000 10.000 8.000 B ng s 5: Giá đ t làm mu i. V trí Giá đ t 1 40.000 2 30.000 3 22.000 6. Đ t nông nghi p n m trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng và khu dân cư th tr n thì giá đ t đư c tính như sau: - Đ t nông nghi p n m trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng: 60.000 đ ng/m2; - Đ t nông nghi p n m trong khu dân cư th tr n: 45.000 đ ng/m2. Ph l c: 1. V trí đ t tr ng cây hàng năm, lâu năm, đ t nuôi tr ng th y s n: - V trí 1: Các th a đ t nông nghi p ti p giáp v i khu dân cư, Qu c l , T nh l , đư ng ph , đư ng liên xã và Kênh chính (Đông, Tây, Nam, B c) trong ph m vi đ n 500 m ch đ ng tư i tiêu và có đi u ki n s n xu t quanh năm. - V trí 2: Các th a đ t nông nghi p có kho ng cách như v trí 1 nhưng đi u ki n tư i tiêu, s n xu t th p hơn v trí 1 và các th a đ t nông nghi p cách khu dân cư, Qu c l , T nh l , đư ng ph , đư ng liên xã và Kênh chính (Đông, Tây, Nam, B c) trong ph m vi t trên 500 m đ n 1.000 m có đi u ki n s n xu t như v trí 1; - V trí 3: Các th a đ t nông nghi p có kho ng cách như v trí 2 nhưng đi u ki n tư i tiêu, s n xu t th p hơn v trí 1, các th a đ t nông nghi p cách khu dân cư, Qu c l , T nh l , đư ng ph ,
 4. 4 đư ng liên xã và Kênh chính (Đông, Tây, Nam, B c) trong ph m vi t trên 1.000 m đ n 2.000 m có đi u ki n s n xu t như v trí 1; - V trí 4: Nh ng th a đ t nông nghi p còn l i không thu c v trí 1, 2 và 3. * Trong trư ng h p đ c bi t, đ i v i các vùng đ t có giá tr s n xu t cao, nhưng không đ m b o các y u t kho ng cách đ xác đ nh v trí 1, 2, 3 thì UBND t nh quy t đ nh t ng trư ng h p c th . * Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t đư c xác đ nh theo v trí 1 đ t tr ng cây lâu năm. 2. Đ t nuôi tr ng th y s n đã hình thành b , th a; Đ i v i các th a đ t ven bi n áp d ng giá theo xã đ ng b ng. 3. Giá m t nư c t nhiên tính b ng giá th p nh t c a đ t có m t nư c nuôi tr ng th y s n tương ng v i t ng vùng. 4. Giá đ t làm mu i trên đã bao g m các chi phí xây d ng cơ b n đã đ u tư tr c ti p trên đ t đ s n xu t, - V trí 1: Đ t g n kho mu i t p trung, n m hai bên đư ng Qu c l , T nh l , ven bi n trong ph m vi đ n 500 mét. - V trí 2: Đ t g n kho mu i t p trung, n m hai bên đư ng Qu c l , T nh l , ven bi n t trên 500 mét đ n 1.000 mét và đ t n m hai bên đư ng giao thông khác r ng t 4 mét tr lên trong ph m vi 500 mét. - V trí 3: Các khu v c đ t còn l i. PH N II: B NG GIÁ Đ T B ng s 6: Giá đ t (th cư) t i nông thôn. Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 V trí Khu v c đ t 1 2 3 4 5 6 I. Thành ph Phan Rang Tháp Chàm 1. Xã Thành H i - Thôn Cà Đú 270 220 170 - Thôn Công Thành, Thành Ý 130 100 85 2. Phư ng Đông H i - Thôn Phú Th 70 60 53 48 44 40 II. Huy n Ninh H i 1. Xã Tri H i - Thôn Tri Th y 1, Tri Th y 2, 150 100 80 60 44 40 Khánh H i - Thôn Tân An 135 75 53 48 44 40 - Thôn Khánh Tư ng 64 58 53 48 44 40 2. Xã Tân H i - Thôn Gò Đ n 120 85 70 50 44 40 - Thôn Gò Thao 70 60 53 48 44 40 - Thôn Th y L i 120 85 70 50 44 40 - Thôn Hòn Thiên 70 60 53 48 44 40
 5. 5 3. Xã Nhơn H i - Thôn Khánh Nhơn, Khánh 72 60 53 48 44 40 Phư c, Khánh Tân - Thôn M Tư ng 1, M Tư ng 2 84 72 60 48 44 40 4. Xã Thanh H i - Thôn M Phong 72 60 53 48 44 40 - Thôn M Tân 1, M Tân 2 84 72 60 48 44 40 - Thôn M Hi p 64 58 53 48 44 40 5. Xã Xuân H i - Thôn An Xuân, An Nhơn, An Hòa 120 72 60 48 44 40 - Thành Sơn, Phư c Nhơn 1, 84 60 53 48 44 40 Phư c Nhơn 2, Phư c Nhơn 3 6. Xã H H i - Thôn H Diêm 150 100 80 60 44 40 - Thôn Lương Cách, Đá B n 120 100 80 60 44 40 7. Xã Phương H i - Thôn Phương C u 1, Phương 64 58 53 48 44 40 C u 2, Phương C u 3 8. Xã Vĩnh H i - Thôn M Hòa, Thái An, Vĩnh Hy 70 60 53 48 44 40 - Các thôn còn l i 40 32 24 22 20 18 III. Huy n Thu n B c: 1. Xã B c Phong - Thôn Gò S n, Ba Tháp 120 85 70 48 44 40 - Thôn M Nhơn 85 70 53 48 44 40 2. Xã B c Sơn - Thôn B nh Nghĩa, Láng Me 55 47 43 39 35 32 - Thôn Xóm B ng 29 26 24 22 20 18 3. Xã L i H i - Thôn Ki n Ki n 1, Ki n Ki n 2, 120 85 70 48 44 40 Su i Đá, n Đ t - Các thôn còn l i 70 50 43 39 35 32 4. Xã Công H i - Thôn Hi p Ki t 120 85 70 48 44 40 - Thôn Hi p Thành 85 70 55 48 44 40 - Các thôn còn l i 70 50 43 39 35 32 5. Xã Phư c Kháng 29 26 24 22 20 18 6. Xã Phư c Chi n 30 26 24 22 20 18 IV. Huy n Ninh Phư c:
 6. 6 1. Xã Phư c Sơn - Thôn Ninh Quý, Phư c Thi n 180 150 120 90 60 40 2. Xã Phư c Thu n 150 120 100 70 50 40 3. Xã Phư c H u 350 200 100 70 50 40 4. Xã Phư c Thái - Thôn Hoài Trung, Như Bình, Thái 150 80 60 48 44 40 Giao - Thôn Đá Tr ng 60 50 43 39 35 32 - Thôn Tà Dương 40 30 24 22 20 18 5. Xã Phư c H u - Thôn H u Đ c, Tân Đ c, Thành 90 60 53 48 44 40 Đ c, La Ch - Thôn Mông Nhu n 200 72 62 48 44 40 - Thôn H u Sanh 64 58 53 48 44 40 6. Xã Phư c Nam - Thôn Văn Lâm, Nho Lâm 120 90 70 50 44 40 - Thôn V B n, Hi u Thi n, Phư c 52 47 43 39 35 32 L p Su i Tam Lang 52 47 43 39 35 32 7. Xã An H i - Thôn Long Bình 270 200 120 110 100 80 - Thôn An Th nh 160 135 90 65 50 40 - Thôn Tu n Tú, Nam Cương , 100 90 53 48 44 40 Hòa Th nh 8. Xã Phư c H i 64 58 53 48 44 40 9. Xã Phư c Dinh - Thôn Sơn H i 350 280 210 140 112 50 - Thôn T Thi n, Vĩnh Trư ng, 150 120 90 60 45 40 B u Ng 10. Xã Phư c Diêm - Thôn L c Nghi p, L c Sơn 300 250 200 150 100 50 - Thôn L c Tân 250 200 150 120 80 40 - Thôn Thương Diêm 180 80 60 48 44 40 11. Xã Phư c Minh - Thôn L c Ti n, Quán Th 3 130 110 90 70 50 40 - Thôn Quán Th 1, Quán Th 2 120 100 80 60 44 40 12. Xã Phư c Hà 40 32 28 22 20 18 13. Xã Nh Hà 50 40 35 25 20 18 14. Xã Phư c Vinh - Thôn Phư c An 1, Phư c An 2, 90 70 53 48 44 40 Liên Sơn 1
 7. 7 - Thôn B o Vinh, Liên sơn 2 40 30 24 22 20 18 V. Huy n Ninh Sơn 1. Xã Nhơn Sơn - Thôn Đ c Nhơn, Nha H 130 100 80 65 50 40 - Thôn Lương Cang 90 80 65 50 44 40 - Thôn Lương Tri 80 70 60 50 44 40 2. Xã M Sơn - Thôn Phú Th nh 120 100 80 60 50 32 - Thôn Tân M 80 60 43 39 35 32 - Thôn M Hi p 80 60 50 40 35 32 - Thôn Phú Th y 120 80 60 40 35 32 - Thôn Phú Thu n 80 60 50 40 35 32 - Thôn Nha Húi 80 50 43 39 35 32 3. Xã Qu ng Sơn (không k khu 100 80 60 50 40 32 v c đ t ti p giáp ch Qu ng Sơn) 4. Xã Lương Sơn - Thôn Trà Giang 1 60 50 43 39 35 32 - Trà Giang 2, Trà Giang 3, Trà 100 70 50 40 35 32 Giang 4 - Thôn Tân L p 1 52 47 43 39 35 32 - Thôn Tân L p 2 60 47 43 39 35 32 5. Xã Lâm Sơn - Thôn Lâm Bình, Lâm Phú 80 60 50 40 35 32 - Thôn Tân Bình, T p Lá 52 47 43 39 35 32 - Thôn Gòn, T m Ngân 52 47 43 39 35 32 6. Xã Hòa Sơn 80 40 30 22 20 18 7. Xã Ma N i 29 26 24 22 20 18 VI. Huy n Bác Ái: - Các xã trong huy n 29 26 24 22 20 18 B ng s 7: Giá đ t (th cư) ven đô th . Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 V trí Khu v c đ t 1 2 3 1/ Xã Thành H i - Thôn Tân Sơn 1, 2 330 260 190 2/ Phư ng Văn H i - Khu ph 1, 2, 3, 4 (Thôn Văn Sơn 1, 2, 3, 4) 400 320 250 - Khu ph 5, 6 ( Thôn Nhơn Sơn) 150 125 100
 8. 8 - Khu ph 7 450 360 270 3/ Phư ng M Bình - Khu ph 1, 2, 4, 5, 6 600 500 400 - Khu ph 3 450 360 270 - Khu quy ho ch dân cư Bình Sơn 500 400 4/ Phư ng M H i - Khu ph 1 600 500 400 - Khu ph 2, 3 390 310 250 - Khu ph 4 410 330 280 - Khu ph 5 370 300 260 5/ Phư ng Đông H i (Tr thôn Phú Th ) 280 210 170 6/ Phư ng M Đông - Thôn M An (khu ph 1, 2) 350 280 210 - Xóm C n (khu ph 3); Thôn Đông Ba (Khu ph 4, 5, 6) 180 145 120 -Thôn M Nghĩa (khu ph 7, 8) 120 100 85 - Đ t m i (Khu ph 9) 450 360 270 7/ Phư ng T n Tài - Thôn T n L c (khu ph 4) 330 260 190 8/ Phư ng Đô Vinh - Thôn Nhơn H i (Khu ph 1) 350 280 210 - Xóm D a (Khu ph 7) 120 100 85 9/ Phư ng B o An Thôn Xóm L (KP 1, tr khu Tái đ nh cư) 220 180 140 B ng s 8: Giá đ t (th cư) t i các th tr n. Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 V trí Th tr n 1 2 3 4 5 6 1. Th tr n Phư c Dân - Khu ph 1, 2, 3, 4, 5, 14. 360 310 260 160 140 110 - Khu ph 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 280 220 180 120 80 60 2. Th tr n Khánh H i 400 300 200 100 70 40 3. Th tr n Tân Sơn 220 150 100 70 45 40 B ng s 9: Giá đ t (th cư) ven đư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p. Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Khu v c đ t Giá đ t
 9. 9 I. Thành ph Phan rang Tháp chàm: 1. Tuy n Qu c l 1A: T ranh gi i huy n Ninh H i - Ngã ba Tân H i 570 2. Tuy n Qu c l 27 - Đo n t giáp Tr m bi n đi n - H t đ a ph n phư ng Đô Vinh 380 3. T nh l 704 (đ a ph n thành ph Phan rang Tháp chàm) 450 4. Phư ng Đông H i - T giáp đư ng H i Thư ng Lãn Ông (ngã tư) - Đư ng T n Tài Xóm Láng (Trư ng 700 ti u h c Đông H i 3) - Đo n giáp đư ng B ch Đ ng - C u Tân Thành 500 - Đo n giáp đư ng vào c u Tân Thành (ngã ba) - C u H i Ch 420 5. Đư ng đi T Tâm (T đư ng Th ng Nh t - H t đ a ph n thành ph ) 320 II. Huy n Ninh H i 1. Tuy n Qu c l 1A - T giáp ranh gi i thành ph - Mương Lê Đình Chinh 400 - Đo n giáp Mương Lê Đình Chinh - C u Lương Cách 300 - Đo n giáp C u Lương cách - H t đ a ph n xã H H i 200 - Đo n giáp xã H H i - H t đ a ph n huy n Ninh H i 160 2. Các tuy n thu c th tr n Khánh H i - T ngã tư Ninh Ch - Ngã ba vào khách s n Ninh Ch 660 - T giáp ngã ba vào khách s n Ninh Ch - Đ n biên phòng 412 550 - T giáp ngã tư Ninh Ch đi Văn Sơn - H t đ a ph n th tr n Khánh H i 550 - Đo n Ngã ba vào Khách s n Ninh Ch - C ng Khách s n 800 - Đư ng n i t đư ng Yên Ninh - Khách s n Ninh Ch 1.300 - Đư ng n i t đư ng Yên Ninh - Chùa Trùng Khánh 500 - Đư ng Yên Ninh (đo n thu c th tr n Khánh H i) - Bưu đi n huy n 1.650 - T giáp Bưu đi n huy n - C u Tri Th y 1.100 - T Cây Da qua ch Dư Khánh - B n Lăng Tô 550 - T Trư ng Cao đ ng Sư ph m - Qua ch Dư Khánh - B n Lăng Tô 400 - Giáp Trư ng Cao đ ng Sư ph m - Ngã ba lò vôi 330 - Các lô đ t ti p giáp ch Dư Khánh 660 - Đư ng n i đư ng Trư ng Chinh - Chùa Trùng Khánh 330 - Đư ng n i đư ng Yên Ninh (H m s 42) - Đư ng Trư ng Chinh 1.100 - Đư ng n i đư ng Yên Ninh (H m s 2) - H m s 42 đư ng Yên Ninh 900 - Các đư ng còn l i thu c khu Ba B n 500 - Các đư ng quy ho ch Khu dân cư Ninh Ch 2 (Khu 8 sào) 500 3. Đư ng t nh 704: t Khánh H i - Cà Đú - T Bưu đi n huy n - Ngã ba lò vôi 550
 10. 10 - Đo n giáp ngã ba lò vôi - C t m c 364 (ranh gi i 3 xã: H H i, Thành H i, Khánh 440 H i) - Đo n giáp c t m c 364 - Ngã ba Cà Đú 300 4. Đư ng t nh 702: t Khánh H i - Vĩnh Hy - T giáp c u Tri Th y - Ngã ba đi Tân An 400 - Giáp ngã ba đi Tân An - C ng thôn Tân An 150 - Giáp c ng thôn Tân An - Đ n đ c công 200 - Giáp Đ n đ c công - C ng Chùa Pháp H i 220 - Giáp C ng Chùa Pháp H i - Ngã ba đi Khánh Tư ng 150 - Giáp Ngã ba thôn Khánh Tư ng - C u mương thoát Mu i Đ m Vua 70 - Giáp C u mương thoát Mu i Đ m Vua - D c Truông M Tân 180 - Đo n giáp D c Truông M Tân - H t đ a ph n xã Vĩnh H i 70 5. Tuy n đư ng Ki n Ki n - Ngã tư M Tân - T giáp xã B c Sơn - Đèo ngang Khánh Nhơn 40 - Giáp đèo ngang Khánh Nhơn - Tràng c ng Khánh Nhơn 50 - Giáp Tràng c ng Khánh Nhơn - Ngã tư M Tân 100 6. Các tuy n đư ng khác - T giáp đư ng 702 - Đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (Khánh Nhơn) 100 - Giáp đư ng 702 - Đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (M Tư ng 1) 120 - Giáp đư ng 702 - Đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (M Tư ng 2) 100 - Giáp đư ng 702 - Đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy (M Phong) 80 - Giáp đư ng 702 - Đư ng M Hi p 100 - Giáp đư ng 702 - C ng cá M Tân 100 - T Tràn Ngâm - Đ n biên phòng- Lăng M Tân (các lô ti p giáp C ng cá) 120 - Giáp ngã ba đi Tân An - Tràn Su i Rách 200 - Giáp Tràn Su i Rách - C u Đông Nha 150 - Giáp C u Đông Nha - H t đ a ph n xã Phương H i 100 - Tuy n đư ng 3 tháng 2: t giáp Qu c l 1A - Thôn Phư c Nhơn 70 - Tuy n T nh l 705: t giáp Qu c l 1A - Giáp thôn An Hòa 200 - T giáp c ng thôn An Hòa - Giáp tuy n đư ng s t 120 - Đư ng n i T nh l 705 - Đình thôn An Xuân 150 - Giáp Đình thôn An Xuân - Su i Màn Màn 120 - Đư ng n i T nh l 705 (c ng thôn Thành Sơn) - Tr m bơm s 1 120 III. Huy n Thu n B c 1. Tuy n Qu c l 1A - T giáp đ a ph n huy n Ninh H i - C u Lăng Ông 180 - Đo n giáp C u Lăng Ông - H t đ a ph n Ninh Thu n 200
 11. 11 2. Tuy n đư ng Ki n Ki n - Ngã tư M Tân - T giáp Qu c l 1A - H t đ a ph n xã L i H i 85 - Giáp xã L i H i - H t đ a ph n xã B c Sơn 65 3. Khu quy ho ch tái đ nh cư Bình Tiên 460 4. Tuy n Qu c l 1A đi Phư c Kháng - T giáp Qu c l 1A đi Phư c Kháng - H t đ a ph n n Đ t 120 - T giáp đ a ph n n Đ t - H t thôn Bà Râu 70 - T giáp thôn Bà Râu - H t đ a ph n xã Phư c Kháng 40 5. T nh l 706 - Giáp Qu c l 1A - H t thôn Kà Rôm 85 - Giáp thôn Kà Rôm - Phư c Chi n 50 - Giáp Qu c l 1A - Xóm Đèn 70 - Giáp Qu c l 1A - Su i Tiên 70 - T nh l 706 đi Su i Vang 55 6. Khu trung tâm hành chính huy n Thu n B c - Đư ng D1c, D2a, N5 145 - Đư ng N4a, N4d, N4e 135 7. Đư ng Tri Th y - B nh nghĩa - Giáp đ a ph n xã Phương H i - Ngã ba đư ng Ki n Ki n Vĩnh Hy 85 IV. Huy n Ninh Phư c 1. Đư ng Lê Du n - T giáp Nam c u Đ o Long II - Đư ng n i Lê Du n và T nh l 703 700 - Đo n giáp đư ng n i Lê Du n và T nh l 703 - C u sông Quao 600 - Giáp c u sông Quao - C u s 4 550 - Giáp c u s 4 - Ngã ba Long Bình 650 2. Tuy n Qu c l 1A - T giáp C u Long Bình- H t H p tác xã Long Bình (Mương qua đư ng) 900 - Giáp Mương qua đư ng - Cây xăng Châu Thành (đ i di n là cây xăng Hoài Phúc) 1.000 - Giáp Cây xăng Châu Thành - C u Ý L i 680 - Giáp c u Ý L i - Tr m Th y nông huy n Ninh Phư c (Kênh Nam) 350 - Giáp Tr m Th y nông huy n Ninh Phư c - C u Phú Quý 900 - Giáp c u Phú Quý - H t đ a ph n th tr n Phư c Dân 400 - Giáp đ a ph n th tr n Phư c Dân - Ngã ba đi V B n 300 - Giáp ngã ba vào V B n - H t đ a ph n xã Phư c Nam 200 - Giáp đ a ph n xã Phư c Nam - H t đ a ph n xã Phư c Minh 200 - Giáp đ a ph n xã Phư c Minh - Ngã ba vào xã Phư c Diêm 300 - Giáp ngã ba vào xã Phư c Diêm - Ngã ba vào đ n biên phòng 420 350
 12. 12 - Giáp ngã ba vào đ n biên phòng 420 - H t đ a ph n t nh Ninh Thu n 550 3. Tuy n th tr n Phư c Dân đi Mông Nhu n - T giáp Qu c l 1A đi H u Đ c (ngã ba) - Đư ng s t 750 - Giáp Đư ng s t - C u Mông Nhu n 550 4. Các lô đ t ti p giáp ch Phú Quý 700 5. Các đư ng thu c th tr n Phư c Dân - Đư ng Trung tâm th tr n Phư c Dân 600 - Đư ng t Qu c l 1A - B nh vi n Ninh Phư c 360 - Đư ng t Qu c l 1A - C u M Nghi p 360 - T giáp C u M Nghi p - Giáp thôn M Nghi p 280 - Đư ng vào Trư ng Nguy n Hu 360 6. Đư ng n i đư ng Lê Du n và T nh l 703 250 7. Đư ng t nh 703: - T giáp phư ng B o An - Đư ng n i T nh l 703 và Lê Du n (ngã ba) 550 - Đo n giáp đư ng n i T nh l 703 và Lê Du n- Giáp th tr n Phư c Dân 300 - Đo n thu c th tr n Phư c Dân 350 8. Đư ng Tr n Nh t Du t (đ n đ u thôn An Th nh) 250 9. Khu tái đ nh cư tuy n tránh Qu c l 1A (xã Phư c Thu n) - Đư ng gom c a Khu tái đ nh cư, lô s : 12 ÷ 19 (các lô còn l i xác đ nh theo v trí 400 đ t xã Phư c Thu n) - Đư ng n i Lê Du n - B nh vi n Lao Ph i 160 10. Khu dân cư Chung M 2 (th tr n Phư c Dân) - Đư ng gom c a Khu tái đ nh cư và đư ng vào B nh vi n Ninh Phư c, lô s : 01 ÷ 280 17, 31 ÷ 40, 52. - Tr c đư ng n i b bên trong 11 m không có v a hè, lô s : 18 ÷ 30, 53 ÷ 57, 75. 220 - Tr c đư ng n i b phía Đông 11 m không có v a hè, lô s : 41 ÷ 51, 64 ÷ 69, 70 ÷ 180 74. - Tr c đư ng n i b phía Nam 11 m không có v a hè, lô s : 58 ÷ 63. 120 11. Đư ng giao thông Phú Quý - Phư c H u; Phư c Thái - Liên Sơn - Đo n t c u Mông Nhu n - giáp đư ng s t (thu c xã Phư c H u) 350 - Giáp ngã 3 Ch t Thư ng và Hoài Nhơn - Liên Sơn 250 V. Huy n Ninh Sơn 1. Qu c l 27 (t Nhơn Sơn đi Lâm Sơn) - T giáp thành ph Phan rang Tháp chàm - C u Su i Sa 330 - Giáp C u Su i Sa - C u Ông M t 260 - Giáp c u Ông M t - C ng cây Sung 200 - Giáp c ng cây Sung - C u qua đư ng Kênh Nha H 280
 13. 13 - Giáp kênh Nha H - H t đ a ph n xã Nhơn Sơn 150 - Giáp đ a ph n xã Nhơn Sơn - Cây xăng Cư ng Phát 160 - Giáp Cây xăng Cư ng Phát - C u Dũ Dĩ 270 - Giáp C u Dũ Dĩ - C u Xéo 100 - Giáp c u Xéo - C u Tân M 120 - Giáp C u Tân M - Ngã ba Hòa Sơn 100 - Giáp ngã ba Hòa Sơn - Giáp cây xăng Qu ng Sơn 160 - T cây xăng Qu ng Sơn - Nhà nguy n H nh Trí 420 - Giáp Nhà nguy n H nh Trí - C u Su i Môn 520 - Giáp c u Su i Môn - H t đ a ph n xã Qu ng Sơn 450 - Giáp đ a ph n xã Qu ng Sơn - Đư ng vào tr s Khu ph 4 (Trư ng ti u h c Tân Sơn B) 540 - Giáp đư ng vào tr s Khu ph 4 - Đư ng vào nhà th Song M (Trư ng Tân Sơn A) 700 - Giáp Trư ng Tân Sơn A - H t đ a ph n th tr n Tân Sơn 600 - Giáp th tr n Tân Sơn - Giáp xã Lâm Sơn (Đ a ph n xã Lương Sơn) + Giáp th tr n Tân Sơn - Kênh N3 280 + Giáp Kênh N3 - Su i 40 230 + Giáp Su i 40 - H t đ a ph n xã Lương Sơn 180 - Giáp xã Lương Sơn - Lò đư ng bà Hương Trang 200 - Giáp lò đư ng bà Hương Trang - C u Sông Pha 220 - Giáp C u Sông Pha - Kênh Bình Phú 300 - Giáp Kênh Bình Phú - Nhà máy Th y đi n Đa Nhim 280 2. Qu c l 27 B - Giáp Qu c l 27 - C u Ninh Bình 700 - Giáp c u Ninh Bình - Kênh N8 m i 528 - Giáp Kênh N8 m i - C u sông Cái 300 3. Các lô đ t ti p giáp ch Qu ng Sơn 570 4. Các tuy n khác - T giáp Qu c l 27 - C u Gió Bay 330 - Giáp c u Gió Bay - C ng sân bay 180 - Giáp Qu c l 27 - Đư ng Liên xã 150 - Giáp Đư ng Liên xã - Giáp C ng thôn M Hi p 100 - T thôn M Hi p - H t đ a ph n xã M Sơn 80 - Giáp Qu c l 27 - C u Tân L p 220 - Giáp Qu c l 27B - Tr m bơm nư c 250 - Đư ng t Huy n đ i - Giáp Công an huy n 350 - Giáp Qu c l 27 - Công an huy n 540
 14. 14 - Các đư ng giáp Qu c l 27 - Đư ng n i th Công an, Huy n đ i 300 - Giáp Qu c l 27 - C u T m Ngân 120 - Giáp Qu c l 27 - H t thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn 130 - Giáp thôn Lâm Quý - C ng thôn Gòn 1 100 - Giáp Qu c l 27 - Đư ng n i Qu c l 27B đ n tr m bơm 350 - Các lô đ t ti p giáp ch đ u m i Tân Sơn 540 VI. Huy n Bác Ái 1. Đư ng Qu c l 27B - T giáp c u Sông Cái - D c Mã Ti n (Km4) 120 - Giáp D c Mã Ti n - C u Trà Co 70 - Giáp C u Trà Co - C u Su i Đá 50 - Giáp C u Su i Đá - H t đ a ph n xã Phư c Ti n 40 - Đo n t xã Phư c Th ng - Ngã ba đi Phư c Chính 70 - Giáp ngã ba đi Phư c Chính - Ngã ba Phư c Đ i 80 - Giáp ngã ba Phư c Đ i - C u Sông S t (Km 21 + 530) 100 - Giáp C u Sông S t (Km 21 + 530) - Thôn Su i L , xã Phư c Thành 25 - Giáp Thôn Su i L - Thôn Đá Ba Cái, xã Phư c Thành 30 - Giáp Thôn Đá Ba Cái - H t đ a ph n xã Phư c Thành 25 2. Các đư ng Trung tâm huy n - Đư ng trung tâm huy n 150 - Đư ng 14 m thu c trung tâm huy n 90 - Đư ng 13 m thu c trung tâm huy n 90 - Đư ng 11 m thu c trung tâm huy n 70 - Đư ng 7 m thu c trung tâm huy n 60 - Đo n giáp đư ng trung tâm huy n đi thôn Ma Hoa - Châu Đ c đ n h t Trư ng TH 50 Phư c Đ i B - Đo n giáp Trư ng TH Phư c Đ i B đ n h t thôn Ma Hoa - Châu Đ c 40 3. Các tr c đư ng khác 3.1 Đư ng Trung tâm xã Phư c Hòa (đ u thôn Chà Panh đ n Tr m qu n lý r ng 30 Phư c Hòa, k c đ t n m hai bên đư ng bê tông) 3.2 Đư ng t QL 27B đ n h t thôn Su i Rua, xã Phư c Ti n 30 3.3 Đư ng t Km 20 - QL 27B đ n đ u C u Song S t (đi Phư c Chính) 50 3.4 Đư ng t giáp C u Song S t (đi Phư c Chính) - H t xã Phư c Đ i 40 3.5 Đư ng t Ngã ba Phư c Th ng đi Phư c Chính - Đài li t sĩ Phư c Chính 40 3.6 Đư ng trung tâm xã Phư c Chính 30 3.7 Đư ng trung tâm xã Phư c Bình (cách tr s xã bán kính 500 m) 30 3.8 Đư ng t xã Phư c Hòa - Xã Phư c Bình (Tr m c 3.1 và 3.7) 20
 15. 15 3.9 Đư ng trung tâm xã Phư c Tân (cách tr s xã bán kính 500 m) 30 3.10 Đư ng trung tâm xã Phư c Trung (cách tr s xã bán kính 500 m) 30 3.11 Đư ng M Hi p đi xã Phư c Trung (tr m c 3.10) 20 B ng s 10: Giá đ t (th cư) t i hai bên đư ng ph thu c đ a bàn thành ph Phan Rang - Tháp Chàm. Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Lo i S Tên đư ng ph đư ng V trí Giá đ t TT ph 1 Đư ng Th ng Nh t I T ngã ba Tân H i - C u Bà L i (kênh Chà Là ) 4 1.050 Đo n giáp C u Bà L i - Ngã ba Ngô Gia T 3 1.500 Đo n giáp Ngã ba Ngô Gia T - Ngã tư Tr n Phú 2 2.600 Đo n giáp ngã tư Tr n Phú - Nhà s 488 (đ i di n là nhà s 571) 1 3.700 Đo n t nhà s 490 - Nhà s 600 (đ i di n là nhà s 699) 1 4.600 Đư ng phía Đông ch Phan Rang (Xu t phát t đư ng Tr n 1 3.600 Bình Tr ng t nhà s 589 - nhà s 623) Đo n t nhà s 602 - Nhà s 700 (đ i di n là Công viên) 1 3.700 T nhà s 702 - Giáp đư ng Y t Kiêu (đ i di n nhà s 773 - 2 2.000 Giáp đư ng Dã Tư ng) Đo n t nhà s TN 02 - Nhà s TN 06 (đ i di n là nhà s TN 27) 4 800 Đo n t giáp nhà s TN 06 - C u Long Bình 3 1.350 Đư ng phía B c ch Phan Rang II 2 2.700 H m phía Nam ch Phan Rang (Đ n h t đư ng phía đông ch ) II 2 2.700 2 Đư ng 16 tháng 4 I T giáp đư ng Th ng Nh t - Ngã tư Ngô Gia T 1 4.000 Đo n giáp ngã tư Ngô Gia T - Tr c D3 2 3.200 Đo n giáp tr c D3 - Tr c D7 2 2.800 Đo n giáp tr c D7 - H t đư ng 1 4.000 3 Đư ng Nguy n Du I Giáp đư ng 21 tháng 8 - Nhà s 50 (Đ i di n là nhà s 21) 1 2.400 Đo n t nhà s 52 - Nhà s 82 (Đ i di n là nhà s 59) 2 1.450 Đo n t nhà s 84 - H t đư ng 3 800 4 Đư ng Ngô Gia T I T ngã ba Đài Sơn - Ngã năm Thanh Sơn 2 2.500 Đo n giáp ngã năm Thanh Sơn - H t đư ng (giáp đư ng Th ng Nh t) 1 3.300
 16. 16 5 Đư ng Ngô Quy n II T nhà s 1 - Nhà s 75 (đ i di n nhà s 72) 1 1.600 Đo n t nhà s 77 - H t đư ng 2 1.000 6 Đư ng Phan Đình Phùng II 1 1.600 7 Đư ng Tr n Bình Tr ng II 1 1.400 8 Đư ng Lê L i II 1 1.400 9 Đư ng Tr n Nhân Tông II 1 3.300 10 Đư ng Quang Trung II T giáp đư ng 21 tháng 8 - Đư ng Th ng Nh t 2 2.100 Đo n giáp đư ng Th ng Nh t - Giáp đư ng Ngô Gia T 1 2.800 11 Đư ng Tr n Phú II 2.200 12 Đư ng Lê H ng Phong II T nhà s 1 - Nhà s 17 1 4.600 Đo n t nhà s 17A - H t đư ng 2 2.100 13 Đư ng 21 tháng 8 II T giáp đư ng Th ng Nh t - Đ n ngã năm Ph Hà 1 2.300 T giáp Ngã năm Ph Hà - Công ty Qu n lý và S a ch a 2.000 đư ng b 71 (đ i di n là đư ng Pinăng T c) 2 Đo n giáp Công ty Qu n lý và S a ch a đư ng b 71 - 2 1.700 Trư ng ti u h c B o An I (đ i di n là nhà s 594) Đo n giáp Trư ng ti u h c B o An I - Đư ng s t 1 2.500 Đo n giáp Đư ng s t - Chi c c B o v Th c v t (đ i di n là 1.700 đư ng Bác Ái) 2 Đo n giáp Chi c c B o v Th c v t - H t đư ng (tr m bi n th 825 đi n) 3 14 Đư ng Yên Ninh II T giáp th tr n Khánh H i - Đư ng 16 tháng 4 1 1.900 T giáp đư ng 16 tháng 4 - Đư ng T n Tài Xóm Láng 2 1.300 T giáp đư ng T n Tài Xóm Láng - H t đư ng 3 1.000 15 Các đư ng trong Khu quy ho ch dân cư D 7 - D10, B c Nam đư ng 16 tháng 4 Các đư ng xu t phát t đư ng 16 tháng 4 + Đư ng Nguy n Văn Nhu (đư ng D7 phía B c) II 1 2.200 + Đư ng Nguy n Khoái (đư ng D7 phía Nam) II 1 2.200 + Đư ng Nguy n Chích (đư ng D8 phía B c) II 1 2.500 + Đư ng Nguy n Đ c C nh (đư ng D8 phía Nam) II 1 2.200 + Đư ng Trương Văn Ly (đư ng D9 phía B c) II 1 2.500
 17. 17 + Đư ng Võ Gi i Sơn (đư ng D9 phía Nam ) II 1 2.500 + Đư ng Ph m Đình H (đư ng 10 phía B c) II 1 2.000 + Đư ng Phan Đình Giót (đư ng D10 phía Nam) II 1 2.000 + Đư ng Nguy n Công Tr II 1 1.800 + Đư ng Bùi Th Xuân II 1 1.800 Các đư ng n i b trong khu quy ho ch + Đư ng Đông Sơn (11m) II 1 880 + Đư ng Nguy n B nh Khiêm (11m) II 1 880 + Đư ng Tr n Huy Li u (N7-11m) II 1 880 + Đư ng Phan Chu Trinh (B18) III 1 880 + Đư ng Phan K Bính III 1 660 + Đư ng Phan Văn Lân III 1 660 + Đư ng Ph m Văn Hai (13 m) III 1 660 + Đư ng Nguy n Chí Thanh III Đo n đ u (N2-11m) 1 660 Đo n cu i (N2-7m) 2 500 + Đư ng M c Đ nh Chi III Đo n đ u (N8 - 11m) 1 660 Đo n cu i (N8 - 9,4m) 2 600 + Đư ng M c Th Bư i (12m) III 1 770 + Đư ng B2 (hai đo n), B3, N1 (7m) III 1 550 + Đư ng B13 (7m) III 1 550 + Đư ng B14 (7m) III 1 550 + Đư ng B16 (7m) III 1 550 + Đư ng B17 (7m) III 1 550 + Đư ng Phan Văn Tr (11m) III 1 770 + Đư ng Tri u Quang Ph c (11m) III 1 770 + Đư ng Võ Văn T n (11m) III 1 770 + Đư ng Tr n K (11m) III 1 770 + Đư ng Lê Lai (11m) III 1 770 + Đư ng Chu Văn An (B5 - 11m) III 1 860 + Đư ng Bà huy n Thanh Quan (B8 - 11m) III 1 770 + Đư ng Nguy n Bi u (11m) III 1 660 + N6 (6m) III 1 500 + Đư ng B7, B10 (11m) IV 1 550 + Đư ng B6, N9 (7m) IV 1 440
 18. 18 + Đư ng N5 (7m) IV 1 400 16 Đư ng Cao Th ng III T giáp đư ng Th ng Nh t - Nhà s 34 (đ i di n là h m vào 1 1.050 UBND phư ng Đ o Long) Đo n t nhà s 36 - H t đư ng 2 800 17 Đư ng Tr n Hưng Đ o III T giáp đư ng Lê H ng Phong - Ngã năm M Hương 1 1.300 Đo n giáp ngã năm M Hương - H t đư ng 2 660 18 Đư ng Hùng Vương III T giáp đư ng Th ng Nh t - Ngã năm M Hương 1 1.300 Đo n giáp ngã năm M Hương - H t đư ng 2 660 19 Đư ng Nguy n Thái H c III 1 800 20 Đư ng Ph m H ng Thái III 1 800 21 Đư ng Yersin III 1 1.000 22 Đư ng Võ Th Sáu III 1 1.050 23 Đư ng H i Thư ng Lãn Ông III T giáp ngã tư T n Tài - Đư ng Tr n Thi 1 1.050 Đo n giáp đư ng Tr n Thi - Nghĩa trang T n Tài (h t đ a ph n 2 800 phư ng T n Tài) Đo n giáp Nghĩa trang T n Tài - C u Đá B c 2 660 Đo n giáp c u Đá B c - Đư ng vào C ng cá Đông H i (Đư ng 2 800 B ch Đ ng) Đư ng B ch Đ ng (đư ng n i H i Thư ng Lãn Ông - C ng 24 III 1 800 Đông H i) 25 Đư ng Lý Thư ng Ki t III 1 1.050 26 Đư ng Nguy n Đình Chi u III 1 1.050 27 Đư ng Nguy n Trãi (T giáp đư ng Th ng nh t - Ngô Gia T ) III 1 1.300 28 Đư ng Tô Hi u (T giáp đư ng Lê L i - Ngô Gia T ) III 1 1.300 29 Đư ng H Xuân Hương III 1 1.850 30 Đư ng Đoàn Th Đi m III 1 2.400 31 Đư ng Tr n Quang Di u III 1 1.600 32 Đư ng Hoàng Di u III 1 1.300 33 Đư ng Hoàng Hoa Thám III 1 950 34 Đư ng Cao Bá Quát III 1 1.050 35 Đưòng Nguy n Văn Tr i III 1 1.300 36 Đư ng Nguy n Văn C III + T giáp ngã năm Thanh Sơn - Đư ng T n Tài Xóm Láng 1 1.500
 19. 19 + Đo n giáp đư ng T n Tài Xóm Láng - H t đư ng 2 800 37 Đư ng Nguy n Trư ng T (n i đư ng Tr n Phú - 21 tháng 8) III 1 1.050 38 Đư ng Minh M ng III + T giáp đư ng 21 tháng 8 - Xí nghi p đư ng s t Thu n H i 1.000 (đ i di n là nhà s 58) 1 + Đo n giáp Xí nghi p đư ng s t Thu n H i - H t đư ng 2 400 39 Đư ng Lê Du n III + T nút giao Tân H i - Mương Cát 2 800 + Đo n giáp Mương Cát - B c c u Đ o Long II 1 1.300 40 Đư ng bên trong Công viên B n xe Nam IV + Đư ng phía Đông Công viên B n xe Nam (Xu t phát t 1 1.800 đư ng Ngô Gia T ) + Đư ng phía Nam Công viên B n xe Nam (Xu t phát t 1 1.200 đư ng Th ng Nh t) 41 Đư ng Nguy n Gia Thi u (H m 368 Ngô Gia T ) IV 1 1.300 42 Đư ng Nguy n Th Đ nh (T đư ng n i Nguy n Trãi - Ngô Gia IV 1 1.050 T đ n Đư ng Nguy n Gia Thi u) 43 H m 356 Ngô Gia T - Nhà s 298/30 Ngô Gia T (Giáp IV 1 850 mương Ông C ) H m 20 Nguy n Văn Tr i- Đư ng Lê Đình Chinh (Khu dân cư 44 IV 1 660 cơ khí) 45 Đư ng Lương Ng c Quy n (H m 85 Tr n Phú: t đư ng Tr n II 1 1.450 Phú - Nhà s 62/4 Hoàng Hoa Thám) 46 H m đư ng 21 tháng 8 H m 158 (Khu dân cư c nh Trư ng Chính tr ) IV 1 600 H m 360 (Đ i di n chùa B u Lâm) IV 1 720 H m 388 (Khu dân cư khai hoang cơ gi i) IV 1 600 H m 402 (Khu dân cư Lâm đ c s n) IV 1 600 H m 25 đư ng Hàm Nghi (Đư ng vào khu F t p th Công an 47 t nh) IV 1 260 48 Đư ng vào ga Tháp Chàm (Xu t phát t đư ng Minh M ng) IV 1 480 49 T nh l 703 (Nam C u Móng đo n thu c thành ph ) IV 1 800 50 H m đư ng Bác Ái IV H m 43 (Đư ng lên Tháp PokLong Gia Rai) 1 420 H m 52 (Đư ng vào Trung tâm toa xe Tháp Chàm) 1 480 H m phía B c Tháp PokLong Gia Rai 1 480 51 Đư ng Phù Đ ng IV 1 800 52 Đư ng Tr n Thi IV 1 460
 20. 20 53 Đư ng Tr n Nh t Du t IV 1 250 54 Đư ng Y t kiêu IV 1 330 55 Đư ng Dã Tư ng IV 1 330 56 Đư ng Ph m Ngũ Lão IV 1 260 57 Đư ng H ng Bàng IV 1 800 58 Đư ng Lê Đình Chinh IV 1 660 59 Đư ng Trư ng Chinh IV T nhà s 1 - Cây xăng Văn H i (đ i di n là s 193C) 1 530 Đo n giáp cây xăng Văn H i - H t đ a ph n xã Văn H i 2 400 60 Đư ng Nguy n Th Minh Khai IV 1 660 61 Đư ng Lê Quý Đôn (giáp đư ng 21 tháng 8 đ n nhà s 33) IV 1 660 62 Đư ng Lương Th Vinh IV 1 530 63 Đư ng Hà Huy T p IV 1 530 64 Đư ng Hàm Nghi IV 1 660 65 Đư ng Đào Duy T IV 1 530 66 Đư ng Nguy n Khuy n IV 1 660 67 Đư ng Trương Đ nh IV 1 660 68 Đư ng Huỳnh Thúc Kháng IV 1 660 69 Đư ng Lê Đ i Hành IV 1 660 70 Đư ng Tô Hi n Thành IV 1 660 71 Đư ng Pinăng T c IV 1 660 72 Đư ng Lương Văn Can IV 1 660 73 Đư ng Duy Tân IV 1 400 74 Đư ng Đ ng D u IV Đo n thu c phư ng Phư c M 1 480 Đo n thu c xã Thành H i 2 330 75 Đư ng Tr n Quang Kh i IV 1 480 76 Đư ng Ngô Thì Nh m IV 1 480 77 Đư ng Tr n Cao Vân IV T giáp đư ng 21 tháng 8 - Nhà s 30 (đ i di n là Đình Đô Vinh) 1 400 Đo n t giáp nhà s 30 - H t đư ng 2 260 Đư ng Phó Đ c Chính (đư ng n i Tr n Cao Vân - Minh 78 M ng) IV 1 400 79 Đư ng Nguy n Cư Trinh IV 1 400 80 Đư ng Bác Ái IV T giáp đư ng 21 tháng 8 - Nhà s 46 (đ i di n là B nh vi n 1 530 đư ng s t)
Đồng bộ tài khoản