Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH CAO B NG c l p - T do - H nh phúc ------ ------- S : 377/2009/Q -UBND Cao B ng, ngày 05 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ, KH O SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N CÁT, CU I, S I LÒNG SÔNG TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG U BAN NHÂN DÂN T NH CAO B NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ch th s 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng kh o sát, khai thác, v n chuy n, tiêu th cát, s i lòng sông; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng Cao B ng t i T trình s 31/TTr-STNMT ngày 06 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý, kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông trên a bàn t nh Cao B ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 2011/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng; Th trư ng các cơ quan liên quan, Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lô Ích Giang
  2. QUY NNH QU N LÝ, KH O SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N CÁT, CU I, S I LÒNG SÔNG TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 377/2009/Q -UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v qu n lý, kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông trên a bàn t nh Cao B ng. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này ư c áp d ng i v i các i tư ng sau: 1. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoáng s n. Các t ch c, cá nhân ho t ng kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông (sau ây g i t t là ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông) trên a bàn t nh Cao B ng; 2. i v i ho t ng ch bi n cát, cu i s i lòng sông ph i có các i u ki n quy nh t i Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v Qu n lý v t li u xây d ng. i u 3. Khu v c c m ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông bao g m 1. o n sông có sa khoáng vàng ho c sa khoáng các khoáng s n r n khác có giá tr cao hơn; 2. Khu v c thu c vùng hành lang b o v c a các công trình trên sông (cách chân công trình 100 m v thư ng, h lưu) và d c 2 bên b sông; khu v c ã ư c khoanh vùng c m khai thác cát, cu i, s i; 3. Khu v c thu c ph m vi b o v các công trình thu l i, thu i n theo quy nh t i Pháp l nh s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 v khai thác và b o v công trình thu l i; 4. Khai thác nh hư ng n t nông nghi p, khai thác không theo quy ho ch. Chương II
  3. TH M QUY N, TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KHOÁNG S N CÁT, CU I, S I LÒNG SÔNG i u 4. Th m quy n c p, gia h n, thu h i, cho phép tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông y ban nhân dân t nh c p, gia h n, thu h i, cho phép tr l i gi y phép kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông trên a bàn t nh t i các khu v c không thu c vùng c m ư c quy nh t i i u 3 Quy nh này, không n m trong quy ho ch khai thác, ch bi n cát, cu i s i c a c nư c ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c không thu c di n d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia. i u 5. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c 1. S Tài nguyên và Môi trư ng a) Có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v tài nguyên khoáng s n cát, cu i, s i. Trình y ban nhân dân t nh ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, b o v , kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông trên a bàn t nh; b) Ch trì, ph i h p v i các ngành, các c p chính quy n a phương có liên quan thanh tra, ki m tra, x lý theo thNm quy n ho c xu t x lý các vi ph m pháp lu t v khoáng s n cát, cu i s i; c) Ti p nh n h sơ, t ch c thNm nh, trình y ban nhân dân t nh c p gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông theo quy nh t i i u 4 Quy nh này ho c tr l i ch ơn v lý do không ư c c p gi y phép; d) Thư ng tr c H i ng ánh giá tr lư ng thăm dò khoáng s n cát, cu i, s i trình y ban nhân dân t nh phê duy t tr lư ng; ) Khoanh vùng, xác nh khu v c c m, t m c m ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 2. S Xây d ng a) Có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông; b) Xây d ng quy ho ch, k ho ch kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng cát, cu i, s i thu c ph m vi qu n lý c a t nh; ch o, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; c) Xây d ng, trình U ban nhân dân t nh ban hành quy nh v quy trình, công ngh khai thác, ch bi n cát, cu i, s i trên a bàn t nh; giám sát, ki m tra vi c th c hi n quy trình, công ngh khai thác, ch bi n. 3. y ban nhân dân các huy n (th ), xã, phư ng, th tr n
  4. Qu n lý nhà Nư c v cát, cu i, s i thu c ph m vi qu n lý hành chính theo quy nh sau: a) Th c hi n các bi n pháp qu n lý, b o v tài nguyên, m b o an toàn trong ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i; ki m tra, x lý ho c xu t x lý vi ph m v ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p khoanh vùng, xác nh ranh gi i khu v c c m ho c t m c m ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông thu c a bàn qu n lý; c) m b o an toàn tr t t xã h i; an toàn cho các công trình trên sông và d c 2 bên b sông khu v c khai thác; d) Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông. 4. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n (th ) a) Tham mưu cho y ban nhân dân huy n, th xã th c hi n các bi n pháp qu n lý, b o v tài nguyên khoáng s n, gi i quy t theo thNm quy n các n i dung quy nh t i kho n 3, i u 5 Quy nh này; b) Hư ng d n, t o i u ki n thu n l i t ch c, cá nhân làm th t c xin c p gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông; c) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n gi y phép ã ư c c p thu c a bàn qu n lý. Chương III TRÌNH T TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG KHOÁNG S N CÁT, CU I, S I LÒNG SÔNG i u 6. Ti p nh n h sơ T ch c, cá nhân n p h sơ xin c p gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông t i Trung tâm giao d ch “m t c a” c a S Tài nguyên và Môi trư ng. i u 7. H sơ c p gi y phép kh o sát, thăm dò cát, cu i, s i lòng sông g m a) ơn xin kh o sát, thăm dò cát, cu i, s i lòng sông, kèm b n khu v c xin kh o sát, thăm dò; b) Phương án kh o sát, thăm dò cát, cu i, s i lòng sông; c) Các văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a t ch c, cá nhân xin kh o sát, thăm dò kèm ch ng nh n hành ngh kh o sát, thăm dò ho c B n h p ng thuê t ch c tư v n chuyên ngành kh o sát, thăm dò; d) Các văn b n khác liên quan n kh o sát, thăm dò khoáng s n; ) S lư ng h sơ: 05 b .
  5. i u 8. H sơ c p phép khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông a) ơn xin c p gi y phép khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông kèm b n khu v c, v trí khai thác, ch bi n; b) án khai thác, ch bi n cát, cu i, s i; c) Xác nh n ăng ký B n cam k t b o v môi trư ng; d) Các văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a t ch c, cá nhân xin ho t ng khoáng s n; ) Các văn b n khác liên quan n ho t ng khoáng s n; e) Báo cáo kh o sát a ch t vùng xin khai thác, ch ng minh không có khoáng s n khác có giá tr cao hơn, ư c S Tài nguyên và Môi trư ng xác nh n b ng văn b n. g) S lư ng h sơ: 05 b . i u 9. H sơ gia h n gi y phép khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông a) ơn xin gia h n gi y phép khai thác, ch bi n cát, cu i, s i; b) Báo cáo k t qu khai thác, ch bi n cát, cu i, s i; c) Các văn b n xác nh n ã hoàn thành nghĩa v trong quá trình ho t ng; d) H sơ xin gia h n h p l n p trư c 30 ngày th i i m gi y phép h t hi u l c. i u 10. Th i gian th m nh án và c p gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông 1. Trong th i h n hai mươi (20) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ hoàn thành vi c thNm nh h sơ, trình c p có thNm quy n xem xét, c p gi y phép; 2. Trong th i h n b y (7) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l do cơ quan ti p nh n trình, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét c p gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông ho c tr l i b ng văn b n, nêu rõ lý do không ư c c p phép. i u 11. Phí, l phí gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông Th c hi n theo Thông tư s 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 c a B Tài chính v vi c quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p gi y phép ho t ng kháng s n, c th : 1. M c thu l phí gi y phép: a) Gi y phép kh o sát: 1.000.000 ng/1 gi y phép;
  6. b)Gi y phép thăm dò: 2 000 000 ng/1 gi y phép; c) Gi y phép khai thác: 4 000 000 ng/1 gi y phép; d) Gi y phép ch bi n: 2 000 000 ng/1 gi y phép; ) Trư ng h p gia h n gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông áp d ng m c thu b ng 50% m c thu t i kho n 1, i u 11 nêu trên. 2. Trách nhi m c a cơ quan thu l phí c p gi y phép: S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m thu, n p, qu n lý, s d ng l phí gi y phép theo quy nh và th c hi n quy t toán l phí gi y phép cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách Nhà nư c theo quy nh hi n hành; 3. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác, ch bi n cát, cu i, s i lòng sông ư c thu, n p, qu n lý và s d ng theo Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph và các quy nh khác hi n hành. Chương IV TH I H N GI Y PHÉP, QUY MÔ HO T NG KHOÁNG S N CÁT, CU I, S I LÒNG SÔNG i u 12. Th i h n gi y phép, quy mô kh o sát, thăm dò, khai thác cát, cu i, s i lòng sông i v i m t gi y phép 1. Công su t khai thác không vư t quá 15 000 m3/năm; 2. S lư ng xu ng khai thác không vư t quá 02 xu ng/1 gi y phép; 3. Th i h n kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n không vư t quá 12 tháng và ư c gia h n; t ng th i gian gia h n không vư t quá 12 tháng; 4. Chi u dài o n sông khai thác không vư t quá 1 km/1 gi y phép. Chương V TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN HO T NG KHOÁNG S N i u 13. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông 1. Th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v ho t ng khoáng s n; 2. Báo cáo ho t ng khoáng s n theo quy nh; 3. Công b tiêu chuNn s n phNm do ơn v s n xu t ra; 4. Th c hi n nghĩa v n p thu , phí, l phí úng quy nh Nhà nư c.
  7. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 14. Hi u l c thi hành 1. Gi y phép ho t ng khoáng s n cát, cu i, s i lòng sông ã ư c các cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t mà còn th i h n thì ti p t c có hi u l c cho n khi gi y phép h t h n; 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này u b x ph t theo Ngh nh s 150/2004/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoáng s n và Ngh nh s 77/2007/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 150/2004/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoáng s n; 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n t i S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p trình y ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản