Quyết định số 3772/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
7
download

Quyết định số 3772/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3772/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3772/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM -------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 3772/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 1287/2009/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 1801/TTr-SCT ngày 17/6/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Điều 2. Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội được sử dụng con dấu của UBND Thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo thực hiện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các Sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Công Thương; (để b/c)
  2. - TT Thành ủy; (để b/c) - Đ/c CT UBND TP; (để b/c) - Các Phó CT UBND TP; (để b/c) - CPVP, các phòng: TH, KT, CT; - Các Sở, ngành liên quan; Nguyễn Huy Tưởng - UBND các quận, huyện, thị xã; - Lưu VT, SCT. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành theo Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội) Điều 1. Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo): 1. Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội là tổ chức phối hợp liên ngành, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện chỉ đạo thống nhất của các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố đối với công tác phát triển mạng lưới chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô, đảm bảo văn minh thương mại và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo là sở Công Thương Hà Nội. Lãnh đạo sở Công Thương là Phó trưởng ban Ban chỉ đạo đồng thời là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện công tác của Ban chỉ đạo. Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngắn hạn (hàng năm) và dài hạn về phát triển, quản lý hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện chương trình phát triển chợ Hà Nội đến năm 2010, định hướng phát triển chợ đến năm 2020; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị đảm bảo theo đúng kế hoạch, chương trình đề ra, đạt mục tiêu xây dựng hệ thống chợ, hệ thống cửa hàng xăng dầu văn minh, hiện đại. 3. Đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách về phát triển, quản lý hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu với cơ quan có thẩm quyền.
  3. 4. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố. Điều 3. Ban chỉ đạo có quyền hạn: 1. Kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các dự án của chương trình phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch và việc thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển, quản lý hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Yêu cầu UBND các quận, huyện, Thị xã, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình phát triển, quản lý hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu cũng như tiến độ, kết quả thực hiện các dự án của Chương trình. 3. Báo cáo UBND Thành phố dừng triển khai xây dựng chợ, cửa hàng xăng dầu không phù hợp với quy hoạch, đề nghị giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Thành phố. Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo: 1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình và toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo. 2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 3. Triệp tập và chủ trì các phiên họp của Ban chỉ đạo. 4. Giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo. 5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban chỉ đạo. 6. Trưởng ban Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND Thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo: 1. Phó Trưởng ban chỉ đạo: a. Giúp Trưởng ban chỉ đạo điều phối hoạt động của Ban chỉ đạo khi được Trưởng ban chỉ đạo ủy quyền; b. Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ sau: Kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới chợ, mạng lưới cửa hàng xăng dầu. Triển khai điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ, mạng lưới cửa hàng xăng dầu thành phố; xây dựng các cơ chế đầu tư quản lý, khai thác chợ; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chợ
  4. và giải tỏa tụ điểm chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn thuộc chương trình phát triển chợ Hà Nội văn minh, hiện đại; triển khai chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ đề ra. 2. Các thành viên Ban chỉ đạo: a. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Trưởng ban chỉ đạo phân công trong kế hoạch của Ban chỉ đạo phát triển chợ hàng năm và kế hoạch của Ban chỉ đạo đến năm 2010. Đồng thời tham gia các hoạt động và các cuộc họp của Ban chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đã được quy định tại Điều 2 của Quy chế này. b. Thành viên Ban chỉ đạo đại diện các sở, ngành thành phố: căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của sở, ngành do pháp luật quy định, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất: điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ, các cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến phát triển, quản lý hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu, trình UBND Thành phố phê duyệt. Đối với những vấn đề lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương có ý kiến khác với ý kiến của Ban chỉ đạo, cần báo cáo kịp thời Trưởng ban chỉ đạo để giải quyết. c. Thành viên Ban chỉ đạo đại diện UBND các quận, huyện, Thị xã: có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu, chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận, huyện, Thị xã quản lý; tham gia xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến phát triển, quản lý hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các dự án chợ và tổ chức giải tỏa tụ điểm chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn quận, huyện, Thị xã theo đúng kế hoạch đề ra. Điều 6. Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo gồm một số cán bộ phụ trách Phòng chức năng của các sở, ngành Thành phố. Tổ công tác liên ngành vừa là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo; vừa có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo; quản lý kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này. Điều 7. Chế độ họp của Ban chỉ đạo: 1. Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp triệu tập và chủ tọa các phiên họp toàn thể Ban chỉ đạo thường kỳ 3 tháng một lần và các phiên họp bất thường (nếu có). Trưởng ban chỉ đạo có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ tọa các phiên họp. Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì các phiên họp của Tổ công tác liên ngành định kỳ 1 tháng một lần. Nội dung các phiên họp do Tổ công tác liên ngành chuẩn bị và gửi trước một tuần cho các thành viên. 2. Các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban chỉ đạo, kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình, Kế hoạch đề ra; phối hợp tháo gỡ khó khăn, đề xuất và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, các giải pháp để thực hiện đạt được mục tiêu của Chương trình, Kế hoạch đề ra.
  5. Điều 8. Chế độ đi công tác 1. Kế hoạch làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương liên quan và các quận, huyện, Thị xã do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định và phân công trên cơ sở kế hoạch chung của Ban chỉ đạo. 2. Thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị của đơn vị do mình quản lý để thực hiện nhiệm vụ công tác được giao theo chế độ hiện hành. Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được cấp từ ngân sách thành phố, được dự toán hàng năm, chuyển vào tài khoản sở Công Thương; Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo có trách nhiệm dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp theo quy định hiện hành của nhà nước. Điều 10. Điều khoản thi hành Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc nảy sinh, các cơ quan, tổ chức có ý kiến bằng văn bản gửi về cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo để tổng hợp, đề xuất trình Trưởng ban xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
Đồng bộ tài khoản