Quyết định số 378/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 378/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 378/2003/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 378/2003/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 378/2003/Q -CTN Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 733/CP-PC ngày 30/5/2003, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i: Ông Dương Văn Xinh, qu c t ch ài Loan, tên g i Vi t Nam là Dương Văn Xinh, hi n cư trú t i ài Loan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và ông Dương Văn Xinh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n Đ c Lương
Đồng bộ tài khoản