Quyết định số 378/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
17
download

Quyết định số 378/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 378/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 378/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 378/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Căn cứ hồ sơ của các cơ sở đào tạo; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận các cơ sở đào tạo sau đây là các cơ sở được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: 1. Công ty TNHH đào tạo – Tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực HaFi; 2. Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước; 3. Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế - Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 4. Trung tâm nghiên cứu đào tạo và Phát triển kỹ năng quản lý – Hội Hóa học Việt Nam; 5. Viện quản trị Kinh tế - Kỹ thuật (IETM).
  2. Điều 2. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; tuân thủ các quy định Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VP, PC. Nguyễn Văn Liên
Đồng bộ tài khoản