Quyết định số 378-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 378-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 378-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 378-TT

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 378-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1997 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C C KI M TRA, GIÁM SÁT K THU T AN TOÀN CÔNG NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1.- C c ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p tr c thu c B Công nghi p, giúp B trư ng B Công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p trong các ngành s n xu t công nghi p, bao g m: Cơ khí, Luy n kim, i u t - Tin h c, Hoá ch t, a ch t, Tài nguyên khoáng s n, M (bao g m c Than, D u m , Khí t và á quý), i n l c và công nghi p tiêu dùng. C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, kinh phí ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p, có tr s t i Thành ph Hà N i và có các cơ s t t i m t s khu v c. i u 2.- C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p có các nhi m v và quy n h n ch y u sau ây: 1. Tham gia xây d ng và hư ng d n trong ngành th c hi n các quy ph m, quy trình, tiêu chuNn k thu t an toàn công nghi p do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành. Xây d ng quy ch , ch ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p áp d ng trong các ơn v s n xu t thu c B Công nghi p qu n lý trình B trư ng B Công nghi p ban hành. 2. T ch c ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p. T ch c ki m tra, ki m nh và l p h sơ các máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng s d ng trong ngành công nghi p làm cơ s cho
  2. cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng ho c v sinh lao ng xét c p gi y phép s d ng. 3. Giám sát th c hi n các quy nh v cung ng, s d ng i n m b o an toàn trong s n xu t và tiêu dùng i n. 4. Ki m tra, giám sát k thu t an toàn trong s n xu t, b o qu n, v n chuy n, s d ng v t li u n công nghi p theo quy nh c a Chính ph i v i các i tư ng ư c phép s n xu t, tiêu dùng v t li u n thu c B Công nghi p. 5. Tham gia vi c thNm nh các gi i pháp quy nh v an toàn k thu t trong các d án u tư, các án thi t k k thu t i v i các ơn v s n xu t thu c B Công nghi p qu n lý. 6. Tham gia ph i h p v i các cơ quan trong vi c ki m tra, tìm nguyên nhân các s c , tai n n lao ng có liên quan n k thu t an toàn công nghi p và ki n ngh các gi i pháp m b o k thu t an toàn công nghi p. 7. Hư ng d n vi c th c hi n quy ch , ch v chuyên môn, nghi p v công tác ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p i v i các S công nghi p a phương. 8. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p do B trư ng B Công nghi p giao. 9. T ch c vi c ào t o b i dư ng chuyên môn nghi p v v lĩnh v c ki m tra, giám sát an toàn công nghi p trong ngành theo phân công c a B Công nghi p. 10. Qu n lý v t ch c và công ch c, viên ch c, tài s n c a C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Công nghi p. i u 3.- Cơ c u t ch c C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p g m có: 1. Lãnh o C c: Có C c trư ng và m t s Phó C c trư ng. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công nghi p v toàn b ho t ng c a C c. Các phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng do C c trư ng phân công. C c trư ng, các Phó C c trư ng do B trư ng B Công nghi p b nhi m. 2. B máy giúp vi c C c trư ng g m có: a) Văn phòng và m t s Phòng, Ban chuyên môn, nghi p v do B trư ng B Công nghi p quy t nh. b) M t s Trung tâm ki m nh k thu t và chi C c ki m tra giám sát k thu t do B trư ng B Công nghi p tho thu n v i B trư ng Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph quy t nh. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b .
  3. B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản