Quyết định số 3786/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 3786/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3786/QĐ-BYT về việc thành lập lại Ban điều hành dự án “phòng, chống HIV/AIDS" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3786/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 3786/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P L I BAN I U HÀNH D ÁN “PHÒNG, CH NG HIV/AIDS” THU C CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG M T S B NH XÃ H I, B NH DNCH NGUY HI M VÀ HIV/AIDS B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 5 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; Căn c Quy t nh 190/Q -TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia Phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2001-2005; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban i u hành d án "Phòng, ch ng HIV/AIDS" thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS g m các ông, bà có tên sau ây: 1. Ông Dương Qu c Tr ng, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – Trư ng ban. 2. Ông Nguy n Thanh Long, Phó C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – Phó Trư ng ban thư ng tr c. 3. Ông Chu Qu c Ân, Phó C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – Phó Trư ng ban. 4. Ông Nguy n Văn Kính, Phó C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – Phó Trư ng ban. 5. Ông Lý Ng c Kính, V trư ng V i u tr – U viên. 6. Ông Nguy n Huy Quang, Phó V trư ng V Pháp ch – U viên.
  2. 7. Ông Nguy n Tr n Hi n, Vi n trư ng Vi n V sinh D ch t Trung ương – U viên. 8. Ông Nguy n c Hi n, Vi n trư ng Vi n các b nh Truy n nhi m và nhi t i Qu c gia – U viên. 9. Ông Nguy n Anh Trí, Vi n trư ng Vi n Huy t h c truy n máu Trung ương – U viên. 10. Ông Ph m Văn Hi n, Vi n trư ng Vi n Da li u Qu c gia – U viên. 11. Ông Nguy n Vi t Ti n, Giám c B nh vi n Ph s n Trung ương – U viên. 12. Ông Nguy n Thanh Liêm, Giám c B nh vi n Nhi Trung ương – U viên. 13. Ông Nguy n Quang Thu n, Giám c Trung tâm Truy n thông – Giáo d c – S c kh e Trung ương – U viên. 14. Bà Nguy n Th Kim Ti n, Vi n trư ng Vi n Pasteur Thành ph H Chí Minh – U viên. 15. Ông Bùi Tr ng Chi n, Vi n trư ng Vi n Pasteur Nha Trang – U viên. 16. Ông ng Tu n t, Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên – U viên. 17. Ông ng ôn Tu n, Chánh Văn phòng, C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – U viên. i u 2. ơn v thư ng tr c c a Ban i u hành d án "Phòng, ch ng HIV/AIDS" là C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam – B Y t . Giúp vi c cho Ban i u hành d án có cán b , chuyên viên c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam ho t ng theo s ch o c a C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, Trư ng ban i u hành d án. i u 3. Ban i u hành d án "Phòng, ch ng HIV/AIDS" có nhi m v sau: 1. Ban i u hành d án là ơn v thư ng tr c th c hi n D án. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v toàn b ho t ng c a D án. 2. Xây d ng k ho ch ho t ng c a D án trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 3. Theo dõi, giám sát, ánh giá vi c th c hi n D án. 4. Qu n lý và s d ng các ngu n l c c a D án úng m c ích, t hi u qu kinh t k thu t và theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Báo cáo th c hi n D án lên Lãnh o B Y t và các cơ quan liên quan theo quy nh.
  3. 6. T ch c bàn giao tài li u, tài chính, tài s n khi D án k t thúc theo quy nh c a pháp lu t và c a B Y t . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Quy t nh ngày thay th Quy t nh s 4234/Q -BYT ngày 09 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban i u hành d án "Phòng, ch ng HIV/AIDS" thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. i u 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính, V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, Th trư ng các ơn v có liên quan và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản