Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
146
lượt xem
29
download

Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 379/QĐ-BNN-KHCN Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH TH C HÀNH S N XU T NÔNG NGHI P T T CHO RAU, QU TƯƠI AN TOÀN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t cho rau, qu tươi an toàn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Y t , KHCN, Công Thương; - Lưu VP , KHCN. Bùi Bá B ng QUY TRÌNH TH C HÀNH S N XU T NÔNG NGHI P T T CHO RAU QU TƯƠI AN TOÀN T I VI T NAM (VietGAP) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1.1. Ph m vi đi u ch nh: Quy trình này áp d ng đ s n xu t rau, qu tươi an toàn nh m ngăn ng a và h n ch r i ro t các m i nguy cơ ô nhi m nh hư ng đ n s an toàn, ch t lư ng s n ph m rau, qu , môi trư ng, s c kh e, an toàn lao đ ng và phúc l i xã h i c a ngư i lao đ ng trong s n xu t, thu ho ch và x lý sau thu ho ch.
 2. 1.2. Đ i tư ng áp d ng: VietGAP áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia s n xu t, kinh doanh, ki m tra và ch ng nh n s n ph m rau, qu tươi an toàn t i Vi t Nam, nh m: 1.2.1. Tăng cư ng trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong s n xu t và qu n lý an toàn th c ph m. 1.2.2. T o đi u ki n cho t ch c, cá nhân th c hi n s n xu t và đư c ch ng nh n VietGAP 1.2.3. Đ m b o tính minh b ch, truy nguyên đư c ngu n g c c a s n ph m. 1.2.4. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu cho s n xu t rau, qu t i Vi t Nam. 2. Gi i thích t ng 2.1. Th c hành s n xu t nông nghi p t t cho rau qu tươi c a Vi t Nam (g i t t là VietGAP; Vietnamese Good Agricultural Practices) là nh ng nguyên t c, trình t , th t c hư ng d n t ch c, cá nhân s n xu t, thu ho ch, sơ ch b o đ m an toàn, nâng cao ch t lư ng s n ph m, đ m b o phúc l i xã h i, s c kh e ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng, b o v môi trư ng và truy nguyên ngu n g c s n ph m. 2.2. VietGAP cho rau, qu tươi an toàn d a trên cơ s ASEAN GAP, EUREPGAP/GLOBALGAP và FRESHCARE, nh m t o đi u ki n thu n l i cho rau, qu Vi t Nam tham gia th trư ng khu v c ASEAN và th gi i, hư ng t i s n xu t nông nghi p b n v ng. 2.3. T ch c, cá nhân là doanh nghi p, đơn v s nghi p, h p tác xã, t h p tác, h nông dân s n xu t theo mô hình kinh t trang tr i tham gia s n xu t, kinh doanh, ki m tra và ch ng nh n s n ph m rau, qu an toàn theo VietGAP. Chương 2. N I DUNG QUY TRÌNH TH C HÀNH S N XU T NÔNG NGHI P T T CHO RAU, QU TƯƠI AN TOÀN 1. Đánh giá và l a ch n vùng s n xu t 1.1. Vùng s n xu t rau, qu áp d ng theo VietGAP ph i đư c kh o sát, đánh giá s phù h p gi a đi u ki n s n xu t th c t v i qui đ nh hi n hành c a nhà nư c đ i v i các m i nguy gây ô nhi m v hóa h c, sinh h c và v t lý lên rau, qu . Trong trư ng h p không đáp ng các đi u ki n thì ph i có đ cơ s ch ng minh có th kh c ph c đư c ho c làm gi m các nguy cơ ti m n. 1.2. Vùng s n xu t rau, qu có m i nguy cơ ô nhi m hóa h c, sinh h c, v t lý cao và không th kh c ph c thì không đư c s n xu t theo VietGAP. 2. Gi ng và g c ghép 2.1. Gi ng và g c ghép ph i có ngu n g c rõ ràng, đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c p phép s n xu t. 2.2. Gi ng và g c ghép t s n xu t ph i có h sơ ghi l i đ y đ các bi n pháp x lý h t gi ng, x lý cây con, hóa ch t s d ng, th i gian, tên ngư i x lý và m c đích x lý. Trong trư ng h p gi ng và g c ghép không t s n xu t ph i có h sơ ghi rõ tên và đ a ch c a t ch c, cá nhân và th i gian cung c p, s lư ng, ch ng lo i, phương pháp x lý gi ng, g c ghép (n u có). 3. Qu n lý đ t và giá th 3.1. Hàng năm, ph i ti n hành phân tích, đánh giá các nguy cơ ti m n trong đ t và giá th theo tiêu chu n hi n hành c a nhà nư c. 3.2. C n có bi n pháp ch ng xói mòn và thoái hóa đ t. Các bi n pháp này ph i đư c ghi chép và lưu trong h sơ.
 3. 3.3. Khi c n thi t ph i x lý các nguy cơ ti m n t đ t và giá th , t ch c và cá nhân s n xu t ph i đư c s tư v n c a nhà chuyên môn và ph i ghi chép và lưu trong h sơ các bi n pháp x lý. 3.4. Không đư c chăn th v t nuôi gây ô nhi m ngu n đ t, nư c trong vùng s n xu t. N u b t bu c ph i chăn nuôi thì ph i có chu ng tr i và có bi n pháp x lý ch t th i đ m b o không gây ô nhi m môi trư ng và s n ph m sau khi thu ho ch. 4. Phân bón và ch t ph gia 4.1. T ng v ph i đánh giá nguy cơ ô nhi m hóa h c, sinh h c và v t lý do s d ng phân bón và ch t ph gia, ghi chép và lưu trong h sơ. N u xác đ nh có nguy cơ ô nhi m trong vi c s d ng phân bón hay ch t ph gia, c n áp d ng các bi n pháp nh m gi m thi u nguy cơ ô nhi m lên rau, qu . 4.2. L a ch n phân bón và các ch t ph gia nh m gi m thi u nguy cơ gây ô nhi m lên rau, qu . Ch s d ng các lo i phân bón có trong danh m c đư c phép s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam. 4.3. Không s d ng phân h u cơ chưa qua x lý ( hoai m c). Trong trư ng h p phân h u cơ đư c x lý t i ch , ph i ghi l i th i gian và phương pháp x lý. Trư ng h p không t s n xu t phân h u cơ, ph i có h sơ ghi rõ tên và đ a ch c a t ch c, cá nhân và th i gian cung c p, s lư ng, ch ng lo i, phương pháp x lý. 4.4. Các d ng c đ bón phân sau khi s d ng ph i đư c v sinh và ph i đư c b o dư ng thư ng xuyên. 4.5. Nơi ch a phân bón hay khu v c đ trang thi t b ph c v ph i tr n và đóng gói phân bón, ch t ph gia c n ph i đư c xây d ng và b o dư ng đ đ m b o gi m nguy cơ gây ô nhi m vùng s n xu t và ngu n nư c. 4.6. Lưu gi h sơ phân bón và ch t ph gia khi mua (ghi rõ ngu n g c, tên s n ph m, th i gian và s lư ng mua). 4.7. Lưu gi h sơ khi s d ng phân bón và ch t ph gia (ghi rõ th i gian bón, tên phân bón, đ a đi m, li u lư ng, phương pháp bón phân và tên ngư i bón). 5. Nư c tư i 5.1. Nư c tư i cho s n xu t và x lý sau thu ho ch rau, qu ph i đ m b o theo tiêu chu n hi n hành c a Vi t Nam ho c tiêu chu n mà Vi t Nam đang áp d ng. 5.2. Vi c đánh giá nguy cơ ô nhi m hóa ch t và sinh h c t ngu n nư c s d ng cho: tư i, phun thu c b o v th c v t, s d ng cho b o qu n, ch bi n, x lý s n ph m, làm s ch và v sinh, ph i đư c ghi chép và lưu trong h sơ. 5.3. Trư ng h p nư c c a vùng s n xu t không đ t tiêu chu n, ph i thay th b ng ngu n nư c khác an toàn ho c ch s d ng nư c sau khi đã x lý và ki m tra đ t yêu c u v ch t lư ng. Ghi chép phương pháp x lý, k t qu ki m tra và lưu trong h sơ. 5.4. Không dùng nư c th i công nghi p, nư c th i t các b nh vi n, các khu dân cư t p trung, các trang tr i chăn nuôi, các lò gi t m gia súc gia c m, nư c phân tươi, nư c gi i chưa qua x lý trong s n xu t và x lý sau thu ho ch. 6. Hóa ch t (bao g m c thu c b o v th c v t). 6.1. Ngư i lao đ ng và t ch c, cá nhân s d ng lao đ ng ph i đư c t p hu n v phương pháp s d ng thu c b o v th c v t và các bi n pháp s d ng b o đ m an toàn. 6.2. Trư ng h p c n l a ch n các lo i thu c b o v th c v t và ch t đi u hòa sinh trư ng cho phù h p, c n có ý ki n c a ngư i có chuyên môn v lĩnh v c b o v th c v t. 6.3. Nên áp d ng các bi n pháp qu n lý sâu b nh t ng h p (IPM), qu n lý cây tr ng t ng h p (ICM) nh m h n ch vi c s d ng thu c b o v th c v t.
 4. 6.4. Ch đư c phép mua thu c b o v th c v t t các c a hàng đư c phép kinh doanh thu c kinh doanh thu c b o v th c v t. 6.5. Ch s d ng thu c b o v th c v t trong danh m c đư c phép s d ng cho t ng lo i rau, qu t i Vi t Nam. 6.6. Ph i s d ng hóa ch t đúng theo s hư ng d n ghi trên nhãn hàng hóa ho c hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n nh m đ m b o an toàn cho vùng s n xu t và s n ph m. 6.7. Th i gian cách ly ph i đ m b o theo đúng hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t ghi trên nhãn hàng hóa. 6.8. Các h n h p hóa ch t và thu c b o v th c v t dùng không h t c n đư c x lý đ m b o không làm ô nhi m môi trư ng. 6.9. Sau m i l n phun thu c, d ng c ph i v sinh s ch s và thư ng xuyên b o dư ng, ki m tra. Nư c r a d ng c c n đư c x lý tránh làm ô nhi m môi trư ng. 6.10. Kho ch a hóa ch t ph i đ m b o theo quy đ nh, xây d ng nơi thoáng mát, an toàn, có n i quy và đư c khóa c n th n. Ph i có b ng hư ng d n và thi t b sơ c u. Ch nh ng ngư i có trách nhi m m i đư c vào kho. 6.11. Không đ thu c b o v th c v t d ng l ng trên giá phía trên các thu c d ng b t. 6.12. Hóa ch t c n gi nguyên trong bao bì, thùng ch a chuyên d ng v i nhãn mác rõ ràng. N u đ i hóa ch t sang bao bì, thùng ch a khác, ph i ghi rõ đ y đ tên hóa ch t, hư ng d n s d ng như bao bì, thùng ch a hóa ch t g c. 6.13. Các hóa ch t h t h n s d ng ho c đã b c m s d ng ph i ghi rõ trong s sách theo dõi và lưu gi nơi an toàn cho đ n khi x lý theo quy đ nh c a nhà nư c. 6.14. Ghi chép các hóa ch t đã s d ng cho t ng v (tên hóa ch t, lý do, vùng s n xu t, th i gian, li u lư ng, phương pháp, th i gian cách ly và tên ngư i s d ng). 6.15. Lưu gi h sơ các hóa ch t khi mua và khi s d ng (tên hóa ch t, ngư i bán, th i gian mua, s lư ng, h n s d ng, ngày s n xu t, ngày s d ng). 6.16. Không tái s d ng các bao bì, thùng ch a hóa ch t. Nh ng v bao bì, thùng ch a ph i thu gom và c t gi nơi an toàn cho đ n khi x lý theo quy đ nh c a nhà nư c. 6.17. N u phát hi n dư lư ng hóa ch t trong rau qu vư t quá m c t i đa cho phép ph i d ng ngay vi c thu ho ch, mua bán s n ph m, xác đ nh nguyên nhân ô nhi m và nhanh chóng áp d ng các bi n pháp ngăn ch n gi m thi u ô nhi m. Ph i ghi chép c th trong h sơ lưu tr . 6.18. Các lo i nhiên li u, xăng, d u và hóa ch t khác c n đư c lưu tr riêng nh m h n ch nguy cơ gây ô nhi m lên rau, qu . 6.19. Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n qui trình s n xu t và dư lư ng hóa ch t có trong rau, qu theo yêu c u c a khách hàng ho c cơ quan ch c năng có th m quy n. Các ch tiêu phân tích ph i ti n hành t i các phòng thí nghi m đ t tiêu chu n qu c gia ho c qu c t v lĩnh v c dư lư ng thu c b o v th c v t. 7. Thu ho ch và x lý sau thu ho ch 7.1. Thi t b , v t tư và đ ch a 7.1.1. S n ph m sau khi thu ho ch không đư c đ ti p xúc tr c ti p v i đ t và h n ch đ qua đêm. 7.1.2. Thi t b , thùng ch a hay v t tư ti p xúc tr c ti p v i rau, qu ph i đư c làm t các nguyên li u không gây ô nhi m lên s n ph m. 7.1.3. Thi t b , thùng ch a hay v t tư ph i đ m b o ch c ch n và v sinh s ch s trư c khi s d ng.
 5. 7.1.4. Thùng đ ng ph th i, hóa ch t b o v th c v t và các ch t nguy hi m khác ph i đư c đánh d u rõ ràng và không dùng chung đ đ ng s n ph m. 7.1.5. Thư ng xuyên ki m tra và b o trì thi t b , d ng c nh m h n ch nguy cơ ô nhi m lên s n ph m. 7.1.6. Thi t b , thùng ch a rau, qu thu ho ch và v t li u đóng gói ph i c t gi riêng bi t, cách ly v i kho ch a hóa ch t, phân bón và ch t ph gia và có các bi n pháp h n ch nguy cơ gây ô nhi m. 7.2. Thi t k và nhà xư ng 7.2.1. C n h n ch đ n m c t i đa nguy cơ ô nhi m ngay t khi thi t k , xây d ng nhà xư ng và công trình ph c v cho vi c gieo tr ng, x lý, đóng gói, b o qu n. 7.2.2. Khu v c x lý, đóng gói và b o qu n s n ph m rau qu ph i tách bi t khu ch a xăng, d u, m và máy móc nông nghi p đ phòng ng a nguy cơ ô nhi m lên s n ph m. 7.2.3. Ph i có h th ng x lý rác th i và h th ng thoát nư c nh m gi m thi u nguy cơ ô nhi m đ n vùng s n xu t và ngu n nư c. 7.2.4. Các bóng đèn chi u sáng trong khu v c sơ ch , đóng gói ph i có l p ch ng v . Trong trư ng h p bóng đèn b v và rơi xu ng s n ph m ph i lo i b s n ph m và làm s ch khu v c đó. 7.2.5. Các thi t b và d ng c đóng gói, x lý s n ph m có rào ngăn cách đ m b o an toàn. 7.3. V sinh nhà xư ng 7.3.1. Nhà xư ng ph i đư c v sinh b ng các lo i hóa ch t thích h p theo qui đ nh không gây ô nhi m lên s n ph m và môi trư ng. 7.3.2. Thư ng xuyên v sinh nhà xư ng, thi t b , d ng c . 7.4. Phòng ch ng d ch h i 7.4.1. Ph i cách ly gia súc và gia c m kh i khu v c sơ ch , đóng gói và b o qu n rau, qu . 7.4.2. Ph i có các bi n pháp ngăn ch n các sinh v t lây nhi m vào các khu v c sơ ch , đóng gói và b o qu n. 7.4.3. Ph i đ t đúng ch b và b y đ phòng tr d ch h i và đ m b o không làm ô nhi m rau, qu , thùng ch a và v t li u đóng gói. Ph i ghi chú rõ ràng v trí đ t b và b y. 7.5. V sinh cá nhân 7.5.1. Ngư i lao đ ng c n đư c t p hu n ki n th c và cung c p tài li u c n thi t v th c hành v sinh cá nhân và ph i đư c ghi trong h sơ. 7.5.2. N i qui v sinh cá nhân ph i đư c đ t t i các đ a đi m d th y. 7.5.3. C n có nhà v sinh và trang thi t b c n thi t nhà v sinh và duy trì đ m b o đi u ki n v sinh cho ngư i lao đ ng. 7.5.4. Ch t th i c a nhà v sinh ph i đư c x lý. 7.6. X lý s n ph m 7.6.1. Ch s d ng các lo i hóa ch t, ch ph m, màng sáp cho phép trong quá trình x lý sau thu ho ch. 7.6.2. Nư c s d ng cho x lý rau, qu sau thu ho ch ph i đ m b o ch t lư ng theo qui đ nh. 7.7. B o qu n và v n chuy n 7.7.1. Phương ti n v n chuy n đư c làm s ch trư c khi x p thùng ch a s n ph m.
 6. 7.7.2. Không b o qu n và v n chuy n s n ph m chung v i các hàng hóa khác có nguy cơ gây ô nhi m s n ph m. 7.7.3. Ph i thư ng xuyên kh trùng kho b o qu n và phương ti n v n chuy n. 8. Qu n lý và x lý ch t th i 8.1. Ph i có bi n pháp qu n lý và x lý ch t th i, nư c th i phát sinh t ho t đ ng s n xu t, sơ ch và b o qu n s n ph m. 9. Ngư i lao đ ng 9.1. An toàn lao đ ng 9.1.1. Ngư i đư c giao nhi m v qu n lý và s d ng hóa ch t ph i có ki n th c và k năng v hóa ch t và k năng ghi chép. 9.1.2. T ch c và cá nhân s n xu t cung c p trang thi t b và áp d ng các bi n pháp sơ c u c n thi t và đưa đ n b nh vi n g n nh t khi ngư i lao đ ng b nhi m hóa ch t. 9.1.3. Ph i có tài li u hư ng d n các bư c sơ c u và có b ng hư ng d n t i kho ch a hóa ch t. 9.1.4. Ngư i đư c giao nhi m v x lý và s d ng hóa ch t ho c ti p c n các vùng m i phun thu c ph i đư c trang b qu n áo b o h và thi t b phun thu c. 9.1.5. Qu n áo b o h lao đ ng ph i đư c gi t s ch và không đư c đ chung v i thu c b o v th c v t. 9.1.6. Ph i có bi n c nh báo vùng s n xu t rau, qu v a m i đư c phun thu c. 9.2. Đi u ki n làm vi c 9.2.1. Nhà làm vi c thoáng mát, m t đ ngư i làm vi c h p lý. 9.2.2. Đi u ki n làm vi c ph i đ m b o và phù h p v i s c kh e ngư i lao đ ng. Ngư i lao đ ng ph i đư c cung c p qu n áo b o h . 9.2.3. Các phương ti n, trang thi t b , công c (các thi t b đi n và cơ khí) ph i thư ng xuyên đư c ki m tra, b o dư ng nh m tránh r i ro gây tai n n cho ngư i s d ng. 9.2.4. Ph i có quy trình thao thác an toàn nh m h n ch t i đa r i ro di chuy n ho c nâng vác các v t n ng. 9.3. Phúc l i xã h i c a ngư i lao đ ng 9.3.1. Tu i lao đ ng ph i phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam 9.3.2. Khu nhà cho ngư i lao đ ng ph i phù h p v i đi u ki n sinh ho t và có nh ng thi t b , d ch v cơ b n. 9.3.3. Lương, thù lao cho ngư i lao đ ng ph i h p lý, phù h p v i Lu t Lao đ ng c a Vi t Nam 9.4. Đào t o 9.4.1. Trư c khi làm vi c, ngư i lao đ ng ph i đư c thông báo v nh ng nguy cơ liên quan đ n s c kh e và đi u ki n an toàn. 9.4.2. Ngư i lao đ ng ph i đư c t p hu n công vi c trong các lĩnh v c dư i đây: - Phương pháp s d ng các trang thi t b , d ng c . - Các hư ng d n sơ c u tai n n lao đ ng. - S d ng an toàn các hóa ch t, v sinh cá nhân. 10. Ghi chép, lưu tr h sơ, truy nguyên ngu n g c và thu h i s n ph m. 10.1. T ch c và cá nhân s n xu t rau, qu theo VietGAP ph i ghi chép và lưu gi đ y đ nh t ký s n xu t, nh t ký v b o v th c v t, phân bón, bán s n ph m, v.v…
 7. 10.2. T ch c và cá nhân s n xu t theo VietGAP ph i t ki m tra ho c thuê ki m tra viên ki m tra n i b xem vi c th c hi n s n xu t, ghi chép và lưu tr h sơ đã đ t yêu c u chưa. N u chưa đ t yêu c u thì ph i có bi n pháp kh c ph c và ph i đư c lưu trong h sơ. 10.3. H sơ ph i đư c thi t l p cho t ng chi ti t trong các khâu th c hành VietGAP và đư c lưu gi t i cơ s s n xu t. 10.4. H sơ ph i đư c lưu tr ít nh t hai năm ho c lâu hơn n u có yêu c u c a khách hàng ho c cơ quan qu n lý. 10.5. S n ph m s n xu t theo VietGAP ph i đư c ghi rõ v trí và mã s c a lô s n xu t. V trí và mã s c a lô s n xu t ph i đư c l p h sơ và lưu tr . 10.6. Bao bì, thùng ch a s n ph m c n có nhãn mác đ giúp vi c truy nguyên ngu n g c đư c d dàng. 10.7. M i khi xu t hàng, ph i ghi chép rõ th i gian cung c p, nơi nh n và lưu gi h sơ cho t ng lô s n ph m. 10.8. Khi phát hi n s n ph m b ô nhi m ho c có nguy cơ ô nhi m, ph i cách ly lô s n ph m đó và ng ng phân ph i. N u đã phân ph i, ph i thông báo ngay t i ngư i tiêu dùng. 10.9. Đi u tra nguyên nhân ô nhi m và th c hi n các bi n pháp ngăn ng a tái nhi m, đ ng th i có h sơ ghi l i nguy cơ và gi i pháp x lý. 11. Ki m tra n i b 11.1. T ch c và cá nhân s n xu t rau, qu ph i ti n hành ki m tra n i b ít nh t m i năm m t l n. 11.2. Vi c ki m tra ph i đư c th c hi n theo b ng ki m tra đánh giá; sau khi ki m tra xong, t ch c, cá nhân s n xu t ho c ki m tra viên có nhi m v ký vào b ng ki m tra đánh giá. B ng t ki m tra đánh giá, b ng ki m tra (đ t xu t và đ nh kỳ) c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ph i đư c lưu trong h sơ. 11.3. T ch c và cá nhân s n xu t theo VietGAP ph i t ng k t và báo cáo k t qu ki m tra cho cơ quan qu n lý ch t lư ng khi có yêu c u. 12. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 12.1. T ch c và cá nhân s n xu t theo VietGAP ph i có s n m u đơn khi u n i khi khách hàng có yêu c u. 12.2. Trong trư ng h p có khi u n i, t ch c và cá nhân s n xu t theo VietGAP ph i có trách nhi m gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t, đ ng th i lưu đơn khi u n i và k t qu gi i quy t vào h sơ. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 8. B NG KI M TRA ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TT Th c hành M cđ B t bu c th c Khuy n khích Ghi hi n (A) th c hi n (B) chú 1. Đánh giá và l a ch n vùng s n xu t 1 Vùng s n xu t có phù h p v i quy ho ch c a Nhà nư c và đ a phương đ i v i lo i A cây tr ng d ki n s n xu t không? 2 Đã đánh giá nguy cơ ô nhi m hóa h c, sinh v t, v t lý do vùng s n xu t có th gây A nhi m b n s n ph m chưa? 3 Đã có đ cơ s khoa h c đ có th kh c ph c ho c gi m nguy cơ ô nhi m hóa h c, A sinh v t, v t lý chưa? 2. Gi ng và g c ghép 4 Đã có h sơ ghi l i đ y đ các bi n pháp x lý v gi ng và g c ghép t s n xu t A chưa? 5 Trong trư ng h p ph i mua, đã có h sơ ghi l i đ y đ ngu n g c v gi ng và g c A ghép chưa? 3. Qu n lý đ t và giá th 6 Đã ti n hành hàng năm công tác phân tích, đánh giá các nguy cơ ti m n v hóa A h c, sinh v t, v t lý trong đ t và giá th c a vùng s n xu t có th gây nhi m b n s n ph m chưa? 7 Đã có bi n pháp ch ng xói mòn và thoái hóa đ t không? B 8 Có chăn th v t nuôi gây ô nhi m đ t, ngu n nư c trong vùng s n xu t không? B 9 N u có chăn th v t nuôi, đã có bi n pháp x lý đ đ m b o không làm ô nhi m môi A trư ng và s n ph m chưa? 4. Phân bón và ch t ph gia 10 Đã đánh giá nguy cơ ô nhi m hóa h c, sinh v t, v t lý có th gây nhi m b n s n A
 9. ph m chưa t vi c s d ng phân bón và ch t ph gia chưa? 11 Ch s d ng các lo i phân bón có trong danh m c đư c phép kinh doanh t i Vi t A Nam ph i không? 12 Ch s d ng các lo i phân h u cơ đã qua x lý và có đ y đ h sơ v các lo i phân A h u cơ này ph i không? 13 D ng c , nơi tr n và lưu gi phân bón và ch t ph gia luôn đã đư c b o dư ng, gi A v sinh nh m gi m nguy cơ gây ô nhi m ph i không? 14 Đã ghi chép và lưu vào h sơ khi mua và s d ng phân bón và ch t ph gia chưa? A 5. Nư c tư i 15 Ch t lư ng nư c tư i và nư c s d ng sau thu ho ch cho s n xu t rau qu đã đ m A b o theo tiêu chu n hi n hành chưa? 16 Đã lưu vào h sơ các đánh giá nguy cơ ô nhi m hóa ch t và sinh h c t ngu n A nư c s d ng chưa? 6. S d ng hóa ch t 17 T ch c, cá nhân s d ng lao đ ng đã đư c t p hu n v hóa ch t và cách s d ng B hóa ch t chưa? 18 Ngư i lao đ ng s d ng hay hư ng d n s d ng hóa ch t đã đư c hu n luy n A chưa? 19 Có áp d ng bi n pháp qu n lý sâu b nh t ng h p (IPM) và qu n lý tr ng t ng h p B (ICM) không? 20 Hóa ch t, thu c b o v th c v t, thu c sinh h c mua có trong danh m c đư c phép A s d ng không? 21 Có mua các lo i hóa ch t, thu c b o v th c v t, thu c sinh h c t các c a hàng có B gi y phép kinh doanh không? 22 Có s d ng hóa ch t đúng theo hư ng d n ghi trên nhãn không? A 23 Đã l p nh t ký và h sơ theo dõi vi c s d ng và x lý hóa ch t chưa? A 24 Kho ch a, cách s p x p, b o qu n, s d ng và x lý các lo i hóa ch t đã đư c A th c hi n đúng như VietGAP đã hư ng d n chưa?
 10. 25 Các lo i nhiên li u xăng, d u, và hóa ch t khác có đư c b o qu n riêng nơi phù A h p không? 26 Có ti n hành ki m tra thư ng xuyên kho hóa ch t đ lo i b các hóa ch t đã h t h n A s d ng, b c m s d ng không? 27 Khi thay th bao bì, thùng ch a có ghi đ y đ tên hóa ch t, hư ng d n s d ng như A bao bì, thùng ch a g c không? 28 Vi c tiêu h y hóa ch t và bao bì có đư c th c hi n đúng theo quy đ nh c a nhà A nư c không? 29 Có thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n quy trình s n xu t và dư lư ng hóa ch t A không? 7. Thu ho ch và x lý sau thu ho ch 30 Vi c thu ho ch s n ph m có đúng th i gian cách ly không? A 31 D ng c thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n ph m có b o đ m s ch s , an toàn và A phù h p không? 32 Có th c hi n vi c không đ ti p xúc tr c ti p v i đ t không? A 33 Khu v c sơ ch , đóng gói và b o qu n s n ph m có đư c cách ly v i các kho, bãi A ch a hóa ch t hay các v t tư khác không? 34 Có s d ng ngu n nư c s ch đ r a s n ph m sau thu ho ch không? A 35 S n ph m có đư c sơ ch , phân lo i và đóng gói đúng qui đ nh đ đ m b o không A gây nhi m b n hay không? 36 Vi c s d ng hóa ch t đ x lý s n ph m sau thu ho ch đã th c hi n đúng quy đ nh A s d ng an toàn hóa ch t không? 37 Có nghiêm ch nh th c hi n đi u ki n an toàn v sinh, b o v bóng đèn nơi khu v c A sơ ch chưa? 38 Nhà xư ng, thi t b , d ng c có đư c thư ng xuyên v sinh không? A 39 Gia súc, gia c m có đư c cách ly kh i khu v c sơ ch không? A 40 Đã có bi n pháp ngăn ch n các loài sinh v t trong và ngoài khu v c sơ ch , đóng A
 11. gói chưa? 41 Đã ghi chú b , b y đ phòng tr d ch h i và đ m b o không làm ô nhi m s n ph m A chưa? 42 Đã thi t k và xây d ng nhà v sinh nh ng v trí phù h p và ban hành n i quy v A sinh cá nhân chưa? 43 Các lo i hóa ch t, ch ph m, màng sáp s d ng sau thu ho ch có đư c Nhà nư c A cho phép s d ng không? 44 Ch t lư ng nư c s d ng sau thu ho ch có đúng v i qui đ nh không? A 45 D ng c sau thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n ph m có b o đ m s ch s , an toàn A và phù h p không? 8. Qu n lý và x lý ch t th i 46 Nư c th i, rác th i có đư c thu gom và x lý theo đung quy đ nh đ gi m thi u nguy A cơ gây nhi m b n đ n ngư i lao đ ng và s n ph m không? 9. Ngư i lao đ ng 47 Ngư i lao đ ng làm vi c trong vùng s n xu t có h sơ cá nhân không? B 48 Ngư i lao đ ng làm vi c có n m trong đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t A không? 49 Ngư i lao đ ng đã đư c t p hu n v v n hành máy móc, s d ng hóa ch t, an toàn A lao đ ng và trang b đ y đ b o h lao đ ng chưa? 50 Ngư i lao đ ng có đư c cung c p đi u ki n làm vi c và sinh ho t theo VietGAP A không? 51 Ngư i lao đ ng tham gia v n chuy n, b c d có đư c t p hu n thao tác đ th c B hi n nhi m v không? 52 Đã trang b đ y đ thu c, d ng c y t và b ng hư ng d n sơ c u khi b ng đ c A hóa ch t chưa? 53 Đã có bi n c nh báo vùng s n xu t rau, qu v a m i đư c phun thu c chưa? B 10. Ghi chép, lưu tr h sơ, truy nguyên ngu n g c và thu h i s n ph m
 12. 54 Đã ghi chép đ y đ nh t ký thu ho ch, bán s n ph m v.v… chưa? A 55 Có ki m tra n i b , ghi chép và lưu tr h sơ chưa? A 56 Đã ghi rõ v trí c a t ng lô s n xu t chưa? A 57 Bao bì, thùng ch a s n ph m đã dán nhãn hàng hóa đ vi c truy nguyên ngu n g c A đư c d dàng không? 58 Có ghi chép th i gian bán s n ph m, tên và đ a ch bên mua và lưu gi h sơ cho A m i lô s n ph m m i khi xu t hàng không? 59 Khi phát hi n s n ph m b ô nhi m ho c có nguy cơ ô nhi m, đã cách ly và ng ng A phân ph i, đ ng th i thông báo cho ngư i tiêu dùng chưa? 11. Ki m tra n i b 60 Đã ti n hành ki m tra n i b ít nh t m i năm m t l n chưa? A 61 Có ph i thuê ki m tra viên ki m tra n i b không? B 62 Vào b ng ki m tra đánh giá/ ki m tra n i b chưa? A 63 Đã t ng k t và báo cáo k t qu ki m tra cho cơ quan qu n lý ch t lư ng khi có yêu A c u chưa? 12. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 64 T ch c và cá nhân s n xu t đã có s n m u đơn khi u n i khi khách hàng có yêu A c u chưa? 65 T ch c và cá nhân s n xu t đã gi i quy t đơn khi u n i đúng quy đ nh c a pháp A lu t chưa? Có lưu trong h sơ không?
 13. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ----------------------------- H SƠ S N XU T RAU, QU TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Tên t ch c/cá nhân: V s n xu t: Năm: Ph n th nh t THÔNG TIN CHUNG
 14. 1. H và tên t ch c/cá nhân s n xu t: 2. Đ a ch : Thôn/ p Xã: Huy n T nh 3. Di n tích canh tác: 4. Gi ng rau, qu : 5. G c ghép: 6. M t đ tr ng: 7. Tháng và năm tr ng: (Kèm b n đ lô/ th a s n xu t) Ph n th hai CÁC BI U M U GHI CHÉP M u 1: Đánh giá đi u ki n s n xu t. Ngày, tháng, năm đánh giá: Đi u ki n Tác nhân gây ô Đánh giá hi n t i Bi n pháp x lý đã áp d ng nhi m Đ t Không đ t Đ t Kim lo i n ng Thu c BVTV Nitrat Vi sinh v t Nư c tư i Kim lo i n ng Thu c BVTV Nitrat Vi sinh v t Nư c r a s n Kim lo i n ng ph m Thu c BVTV Nitrat Vi sinh v t Phân h u cơ Kim lo i n ng Thu c BVTV Nitrat Vi sinh v t M u 2: S d ng hóa ch t, ch t ph gia x lý ô nhi m đ t 2 Ngày. tháng, Tên hóa ch t, S lư ng Cách x lý Di n tích (m ) Th i ti t khi năm ph gia s d ng s d ng (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 15. Ghi chú: - Cách x lý: Bón hay tư i vào đ t M u 3: Gi ng và g c ghép Tên Ngày Nơi Ngày Ch t Đã Tên Lý do Ngư i Ký tên gi ng/g c SX SX mua lư ng ki m hóa x lý x lý ghép đ nh ch t hóa chưa? x lý ch t (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) M u 4: Mua phân bón/ ch t kích thích sinh trư ng Ngày, tháng, Tên phân S lư ng Đơn giá Tên ngư i, c a năm bón/ch t kích (đ ng/kg,lít) hàng/đ i lý bán và (Kg/lít, …) thích sinh trư ng đ a ch (1) (2) (3) (4) (5) M u 5: s d ng phân bón/ ch t kích thích sinh trư ng Ngày, Lo i cây Lô, th a Di n tích Lo i phân Công S lư ng Cách bón 2 tháng, tr ng (m ) bón/ch t th c s (Kg, lít, năm kích thích d ng …) sinh trư ng s d ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ghi chú: - Công th c s d ng: t l các lo i phân bón (N:P:K-1:1:1) - Cách bón: Bón lót, bón thúc M u 6: Mua thu c BVTV Ngày, Tên thu c Cơ s s n S lư ng Đơn giá Tên ngư i, c a tháng, xu t (Kg/lít, …) (đ ng/kg,lít, …) hàng/đ i lý bán năm và đ a ch (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 16. M u 7: S d ng thu c BVTV Ngày, Lo i Di n Tên Tên Li u lư ng Lư ng s Lo i Tên tháng, cây tích d ch thu c thu c d ng máy/d ng ngư i năm tr ng (m2) h i (mg,ml/Lít) (mg,ml/m2) c phun phun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ghi chú: - Li u lư ng thu c; s gam/ml thu c pha trong 1 lít nư c - Lư ng thu c s d ng: s gam/ml thu c đã s d ng M u 8: Bao bì ch a đ ng và thu c BVTV dư th a sau khi s d ng Ngày, tháng, năm Lo i bao bì, thùng Nơi t n tr /lo i b Cách x lý ch a, thu c dư th a (1) (2) (3) (4) M u 9: Thu ho ch s n ph m Ngày, tháng, năm Gi ng cây tr ng V trí/lô, th a Di n tích (m2) S n lư ng (kg) (1) (2) (3) (4) (5) M u 10: X lý sau thu ho ch (nhi t, hóa ch t, màng bao …) Ngày, tháng, năm Tên s n ph m Phương pháp x lý (1) (2) (3) M u s 11: Phân lo i s n ph m (n u có) Ngày Tên s n ph m Phân lo i (3) (1) (2) Lo i A/I Lo i B/II Lo i C/III Lo i khác (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
 17. M u 12: Tiêu th s n ph m Ngày, Tên s n Phân theo lo i (3) Ngư i S n tháng, ph m mua, đ a lư ng năm A/I B/II C/III Khác ch (kg) (2) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (1) (4) (5) M u 13: T p hu n cho ngư i lao đ ng Ngày, tháng, năm t p hu n: N i dung t p hu n Đơn v t ch c: STT Tên ngư i Đơn v STT Tên ngư i Đơn v đư c t p đư c t p hu n hu n (1) (2) (3) (1) (2) (3) Thu t ng - Glossary Ch vi t t t (Abbreviations) ASEAN Association of Southeast Asian Nations - Hi p h i các nư c Đông Nam Á GAP Good Agricultural Practice – Th c hành s n xu t nông nghi p t t MRL Maximum Residue Limit – M c gi i h n dư lư ng t i đa HACCP Hazards Analysis Critical Control Points - H th ng phân tích nguy cơ và xác đ nh đi m ki m soát tiêu chu n QA Quality Assurance – Ki m tra ch t lư ng QASAFV Quality Assurance Systems for ASEAN Fruit and Vegetables - H th ng Ki m tra ch t lư ng cho Trái cây và Rau qu ASEAN T chuyên môn (Terms) Biopesticides Thu c BVTV sinh h c Thu c BVTV có ngu n g c sinh v t Cleaing Làm s ch, Lau chùi Lo i b đ t đá, ch t b n b i b m, d u m , ho c nh ng r a ráy d v t Competent Cơ quan có th m Là cơ quan ho c công ty đư c công nh n đ phát tri n authority quy n ho c ki m tra theo dõi nh ng tiêu chí, lu t l v n hành, mã s ng d ng, qui t c, và chính sách. Ví d như các B trong chính ph , các h i đ ng qu c t như CODEX, các Hi p h i ngành ngh , các công ty QA/GAP, và các công ty ki m sát. Composting phân Quá trình vi sinh v t phân h y ch t h u cơ đi u ki n
 18. nóng m trong m t th i gian đ t o ra phân h u cơ. Ng n g n, đây là quá trình phân h u cơ làm compost Contamination Nhi m b n An toàn th c ph m – S xâm nh p ho c lan truy n m i nguy an toàn th c ph m sang s n ph m ho c sang đ u vào nơi ti p c n v i s n ph m như đ t, nư c, d ng c và con ngư i. Môi trư ng - S xâm nh p ho c xu t hi n m i nguy sang môi trư ng. Consumer Ngư i tiêu dùng Ngư i s d ng. Nhóm cu i cùng trong dây chuy n cung ng. Customer Khách hàng Nhóm kinh doanh/siêu th ho c ngư i mua, nh n s n ph m, ví d như ngư i đóng gói, nhóm ti p th , ngư i phân ph i, ngư i bán sĩ, ngư i xu t kh u, ngư i ch bi n, ngư i bán l và ngư i tiêu th . Domestic Thú nuôi V t nuôi trong nhà đ làm ki ng ho c đ ăn th t, ví d animal như chó, mèo, bò, gà, v t, chim, c u, kh , chu t, th . Environment Môi trư ng Khung c nh chung quanh nơi kinh doanh g m vư n tr i, đ t đai, không khí, nư c, hoa c , con ngư i và m i liên h c a chúng. Environmental H i môi trư ng Nh ng ho t đ ng kinh doanh, hay s n ph m hay d ch harm v làm thay đ i toàn b ho c m t ph n môi trư ng. Environmental M i nguy môi trư ng Nguyên nhân làm h i môi trư ng hay trong tình tr ng hazards có th làm h i môi trư ng. Faeces Phân đ ng v t Ch t th i ti t ra t ru t đ ng v t – còn g i là phân chu ng (manure). Farm animals Súc v t trong nông tr i Đ ng v t nuôi đ bán, ví d như bò, c u, gà, v t. Fertigation Bón phân qua tư i Cung c p ch t dinh dư ng b ng h th ng tư i tiêu. Food safety M i nguy an toàn th c B t kỳ hóa ch t, sinh v t, ho c v t th nào có th làm hazard ph m trái cây và rau tươi tr nên không ch p nh n đư c vì có nguy cơ phương h i đ n s c kh e ngư i tiêu dùng. Foreign D v t Nh ng v t l bám trong ho c xung quanh s n ph m có objects th nh hư ng x u đ n tính an toàn ho c ch t lư ng s n ph m, ví d như mãnh ki ng, kim lo i, g , s i đá, đ t, lá, cành, nh a và h t c . Fumigation Kh trùng S d ng hóa ch t đ ki m soát sâu b nh và c d i trong đ t và giá th Good Th c hành s n xu t Quy trình ng d ng đ ngăn ng a ho c gi m thi u m i agricultural nông nghi p t t nguy ô nhi m s n ph m su t trong th i gian tr ng tr t, practices thu ho ch và x lý sau thu ho ch. Hazard M i nguy M t tác đ ng ngư c ho c làm hư h i đ n s n ph m, môi trư ng hay công nhân lao đ ng. Integrated Phòng tr t ng h p H th ng các bi n pháp phòng tr d ch h i bao g m: Pest bi n pháp hóa h c, sinh h c, canh tác nh m h n ch Management d ch h i dư i ngư ng gây h i kinh t và đ m b o thân thi n v i môi trư ng. Maturity Già/chín Th i kỳ (giai đo n) chín trong quá trình sinh trư ng c a
 19. rau, qu . Maturity Index Đ chín Thông s xác đ nh đ chín c a rau, qu . Maximum M c gi i h n dư lư ng hóa ch t t i đa cho phép trong Residue Limit rau, qu đư c Nhà nư c quy đ nh bán cho ngư i tiêu dùng Obsolete Hóa ch t quá h n Hóa ch t không còn thích h p đ dùng đư c n a, ví chemical d như gi y phép s d ng hóa ch t đã b rút, ngày tháng s d ng hóa ch t b quá h n, thùng (bao bì) ch a hóa ch t b hư h ng và hóa ch t b b n th u Organic Nguyên li u h u cơ Nguyên li u là th c v t ho c đ ng v t, không ph i lo i material t ng h p hóa h c. Persistent Hóa ch t b n Thu c BVTV g c Organochlorin, kim lo i n ng, ho c chemicals các hóa ch t khác có th t n lưu r t lâu trong đ t, nư c và môi trư ng, ví d như thu c di t c trong l p nư c ng m. Pest Sinh v t gây h i Các lo i đ ng v t và th c v t nh hư ng x u đ n s n xu t, ch t lư ng và an toàn c a s n ph m rau, qu , ví d như côn trùng, b nh h i, c d i, loài g m nh m, và chim chóc. Pesticides Thu c tr d ch h i S n ph m có th ki m soát sinh v t gây h i, ví d như thu c sát trùng, thu c sát khu n, thu c tr c d i, thu c di t trùng. Thu c BVTV có th làm t hóa ch t hay t ngu n sinh h c. Potable water Nư c u ng Nư c thích h p cho con ngư i u ng theo tiêu chu n c a WHO, tương đương như lu t đ nh c a các qu c gia. Produce S n ph m Rau, qu (có c rau gia v ). Property Vư n tr i/ gia s n Toàn b di n tích c a nông tr i hay c a doanh nghi p, bao g m nhà c a, kho bãi, khu s n xu t, đư ng xá, hoa c trong vư n tr i và ngu n nư c sông su i n m trong lãnh th c a vư n tr i. Quality Ch t lư ng Toàn b đ c tính c a s n ph m mà gi i tiêu th kỳ v ng và mu n có. Quality hazard M i nguy ch t lư ng Y u t làm gi m ch t lư ng s n ph m Remadial Tr li u Hành đ ng đ di d i, gi m thi u ho c ngăn ng a s tái action phát hi n c a m i nguy. Risk R i ro, nguy cơ Cơ h i m i nguy cơ có th phát sinh, ví d như an toàn th c ph m. Thư ng hay nói đ n vi c s p x y ra ho c h qu c a m t vi c làm. Sanitise V sinh Gi m thi u lư ng vi sinh v t b ng cách s d ng hóa ch t, nhi t ho c các phương pháp khác. Sensitive Khu m n c m Vùng môi trư ng có nguy cơ b h i cao do hóa ch t, areas nư c, ch t dinh dư ng, ch t th i v.v… t nh ng ho t đ ng kinh doanh t o ra. Vùng này có th là vùng đa d ng sinh h c, vùng gia súc, ngu n nư c, vùng bi n, vùng đ m l y, vùng hoa c hoang dã, đ t đai, vư n tr i láng gi ng và khu công c ng.
 20. Site Đ a đi m M t khu (lô) đ t trong vư n tr i, ví d như lô đ t s n xu t. Soil additives Ch t ph gia cho đ t S n ph m ho c nguyên li u dùng đ bón vào đ t đ c i thi n tính màu m ho c sa c u c a đ t, hay ki m soát c d i, ví d như phân gia súc, m t cưa, phân chu ng, rong bi n, b cá. Spoilage Hư th i, thiu S n ph m hư th i không th mua bán đư c. Target M c tiêu, đ i tư ng M t m c tiêu hay m t đ i tư ng mà ho t đ ng kinh doanh nh m đ n, ví d như phun x t thu c BVTV cho m t hoa màu đ i tư ng đ ki m soát m t đ i tư ng b nh h i trùng, ho c bón phân cung c p ch t dinh dư ng cho lô đ t đ i tư ng. Traceability Truy nguyên ngu n Kh năng theo dõi quá trình v n chuy n s n ph m qua g c t t c các giai đo n t s n xu t đ n phân ph i. Withholding Th i gian cách ly Kho ng th i gian t i thi u cho phép t th i đi m phun period thu c BVTV cho đ n khi thu ho ch s n ph m. Workers Ngư i lao đ ng T t c nh ng ngư i làm vi c trong nông tr i, văn phòng, k c ngư i trong gia đình và nhà th u.
Đồng bộ tài khoản