Quyết định số 3794/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 3794/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3794/QĐ-BGDĐT về việc duyệt danh sách sinh viên được xét tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3794/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3794/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ các Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (gọi tắt là Đề án 322); Căn cứ các Thông báo số 610/TB-BGDĐT và số 611/TB-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh viên thuộc các đối tượng: đạt giải Olympic quốc tế, thi tuyển sinh đại học năm 2008 và thi tốt nghiệp THPT năm 2008 đạt kết quả cao nhất; sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên vào diện dự tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm học 2008 - 2009; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt 161 (một trăm sáu mươi mốt) sinh viên có tên trong danh sách kèm theo được xét tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009. Điều 2. Sinh viên được xét tuyển phải đạt yêu cầu về ngoại ngữ và hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được nhận quyết định cử đi học. Quyết định cử đi học là căn cứ để cấp học bổng cho sinh viên theo chế độ hiện hành. Quyết định xét tuyển này có giá trị kể từ ngày ký quyết định đến 31/12/2010. Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo và người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (để giúp đỡ làm thủ tục XNC); - Lưu: VT, Cục ĐTVNN. Bành Tiến Long FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh sach
Đồng bộ tài khoản