Quyết định số 38/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 38/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/1999/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 1999 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN NHÀ MÁY NHI T I N CAO NG N THU C T NG CÔNG TY THAN VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và s a i b sung theo Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 126/Q -TTg ngày 12/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư nhà máy nhi t i n Cao Ng n thu c T ng công ty Than Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Than Vi t Nam t i Công văn s 1590/CV-H QT ngày 24/6/1996 và V trư ng V T ch c-Cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý D án nhà máy nhi t i n Cao Ng n, là ơn v s nghi p kinh t thu c T ng công ty Than Vi t Nam; có tư cách pháp nhân y , có con d u, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Pháp lu t. Tr s chính c a Ban: Thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban qu n lý D án nhà máy nhi t i n Cao Ng n th c hi n theo i u l Qu n lý u tư xây d ng và Quy t nh s 19/BXD-CSXD ngày 10/6/1995 c a B Xây d ng. B trư ng B Công nghi p u quy n cho Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Than Vi t Nam quy t nh t ch c b máy và nhân s c a Ban qu n lý D án theo các quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V ch c năng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty Than Vi t Nam và Ban qu n lý D án nhà máy nhi t i n Cao Ng n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P
  2. Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3, - UBND t nh Thái Nguyên, - Lưu VP,TCCB. Thái Ph ng Nê
Đồng bộ tài khoản