Quyết định số 38/2001/QĐ-BCN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cho Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 38/2001/QĐ-BCN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cho Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 38/2001/qđ-bcn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cho viện cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị thành viên của tổng công ty than việt nam do bộ trưởng bộ công nghiệp ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2001/QĐ-BCN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cho Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V CHO VI N CƠ KHÍ NĂNG LƯ NG VÀ M , ĐƠN V THÀNH VIÊN C A T NG CÔNG TY THAN VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c; Căn c Quy t nh s 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u-tri n khai khoa h c và công ngh ; Xét ngh c a T ng Công ty Than Vi t Nam t i Công văn s 1073/ CV-H QT ngày 18 tháng 7 năm 2001; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T Đ NH: i u 1. Vi n Cơ khí năng lư ng và m (sau ây g i t t là Vi n) là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân y , có con d u, ư c m tài kho n và quan h tín d ng v i ngân hàng, kho b c Nhà nư c và là ơn v thành viên c a T ng Công ty Than Vi t Nam. - Tên giao d ch Qu c t : Institute of Energy and Mining Machines, vi t t t là: IEMM. - Tr s chính t t i : S 565, ư ng Nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i. - Cơ s s n xu t, th c nghi m t i xã Trung Văn, huy n T Liêm, thành ph Hà N i. - C a hàng i lý và gi i thi u s n phNm, kinh doanh d ch v v t tư, thi t b t i s 176, ư ng Nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v ch y u c a Vi n: 1. Nghiên c u tri n khai ng d ng các ti n b k thu t và chuy n giao công ngh tiên ti n vào s n xu t;
  2. 2. Nghiên c u, thi t k , ch t o, s a ch a, ph c h i thi t b , ph tùng, ph ki n cơ khí, i n, thi t b nâng t i ph c v cho ngành Năng lư ng và M và các ngành kinh t khác; 3. Nghiên c u, thi t k , t ch c ào t o và ng d ng các s n phNm i n t tin h c, t ng hoá i u khi n các thi t b công ngh ; 4. Thi t k , ch t o, s a ch a, ph c h i, xây d ng tiêu chuNn ki m nh thi t b phòng n và an toàn n ; 5. Nghiên c u, ch t o b t kim lo i, các s n phNm t b t kim lo i, phi kim lo i và v t li u m i; 6. H p tác khoa h c v i các t ch c trong và ngoài nư c th c hi n các chương trình nghiên c u và chuy n giao công ngh chuyên ngành cơ khí; 7. Tham gia l p quy ho ch phát tri n cơ khí ngành Năng lư ng và M ; 8. Tham gia xây d ng ngân hàng d li u, các tiêu chuNn ngành và qu c gia, các nh m c , ch tiêu kinh t -k thu t ngành cơ khí; 9. L p báo cáo kh thi, tư v n u tư xây d ng ngành cơ khí; 10. D ch v cung c p các s n phNm, thi t b , v t tư k thu t cơ khí. i u 3. Cơ c u và t ch c b máy c a Vi n g m có: a) Lãnh o: - Vi n trư ng, - Các Phó vi n trư ng, b) Các phòng ban chuyên môn, nghi p v , c) Các ơn v s n xu t, th c nghi m và d ch v . i u 4. Vi n trư ng Vi n Cơ khí năng lư ng và m ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Vi n, do H i ng qu n tr T ng công ty Than Vi t Nam phê chuNn và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng Công ty Than Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n Cơ khí năng lư ng và m ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG -Như i u 5, -Ban ch o i m i PTDN TW, -Ban TCCB Chính ph , -B K ho ch và u tư, -B Tài chính, -B KHCNMT, -B L -TB và Xã h i, -B Công an, Nguy n Xuân Thuý -Ngân hàng Nhà nư c, -Kho b c Nhà nư c, -UBND Thành ph Hà N i, -Lưu VP, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản