Quyết định số 38/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 38/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2002/QĐ-UB về việc Phê duyệt qui hoạch chi tiết Nút giao thông Ngã Tư Sở và tuyến Ngã Tư Sở - Thái Thịnh, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 38/2002/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ S VÀ TUY N NGÃ TƯ S - THÁI THNNH, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020. Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Theo ngh c a KTST thành ph t i T trình s : 298/TTr-KTST ngày 13/6/2001 và Công văn s 475/KTST-DA ngày 19/9/2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t nút giao thông Ngã Tư S và tuy n Ngã Tư S - Thái Th nh, t l 1/500 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p v i nh ng n i dung ch y u như sau : 1 - Ph m vi và qui mô : 1.1. - Ph m vi : Khu v c nút giao thông Ngã Tư S và tuy n Ngã Tư S - Thái Th nh n m phía Tây Nam Thành ph Hà N i, thu c a gi i hành chính c a các phư ng : Ngã Tư S , Th nh Quang, Khương Thư ng (qu n ng a) và phư ng Khương Thư ng (qu n Thanh Xuân) - Hà N i. - Phía ông B c: Giáp H c vi n Thu l i - Phía ông Nam : Giáp khu dân cư phư ng Khương Thư ng. - Phía Tây B c : Giáp khu t p th Vĩnh H . - Phía Tây Nam : Giáp sông Tô L ch 1.2. Qui mô qui ho ch : 184619 m2
  2. 2. N i dung qui ho ch chi ti t : 2.1. M c tiêu : - Gi i quy t ách t c giao thông cho khu v c Ngã Tư S . - Xây d ng h th ng h t ng k thu t và xã h i ng b , hoàn ch nh, áp ng yêu c u trư c m t và lâu dài. - T o ư c b m t ki n trúc ô th hi n i, hài hoà trên cơ s c i t o ch nh trang các công trình hi n có k t h p v i xây d ng m i. - Huy ng ư c nhi u ngu n l c, t o i u ki n cho m i thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng theo qui ho ch. 2.2. Ch tiêu s d ng t: T ng di n tích t : 184619 m2, ư c phân b theo b ng sau : B NG T NG H P S LI U QUI HO CH S D NG T TT Ch c năng s d ng Di n tích T l (m2) (%) 1 t công c ng 31.392 17,0 2 t cơ quan 19.296 10,4 3 t Qu c phòng 1.265 0,7 4 t trư ng h c 3.904 2,1 5 t di tích 3.270 1,8 6 t xây d ng nhà 34.290 18,6 7 t cây xanh cách ly 3.266 1,8 8 t ư ng thành ph 63.420 34,3 9 t ư ng 11,5 £ B £ 21m 21.169 11,5 10 t ư ng vào nhà < 11,5m 3.347 1,8 T ng c ng 184.619 100,0 2.3. Qui ho ch ki n trúc và phát tri n không gian. D c theo các tuy n ư ng Nguy n Trãi, Tây Sơn, Láng và ư ng Trư ng Chinh : b trí xây d ng các công trình cao t ng, ph c v công c ng t ng 1 và t ng 2, các t ng trên ư c s d ng linh ho t, a ch c năng (k c nhà căn h , ph c v di dân t i ch ) t o b m t ki n trúc ô th hi n i, s d ng t ti t ki m, hi u qu cao. 2.3.1. Các công trình công c ng, trư ng h c :
  3. - Công trình công c ng : Chuy n i ch c năng khu t hi n do Công ty Tô Châu ang qu n lý, s d ng (s n xu t, gây ô nhi m môi trư ng) cùng v i khu dân cư ã ư c xây d ng l n x n hi n có góc ư ng Nguy n Trãi và ư ng Trư ng Chinh xây d ng m t t h p công trình công c ng cao t ng, s d ng h n h p. Gi nguyên ch c năng, c i t o và m r ng qui mô ph c v công trình Trung tâm d ch v Ngã Tư S (ch Ngã Tư S ) và Bách hoá Ngã Tư S . Khu t do Công ty u tư xây d ng s 2 ang qu n lý t i góc ph Tây Sơn và ph Thái Th nh ư c chuy n ch c năng xây d ng khu công c ng h n h p cao t ng. Chuy n i ch c năng khu t hi n là c a hàng ăn u ng do Công ty D ch v ăn u ng khách s n ng a qu n lý t i khu v c phía B c ph Tây Sơn ( i di n công an phư ng Ngã Tư S ) xây d ng tr s UBND phư ng Ngã Tư S . Khu t hi n là xư ng s a ch a, b o dư ng ô tô Hà N i n m phía B c ph Tây Sơn trư c m t cho ch nh trang ti p t c duy trì ch c năng s a ch a ô tô, nhưng yêu c u ch s d ng ph i có bi n pháp x lý nư c th i và tránh ti ng n theo qui nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. Sau này s chuy n i ch c năng xây d ng công trình công c ng. 6. Trư ng h c : Chuy n i ph n l n khu t do Xí nghi p Hoá dư c ang qu n lý s d ng vào m c ích s n xu t, gây c h i, sang xây d ng trư ng h c, phù h p v i qui ho ch m ng lư i trư ng h c và nhu c u s d ng c a toàn khu v c. 2.3.2. Cơ quan : Các cơ quan ã ư c c p t và c p gi y phép xây d ng theo qui ho ch ư c gi l i nhưng yêu c u ch s d ng ph i có gi i pháp c i t o, ch nh trang ki n trúc công trình và không gian sân vư n. Khu t Công ty Xu t nh p khNu Phát hành phim Vi t Nam (fafim) ư c gi nguyên ch c năng, m t ph n chuy n i sang t . Khu t Công ty Xu t nh p khNu và u tư xây d ng gi nguyên theo ch c năng hi n có, yêu c u ch s d ng ph i ch nh trang l i ki n trúc công trình và c i t o ph n sân vư n. Chuy n i ch c năng khu t do Công ty D ng c cơ khí xu t khNu và khu t giáp ph Tây Sơn do Xí nghi p Hoá dư c ang qu n lý có nhi u công trình ch t lư ng kém, s n xu t gây ô nhi m môi trư ng sang xây d ng cơ quan, văn phòng. 2.3.3. t qu c phòng. Gi nguyên ch c năng khu t hi n do Công ty 29 ang qu n lý nhưng yêu c u ch s d ng ph i ch nh trang l i ki n trúc công trình hi n có.
  4. 2.3.4. Di tích l ch s . Chùa Phúc Khánh là di tích l ch s , văn hoá ư c x p h ng s ư c trùng tu, tôn t o theo d án riêng úng qui nh c a pháp lu t v b o v các công trình di tích l ch s ; Ph m vi b o v chùa trong khu v c I tuy t i không ư c xây d ng b t kỳ công trình gì. i v i các công trình hi n có n m trong ph m vi b o v khu v c II, yêu c u S Văn hoá Thông tin và cơ quan qu n lý di tích và danh th ng làm vi c c th v i UBND phư ng s t i th ng nh t bi n pháp qu n lý. 2.3.5. Nhà : - Các khu nhà t p th c a các cơ quan, ơn v ã ư c c p t xây d ng c a c p có thNm quy n và các khu nhà c a nhân dân ã ư c xây d ng t lâu v cơ b n ư c gi l i c i t o, ch nh trang theo hư ng gi m m t xây d ng, t o các không gian m bên trong nh m c i thi n môi trư ng s ng, m r ng và nâng c p h th ng h t ng k thu t, m r ng các ư ng, ngõ trong khu dân cư t o m i liên h thu n ti n gi a các khu v c, ng th i m b o theo tiêu chuNn, qui chuNn v phòng cháy, ch a cháy, c u thương, thu gom rác th i... - i v i nh ng khu v c cho phép dân cư t ch nh trang thì Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph , S Xây d ng và UBND các qu n ph i có hư ng d n c th , th ng nh t hình th c ki n trúc m t ph , giúp cho nhân dân t c i t o, ch nh trang. T ng 1 các nhà m t ph khuy n khích s d ng làm d ch v công c ng. - Nh ng nhà cao t ng ã xây d ng s ư c ch nh trang l i ki n trúc, phá d nh ng ph n cơi n i b t h p lý, nh hư ng n c nh quan ki n trúc c a công trình. - T ch c xây d ng m t s khu nhà cao t ng k t h p v i d ch v công c ng t ng 1 t i phư ng Khương Trung gi i quy t m t ph n di dân, tái nh cư t i ch . 2.3.6. Cây canh cách ly : D c sông Tô L ch s t ch c tr ng cây xanh k t h p v i vi c m ư ng giao thông d c 2 bên sông t o thành hành lang cây xanh b o v sông góp ph n c i thi n môi trư ng s ng, c i thi n vi khí h u cho khu v c và t o i u ki n i l i d dàng cho nhân dân. 2.4. Qui ho ch h t ng k thu t : 2.4.1. Giao thông : a. Giao thông ư ng b . Nút Ngã Tư S là nút giao thông c t khác c t c a các tuy n ư ng Láng - Trư ng Chinh v i ph Tây Sơn - Nguy n Trãi. Trong ó : + ư ng Trư ng Chinh - ư ng Láng là tuy n ư ng vành ai II, có m t c t ngang r ng kho ng 53,5m
  5. + ư ng Nguy n Trãi - Tây Sơn là tuy n ư ng Thành ph c p I, hư ng tâm, có m t c t ngang : ph Tây Sơn là ³ 45,00m, ư ng Nguy n Trãi là 68,00 - 70,50m Ph Thái Th nh có m t c t ngang r ng 20,5m ư ng nhánh và ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng t 11,5m n 17m. M ng lư i ư ng n i b c a khu nhà ư c b trí t i chân công trình cao t ng, k t n i v i m ng lư i ư ng hi n có c a các khu chung cư ã xây d ng v i m t c t ngang r ng 6,0m. Xây d ng ư ng i b ng m qua nút giao thông Ngã Tư S . b/ ư ng s t ô th . gi i quy t kh năng m ư ng s t ô th ch y qua nút giao thông Ngã Tư S , có th l a ch n m t trong 2 phương án sau : + Phương án 1 : T ch c nút giao thông hai t ng theo hư ng Tây Sơn - Nguy n Trãi. Trong phương án này tuy n ư ng s t ô th i trên cao n m trong thành ph n m t c t ngang c a ph Tây Sơn - Nguy n Trãi t ng 2. + Phương án 2 : T ch c giao thông hai t ng trong ó tuy n ư ng s t ô th i trên cao tách kh i ph m vi m r ng nút Ngã Tư S . ư ng b i c u vư t theo hư ng ư ng Tây Sơn - Nguy n Trãi (V trí tuy n trong b n v QH-07A) V trí c th tuy n ư ng s t ô th và c u vư t ư ng b ư c th c hi n theo d án riêng. c) Bãi xe. B trí 1 bãi xe công c ng k t h p v i tr m s a ch a nh t i khu v c vư n hoa trư c Trư ng i h c Thu L i, v i di n tích kho ng 1000m2. B trí bãi xe t m th i g n Trung tâm d ch v Ngã Tư S v i di n tích kho ng 1400 m2 và bãi xe trong khu t p th Vĩnh H (khi chưa xây d ng tuy n ư ng s t ô th i trên cao theo phương án 2) Ngoài ra, t i các công trình cao t ng b trí di n tích xe trong các công trình ó, k t h p v i các bãi xe trong khuôn viên các khu t. d) Tr m bán xăng : T m th i s d ng tr m bán xăng hi n có trên ư ng Láng, cách khu v c nút giao thông Ngã Tư S kho ng 300m v phía Tây b c. 2.4.2. San n n, thoát nư c mưa :
  6. San n n ư c xác nh trên cơ s qui ho ch h th ng thoát nư c ã nghiên c u, b o m cho khu t xây d ng không b úng ng p, phù h p v i qui ho ch san n n, thoát nư c chung c a Thành ph . H th ng thoát nư c khu v c nút giao thông Ngã Tư S ư c thoát vào sông Tô L ch và mương Hào Nam - Yên Lãng, thông qua các tuy n c ng D = 600mm, 800 mm, 1500mm và tuy n c ng 2D = 1000mm và D = 1000mm. Cao t c ng ư c xác nh theo cao m c nư c cao nh t t i sông Tô L ch. 2.4.3. C p nư c : Ngu n nư c c p cho khu v c nút giao thông Ngã Tư S và tuy n Ngã Tư S - Thái Th nh ư c l y t nhà máy nư c H ình, Mai D ch thông qua các tuy n ng truy n d n D600m, D400mm, D300mm. Tuy n ng phân ph i D225mm, D160mm, D110mm, D90mm, D63mm, D50mm t trên hè ư ng. M ng lư i ng phân ph i nhánh là m ng lư i c t, nhánh d ng cành cây. Hi n có 01 h ng nư c c p cho c u ho n m trên hè phía trư c Công an phư ng Ngã Tư S , 01 b ch a nư c d tr c u ho , dung tích kho ng 100m3 t i khu v c g n Trư ng i h c Thu l i. i v i công trình d ch v l n, c bi t quan tr ng, c n xây d ng b ch a và m ng lư i ng c p nư c ch a cháy riêng. 2.4.4. C p i n : Ngu n i n cao th ư c l y t 2 tr m : Tr m 110/10KV Thành Công và tr m 110/35/6KV Thư ng ình. Các tuy n i n cao th d n vào các tr m bi n th , i b ng cáp ng m có i n áp chuNn 22KV (trư c m t v n hành 6,10KV - ph thu c vào c p i n áp trung th hi n có c a các tr m 110/10KV Phương Li t và 110/35/6KV Mai ng hi n có). Lư i h th có c p i n áp 380/220V. T ng s tr m bi n th trong khu v c là 13 tr m bi n th , t N-1 n N-13 v i t ng công su t 8530 KVA; 2 tr m bi n th hi n có s ư c c i t o nâng công su t là tr m N-1 (tr m Ngã Tư S ) và tr m N-4 (Công ty Xu t nh p khNu Phát hành phim Vi t Nam), xây d ng m i 11 tr m bi n th v i t ng công su t 7340 KVA. i v i các toà nhà cao t ng có công su t tiêu th l n, tr m bi n th s ư c t ngay trong t ng 1. Các tr m bi n th ư c xây kín, m t s các tr m ư c xây m i s thay th các tr m cũ ph i di chuy n m ư ng và xây d ng các công trình theo qui ho ch. V trí, công su t tr m bi n th s ư c xác nh c th giai o n thi t k k thu t. T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n các ph t i c p i n cho công trình (các l cáp tr c có ti t di n t XLPE - 95 tr lên). Các tuy n h th trong b n v ch là hư ng tuy n sơ b , s ư c xác nh c th khi l p d án chi ti t. H th ng ư ng giao thông c a khu v c s ư c chi u sáng b ng èn thu ngân cao áp. 2.4.5. M ng lư i thông tin bưu i n.
  7. Ph c v các thuê bao c a khu v c là t ng ài Ngã Tư S s xây d ng v i công su t t ng ài 7000 s thông qua các t cáp d ki n xây d ng. Các ư ng cáp treo thuê bao hi n có s ư c thay th b ng cáp ng m. 2.4.6. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. Giai o n trư c m t s d ng h th ng thoát nư c chung, nư c bNn sau khi ư c x lý c c b ư c u n i t m th i t i m t s i m v i h th ng thoát nư c mưa. Sau này, h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn ph i ư c b trí tách riêng. Rác th i t các công trình ư c thu gom t p trung t i các khu v c qui nh, ngoài ra b trí thêm các thùng rác công c ng. Trên các tr c ư ng t các thùng rác công c ng v i kho ng cách t 60m - 80m. i u 2: - Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, xác nh n h sơ thi t k qui ho ch chi ti t úng v i b h sơ ã ư c phê duy t (lưu t i UBND Thành ph ); ph i h p v i UBND Qu n ng a, UBND Qu n Thanh Xuân t ch c công b công khai qui ho ch chi ti t ư c phê duy t cho các t ch c và nhân dân bi t, giám sát và th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân qu n ng a, Ch t ch U ban nhân dân qu n Thanh Xuân và Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, giám sát thư ng xuyên vi c xây d ng theo qui ho ch; x lý các trư ng h p xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n, úng qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S , K ho ch và u Tư, a chính - Nhà t, Xây d ng , Giao thông Công chính, Văn hoá Thông tin, Khoa h c công ngh và môi trư ng, Ki n trúc sư trư ng Thành ph , ch t ch U ban nhân dân các qu n ng a, Thanh Xuân; Ch t ch U ban nhân dân các phư ng : Ngã Tư S , Khương Thư ng, Th nh Quang, Khương Trung; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản