Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TÂY NINH c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S 38/2007/Q -UBND Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH, ƯU ÃI VÀ TH T C U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v vi c thu ti n s d ng t; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph Quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 938/KH T ngày 18 tháng 6 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v chính sách khuy n khích, ưu ãi và th t c u tư trên a bàn t nh Tây Ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký.
 2. Các Quy nh v u tư trái v i Quy t nh này u b bãi b . Quy t nh này s ư c i u ch nh, b sung k p th i khi Nhà nư c ban hành các chính sách m i v u tư. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c S K ho ch và u tư, Trung tâm Xúc ti n u tư-Thương m i-Du l ch; Trư ng ban qu n lý các Khu công nghi p Tây Ninh, Ban qu n lý khu KTCK M c Bài, Ban qu n lý khu KTCK Xa Mát; Th trư ng các S , ban, ngành t nh có liên quan và Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - C c Ki m tra Văn b n-B TP; - TT/TU; - TT/H ND t nh; - oàn i bi u QH t nh; Võ Hùng Vi t - CT, các PCT UBND t nh; - Như i u 3; - L VP, CVNC; - Trung tâm Công báo t nh; - Lưu: VT/VP.UBND t nh. QUY NNH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH, ƯU ÃI VÀ TH T C U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2007/Q -UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2007 c a UBND t nh Tây Ninh ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Chính sách chung 1. UBND t nh Tây Ninh cam k t th c hi n y các chính sách ưu ãi u tư trên a bàn t nh theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, các văn b n quy nh chi ti t hư ng d n thi hành các Lu t này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. Ngoài nh ng quy nh, chính sách ưu ãi u tư c a Chính ph , t nh Tây Ninh ban hành m t s quy nh v ti p nh n u tư trên a bàn t nh m t s i u, kho n ư c nêu trong Quy nh này. i u 2. B o m u tư n nh trong trư ng h p thay i pháp lu t, chính sách 1. UBND t nh Tây Ninh m b o th c hi n n nh, lâu dài nh ng chính sách ưu ãi u tư áp d ng trên a bàn t nh.
 3. 2. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i ư c ban hành có các quy n l i và ưu ãi cao hơn so v i quy n l i, ưu ãi mà nhà u tư ã ư c hư ng trư c ó thì nhà u tư ư c hư ng các quy n l i, ưu ãi theo quy nh m i k t ngày pháp lu t, chính sách m i ó có hi u l c. 3. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i ban hành làm nh hư ng b t l i n l i ích h p pháp mà nhà u tư ã ư c hư ng trư c khi quy nh c a pháp lu t, chính sách ó có hi u l c thì nhà u tư ư c b o m hư ng các ưu ãi như quy nh t i Gi y ch ng nh n u tư ho c ư c gi i quy t b ng m t, m t s ho c các bi n pháp sau ây: a) Ti p t c hư ng các quy n l i, ưu ãi; b) ư c tr thi t h i vào thu nh p ch u thu ; c) ư c i u ch nh m c tiêu ho t ng c a d án; d) ư c xem xét b i thư ng trong m t s trư ng h p c n thi t. 4. Áp d ng y , k p th i các quy nh c th c a Chính ph v vi c m b o l i ích c a nhà u tư do vi c thay i pháp lu t, chính sách nh hư ng b t l i n l i ích c a nhà u tư. i u 3. Quy n c a nhà u tư 1. ư c t ch u tư, kinh doanh, ti p c n, s d ng ngu n l c u tư như các ngu n v n tín d ng, qu h tr ; s d ng t ai và tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t; thuê ho c mua máy móc thi t b trong nư c và nư c ngoài, thuê lao ng; 2. ư c tr c ti p xu t khNu, nh p khNu, qu ng cáo, ti p th , gia công và gia công l i liên quan n ho t ng u tư; mua bán hàng hóa gi a các thành ph n kinh t , m tài kho n và mua ngo i t ; 3. ư c ti p c n qu t, th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam vay v n th c hi n d án trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; 4. ư c l a ch n hình th c u tư, quy mô u tư, t l góp v n, i tác u tư, ư c quy n chuy n như ng, i u ch nh v n ho c d án u tư và hư ng các ưu ãi u tư theo quy nh c a pháp lu t; 5. ư c cơ quan ch c năng c a t nh cung c p nhanh chóng các thông tin v quy ho ch, a i m u tư, Danh m c các d án g i v n u tư và các s li u, thông tin c n thi t khác theo yêu c u c a nhà u tư; 6. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t v u tư và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 4. Danh m c d án g i v n u tư, lĩnh v c và a bàn ưu ãi u tư
 4. 1. Danh m c d án g i v n u tư - Ph l c I. 2. Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư - Ph l c II. 3. Danh m c a bàn ưu ãi u tư - Ph l c III. i u 5. Công b quy ho ch s d ng t, qu t cho thuê nh kỳ hàng năm, UBND t nh công b qu t có nhu c u cho thuê kèm theo Danh m c các d án g i v n u tư c a t nh trên các phương ti n thông tin i chúng và niêm y t t i các cơ quan ti p nh n, xúc ti n u tư như: Ban qu n lý các KCN Tây Ninh, Ban qu n lý khu KTCK M c Bài, Ban qu n lý khu KTCK Xa Mát, S K ho ch và u tư, Trung tâm Xúc ti n u tư-Thương m i- Du l ch. Chương 2: M TS QUY NNH C TH i u 6. Xây d ng k t c u h t ng 1. UBND t nh Tây Ninh u tư k t c u h t ng thi t y u như i n, h th ng c p thoát nư c, ư ng giao thông… n hàng rào khu công nghi p, khu kinh t c a khNu và c m công nghi p. 2. Tùy theo kh năng cân i ngu n ngân sách a phương, UBND t nh xem xét h tr nhà u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t trong hàng rào khu công nghi p, khu kinh t . 3. i v i các d án ngoài khu công nghi p, ngoài khu kinh t c a khNu, t i a i m c th phù h p v i quy ho ch phát tri n c a t nh, t nh xem xét h tr u tư k t c u h t ng n hàng rào doanh nghi p. i u 7. V b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t thì không ph i ch u chi phí v b i thư ng, h tr và tái nh cư. 2. T ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t ã chi tr ti n b i thư ng, h tr , tái nh cư và t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam có th c hi n ng trư c ti n chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP thì ư c tr s ti n ã chi tr b i thư ng v t, h tr v t vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho Nhà nư c. M c ư c tr không vư t quá s ti n s d ng t và ti n thuê t ph i n p theo quy nh. 3. Trư ng h p n h t h n thuê t mà chưa tr h t ti n b i thư ng t, h tr t thì ư c tr vào th i h n thuê t ti p theo.
 5. 4. t d án phát tri n kinh t thu c di n nhà nư c thu h i mà nhà u tư ngh và ư c UBND t nh có văn b n ch p thu n cho th c hi n theo phương th c t th a thu n v i nh ng ngư i s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê quy n s d ng t, góp v n b ng quy n s d ng t nhưng sau m t trăm tám mươi (180) ngày, k t ngày có văn b n ch p thu n mà còn ngư i s d ng t không ng thu n v i nhà u tư thì UBND c p có thNm quy n quy t nh thu h i di n tích t mà nhà u tư chưa tho thu n ư c v i ngư i s d ng t; vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. UBND c p t nh quy t nh giao t ho c cho nhà u tư thuê t i v i di n tích dã thu h i. i u 8. ơn giá thuê t: áp d ng theo b ng ơn giá cho thuê t, m t nư c do UBND t nh ban hành. i u 9. Ưu ãi v mi n, gi m ti n thuê t Các d án ư c mi n ti n thuê t k t ngày xây d ng hoàn thành ưa d án vào ho t ng như sau: 1. D án u tư th c hi n t i a bàn th xã Tây Ninh: - ư c mi n 03 năm n u d án thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i ph n B, Ph l c II; - ư c mi n 07 năm n u d án thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư quy nh t i ph n A, Ph l c II. 2. D án u tư th c hi n t i a bàn các huy n: Tr ng Bàng, Gò D u, Dương Minh Châu, Hòa Thành: - ư c mi n 07 năm; - ư c mi n 11 năm n u d án thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư theo Ph l c II. 3. D án u tư th c hi n t i a bàn các huy n: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, B n C u: - ư c mi n 11 năm; - ư c mi n 15 năm n u d án thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i Ph l c II. i u 10. Ưu ãi v vi c mi n, gi m ti n s d ng t 1. Các d án u tư t i a bàn các huy n c a t nh Tây Ninh (tr th xã Tây Ninh) ư c mi n ti n s d ng t. 2. Các d án ph i di d i theo quy ho ch (k c các d án di d i do ô nhi m môi trư ng) ư c gi m 20% ti n s d ng t khi ư c Nhà nư c giao t, nhưng di n tích ư c gi m t i a không vư t quá di n tích t i a i m ph i di d i.
 6. i u 11. Ưu ãi v thu 1. Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p: a) Thu su t: - Thu su t 20% (Th i h n áp d ng 10 năm k t khi d án b t u ho t ng kinh doanh) i v i d án m i thành l p thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i ph n B, Ph l c II ho c d án m i thành l p t i a bàn các huy n Tr ng Bàng, Gò D u, Dương Minh Châu, Hòa Thành. - Thu su t 15% (Th i h n áp d ng 12 năm k t khi d án b t u ho t ng kinh doanh) i v i d án m i thành l p thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i ph n B Ph l c II và th c hi n t i a bàn các huy n Tr ng Bàng, Gò D u, Dương Minh Châu, Hòa Thành. - Thu su t 10% (Th i h n áp d ng 15 năm k t khi d án b t u ho t ng kinh doanh) i v i d án u tư th c hi n t i a bàn các huy n Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, B n C u ho c i v i d án m i thành l p thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư quy nh t i ph n A, Ph l c II. b) Mi n, gi m thu : - Mi n 02 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 02 năm ti p theo i v i d án m i thành l p t d án di chuy n a i m ra kh i ô th theo quy ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Mi n 02 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 03 năm ti p theo i v i d án m i thành l p thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i ph n B, Ph l c II. - Mi n 02 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 06 năm ti p theo i v i d án u tư t i a bàn các huy n Tr ng Bàng, Gò D u, Dương Minh Châu, Hòa Thành; - Mi n 03 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 07 năm ti p theo i v i d án m i thành l p thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i ph n B, Ph l c II và th c hi n t i a bàn các huy n Tr ng Bàng, Gò D u, Dương Minh Châu, Hòa Thành. - Mi n 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 09 năm ti p theo i v i d án m i thành l p thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư quy nh t i ph n A, Ph l c II ho c th c hi n t i a bàn các huy n Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, B n C u. -Trư ng h p d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư và có nh hư ng l n v kinh t -xã h i c n ư c khuy n khích cao hơn, UBND t nh s ngh B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh áp d ng thu su t ưu ãi 10% trong su t th i h n th c hi n d án.
 7. 2. Ưu ãi v thu nh p khNu: ư c áp d ng theo quy nh c a Ngh nh 149/2005/N -CP. 3. Ngoài các ưu ãi trên, nhà u tư còn ư c hư ng các ưu ãi khác v thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 12. H tr tư v n xúc ti n u tư-thương m i-du l ch 1. Nhà u tư n liên h u tư, tìm hi u thông tin môi trư ng u tư t i Tây Ninh tr c ti p liên h Trung tâm Xúc ti n u tư-Thương m i-Du l ch c a t nh (là ơn v s nghi p ho t ng h tr xúc ti n u tư, thương m i và du l ch) yêu c u cung c p thông tin u tư, ngh h tr , tư v n pháp lý u tư mi n phí. 2. Ưu ãi i v i ho t ng xúc ti n u tư th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư, Ngh nh 108/2006/N -CP và các văn b n pháp lu t liên quan; 3. M c h tr i v i vi c xúc ti n thương m i th c hi n theo quy nh c a Quy t nh s 279/2005/Q -TTg ngày 03/11/2005 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 261/2007/Q -UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a UBND t nh ban hành Quy ch Xây d ng và th c hi n chương trình xúc ti n u tư-thương m i-du l ch t nh Tây Ninh giai o n 2007–2010. i u 13. Quy nh khác Các t ch c, cá nhân th c hi n t t vi c kêu g i u tư, hư ng d n, gi i thi u nhà u tư n u tư t i t nh Tây Ninh s ư c khen thư ng theo quy nh. Chương 3: C I TI N TH T C HÀNH CHÍNH i u 14: Ti p nh n, gi i quy t th t c u tư Nhà u tư ư c hư ng d n m i th t c u tư theo cơ ch m t u m i, th hi n tính công khai, minh b ch, m b o th t c ơn gi n, nhanh chóng và thu n l i. 1. Trung tâm Xúc ti n u tư-Thương m i-Du l ch có trách nhi m là u m i h tr và cung c p thông tin liên quan cho nhà u tư; thay m t, giúp ho c h tr nhà u tư liên h v i các cơ quan ch c năng ho c UBND các huy n, th xã gi i quy t nhanh, úng h n các th t c u tư theo yêu c u c a nhà u tư thông qua th a thu n gi a hai bên. 2. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n, hư ng d n và ph i h p v i các ngành, các c p có liên quan gi i quy t th t c u tư và tham mưu UBND t nh quy t nh i v i các d án u tư n m ngoài khu công nghi p, ngoài khu kinh t c a khNu; 3. Ban Qu n lý các khu công nghi p Tây Ninh là cơ quan u m i ti p nh n, hư ng d n và quy t nh i v i các d án u tư trong và ngoài nư c n m trong khu công nghi p thu c lĩnh v c ư c phân c p.
 8. 4. Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu M c Bài là cơ quan u m i ti p nh n, hư ng d n và quy t nh i v i các d án u tư trong và ngoài nư c n m trong khu kinh t c a khNu M c Bài thu c lĩnh v c ư c phân c p. 5. Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu Xa Mát là cơ quan u m i ti p nh n, hư ng d n và ph i h p v i các ngành, các c p có liên quan gi i quy t th t c u tư và tham mưu UBND t nh quy t nh i v i các d án u tư n m trong khu kinh t c a khNu Xa Mát. i u 15. Quy nh th i gian gi i quy t th t c hành chính Các th t c hành chính v u tư ư c gi i quy t nhanh nh t theo quy nh v th i gian t i a th c hi n i v i t ng lo i th t c ư c nêu c th t i bi u Ph l c IV ính kèm. i u 16: Quy n h n, trách nhi m c a các ngành liên quan Các S , ban, ngành t nh, UBND các huy n, th xã có liên quan n d án u tư có trách nhi m cung c p k p th i, y , chính xác các thông tin c n thi t có liên quan n d án u tư cho Trung tâm Xúc ti n u tư-Thương m i-Du l ch, Ban qu n lý các KCN Tây Ninh, Ban qu n lý khu KTCK M c Bài và các cơ quan tham mưu c p Gi y ch ng nh n u tư; có trách nhi m ph i h p th c hi n các th t c có liên quan n u tư do ngành, ơn v mình ph trách úng th i h n theo Quy nh này. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 17: Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c trong vi c tri n khai quy nh này: 1. Các S , ngành, UBND huy n, th xã ph i h p v i S K ho ch và u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c chuyên ngành ho c a bàn c a mình i v i các d án u tư. 2. Th trư ng các S , ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã ph i xem vi c gi i quy t các v n có liên quan n u tư là m t n i dung công tác tr ng tâm. Th trư ng các S , ngành, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân t nh n u x y ra ách t c, nhũng nhi u, gây khó khăn cho nhà u tư trong công vi c liên quan n u tư và b ch tài theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các s , ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã t ch c s p x p b máy, b trí nhân s và trang b cơ s v t ch t thích h p m b o th c hi n Quy nh này; thư ng xuyên nghiên c u c i ti n và ơn gi n hóa các th t c, h sơ, ng th i xây d ng riêng cơ ch x lý gi i quy t th t c u tư v i các m u, bi u in s n thu n l i cung c p cho nhà u tư, các ngành liên quan. Các ngành có trách nhi m ban hành và công khai hóa các quy trình, h sơ, th t c trên trang thông tin i n t hay t i tr s làm vi c trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi Quy nh này có hi u l c.
 9. 4. Th trư ng các s , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã phân công m t thành viên trong ban lãnh o ch u trách nhi m x lý các v n có liên quan n u tư, thông báo cho S K ho ch và u tư ph i h p th c hi n và ư c c p nh t m i khi có thay i. 5. S K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi vi c th c hi n Quy t nh này. nh kỳ 06 tháng m t l n có sơ k t, ánh giá, báo cáo UBND t nh tình hình th c hi n và nh ng v n m i phát sinh c n x lý. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Hùng Vi t PH L C 1: DANH M C D ÁN KÊU G I U TƯ GIAI O N 2007- 2010 T NH TÂY NINH 1. D ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG M I DNCH V TÂY NINH: - M c tiêu: Xây d ng Trung tâm thương m i, trung tâm tài chính ti n t ; văn phòng cho thuê, trung tâm h i ngh cho thuê k t h p d ch v khách s n, nhà hàng. - a i m: i l 30/4, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh. - Di n tích khu t d ki n: 15.000 m2 . - Quy mô: Công trình xây d ng g m khu 1 và khu 2 liên k t nhau trong m t kh i th ng nh t; có ki n trúc hi n i, hài hòa c nh quan khu v c. Chi u cao t i a: 8- 10 t ng; chi u cao t i thi u: 4 t ng. nh cao t i a không quá 45 m. M t xây d ng t i a 40%. Ch gi i xây d ng: kho ng lùi là 03 m so v i ch gi i ư ng . Trong ó: + Khu I: Trung tâm thương m i, văn phòng cho thuê, khu h i ngh , h i th o và kinh doanh tài chính ti n t . + Khu II : Khách s n, nhà hàng, căn h cao c p cho thuê, mua, shop bán hàng. - T ch c khu công viên - cây xanh (k t h p gi i khát, ăn u ng ngoài tr i, b bơi); t giao thông bãi xe….h p lý.
 10. -V n u tư d ki n: 10- 40 tri u USD . 2. CÁC D ÁN U TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P: 2.1 Khu công nghi p Phư c ông - M c tiêu: Thu hút các d án u tư vào Khu công nghi p Phư c ông. - a ch : p Su i Cao, xã Phư c ông, huy n Gò D u, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, cách thành ph H Chí Minh 47 km. - Quy mô: 400 ha 2.2 Khu công nghi p B i L i - M c tiêu: Thu hút các d án u tư vào Khu công nghi p B i L i. - a ch : p B n Kinh, xã ôn Thu n, huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, g n ư ng N2, g n sông Sài Gòn, giáp ranh huy n C Chi- thành ph H Chí Minh và t nh Bình Dương. - Quy mô: 500 ha. 2.3 Khu công nghi p Gia Bình - M c tiêu: Thu hút các d án u tư vào Khu công nghi p Gia Bình. - a ch : p Bình Nguyên, xã Gia Bình, huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, cách th tr n Tr ng Bàng 5 km, n m c nh ư ng Xuyên Á, ư ng N2. - Quy mô: 200 ha. 2.4 Khu công nghi p Th nh c - M c tiêu: Thu hút các d án u tư vào Khu công nghi p Th nh c. - a ch : p B n ình, xã Th nh c, huy n Gò D u, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, cách th tr n Gò D u 12 km. - Quy mô: 500 ha. 2.5 Khu công nghi p Hi p Th nh - M c tiêu: Thu hút các d án u tư vào Khu công nghi p Hi p Th nh.
 11. - a ch : p Chánh, xã Hi p Th nh, huy n Gò D u, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, n m g n Qu c l 22B. - Quy mô: 200 ha. 3. D ÁN U TƯ K T C U H T NG VÀ CÁC D ÁN U TƯ VÀO CÁC C M CÔNG NGHI P: 3.1 C m công nghi p B n Kéo - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p B n Kéo. - a ch : p Long Yên, xã Long Thành Nam, huy n Hoà Thành, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông th y b thu n l i, n m c p Qu c l 22B, có c ng B n Kéo. - Quy mô: 143,9 ha. -V n u tư d ki n: 20 tri u USD 3.2 C m công nghi p Tân Bình - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Tân Bình. - a ch : p Tân Phư c, xã Tân Bình, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, g n trung tâm th xã Tây Ninh. - Quy mô: 92 ha. -V n u tư d ki n: 11 tri u USD 3.3 C m công nghi p Chà Là - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i u tư vào C m công nghi p Chà Là. - a ch : xã Chà Là, huy n Dương Minh Châu, t nh Tây Ninh - V trí: Giao thông thu n l i, g n th xã Tây Ninh. - Quy mô d ki n: 100 ha (trư c ây 59 ha). -V n u tư d ki n: 12 tri u USD 3.4 C m công nghi p Thanh i n
 12. - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i u tư vào C m công nghi p Thanh i n. - a ch : p Thanh Sơn, xã Thanh Thu n, huy n Châu Thành, t nh Tây Ninh - V trí: Giao thông thu n l i, g n th xã Tây Ninh. - Quy mô d ki n: 100 ha (trư c ây 50,2 ha). -V n u tư d ki n : 12 tri u USD 3.5 C m công nghi p Trư ng Hòa - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Trư ng Hòa. - a ch : p Trư ng C u, xã Trư ng Hòa, huy n Hoà Thành, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, g n th xã Tây Ninh. - Quy mô: 93,7 ha. -V n u tư d ki n: 12 tri u USD 3.6 C m công nghi p Su i C n - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Su i C n. - a ch : p C u, xã Tân Phong, huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i, n m g n Qu c l 22B. - Quy mô: 133 ha. -V n u tư d ki n: 16 tri u USD 3.7 C m công nghi p Long Ch - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Long Ch . - a ch : p Long Hòa 1, xã Long Ch , huy n B n C u, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i. - Quy mô: 150 ha. -V n u tư d ki n: 18 tri u USD
 13. 3.8 C m công nghi p Tân Phú - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Tân Phú. - a ch : p Tân L i, xã Tân Phú, huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i. - Quy mô: 200 ha. -V n u tư d ki n : 24 tri u USD 3.9 C m công nghi p Tân H i - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Tân H i. - a ch : p H i An, xã Tân H i, huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i. - Quy mô: 150 ha. -V n u tư d ki n : 18 tri u USD 3.10 C m công nghi p Bàu Hai Năm - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Bàu Hai Năm. - a ch : p L c Khê, xã Gia L c, huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i. - Quy mô: 200 ha. -V n u tư d ki n: 24 tri u USD 3.11 C m công nghi p Bàu Rông - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và kêu g i các d án u tư vào C m công nghi p Bàu Rông. - a ch : p L c Trác, xã Gia L c, huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh. - V trí: Giao thông thu n l i. - Quy mô: 200 ha.
 14. -V n u tư d ki n: 24 tri u USD 4. D ÁN U TƯ K T C U H T NG VÀ CÁC D ÁN U TƯ VÀO CÁC KHU KINH T C A KH U: 4.1 D án xây d ng k t c u h t ng khu kinh t c a khNu M c Bài và các d án u tư tr c ti p vào khu kinh t c a khNu M c Bài - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và u tư các d án s n xu t kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu M c Bài. - a i m: Khu kinh t c a khNu M c Bài. -V n u tư d ki n: 40 tri u USD a ch liên h : Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu M c Bài– T: 066.876 126. 4.2 D án xây d ng k t c u h t ng khu kinh t c a khNu Xa Mát và các d án u tư tr c ti p vào khu kinh t c a khNu Xa Mát - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng và u tư các d án s n xu t kinh doanh t i khu kinh t c a khNu Xa Mát. - a i m: Khu kinh t c a khNu Xa Mát. -V n u tư d ki n: 40 tri u USD a ch liên h : Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu Xa Mát– T: 066.812 705. 4.3 D án h th ng c p nư c khu thương m i- ô th kinh t c a KhNu M c Bài - M c tiêu: S n xu t nư c s ch cung c p cho các khu công nghi p, khu ô th c a khNu M c Bài. - a i m: Khu ô th c a khNu M c Bài – xã An Th nh, huy n B n C u. - Công su t: 20.000m3/ngày êm. -V n u tư d ki n: 30 tri u USD. a ch liên h : Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu M c Bài– T: 066.876 126. 4.4 H th ng thu gom và x lý nư c th i khu kinh t c a khNu M c Bài - M c tiêu: thu gom và x lý nư c th i trong khu kinh t c a khNu M c Bài. - Công su t 9.000 m3/ngày êm. -V n u tư d ki n:12 tri u USD
 15. a ch liên h : Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu M c Bài – T: 066.876 126. 5. D ÁN NHÀ MÁY S N XU T ETHANOL NHIÊN LI U: - M c tiêu: Nhà máy s n xu t ethanol nhiên li u. - a ch : xã Tân H i, huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh. - Quy mô: 50 tri u lít/năm. - Nguyên li u: Mía cây, m t r , mì lát khô và c mì tươi. - Di n tích d ki n: 50 ha. - Hình th c u tư: Góp v n thành l p Công ty c ph n. -V n u tư d ki n: 30 tri u USD. v Thông tin v i tác Vi t Nam : +Tên công ty: Công ty TNHH 1 thành viên Mía ư ng Tây Ninh (Tanisugar) + a ch : S 17 ư ng Võ Th Sáu, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh. T : 066.250 337- 8- 9 +Lĩnh v c kinh doanh: Tr ng và ch bi n kinh doanh mía ư ng; thi t b ph c v ngành ư ng; s n phNm nh a. 6. D ÁN CH BI N CÁC S N PH M SAU B T MÌ: - Tên d án: Ch bi n các s n phNm sau b t mì. - M c tiêu: S n xu t Glucose, maltodextrin. - a i m: xã Tân H i, huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh. - Di n tích d ki n: 10ha. - Quy mô d ki n: 30.000 t n/năm. -V n u tư d ki n: 5- >10 tri u USD v Thông tin v i tác Vi t Nam : +Tên công ty: Công ty TNHH 1 thành viên Mía ư ng Tây Ninh (Tanisugar) + a ch : S 17 ư ng Võ Th Sáu, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh. T: 066.250 337- 8- 9
 16. +Lĩnh v c kinh doanh: Tr ng và ch bi n kinh doanh mía ư ng; thi t b ph c v ngành ư ng; s n phNm nh a. 7. NHÀ MÁY S N XU T BÁNH K O: - M c tiêu: S n xu t bánh k o. - a i m: Khu, C m công nghi p trên a bàn t nh Tây Ninh . - Quy mô d ki n: 3000 t n bánh k o cao c p/ năm. -V n u tư d ki n: 3 tri u USD - a ch liên h : S K ho ch và u tư –s 300 Cách m ng Tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.827 638 8. D ÁN NHÀ MÁY CH BI N HOA QU XU T KH U: - M c tiêu: Tr ng, thu ho ch và ch bi n hoa qu xu t khNu. - a i m: C m công nghi p Tân Bình- th xã Tây Ninh . - Quy mô d ki n: 5.000t n/năm. -V n u tư d ki n: 10 tri u USD. - a ch liên h : S K ho ch và u tư- s 300 Cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.827 638; UBND th xã Tây Ninh- s 209 A ư ng 30- 4 khu ph 1, phư ng 1, th xã Tây Ninh- i n tho i: 066. 822 157 9. D ÁN CHĂN NUÔI GIA SÚC VÀ CH BI N THNT, S A: - Tên d án: D án chăn nuôi gia súc và ch bi n th t, s a. - M c tiêu: Phát tri n chăn nuôi và ch bi n th c phN m cho tiêu dùng và xu t khN u. - a i m: Các huy n: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, B n C u. -V n u tư d ki n: 10 tri u USD. v Thông tin v i tác Vi t Nam: +Tên công ty: Trung tâm Gi ng nông nghi p Tây Ninh. + a ch : 310 Ninh Trung, Ninh Sơn, Th xã Tây Ninh. + i n tho i: (066).822478. + Fax: (066).820649
 17. +Lĩnh v c kinh doanh: Mua bán, xu t nh p khN u các lo i con gi ng, cây gi ng và ch bi n th c phN m. 10. D ÁN CH BI N TH C ĂN GIA SÚC: - Tên d án: Ch bi n th c ăn gia súc. - M c tiêu: Ch bi n th c ăn gia súc cung c p cho a phương và các vùng lân c n. - a i m: các khu, c m công nghi p trên a bàn t nh. - Quy mô d ki n: 50.000 t n/năm. -V n u tư d ki n: 3 tri u USD. - a ch liên h : S K ho ch và u tư- s 300 Cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.827 638 11. D ÁN S N XU T CÁC S N PH M T M CAO SU: - M c tiêu: S n xu t săm l p xe, găng tay y t . - a i m: Huy n Tân Châu, Tân Biên. - Quy mô d ki n: 2 tri u s n phN m/năm. -V n u tư d ki n: 2 tri u USD v Thông tin v i tác Vi t Nam : + Tên công ty: Công ty TNHH 1 thành viên Cao su 1 - 5 Tây Ninh (Taruco). + a ch : 015 ư ng Võ Th Sáu, phư ng 3, th xã Tây Ninh. + i n tho i: (066).822504. + Fax: (066).821027. + Lĩnh v c kinh doanh: Tr ng khai thác, ch bi n và kinh doanh các lo i m cao su. 12. D ÁN NHÀ MÁY X LÝ RÁC VÀ S N XU T PHÂN BÓN T RÁC: - Tên d án: Nhà máy x lý rác và s n xu t phân bón t rác. - M c tiêu: X lý và ch bi n rác th i trên a bàn t nh Tây Ninh và các t nh lân c n thành các s n phN m h u d ng theo công ngh tiên ti n. - a i m: huy n Tân Châu, Gò D u.
 18. - Quy mô d ki n: 60.000 t n/năm. -V n u tư d ki n: 10 tri u USD. - a ch liên h : S K ho ch và u tư –s 300 Cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.827 638. 13. NHÀ MÁY S N XU T SĂM L P Ô TÔ, MÁY KÉO: - Tên d án: Nhà máy s n xu t săm l p ô tô, máy kéo. - M c tiêu: S n xu t săm l p ô tô, máy kéo. - a i m: Khu công nghi p Tr ng Bàng. - Quy mô d ki n: 500.000 – 1.000.000 cái/năm. -V n u tư d ki n: 5- 10 tri u USD - a ch liên h : Ban Qu n lý các khu công nghi p Tây Ninh- Khu công nghi p Tr ng Bàng Tây Ninh- T: 066. 882 395. 14. D ÁN KHU DU LNCH SINH THÁI MA THIÊN LÃNH–NÚI BÀ EN TÂY NINH: - M c tiêu: xây d ng khu sinh thái, ngh dư ng (bao g m khu du l ch sinh thái, ngh dư ng, khu vui chơi gi i trí, th thao, du l ch công ng) - a i m: xã Ninh Sơn và xã Th nh Tân, Th xã Tây Ninh. - Quy mô: Di n tích t 96 ha -V n u tư d ki n: 13,5 tri u USD - a ch liên h : S Thương m i và Du l ch Tây Ninh- ư ng cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.815 163; Công ty CP Du l ch - Thương m i Tây Ninh. 15. D ÁN PHÁT TRI N DU LNCH SINH THÁI H D U TI NG: - M c tiêu: xây d ng thành khu ngh dư ng, gi i trí, th thao, công viên, sân golf, công viên r ng, khu săn b n, câu cá, bãi t m, du thuy n, các môn th thao trên nư c …… - a i m: H D u Ti ng, huy n Dương Minh Châu. - Quy mô: Di n tích m t h : 27.000ha, di n tích o Nhím: 340ha. -V n u tư d ki n: 18,75 tri u USD
 19. - a ch liên h : S Thương m i- Du l ch Tây Ninh- ư ng cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.815 163 16. D ÁN PHÁT TRI N DU LNCH SINH THÁI VƯ N QU C GIA LÒ GÒ– XA MÁT: - M c tiêu: xây d ng k t c u h t ng ph c v tham quan du l ch, xây d ng các tuy n du l ch sinh thái, v ngu n, ngh dư ng, th thao, c m tr i, nghiên c u, thăm quan … - a i m: Vư n qu c gia Lò Gò – Xa Mát, huy n Tân Biên. - Quy mô: Di n tích r ng: 18.765ha, di n tích khu hành chính : 128 ha -V n u tư d ki n: 2 tri u USD - a ch liên h : S Thương m i- Du l ch Tây Ninh- ư ng cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.815 163 17. D ÁN PHÁT TRI N CÁC TUY N DU LNCH SINH THÁI: - M c tiêu: Xây d ng và phát tri n các tuy n du l ch v các Khu căn c Cách M ng, Vư n Qu c gia Lò Gò, Xa Mát, du l ch sinh thái, t o tuy n du l ch n i li n các Khu du l ch trong a bàn t nh và k t n i v i các i m du l ch a phương lân c n. - a i m: huy n Tân Biên. -V n u tư d ki n: 10 tri u USD. - a ch liên h : S Thương m i- Du l ch Tây Ninh- ư ng cách m ng tháng 8, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066.815 163 18. D ÁN TRƯ NG D Y NGH : - M c tiêu: ào t o công nhân có tay ngh áp ng yêu c u phát tri n c a các Khu công nghi p, Khu kinh t tr ng i m c a t nh. - a i m: Các huy n Tr ng Bàng, Gò D u, B n C u. -V n u tư d ki n: 3 tri u USD. - a ch liên h : S Lao ng –Thương binh và Xã h i Tây Ninh- s 132 ư ng Tr n Hưng o, khu ph 1, phư ng 1, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh- T: 066. 822 511 19. D ÁN XÂY D NG B NH VI N CH T LƯ NG CAO: - M c tiêu: Xây d ng cơ s y t có d ch v ch t lư ng cao ph c v cho các nhà u tư nư c ngoài và nh ng ngư i có thu nh p cao òi h i có d ch v y t t t. - a i m :Th xã Tây Ninh, huy n Gò D u.
 20. - Quy mô: B nh vi n 150 – 200 giư ng. -V n u tư d ki n: 20 tri u USD. - a ch liên h : S Y t Tây Ninh- s 037 ư ng Lê L i, khu ph 3, phư ng 3, th xã Tây Ninh- T: 066.824 364 20. D ÁN KHU DÂN CƯ S 2 PHƯ NG III , THN XÃ TÂY NINH: - M c tiêu: Xây d ng cơ s h t ng, khu dân cư - a i m: phư ng 3 th xã Tây Ninh. -V n u tư d ki n : 12,5 tri u USD - a ch liên h : UBND th xã Tây Ninh - s 209 A ư ng 30- 4, khu ph 1, phư ng 1, th xã Tây Ninh- i n tho i: 066. 822 157 21. D ÁN KHU DÂN CƯ XÃ BÌNH MINH: - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng, khu dân cư - a i m: xã Bình Minh th xã Tây Ninh. - Quy mô d ki n : 7 ha -V n u tư d ki n : 312.500 USD - a ch liên h : UBND th xã Tây Ninh- s 209 A ư ng 30- 4, khu ph 1, phư ng 1, th xã Tây Ninh- i n tho i: 066. 822 157 22. D ÁN KHU DÂN CƯ VÀ TÁI NNH CƯ NINH SƠN, THN XÃ TÂY NINH: - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng, khu dân cư - a i m: xã Ninh Sơn th xã Tây Ninh. - Quy mô: 6 ha -V n u tư d ki n: 468.750 USD - a ch liên h : UBND th xã Tây Ninh- s 209 A ư ng 30- 4, khu ph 1, phư ng 1, th xã Tây Ninh- i n tho i: 066. 822 157 23. D ÁN CH PHƯ NG 4 , THN XÃ TÂY NINH: - Tên d án: D án u tư xây d ng ch phư ng 4, th xã Tây Ninh. - M c tiêu: Xây d ng k t c u h t ng ch .
Đồng bộ tài khoản