Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 38/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH M C GI I H N T I A C A MELAMINE NHI M CHÉO TRONG TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, V trư ng V Khoa h c và ào t o - B Yt , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m c gi i h n t i a c a melamine nhi m chéo trong th c phNm”. i u 2.Trong trư ng h p Quy chuNn k thu t qu c gia tương ng ư c ban hành thì m c gi i h n t i a c a melamine nhi m chéo trong th c phNm s ư c th c hi n theo Quy chuNn k thu t qu c gia ó. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V : Pháp ch , Khoa h c và ào t o; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng y t ngành, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang QUY NNH M C GI I H N T I A C A MELAMINE NHI M CHÉO TRONG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2008/Q -BYT ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Y t )
  2. i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy t nh này: a) Quy nh m c gi i h n t i a c a melamine nhi m chéo trong th c phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu. b) Không áp d ng v i b t kỳ trư ng h p nào c ý cho melamine vào th c phNm. c) áp d ng i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh, xu t khNu, nh p khNu th c phNm t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này t ng dư i ây ư c hi u như sau: - Nhi m chéo: Nhi m chéo là ô nhi m không ch nh, tr c ti p ho c gián ti p vào s n phNm th c phNm t môi trư ng; d ng c , bao bì ti p xúc tr c ti p v i th c phNm. i u 3. M c gi i h n t i a nhi m chéo melamine trong th c ph m 1. M c gi i h n t i a c a melamine nhi m chéo trong th c phNm ư c quy nh như sau: a) Th c phNm dành cho tr em dư i 36 tháng tu i không vư t quá 1,0mg/kg th c phNm (£1,0ppm). b) Các lo i th c phNm khác không vư t quá 2,5mg/kg th c phNm (£2,5ppm). 2. Gi i h n này s ư c thay i khi có cơ s khoa h c v c tính c a melamine và các ch t liên quan ư c T ch c Y t th gi i (WHO), T ch c Nông lương Liên Hi p Qu c (FAO) công b b sung. i u 4. Nghiêm c m vi c c ý cho melamine vào th c ph m dư i b t kỳ hình th c nào, b t kỳ hàm lư ng nào. i u 5. Phương pháp xác nh melamine trong th c ph m Phương pháp xác nh melamine trong th c phNm theo “Thư ng quy k thu t nh lư ng melamine trong th c phNm” ban hành kèm theo Quy t nh s 4143/Q -BYT ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Y t ./.
Đồng bộ tài khoản