Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc công bố tập định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 38/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B T P NNH M C D TOÁN DUY TU Ư NG, HÈ PH , T CH C GIAO THÔNG VÀ HOÀN TR K T C U M T Ư NG SAU KHI C I T O CÔNG TRÌNH H T NG K THU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/1/2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c công văn s 2703/BXD-KTTC ngày 13/12/2006 c a B Xây d ng ch p thu n cho S Giao thông công chính Hà N i rà soát, i u ch nh b sung các nh m c trong công tác duy tu hè, ư ng, t ch c giao thông và hoàn tr k t c u m t ư ng sau khi c i t o công trình h t ng k thu t trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 1485/Q -BXD ngày 24/11/1999 c a B Xây d ng v vi c ban hành m t s t p nh m c d toán chuyên ngành ô th c a Thành ph Hà N i; Căn c công văn s 25/BXD-VKT ngày 22/02/2002 c a B Xây d ng v nh m c thi công hoàn tr m t ư ng sau khi c i t o công trình h t ng k thu t trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 463/Q -GTCC ngày 14/5/2007 c a S Giao thông công chính Hà N i ban hành quy trình thi công m t s h ng m c công tác duy tu hè, ư ng, t ch c giao thông trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 31/3/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c quy nh m t s i u qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n nhà nư c do y ban nhân dân Thành ph Hà N i qu n lý theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a Chính ph ; Theo báo cáo th m nh c a S Tư pháp t i công văn s 766/STP-VBPQ ngày 13/5/2008 và ngh c a Liên S : Xây d ng – Tài chính – Giao thông Công chính – Công nghi p – Nông nghi p và Phát tri n nông thôn – Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 745/TTr-LS ngày 9/5/2008, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này là t p nh m c d toán duy tu ư ng, hè ph , t ch c giao thông và hoàn tr k t c u m t ư ng sau khi c i t o công trình h t ng k thu t ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i các t ch c, cá nhân có liên quan, tham kh o l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng i v i các công tác duy tu ư ng, hè ph , t ch c giao thông và hoàn tr k t c u m t ư ng sau khi c i t o công trình h t ng k thu t thu c ngu n v n nhà nư c do y ban nhân dân Thành ph Hà N i qu n lý. Các t ch c, cá nhân có liên quan khi s d ng nh m c d toán ư c công b t i văn b n này ph i căn c hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 31/3/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c quy nh m t s i u qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n nhà nư c do y ban nhân dân Thành ph Hà N i qu n lý theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c các S , Ngành, các ch u tư, nhà th u có trách nhi m ph n ánh v S Xây d ng và các S có liên quan t ng h p xu t báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành tr c thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: - TT TU, TT H NDTP ( b/c); PHÓ CH TNCH - /c Ch t ch UBNDTP ( b/c); - Các /c PCT UBND TP;
  2. - Các B : XD, TC; - Như i u 3; - V6, KT, XD (6 b ), TH; - Lưu: VT. Nguy n Văn Khôi
Đồng bộ tài khoản