Quyết định số 380/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 380/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 380/QĐ về việc ban hành bản Quy định thanh tra Nhà nước về đo lường do Uỷ ban Khoa học và kỹ thật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 380/QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 380/Q Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1991 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N "QUY NNH THANH TRA NHÀ NƯ C V O LƯ NG" CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c i u l t ch c và ho t ng c a U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 192-CP ngày 12-10-1975 c a H i ng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 115-H BT ngày 13-4-1991 c a H i ng B trư ng ban hành Quy nh v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh thanh tra Nhà nư c v o lư ng ". i u 2. Cơ quan Qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p, các ngành, các a phương và cơ s ph i th c hi n theo úng Quy nh này trong vi c thanh tra Nhà nư c v o lư ng. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu ChuNn - o lư ng - Ch t lư ng ch u trách nhi m hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . oàn Phương ( ã ký) QUY NNH
  2. THANH TRA NHÀ NƯ C V O LƯ NG (Ban hành theo Quy t nh s 380-Q ngày 1-7-1991 c a Ch nhi m U ban Khoa h c Nhà nư c) 1. N i dung thanh tra Nhà nư c v o lư ng N i dung thanh tra Nhà nư c v o lư ng theo i u 24 Ngh nh s 115-H BT ngày 13 tháng 4 năm 1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng ư c quy nh c th như sau: 1.1. i v i cơ s s d ng, kinh doanh phương ti n o 1.1.1. i v i cơ s s d ng phương ti n o Tuỳ theo m c ích s d ng và nơi s d ng phương ti n o là cơ s s n xu t công nghi p; nghiên c u khoa h c - k thu t; buôn bán; khám, ch a b nh; cơ quan Nhà nư c ho c t ch c xã h i.... mà n i dung thanh tra Nhà nư c v o lư ng có th là m t s trong nh ng n i dung sau: - Thanh tra vi c th c hi n nghĩa v ki m nh Nhà nư c i v i chuNn và phương ti n o thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c; - Thanh tra vi c s d ng, b o qu n các chuNn và phương ti n o trên; - Thanh tra vi c s d ng các phương ti n o thu c nh ng trư ng h p b c m; - Thanh tra tính úng n c a vi c th c hi n phép o, c a k t qu o khi mua bán, giao nh n; - Thanh tra tính úng nv o lư ng c a hàng bao bì óng gói theo nh lư ng; - Thanh tra vi c th c hi n c a cơ s i v i các quy nh v o lư ng khác có liên quan. 1.1.2. i v i cơ s s n xu t phương ti n o, s a ch a phương ti n o. - Thanh tra vi c ăng ký và th c hi n nh ng n i dung ã ăng ký v s n xu t, s a ch a phương ti n o; - Thanh tra vi c th c hi n các quy nh v duy t m u và cho phép s n xu t phương ti n o thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c; - Thanh tra vi c th c hi n nghĩa v ki m nh Nhà nư c i v i các chuNn và phương ti n o thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c. 1.1.3. i v i cơ s nh p khNu phương ti n o - Thanh tra vi c th c hi n quy nh xin phép nh p khNu phương ti n o thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c;
  3. - Thanh tra vi c th c hi n nghĩa v ki m nh Nhà nư c i v i phương ti n o thu c di n ph i ki m nh Nhà nư c. 1.1.4. i v i cơ s buôn bán phương ti n o - Thanh tra tính h p pháp c a phương ti n o. 1.2. i v i cơ quan ki m nh phương ti n o (cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng ư c công nh n kh năng ki m nh, cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c). - Thanh tra s h p pháp c a cơ quan ki m nh; - Thanh tra s phù h p gi a kh năng ki m nh ư c công nh n ho c u quy n và các i u ki n c n thi t tương ng kèm theo bao g m chuNn và các trang thi t b ki m nh khác; i u ki n môi trư ng và m t b ng làm vi c; trình ki m nh viên; các sơ và quy trình ki m nh liên quan; - Thanh tra ch t lư ng và k t qu c a vi c ki m nh phương ti n o: Cơ s ti n hành như vi c th c hi n quy nh ki m nh, x lý, ánh giá s li u thu ư c; s lư ng và ch ng lo i phương ti n o ã ư c cơ s ki m nh theo phân c p...; - Thanh tra n n p t ch c, qu n lý c a cơ quan ki m nh như vi c l p và th c hi n k ho ch ki m nh; vi c b o qu n, s d ng d u ki m nh, gi y ch ng nh n ki m nh và các h sơ, s sách khác có liên quan. 1.3. i v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng - Thanh tra vi c tuân th các quy nh c a Nhà nư c và c a c p trên trong quá trình ti n hành các ho t ng qu n lý Nhà nư c v o lư ng; - Th c hi n các n i dung thanh tra như i v i cơ s ki m nh phương ti n o quy nh m c 1.5. 1.4. i v i vi c gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v o lư ng. N i dung thanh tra ư c quy t nh tuỳ theo n i dung khi u n i, t cáo ho c yêu c u c a các cơ s có tranh ch p v o lư ng. Cơ s có nguy n v ng ư c gi i quy t tranh ch p v o lư ng ph i g i ngh v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng theo m u ph l c 1 c a Quy nh này. 2. Trình t ti n hành thanh tra Nhà nư c v o lư ng. 2.1. Trư c khi ra quy t nh thanh tra theo i u 26 Ngh nh c a H i ng B trư ng v vi c th c hi n Pháp l nh o lư ng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng c n chuNn b : - Xác nh m c ích, i tư ng, n i dung và chương trình thanh tra; - Thành l p oàn thanh tra ho c giao nhi m v cho thanh tra viên.
  4. 2.2. Sau khi nh n ư c quy t nh thanh tra, cơ s ư c thanh tra c n chuNn b : - Báo cáo b ng văn b n theo n i dung thông báo c a cơ quan thanh tra; - ChuNn b các i u ki n c n thi t theo yêu c u c a cơ quan thanh tra; - B trí ngư i có thNm quy n làm vi c v i oàn thanh tra ho c thanh tra viên. i v i trư ng h p thanh tra b t thư ng, sau khi trư ng oàn thanh tra ho c thanh tra viên xu t trình quy t nh thanh tra ho c th thanh tra viên và thông báo m c ích, n i dung thanh tra, cơ s ư c thanh tra ph i t o m i i u ki n thu n l i oàn thanh tra ho c thanh tra viên hoàn thành nhi m v ư c giao. 2.3. Ti n hành thanh tra Tuỳ theo m c ích và n i dung thanh tra ã ư c xác nh, có th ti n hành theo chương trình sau: - Xu t trình quy t nh thanh tra, quy t nh thành l p oàn thanh tra ho c th thanh tra viên; - Th ng nh t v i cơ s k ho ch làm vi c; - Nghe báo cáo chung c a cơ s ; - Làm vi c v i các ơn v và cá nhân có liên quan; - Ti n hành thanh tra t i ch theo các n i dung quy nh m c 1. 2.4. K t lu n và x lý khi thanh tra Trên cơ s k t qu thanh tra, trư ng oàn thanh tra ho c thanh tra viên l p biên b n thanh tra Nhà nư c v o lư ng và áp d ng các bi n pháp x lý theo i u 30 Pháp l nh o lư ng và i u 29, 30, và 31 Ngh nh s 115-H BT ngày 13-4-1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng. 2.5. M u quy t nh Thanh tra, quy t nh thành l p oàn thanh tra và biên b n thanh tra thu c các i u 26, 27, 30 Ngh nh c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng theo ph l c 2, 3, 4 c a Quy nh này. 3. Thanh tra viên Nhà nư c v o lư ng. Vi c b nhi m và ho t ng c a thanh tra viên Nhà nư c v o lư ng th c hi n theo các quy nh c a U ban Khoa h c Nhà nư c và T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng. PH L C 1 (Tên cơ s ngh ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  5. S :...../ ... ngày... tháng... năm 199... ƠN NGHN GI I QUY T TRANH CH P V O LƯ NG Kính g i: (Tên cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng) 1. Tên cơ s ngh : - a ch : -S i n tho i: 2. Tên cơ s có liên quan n vi c tranh ch p v o lư ng: - a ch : -S i n tho i: 3. Lý do và n i dung tranh ch p v o lư ng: 4. Yêu c u ngh phân x : 5. Danh m c các tài li u có liên quan kèm theo: i di n cơ s (Ký tên, óng d u) PH L C 2 (Tên cơ quan qu n lý Nhà nư c v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T o lư ng ti n hành thanh tra) NAM c l p - T do - H nh phúc S :....../ ... ngày... tháng... năm 199... QUY T NNH THANH TRA NHÀ NƯ C V O LƯ NG GIÁM C (ho c Chi c c trư ng) (Tên cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng ti n hành thanh tra) Căn c i u 9 kho n 5 và i u 28 Pháp l nh o lư ng; Căn c i u 26 Ngh nh s 115-H BT ngày 13-4-1991 c a H i ng B trư ng v
  6. vi c thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c yêu c u gi i quy t (tranh ch p khi u n i ho c t cáo) v o lư ng c a (tên cơ s có yêu c u) *; QUY T NNH i u 1. Ti n hành thanh tra Nhà nư c v o lư ng t i (tên cơ s ư c thanh tra) t ngày... n ngày... tháng... năm 199 ... i u 2. N i dung thanh tra: 1. 2. 3... i u 3. Cơ s c n chuNn b báo cáo v các n i dung ư c thanh tra và b trí cán b có thNm quy n làm vi c v i oàn thanh tra. Giám c (ho c) Chi c c trư ng (Ký tên, óng d u) (*) N u không ph i gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v o lư ng thì không c n i u này. PH L C 3 (Tên cơ quan qu n lý Nhà nư c v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T o lư ng ti n hành thanh tra) NAM c l p - T do - H nh phúc S :......-TT L ... ngày... tháng... năm 199... QUY T NNH THÀNH L P OÀN THANH TRA NHÀ NƯ C V O LƯ NG GIÁM C (HO C CHI C C TRƯ NG) ( Tên cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng ti n hành thanh tra) - Căn c i u 29 Pháp l nh o lư ng; - Căn c i u 27 Ngh nh s 115 - H BT c a H i ng B trư ng; ngày 13-4-1991 c aH i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng; - Theo yêu c u c a công tác thanh tra Nhà nư c v o lư ng;
  7. QUY T NNH i u 1. Thành l p oàn thanh tra Nhà nư c v o lư ng g m các thành viên sau: 1. (H , tên và ch c v ): Trư ng oàn 2. (H , tên và ch c v ): oàn viên 3.... 4.... ..... i u 2. oàn có trách nhi m ti n hành thanh tra Nhà nư c v o lư ng t i (tên cơ s ư c thanh tra) t ngày... n ngày...tháng.. năm 199... Giám c (ho c Chi c c trư ng) (Ký tên, óng d u) PH L C 4 (Tên cơ quan qu n lý Nhà nư c v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM o lư ng ti n hành thanh tra) c l p - T do - H nh phúc S :....... - TT L ... ngày... tháng... năm 199... BIÊN B N THANH TRA NHÀ NƯ C V O LƯ NG 1. Cơ quan ti n hành thanh tra:..................... 2. Cơ s ư c thanh tra................................. 3. Quá trình và n i dung thanh tra................ 4. Nh n xét và k t lu n................................. 5. Các hình th c x lý ã th c hi n:................ 6. Yêu c u và ki n ngh ............................. CƠ S Ư C THANH TRA TRƯ NG OÀN THANH TRA (ho c c a các bên liên quan) (ho c thanh tra viên) (Ký tên và óng d u) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản