Quyết định số 3809/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 3809/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3809/1999/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ quản lý cảng, bến thủy nội địa ban hành theo Quyết định 2046 QĐ/PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3809/1999/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 3809/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH V S A I, B SUNG M T S I U C A TH L QU N LÝ C NG, B N TH Y N I NA, BAN HÀNH THEO QUY T NNH 2046 Q /PC NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 1996 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v B o m tr t t , an toàn giao thông ư ng th y n i a và Ngh nh 77/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh 40/CP; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Th l qu n lý c ng, b n th y n i a ban hành theo Quy t nh 2046 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông V n t i như sau: 1- i u2 ư cs a i, b sung như sau: “ i u 2. Th l này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư, xây d ng và khai thác c ng, b n th y n i a (k c c ng, b n chuyên dùng); các phương ti n th y trong nư c và nư c ngoài ho t ng t i vùng nư c c ng, b n th y n i a. Th l này không áp d ng i v i c ng bi n, c ng th y n i a chuyên dùng c a l c lư ng vũ trang làm nhi m v an ninh, qu c phòng; b n phà và b n khách ngang sông.” 2- i u4 ư cs a i, b sung như sau: “ i u 4.
 2. 1- C ng, b n th y n i a ch ư c phép ho t ng khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép ho t ng. Gi y phép ho t ng có các hình th c sau: - Quy t nh công b c ng th y n i a; - Gi y phép ho t ng b n th y n i a M u Quy t nh công b c ng th y n i a và m u Gi y phép ho t ng b n th y n i a áp d ng th ng nh t trong c nư c theo Ph l c 2 và 3 (b sung) c a Th l , kèm theo quy t nh này. 2 - i u ki n c ng, b n th y n i a ư c Công b ho c c p Gi y phép ho t ng: a - C ng, b n không n m trong khu v c c m xây d ng theo quy nh hi n hành; v trí t c ng, b n có a hình n nh (tr b n n i), thu n l i v th y văn, có sâu, r ng phương ti n th y ra vào an toàn, không nh hư ng t i tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a; b - Công trình c u c ng, b n ph i m b o an toàn cho vi c x p d hàng hoá ho c ón tr hành khách; có thi t b phương ti n neo bu c; có èn sáng (n u ho t ng ban êm). N u x p d hàng nguy hi m còn ph i có i u ki n an toàn theo quy nh i v i lo i hàng này; c - Có báo hi u xác nh vùng nư c c a c ng, b n theo quy nh. 3 - Trong quá trình ho t ng, c ng, b n th y n i a ph i b o m các i u ki n an toàn nêu t i Kho n 2 i u này; ph i có các gi y t h p l quy nh t i i u 12 và 13 (S a i) Th l này và t i các văn b n pháp lu t khác (n u có); ch p hành y các quy nh v qu n lý nhà nư c i v i c ng b n th y n i a; ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan C ng v ư ng th y n i a th c thi nhi m v qu n lý Nhà nư c t i c ng, b n.” 3- i u7 ư cs a i, b sung như sau: “ i u 7. Cơ quan có thNm quy n ra Quy t nh công b và c p Gi y phép ho t ng iv i c ng, b n th y n i a ư c quy nh như sau: 1- B trư ng B Giao thông V n t i ra Quy t nh công b c ng th y n i a có kh năng ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài; 2- C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ra Quy t nh công b c ng th y n i a và c p Gi y phép ho t ng i v i b n ho c c m b n th y n i a x p d hàng hoá trên các tuy n ư ng th y n i a do C c tr c ti p qu n lý; 3- Giám c S Giao thông V n t i, S Giao thông Công chính:
 3. - Ra Quy t nh công b c ng th y n i a và c p Gi y phép ho t ng b n th y n i a ho c c m b n th y n i a x p d hàng hoá trên các tuy n ư ng th y n i a thu c a phương qu n lý (k c các tuy n Trung ương u thác cho a phương); - Ra Quy t nh công b c ng th y n i a và c p Gi y phép ho t ng b n th y n i a ho c c m b n th y n i a ón tr hành khách trên t t c các tuy n ư ng th y n i a thu c a bàn t nh, Thành ph . “ 4- i u9 ư cs a i, b sung như sau: “ i u 9. Trong Th l này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1 - “C ng th y n i a” là công trình giao thông ư ng th y n i a, ư c u tư xây d ng các phương ti n th y ra vào x p d hàng hoá ho c ón tr hành khách. 2 - “B n th y n i a” là công trình giao thông ư ng th y n i a l i d ng i u ki n t nhiên ho c gia c t m th i các phương ti n th y ra vào x p d hàng hoá ho c ón tr hành khách. 3 - “B n n i” là lo i b n th y n i a ư c t t i m t v trí n nh trên vùng nư c không li n v i b . 5 - i u 11 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 11: T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng kinh doanh khai thác c ng, b n th y n i a ph i ư c thành l p và ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t” 6 - i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 12. Th t c u tư xây d ng và Công b c ng th y n i a: 1- i v i c ng xây d ng m i: T ch c, cá nhân mu n u tư xây d ng c ng th y n i a (sau ây g i là ch u tư) ngoài vi c làm th t c xin phép theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng hi n hành, còn ph i ư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i theo th t c dư i ây. a - Trong giai o n chuNn b u tư: Ch u tư g i lên cơ quan có thNm quy n công b c ng nêu t i i u 7 (S a i) c a Th l này t trình v vi c u tư xây d ng c ng, n i dung g m: - Quy mô và a i m d ki n xây d ng c ng, ph m v vùng nư c c a c ng;
 4. - Phương án khai thác; N u ư c ch p thu n, ch u tư ti n hành các th t c quy nh v u tư xây d ng. Sau khi hoàn thành th t c v u tư xây d ng, ch u tư ph i trình b sung Bình vùng nư c c a c ng cơ quan thNm quy n công b c ng phê duy t trư c khi xây d ng. b- Sau khi xây d ng xong: Ch u tư n p cơ quan có thNm quy n: - ơn xin công b c ng th y n i a; - M t b h sơ nghi m thu bàn giao công trình (xu t trình b n chính, n p b n phô tô); - Xác nh n c a cơ quan qu n lý ư ng th y v vi c t báo hi u xác nh vùng nư c (b n chính). Trong th i h n 20 ngày k t khi nh n gi y t trên ây, Cơ quan có thNm quy n xem xét, n u tho mãn các i u ki n nêu t i Kho n 2 i u 4 (S a i) Th l này, thì ra Quy t nh công b c ng th y n i a. 2- i v i c ng ã xây d ng trư c khi ban hành Quy t nh này: Ch u tư (ho c Doanh nghi p khai thác c ng) n p cơ quan có thNm quy n: - ơn xin công b c ng th y n i a; - Các gi y t khác liên quan t i vi c xây d ng và hoàn công công trình (xu t trình b n chính, n p b n phô tô). Trư ng h p c ng xây d ng t lâu không còn gi y t , thì giám c c ng có thuy t minh tư ng trình; - Bình vùng nư c c a c ng (b n chính ho c b n sao có công ch ng); - Gi y t h p pháp v s d ng t (xu t trình b n chính, n p b n phô tô); - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (n u Ch u tư ng th i là Doanh nghi p khai thác c ng) (xu t trình b n chính, n p b n phô tô); - Xác nh n c a cơ quan qu n lý ư ng th y v vi c t báo hi u xác nh vùng nư c theo quy nh (b n chính). Trư ng h p Ch u tư cho thuê c ng khai thác thì ph i có h p ng cho thuê c ng kèm theo Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Doanh nghi p khai thác c ng. Trong th i h n 20 ngày k t khi nh n gi y t trên ây, Cơ quan có thNm quy n xem xét, n u tho mãn các i u ki n nêu t i Kho n 2 i u 4 (S a i) Th l này, thì ra Quy t nh công b c ng th y n i a.
 5. 3 - Cơ quan có thNm quy n công b căn c các y u t v quy mô công trình; th i h n s d ng t; quy ho ch giao thông v n t i... quy nh th i h n ho t ng c a c ng.“ 7 - i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 13. 1 - Th t c c p Gi y phép ho t ng i v i b n th y n i a: a - Khi có nhu c u m b n, Ch b n n p cơ quan có thNm quy n h sơ g m: - ơn xin c p gi y phép ho t ng b n th y n i a; - Sơ vùng nư c xin s d ng; - Phương án khai thác b n. Trong th i h n 10 ngày, k t khi nh n h sơ, Cơ quan có thNm quy n c p phép xem xét, n u v trí và quy mô vùng nư c phù h p v i n i dung i m a Kho n 2 i u 4 (S a i) Th l này thì ghi vào ơn và ký xác nh n vào sơ vùng nư c c a b n ch b n ti n hành làm th t c v ăng ký kinh doanh, thuê t... và xây d ng ho c l p t các trang thi t b an toàn theo quy nh. b - Sau khi hoàn thành: Ch b n n p l i ơn cho cơ quan c p phép kèm theo: - Báo cáo hoàn thành vi c xây d ng ho c l p t trang thi t b c a b n; - Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vùng t c a b n (tr b n n i) (xu t trình b n chính, n p b n phô tô); - Gi y phép kinh doanh (n u là ơn v kinh doanh) (xu t trình b n chính, n p b n phô tô); N u b n s d ng phao n i, thì phao n i ph i có Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n và Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n theo quy nh; n u là b n x p d hàng nguy hi m còn ph i có gi y phép c a cơ quan thNm quy n n u pháp lu t quy nh ph i có i v i lo i hàng này. Trong th i h n 7 ngày, k t khi nh n báo cáo, cơ quan có thNm quy n c p phép ki m tra, n u công trình tho mãn i u ki n nêu t i i m b và c Kho n 2 i u 4 (S a i) Th l này thì c p Gi y phép ho t ng cho ch b n. c - Trư ng h p nhi u b n có vùng nư c li n k nhau (g i là c m b n th y n i a) thì UBND phư ng xã có th ng ra làm th t c xin c p chung m t Gi y phép ho t ng cho c m b n ho c các ch b n có th tho thu n c i di n ng ra làm th t c xin c p chung m t Gi y phép ho t ng cho c m b n. Trư ng h p này, ch c n m t ơn xin c p gi y phép ho t ng b n th y n i a, m t sơ vùng nư c và m t h th ng
 6. báo hi u xác nh vùng nư c chung cho c c m, nhưng m i ch b n u ph i có Gi y phép kinh doanh, gi y xác nh n v vùng t c a b n và ngư i i di n ph i có văn b n tho thu n c a các ch b n. Quá trình ho t ng m i b n u ph i tuân th các i u ki n nêu t i Kho n 3 i u 4 (S a i) Th l này. Ngư i i di n c a các ch b n ch u trách nhi m v tr t t an toàn chung c c m. 2 - i v i các b n th y n i a hi n ang ho t ng nhưng chýa ư c c p Gi y phép, n u phù h p v i quy ho ch giao thông v n t i, m b o các i u ki n v tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a thì ư c ti p t c ho t ng nhưng ph i làm th t c ư c c p Gi y phép ho t ng nêu t i Kho n 1 i u này. 3 - Th i h n c a Gi y phép ho t ng b n th y n i a t i a là 12 tháng. H t th i h n Gi y phép, n u ti p t c ho t ng, ch b n ph i làm th t c xin c p Gi y phép m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 30 ngày, k t ngày ký. Hu b nh ng quy nh v c p Gi y phép s d ng vùng nư c ư ng th y n i a i v i b n th y n i a t m th i nêu t i Quy t nh 2047 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông V n t i. Nh ng b n ã ư c c p Gi y phép s d ng vùng nư c theo Quy t nh 2047 Q /PC ư c ti p t c ho t ng t i h t th i h n Gi y phép. Cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép ho t ng b n th y n i a, khi làm th t c c p Gi y phép ư c thu l phí c p phép. M c l phí c p Gi y phép ho t ng b n th y n i a áp d ng theo m c thu i v i Gi y phép s d ng vùng nư c c a b n th y n i a t m th i. Vi c giao n p và s d ng lo i phí này th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 3. C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 4. Văn phòng B , Th trư ng các V , Ban tham mýu c a B ; C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam; Th trư ng các cơ quan tr c thu c B ; Giám c các S Giao thông V n t i, S Giao thông Công chính; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 4 - VP C.ph (thay b/c) - Các B C.An, T.Chính, NN và PTNT; C .Nghi p, T.Pháp, Q.Phòng, X.D ng - Lưu VP, PC. Lã Ng c Khuê PH L C 2:
 7. M U QUY T NNH CÔNG B HO T NG C NG TH Y N I NA B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Ư NG SÔNG VN (1) NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : /Q -C S (1) Hà N i, ngày… tháng… năm 1999 QUY T NNH c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam (1) v vi c công b c ng .................................... C C TRƯ NG C C Ư NG SÔNG VI T NAM (1) Căn c Ngh nh s 08/CP ngày 30 tháng 1 năm 1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a C c ư ng sông Vi t Nam (1); Căn c Quy t nh s 2046 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 ban hành Th l qu n lý c ng, b n th y n i a và Quy t nh s …/1999/Q -BGTVT, ngày… tháng… năm… c a B trư ng B Giao thông v n t i v s a i, b sung m t s i u c a Th l qu n lý c ng, b n th y n i a, ban hành theo Quy t nh 2046 Q /PC; Xét ơn và h sơ xin công b C ng th y n i a c a (4)................................................... Theo ngh c a Trư ng ban Pháp ch ,C c ư ng sông Vi t Nam(1) QUY T NNH: i u 1. Nay công b ho t ng c ng th y n i a (2):....................................................... T i a i m (3):.................................................................................................................. .......................................................................................................................................... .. C a ( ơn v , cá nhân) (4):................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. a ch :................................................................................................................................
 8. .......................................................................................................................................... ... Lo i c ng (5):....................................................................................................................... Vùng t c a c ng (6):......................................................................................................... .......................................................................................................................................... ... .......................................................................................................................................... ... Vùng nư c c a c ng (7):..................................................................................................... .......................................................................................................................................... ... .......................................................................................................................................... ... ư c phép ti p nh n lo i phương ti n (8):......................................................................... .......................................................................................................................................... ... Th i h n ho t ng: t ngày................................... n ngày............................................. i u 2. Trong quá trình khai thác ( ơn v , cá nhân) ............................ có trách nhi m qu n lý c u c ng, thanh th i chư ng ng i v t; n o vét vùng nư c trư c c ng; duy trì b o dý ng báo hi u theo quy nh m b o an toàn cho các phương ti n ho t ng trong khu v c c ng; ch ư c x p d hàng hoá (ho c ón tr hành khách) cho các phương ti n có i u ki n an toàn và có các gi y t theo quy nh; ch p hành y Th l qu n lý c ng b n th y n i a ban hành theo Quy t nh 2046 Q /PC và Quy t nh /1999/Q -BGTVT và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; (9)..................... i u ... (10)............................................................................................................................ i u ... (10)............................................................................................................................ i u ...( i u cu i cùng) (1) Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng C c, Trư ng Ban Pháp ch , Trư ng các ban có liên quan; Giám
 9. c o n Qu n lý ư ng sông ..........; Giám c C ng v TN .........; ( ơn v , cá nhân) ...............................; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n (11): - Như i u ... ( i u cu i cùng) - - - - Lưu VP, PC. Ghi chú ph l c 2: M u này áp d ng i v i trư ng h p cơ quan công b là C c ư ng sông Vi t Nam. N u cơ quan công b không ph i C c ư ng sông Vi t Nam thì m t s tiêu s ư c i u ch nh cho phù h p . (1) i u ch nh n i dung phù h p v i cơ quan công b ; (2) Ghi rõ tên c ng th y n i a; (3) Ghi rõ c ng n m t i km th ........ phía b (ph i hay trái) c a sông............. thu c xã............... huy n.................... t nh (Thành ph ) ............... (4) Ghi rõ tên ơn v ho c cá nhân là ch u tư xây d ng c ng. (5) Ghi rõ là c ng kinh doanh b c x p hay c ng chuyên dùng và ghi rõ là c ng hành khách hay x p d hàng hoá thông thư ng, x p d container, x p d xăng d u... . (6) Ghi ph m vi vùng t s d ng theo các gi y t v s d ng t do cơ quan có thNm quy n c p; nh ng c i m c a c u t u và các công trình thi t y u khác. (7) Ghi rõ chi u dài, r ng vùng nư c trư c b n, khu neo u phương ti n, lu ng d n t vùng nư c trư c c ng n lu ng ch y tàu (n u có)... và t ng di n tích m t nư c s d ng theo bình ư c cơ quan thNm quy n duy t (8) Ghi rõ lo i phương ti n ư c phép vào c ng như: Phương ti n th y n i a, tàu bi n, tàu bi n pha sông, phương ti n th y trong nư c, phương ti n th y nư c ngoài...; m n nư c y t i l n nh t c a phương ti n (có th quy nh thêm m t s kích thư c khác c a phương ti n) .
 10. (9) Ghi nh ng quy nh c n thi t khác (n u có) mà ch c ng c n th c hi n. (10) Ghi n i dung quy nh v trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành t i c ng và nh ng v n c n thi t khác (n u có). (11) Nơi nh n: Ngoài i tư ng nêu t i i u cu i cùng, c n g i các cơ quan sau: - Cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ra Quy t nh báo cáo; - C c ư ng sông Vi t Nam theo dõi (n u Quy t nh không do C c SVN ban hành); - C c Hàng h i Vi t Nam, n u là c ng ti p nh n tàu bi n, t u bi n pha sông C c bi t và thông báo cho các phương ti n bi n có th vào c ng b c x p hàng. PH L C 3 M U GI Y PHÉP HO T NG B N TH Y N I NA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- GI Y PHÉP HO T NG B N TH Y N I NA S :............../GP S C C Ư NG SÔNG VI T NAM ..............................................(1) Căn c Quy t nh s 2046Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 và Quy t nh s /1999/Q -BGTVT ngày tháng năm c a B trư ng B Giao thông V n t i; xét ơn và h sơ xin c p Gi y phép ho t ng b n th y n i a c a ch b n, nay cho phép ho t ng: B n th y n i a (2): ............................................................................................................ C a ( ơn v , cá nhân) (3):.................................................................................................... a ch :..................................................................................................................................
 11. Gi y phép kinh doanh s (4):.......................Ngày c p:........................................................ Cơ quan c p:........................................................................................................................ V trí b n (5): t i Km th ................ trên b (ph i hay trái).................................................... c a sông ........................... thu c xã (phư ng) .................................................................... .......................................................................................................................................... .... Lo i b n (6) ........................................................................................................................... M c ích s d ng (7):............................................................................................................ Ph m vi vùng nư c s d ng(8): - Chi u dài :............mét, d c theo b ; - Chi u r ng:............mét, t mép b tr ra; B n có kh năng ti p nh n ti p nh n lo i phương ti n th y (9):............................................. .......................................................................................................................................... ....... Th i h n ho t ng t ngày......................... . n ngày.......................................................... Trong th i gian ho t ng, ch b n có trách nhi m ch p hành y các quy nh c a pháp lu t v GTVT ư ng th y n i a hi n hành và pháp lu t khác có liên quan. ................., ngày........tháng........năm......... Ghi chú ph l c 3: (1) Ghi rõ tên cơ quan tr c ti p c p gi y phép Thí d : C c ư ng sông Vi t Nam
 12. o n Qu n lý ư ng sông s 1 N u cơ quan c p phép là S Giao thông V n t i thì ư c thay b ng:U ban nhân dân t nh..... S Giao thông Vân t i..... N u cơ quan c p phép là o n Qu n lý ư ng sông thu c S thì ư c thay b ng: S Giao thông Vân t i..... o n Qu n lý ư ng sông ...... (Tên cơ quan tr c ti p c p Gi y phép có c ch to hõn cơ ch tên cơ quan c p trên) (2) Ghi rõ tên b n. (3) Ghi rõ h và tên ch b n. N u là c m b n thì ghi h và tên ngư i i di n các ch b n. (4) N u là c m b n thì ghi s Gi y phép kinh doanh c a ngư i i di n. (5) Ghi rõ b n n m t i km th ........ phía b ph i (hay trái) c a sông........... thu c xã....................... huy n........................... (6) Ghi rõ là b n th y n i a, b n n i hay c m b n. (7) Ghi rõ là b n hành khách, x p d VLXD, x p d xăng d u..... phù h p v i n i dung nêu trong Gi y phép kinh doanh. (8) Ghi rõ chi u dài, chi u r ng vùng nư c cách v t chuNn ...... mét. V t chuNn là m t v tc nh (n u có) do ngư i v sơ vùng nư c l a ch n trên th c a. (9) Ghi rõ lo i phương ti n th y l n nh t ư c phép vào b n b c x p g m: - Tr ng t i (t n ho c gh HK) - Kích thư c: Dài x R ng x M n nư c có t i Gi y phép c 14 x19 cm
Đồng bộ tài khoản