Quyết định số 381/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 381/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 381/QĐ-KTNN về việc bổ sung một số điều của quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 715/QĐ-KTNN ngày 6/10/2006 của Tổng kiểm toán Nhà nước do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 381/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 381 /QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 200 8 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 715/QĐ-KTNN NGÀY 6/10/2006 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Căn cứ Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức; Căn cứ Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV ngày 3/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước; Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV ngày 25/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung một số điều của quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 715/QĐ-KTNN ngày 6/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước như sau: 1. Điều 19: Bổ sung khoản 5. Cán bộ, công chức được Tổng Kiểm toán Nhà nước cử đi học phải có bản cam kết về thời gian công tác trong ngành sau khi kết thúc khoá học và bồi thường chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước. 2. Điều 20:
  2. Bổ sung khoản 4. Cán bộ, công chức xin đi học phải có bản cam kết về thời gian công tác trong ngành sau khi kết thúc khoá học và bồi thường chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Đảng uỷ cơ quan KTNN; - Công đoàn cơ quan KTNN; Vương Đình Huệ - Lưu VT, Vụ TCCB(05).
Đồng bộ tài khoản