Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 383/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 383/2002/Q -NHNN NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH M U I U L NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N C A NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10, Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 Căn c Lu t doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999 Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i; Theo ngh c a V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này m u i u l Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th m u i u l Ngân hàng thương m i c ph n ban hành theo Quy t nh s 07/NH-Q ngày 08-01-1991 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Trong th i h n 06 tháng k t ngày quy t nh này có hi u l c thi hành, các Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân căn c vào m u i u l Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân ban hành theo Quy t nh này xây d ng i u l c a Ngân hàng mình, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng, th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát và T ng Giám c (Giám c) Ngân hàng thương m i c phNn c a Nhà nư c và nhân dân có trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Tr n Minh Tu n ( ã ký) M U I U L NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N ( i n tên Ngân hàng) PH N M U Ngân hàng (tên y ) là Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân (sau ây g i t t là Ngân hàng) ư c th c hi n ho t ng Ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. T ch c và ho t ng c a Ngân hàng ư c th c hi n theo i u l này, các quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các quy nh pháp lu t hi n hành khác có liên quan. i u l này do i h i ng c ông c a Ngân hàng quy t nh thông qua t i cu c h p i h i ng c ông t ch c ngày... tháng... năm 200... M c 1: NNH NGHĨA CÁC THU T NG TRONG I U L i u 1: nh nghĩa 1. Trong i u l này, nh ng thu t ng sau ây có nghĩa như sau: a) " a bàn kinh doanh" là ph m vi a lý ư c ghi trong gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c mà t i ó Ngân hàng ư c thi t l p các i m ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. b) "V n i u l " là v n do t t c các c ông óng góp và ư c ghi vào i u l này. c) "C t c" là s ti n hàng năm ư c trích t l i nhu n c a Ngân hàng tr cho m i c ph n. d) "Lu t doanh nghi p" có nghĩa là lu t doanh nghi p ư c Qu c h i nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999. ) "Ngày thành l p" có nghĩa là ngày mà Ngân hàng ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ký quy t nh c p gi y phép thành l p và ho t ng. e) "C ông sáng l p" có nghĩa là ngư i tham gia vào vi c thông qua i u l u tiên c a Ngân hàng.
 3. g) "Pháp lu t" có nghĩa là t t c các lu t, pháp l nh, ngh nh, quy nh, thông tư, quy t nh và các văn b n pháp lu t khác ư c các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam ban hành theo t ng th i kỳ liên quan n các ho t ng Ngân hàng. h) "Lu t các t ch c tín d ng" có nghĩa là Lu t các t ch c tín d ng ư c Qu c h i nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997. i) "V n pháp nh" là v n t i thi u theo yêu c u c a pháp lu t thành l p Ngân hàng. k) "C ông l n" là t ch c ho c cá nhân s h u trên 10% v n i u l ho c n m gi trên 10% v n c ph n có quy n b phi u c a Ngân hàng. l) "Ban i u hành" có nghĩa là T ng Giám c (Giám c), các Phó T ng Giám c (Phó Giám c) và K toán trư ng c a Ngân hàng ư c H i ng qu n tr b nhi m làm ban i u hành c a Ngân hàng. m) "NHNN" có nghĩa là Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. n) "C ph n" là v n i u l ư c chia thành các ph n b ng nhau. o) "C phi u" là ch ng ch do Ngân hàng phát hành xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a Ngân hàng. C phi u c a Ngân hàng có th là c phi u ghi tên hay c phi u không ghi tên theo quy nh c a i u l Ngân hàng. p) "C ông" là t ch c ho c cá nhân s h u m t ho c m t s c ph n c a Ngân hàng và ăng ký tên trong s ăng ký c ông c a Ngân hàng v i tư cách m t ngư i n m gi (các) c ph n. q) "S ăng ký c ông" là m t tài li u b ng văn b n, t p d li u i n t ho c c hai. S ăng ký c ông ph i có các n i dung ch y u theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. r) "Th i h n ho t ng" có nghĩa là th i gian Ngân hàng ư c ti n hành các ho t ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép thành l p và ho t ng. Ngân hàng có th ư c gia h n th i h n ho t ng trên cơ s quy t nh c a i h i ng c ông và ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. s) "Vi t Nam" có nghĩa là nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2- Trong i u l này, b t kỳ d n chi u nào t i b t c quy nh ho c văn b n pháp lu t nào s bao g m c nh ng s a i ho c văn b n pháp lu t thay th c a chúng. 3- Các tiêu ư c ưa vào ch ti n theo dõi và không nh hư ng t i c u trúc c a i u l này. M c 2: TÊN NA CH VÀ TH I GIAN HO T NG C A NGÂN HÀNG
 4. i u 2: Tên, a ch và th i gian ho t ng c a Ngân hàng Ngân hàng (tên y ), dư i ây ư c g i là Ngân hàng, ư c phép ho t ng theo gi y phép thành l p và ho t ng s [] ngày [] tháng [] năm [] do Th ng c Ngân hàng c p và có: 1- Tư cách pháp nhân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam 2- Tên c a Ngân hàng là [] (tên y và tên vi t t t b ng ti ng Vi t). Tên y b ng tiêng Anh [] Tên vi t t t b ng ti ng Anh: 3- Tr s chính t t i: i n tho i [] Fax: Email (n u có): Trang Web (n u có): 4- a ch , tên g i và m t s thông tin (n u có) v các chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c. 5- i u l t ch c và ho t ng, các cơ quan qu n lý và i u hành. 6- V n i u l [] (b ng s và b ng ch ). 7- Con d u riêng và tài kho n riêng m t i Ngân hàng Nhà nư c và các Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 8- B ng cân i tài s n và các qu theo quy nh c a pháp lu t 9- Th i h n ho t ng là [] năm. M c 3: M C TIÊU C A NGÂN HÀNG, N I DUNG VÀ PH M VI HO T NG i u 3. M c tiêu c a Ngân hàng 1. Lĩnh v c kinh doanh c a Ngân hàng là [.......] 2- M c tiêu c a Ngân hàng là [.......] 3- [Các m c tiêu khác] (n u có) phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành và n u b t kỳ m c tiêu nào trong s nh ng m c tiêu này c n ư c NHNN ch p thu n, thì Ngân
 5. hàng ch có th th c hi n m c tiêu ó sau khi ã ư c Ngân hàng Nhà nư c có văn b n ch p thu n. i u 4: Huy ng v n Ngân hàng huy ng v n dư i các hình th c sau: 1- Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. 2- Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3- Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài, 4- Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c tái c p v n. 5- Các hình th c huy ng v n khác ho c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c . i u 5: Ho t ng tín d ng Ngân hàng c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 6: Các hình th c vay Ngân hàng cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c sau ây: 1- Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2- Cho vay trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh,d ch v i s ng. i u 7: Xét duy t cho vay, ki m tra và x lý 1- Ngân hàng ư c quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. 2- Ngân hàng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t .
 6. 3- Ngân hàng ư c mi n, gi m lãi su t cho vay, phí Ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 8. B o lãnh 1- Ngân hàng b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh Ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng, cá nhân theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2- Ngân hàng ư c phép th c hi n thanh toán qu c t ư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh Ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 9: Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác 1- Ngân hàng ư c c p tín d ng dư i hình th c chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. Ngư i ch s h u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ph i chuy n giao ngay m i quy n, l i ích h p pháp phát sinh t các gi y t ó cho Ngân hàng. 2- Ngân hàng ư c c p tín d ng dư i hình th c c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. Ngân hàng ư c th c hi n các quy n và l i ích h p pháp phát sinh trong trư ng h p ch s h u các gi y t ó không th c hi n y nh ng cam k t trong h p ng tín d ng. 3- Ngân hàng ư c tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. 4- Ngân hàng có th ư c Ngân hàng Nhà nư c tái chi u kh u và cho vay trên cơ s c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ã ư c chi t kh u theo quy nh pháp lu t hi n hành. i u 10. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ph i thành l p Công ty cho thuê tài chính khi ho t ng cho thuê tài chính. i u 11. Tài kho n ti n g i c a Ngân hàng 1- Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ) nơi Ngân hàng t tr s chính và duy trì t i ó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 2- Chi nhánh c a Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành h nơi t tr s c a S giao d ch, chi nhánh. 3- Ngân hàng m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t . i u 12. D ch v thanh toán và ngân qu
 7. 1- Ngân hàng th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : a) Cung ng các phương ti n thanh toán b) Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng c) Th c hi n d ch v thu h và chi h . d) Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. ) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. e) Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 2- Ngân hàng t ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên Ngân hàng trong nư c. Tham gia các h th ng thanh toán qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. i u 13: Các ho t ng khác Ngân hàng th c hi n các ho t ng khác sau ây: 1- Dùng v n di u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 2- Góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam theo quy nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam. 3- Tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4- Kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 5- ư c quy n u thác, nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n ho t ng Ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p ng u thác và i lý. 6- Cung ng d ch v b o hi m, ư c thành l p Công ty tr c thu c ho c liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. 7- Cung ng các d ch v : a) Tư v n tài chính và ti n t tr c ti p cho khách hàng ho c qua các Công ty tr c thu c ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. b) B o qu n hi n v t quý và các gi y t có giá, cho thuê t két, nh n c m c và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 8- Thành l p các Công ty tr c thu c th c hi n các ho t ng kinh doanh có liên quan t i ho t ng Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. B t ng s n Ngân hàng không ư c phép tr c ti p kinh doanh b t ng s n. i u 15. T l an toàn Trong quá trình ho t ng, Ngân hàng ph i tuân th các quy nh v b o m an toàn theo quy nh t i m c V, Chương II c a Lu t các t ch c tín d ng và theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; th c hi n phân lo i tài s n "có" và trích l p d r i ro x lý các r i ro trong ho t ng Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. M c 4: V N I U L VÀ V N HO T NG i u 16. V n i u l 1- V n i u l ư c h ch toán b ng ng Vi t Nam (VN ) 2- Ngân hàng ph i m b o m c v n i u l th c có không th p hơn m c v n pháp nh theo quy nh c a pháp lu t. 3- Ngân hàng không ư c s d ng v n i u l và các qu mua c ph n, góp v n v i các c ông c a chính Ngân hàng. 4- V n i u l ư c s d ng vào các m c ích: a) Mua, u tư vào tài s n c nh c a Ngân hàng không quá t l quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. b) Góp v n, mua c ph n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; c) Thành l p Công ty tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t; d) Cho vay; ) Kinh doanh các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: Thay iv n i ul 1- Vi c thay i v n i u l c a Ngân hàng (tăng ho c gi m) ph i ư c th c hi n trên cơ s quy t nh c a i h i ng c ông và ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n trư c khi thay i v n i u l theo úng quy nh pháp lu t hi n hành. 2- Trình t , th t c, h sơ xin ch p thu n thay i v n i u l th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 9. 3- Sau khi ã thay i v n i u l theo văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng ph i ăng ký v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v v n i u l m i và g i văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xác nh n s v n i u l ã ư c ăng ký (b n sao có xác nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c) cho Ngân hàng Nhà nư c, ng th i ph i ăng báo Trung ương, a phương theo quy nh c a pháp lu t v s v n i u l m i. 4- H i ng qu n tr Ngân hàng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thNm nh h sơ, th t c, i u ki n ch p thu n cho c ông góp v n theo các yêu c u quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và i u l c a Ngân hàng. i u 18: V n ho t ng c a Ngân hàng g m các ngu n sau: 1- V n i u l c a Ngân hàng 2- Các kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá; 3- Các qu d tr b sung v n i u l , qu u tư phát tri n nghi p v , qu d phòng, tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i. 4- V n huy ng theo các hình th c quy nh t i i u 4 c a i u l này; 5- L i nhu n ư c l i chưa phân b ; 6- V n tài tr , v n u thác u tư cho vay theo các chương trình, d án có m c tiêu riêng c a Chính ph giao; 7- Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 5: C PH N, C PHI U, C ÔNG, C ÔNG L N VÀ C ÔNG SÁNG L P i u 19. C ph n, c ông 1- Ngân hàng ph i có ít nh t 35 c ông (trư ng h p Ngân hàng ho t ng trong lĩnh v c nông thôn ph i có ít nh t 25 c ông), trong ó ph i có c ông là doanh nghi p Nhà nư c ho c Công ty c ph n (có v n góp c a doanh nghi p Nhà nư c trên 30% v n i u l ) tham gia. T ch c, cá nhân nư c ngoài ch ư c mua c ph n c a Ngân hàng khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 2- Các lo i c ph n, c ông: a) Ngân hàng có c phNn ph thông, ngư i s h u c ph n ph thông g i là c ông ph thông. C ph n ph thông không th chuy n i thành c ph n ưu ãi bi u quy t. b) Ngân hàng có th có c ph n ưu ãi bi u quy t, ngư i s h u c ph n ưu ãi bi u quy t g i là c ông ưu ãi bi u quy t. Ch có c ông sáng l p ư c quy n n m gi c ph n ưu ãi bi u quy t. Ưu ãi bi u quy t c a c ông sáng l p ch có hi u l c
 10. trong 3 (ba) năm k t ngày Ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Sau th i h n ó, c ph n ưu ãi bi u quy t c a c ông sáng l p chuy n i thành c ph n ph thông. C ph n ưu ãi bi u quy t là c ph n có s phi u bi u quy t nhi u hơn [] so v i c ph n ph thông. S phi u bi u quy t c a m t c ph n ưu ãi bi u quy t (n u có) theo quy nh t i i u 25 c a i u l này. C ông s h u c ph n ưu ãi bi u quy t không ư c chuy n như ng c ph n ó cho ngư i khác. C ph n ưu ãi bi u quy t có th chuy n thành c ph n ph thông theo quy t nh c a i h i ng c ông. 3- C ph n c a Ngân hàng có th ư c mua b ng ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng, giá tr quy n s d ng t và các tài s n khác ư c quy nh t i i u l c a Ngân hàng và theo các quy nh c a pháp lu t. 4- Trư ng h p góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và các tài s n khác không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng thì ph i là nh ng tài s n c n thi t ph c v tr c ti p cho ho t ng c a Ngân hàng và ph i ư c i h i ng c ông thông qua. Vi c nh giá và chuy n quy n s d ng t và quy n s h u các tài s n này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 22, i u 23 Lu t doanh nghi p và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 5- H i ng qu n tr quy t nh giá chào bán c ph n. Giá chào bán c ph n không ư c th p hơn m nh giá c ph n t i th i i m chào bán. i u l Ngân hàng có th quy nh: sau khi Ngân hàng ăng ký kinh doanh b t kỳ c ph n ph thông m i nào ư c d ki n phát hành s ư c chào bán trư c tiên cho các c ông theo t l tương ương v i s c ph n tương ng mà h hi n ang n m gi . Vi c chào bán s ư c th c hi n b ng thông báo nêu rõ s c ph n ư c chào bán và th i h n (không ít hơn mư i lăm ngày) ch p nh n chào bán. B t kỳ c ph n nào không ư c ch p nh n theo thông báo chào bán ó s thu c quy n x lý c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có th phân ph i các quy n mua c ph n ó cho các i tư ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, v i i u ki n là các c ph n ó không ư c chào bán theo các i u ki n thu n l i hơn so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông, tr trư ng h p i h i ng c ông có quy t nh khác. i u 20. Gi i h n s h u c ph n 1- M t doanh nghi p Nhà nư c và các Công ty do doanh nghi p Nhà nư c ó n m t 50% v n i u l c a doanh nghi p tr lên không ư c cùng s h u s c ph n vư t quá 40% v n i u l c a Ngân hàng. 2- i v i c ông không ph i là doanh nghi p Nhà nư c: m t t ch c và ngư i i di n, ho c Công ty và các Công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân ư c s h u s c ph n không quá 30% v n i u l c a Ngân hàng. 3- C ông cá nhân ư c s h u s c ph n không quá 15% v n i u l c a Ngân hàng.
 11. 4- C ông cá nhân và nh ng Ngư i liên qu n trong gia ình (b , m , v ho c ch ng, con, anh ch em ru t) ư c s h u s c ph n không quá 30% v n i u l c a Ngân hàng. 5- Trong m t gia ình ã có ngư i là i di n cho ph n v n c a m t c ông pháp nhân góp v n vào Ngân hàng thì t ng s c ph n s h u c a các thành viên còn l i ph i m b o t l nh hơn 20% v n i u l c a Ngân hàng. i u 21. C phi u 1- C phi u c a Ngân hàng - bao g m các thông tin ch y u sau: a) Tên, tr s chính c a Ngân hàng; b) S và ngày c p gi y phép thành l p và ho t ng; c) S lư ng c ph n và lo i c ph n; d) M nh giá m i c ph n và t ng m nh giá s c ph n ghi trên c phi u; ) Tên c ông ( i v i c phi u có ghi tên); e) Tóm t t v th t c chuy n như ng c phi u; g) Ch ký m u c a i di n theo pháp lu t và d u c a Ngân hàng; h) S ăng ký t i S ăng ký c dông và ngày phát hành c phi u và i) i v i c phi u c a c ph n ưu ãi bi u quy t, ngoài nh ng thông tin trên còn ph i ghi rõ m c ư c bi u quy t và th i h n hi u l c ưu ãi bi u quy t theo quy nh t i i u l này. 2- M i c ông s ư c Ngân hàng c p c phi u theo t ng lo i c ph n ghi nh n s v n góp. 3- M i c phi u ư c c p phát không ư c ghi nh n nhi u lo i c ph n. 4- Theo các quy nh c a i u l này, b t kỳ ngư i nào có tên ghi trong S ăng ký c ông liên quan n b t kỳ lo i c ph n nào, s ư c c p mi n phí m t gi y ch ng nh n sau khi mua ho c nh n c ph n chuy n như ng trong vòng 30 ngày (ho c th i h n lâu hơn theo quy nh c a i u kho n phát hành ho c c a H i ng qu n tr v vi c chuy n như ng). Các c ph n do thành viên H i ng qu n tr , thành viên ban ki m soát và các c ông l n s h u, c ông sáng l p và c ông nư c ngoài ph i ư c ăng ký. 5- Trư ng h p ch chuy n như ng m t s c ph n ã ăng ký trong m t c phi u, c phi u cũ s b hu b và m t c phi u m i ghi nh n s c ph n còn l i s ư c c p mi n phí.
 12. 6- Ngân hàng có th qu n lý c phi u h c ông ho c c p c phi u theo yêu c u c a c ông. Trư ng h p c phi u có ghi tên b m t, b cháy ho c b tiêu hu dư i hình th c khác, c ông ph i báo ngay và ngh Ngân hàng c p l i c phi u khác và ph i tr phí theo quy nh c a Ngân hàng. 7- Ngư i n m gi c phi u không ghi tên ch u trách nhi m duy nh t trong vi c qu n lý an toàn c phi u và Ngân hàng s không ch u b t kỳ trách nhi m nào v vi c m t ho c s d ng c phi u gian l n. 8- C phi u c a Ngân hàng không ư c dùng c m c tài chính Ngân hàng phát hành c phi u ó. 9- Trong th i h n 30 ngày k t ngày khai trương ho t ng ( i v i Ngân hàng thành l p m i) ho c t ngày ăng ký v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v m c v n i u l m i ( i v i Ngân hàng ang ho t ng) Ngân hàng ph i phát hành c phi u m i cho các c ông. i u 22. Chuy n như ng c ph n 1- C ph n c a c ông n m gi c phi u có ghi tên ho c không ghi tên ư c coi là ã chuy n như ng khi các thông tin quy nh trong i u 24 c a i u l này ư c ghi y trong S ăng ký c ông. 2- T ng m c chuy n như ng c phi u có ghi tên (k t l n chuy n như ng g n nh t ư c ăng ký t i Ngân hàng Nhà nư c) vư t quá 20% v n i u l và vi c thay i t l c phi u c a các c ông l n ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3- C ph n ph thông c a c ông sáng l p có th chuy n như ng cho ngư i khác không ph i là c ông n u ư c s ch p thu n c a i h i ng c ông và ph i m b o là trong th i h n ba năm u k t ngày Ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các c ông sáng l p ph i cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông ư c quy n chào bán. C ông sáng l p d nh chuy n như ng c ph n không ư c bi u quy t v vi c chuy n như ng các c ph n ó. 4- Vi c chuy n như ng c phi u có ghi tên và không ghi tên, ư c th c hi n căn c theo các quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các quy nh hư ng d n thi hành. Hình th c chuy n như ng ư c xác l p b ng văn b n do H i ng qu n tr quy nh c th . Văn b n chuy n như ng ư c ngư i chuy n như ng, ngư i nh n chuy n như ng hay i di n ư c u quy n h p pháp c a nh ng ngư i này ký. C phi u ã ư c chuy n như ng khi ghi úng và nh ng thông tin t i i m d kho n 1 i u 24 c a i u l này vào S ăng ký c ông; k t th i i m ó, ngư i nh n chuy n như ng c ph n ư c công nh n là c ông c a Ngân hàng. 5- Trình t th t c xin thay i c ph n có ghi tên c a c ông ph i th c hi n theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 6- Trong trư ng h p m t c ông b ch t vi c gi i quy t quy n l i, trách nhi m c a c ông ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v th a k .
 13. 7- Ngân hàng ph i ch p hành các quy nh v niêm y t, phát hành c phi u t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, quy nh c a U ban ch ng khoán Nhà nư c, i u l c a Ngân hàng và các quy nh pháp lu t hi n hành có liên quan. M c 6: CÁC CƠ QUAN VÀ CƠ CH THAM GIA QUY T NNH i u 23. Các cơ quan Cơ quan c a Ngân hàng bao g m: a) ih i ng c ông; b) H i ng qu n tr ; c) Ban ki m soát; d) T ng Giám c. M c 7: C ÔNG VÀ IH I NG C ÔNG i u 24. S ăng ký c ông 1- Ngân hàng ph i l p và lưu gi S ăng ký c ông t khi ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng. S ăng ký c ông có th là văn b n, t p d li u i n t ho c c hai. S ăng ký c ông ph i có các n i dung ch y u sau: a) Tên, tr s c a Ngân hàng; b) T ng s c ph n ư c quy n chào bán, lo i c ph n ư c quy n chào bán và s ph n ư c quy n chào bán c a t ng lo i; c) Di n bi n t ng s c ph n ã bán c a t ng lo i và giá tr v n c ph n ã góp; và d) Tên c ông, a ch , s lư ng c ph n t ng lo i c a m i c ông, t ng s c ph n c a m i c ông, ngày ăng ký c ph n. 2- S ăng ký c ông ph i ư c lưu gi t i tr s chính c a Ngân hàng. nh kỳ 6 tháng m t l n Ngân hàng ph i có báo cáo b ng văn b n cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c nơi Ngân hàng t tr s chính bi t n u có s thay i m t trong nh ng n i dung nêu t i kho n 1 i u này. i u 25. Quy n h n c a c ông 1- C ông là nh ng ngư i ch s h u c a Ngân hàng và có các quy n và nghĩa v tương ng theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u.
 14. 2- Ngư i n m gi c ph n ph thông có các quy n sau: a) Tham d và bi u quy t t t c các v n thu c thNm quy n c a i h i ng c ông; ng c , c thành viên H i ng qu n tr , thành viên ban ki m soát (n u s c ph n t i thi u ph i có theo quy nh t i i u l Ngân hàng). M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t; b) ư c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a ih i ng c ông; c) ư c ưu tiên mua c ph n m i khi Ngân hàng tăng v n i u l theo t l s c ph n hi n có c a m i c ông. Vi c chào bán c ph n m i ư c th c hi n b ng thông báo chào bán có nêu s c ph n chào bán và th i gian ch p nh n mua (không dư i 15 ngày). Trư ng h p c ông không ch p nh n mua c ph n m i, H i ng qu n tr ư c quy n chào bán s c ph n m i ó cho nh ng ngư i thích h p khác theo nh ng i u ki n và cách th c phù h p nhưng không ư c thu n l i hơn nh ng i u ki n trư c ó ã chào cho c ông. d) ư c chuy n như ng c ph n theo quy nh trong i u l c a Ngân hàng, phù h p v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; ) ư c nh n thông tin v tình hình ho t ng c a Ngân hàng theo quy nh t i i u l Ngân hàng; e) ư c u quy n t ng l n b ng văn b n cho Ngư i khác tr c ti p tham d ih i ng c ông theo i u l c a Ngân hàng; ngư i ư c u quy n không ư c u quy n l i và không ư c ng c v i tư cách c a chính mình; g) Khi Ngân hàng gi i th ho c phá s n, ư c nh n m t ph n các tài s n còn l i tương ng v i s c ph n góp vào Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n; h) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Ngân hàng. [ i n các quy n i v i c ph n ưu ãi có quy n bi u quy t] 3- C ông l n ho c nhóm c ông s h u trên 10% s c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng ho c t l khác nh hơn theo quy nh c a i u l Ngân hàng có thêm các quy n sau: a) c ngư i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát; b) Yêu c u tri u t p ih i ng c ông; c) Xem và nh n b n sao ho c trích l c danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông; và d) Các quy n khác theo i u l này c a Ngân hàng nhưng ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t; 4- C ông sáng l p có các quy n sau:
 15. a) Trong 3 năm u k t ngày Ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các c ông sáng l p ph i cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông ư c quy n chào bán; c ph n ph thông c a c ông sáng l p có th chuy n như ng cho ngư i khác không ph i lao ng c ông n u ư c s ch p thu n c a i h i ng c ông. C ông sáng l p d nh chuy n như ng c ph n không ư c bi u quy t v vi c chuy n như ng các c ph n ó; b) Sau th i h n 3 năm, các h n ch quy nh t i i m a, kho n này i v i c ph n ph thông c a c ông sáng l p u bãi b . i u 26. Nghĩa v c a c ông C ông có các nghĩa v sau: 1- Mua c ph n ã cam k t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a ngu n v n mua c ph n; 2- Ch p hành i u l và quy ch qu n lý n i b c a Ngân hàng ; 3- Ch p hành các quy t nh c a ih i ng c ông và H i ng qu n tr ; 4- Ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a Ngân hàng trong ph m vi s v n ã góp; 5- Không ư c rút v n c ph n dư i b t c hình th c nào; 6- Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a i u l Ngân hàng nhưng ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t ; i u 27. ih i ng c ông thư ng niên 1- i h i ng c ông là cơ quan có thNm quy n cao nhát c a Ngân hàng và t t c các c ông có tên trong danh sách ăng ký c ông u có quy n tham d ., i h i ng c ông thư ng niên ư c t ch c m i năm m t l n và th i gian cách nhau không quá 15 tháng gi a hai kỳ i h i ng c ông thư ng niên. 2- i h i ng c ông thư ng niên ư c H i ng qu n tr tri u t p và t ch c t i Vi t Nam; a i m c th do H i ng qu n tr quy t nh căn c vào tình hình th c t . i h i ng c ông thư ng niên quy t nh nh ng v n thu c nhi m v và quy n h n ư c lu t pháp và i u l này quy nh. Các ki m toán viên c l p s tham d i h i ng c ông thư ng niên tư v n vi c thông qua các báo cáo tài chính hàng năm. i u 28. ih i ng c ông b t thư ng 1- H i ng qu n tr ph i tri u t p ih i ng c ông b t thư ng trong các trư ng h p sau: a) H i ng qu n tr xét th y c n thi t vì l i ích c a Ngân hàng. i h i ng c ông s ư c coi là c n thi t ph i tri u t p n u ki m toán viên c l p th y r ng cu c h p
 16. là c n thi t th o lu n báo cáo ki m toán ho c tình tr ng tài chính c a Ngân hàng và thông báo cho H i ng qu n tr như v y. b) Tình hình tài chính c a Ngân hàng cho th y Ngân hàng b lâm vào tình tr ng ki m soát c bi t theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. c) Khi s thành viên c a H i ng qu n tr ho c s thành viên c a ban ki m soát nh hơn hai ph n ba t ng s thành viên quy nh c a i u l Ngân hàng ho c không có s thành viên t i thi u theo quy nh c a i u l Ngân hàng ; d) C ông l n hơn ho c nhóm c ông s h u trên 10% s c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng ho c t l khác nh hơn theo quy nh c a i u l Ngân hàng yêu c u tri u t p i h i b ng m t văn b n ki n ngh nêu rõ lý do và m c ích cu c h p (văn b n ki n ngh c n có ch ký c a các c ông có liên quan); ) Ban ki m soát yêu c u tri u t p cu c h p n u ban ki m soát có lý do tin tư ng r ng H i ng qu n tr vi ph m nghiêm tr ng các nghĩa v c a ngư i qu n lý theo quy nh t i i u 86 c a Lu t doanh nghi p ho c H i ng qu n tr ra quy t nh vư t quá thNm quy n ư c giao; e) Theo yêu c u c a Giám c chi nhánh c a Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng t tr s chính. 2- H i ng qu n tr ph i tri u t p m t cu c h p các c ông trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c m t trong các yêu c u ho c ngày x y ra các m t trong các s ki n nêu t i kho n 1 i u này. 3- Trư ng h p H i ng qu n tr không tri u t p cu c h p i h i ng c ông, Ban ki m soát s tri u t p i h i ng c ông theo quy nh c a pháp lu t. 4- Trư ng h p Ban ki m soát không tri u t p cu c h p i h i ng c ông, c ông l n ho c nhóm c ông có yêu c u quy nh t i i m d, kho n 1 c a i u này có quy n thay th H i ng qu n tr , Ban ki m soát s tri u t p i h i ng c ông theo quy nh c a pháp lu t. 5- T t c các chi phí c n thi t tri u t p và ti n hành m t cu c h p các c ông s do Ngân hàng thanh toán, vì m c ích rõ ràng, các chi phí ó s không bao g m chi phí mà c ông ph i ch u tham d i h i ng c ông, như chi phí ăn và i l i và các chi phí liên quan khác. i u 29. Quy n h n và nhi m v c a ih i ng c ông 1- ih i ng c ông có nhi m v và quy n h n: a) S a i, b sung i u l này; b) Th o lu n và thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v tình hình ho t ng và k t qu kinh doanh, báo cáo ki m toán, quy t toán tài chính, phương án phân ph i l i
 17. nhu n, chia l i t c c ph n và trích l p, s d ng các qu theo ngh c a H i ng qu n tr ; Phương hư ng, nhi m v và ngân sách tài chính cho năm tài chính m i; c) Th o lu n và thông qua báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát; d) Thành l p Công ty tr c thu c; ) Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, mua l i, gi i th Ngân hàng và Công ty tr c thu c c a Ngân hàng. e) Quy t nh cơ c u t ch c, b máy qu n lý và i u hành c a Ngân hàng; Quy ch nhân viên, biên ch , qu lương, thù lao cho thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m sát; f) Quy t nh án ho t ng i ngo i; g) Quy t nh phương án xây d ng cơ s v t ch t và trang b k thu t; h) Thông qua phương án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và t ch c tín d ng khác; i) Thông qua vi c chuy n như ng c phNn ph thông c a c ông sáng l p trong 3 năm u; k) Thông qua vi c mua c phi u b ng giá tr quy n s d ng t và các tài s n khác không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng; l) Quy t nh các h p ng kinh t , dân s (không thu c ph m vi, i tư ng i u ch nh c m ho c h n ch t i các i u 77, 78, 79, 80 c a Lu t các t ch c tín d ng và văn b n hư ng d n dư i lu t) có giá tr l n hơn 20% (hai mươi ph n trăm) v n t có c a Ngân hàng (theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c) v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), c ông l n và v i ngư i có liên quan c a h ; m) Quy t nh nh ng thay i quy nh t i kho n 1, i u 31 Lu t các t ch c tín d ng, tr nh ng thay i v a i m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, v chuy n nh ng c ph n có ghi tên quá t l quy nh cu Ngân hàng Nhà nư c và v T ng Giám c (Giám c) Ngân hàng. n) Quy t nh gi i pháp kh c ph c các bi n ng l n v tài chính c a Ngân hàng; o) B u, bãi nhi m, mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr , và Ban ki m soát n u h t nhi m kỳ ho c b u b sung thay th ; p) Xem xét sai ph m và quy t nh hình th c x lý các thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát gây thi t h i cho c ông và Ngân hàng; và q) Các quy n và nhi m v khác do ih i ng c ông quy t nh và ghi vào i u l này.
 18. 2- C ông không ư c tham gia b phi u thông qua quy t nh c a ih i ng c ông v : a) B t kỳ h p ng nào liên quan n i ue 42 mà c ông ó ho c m t ngư i có liên quan c a c ông ó là m t bên c a h p ng; ho c b) B t kỳ vi c mua c phi u nào t c ông ó ho c b t kỳ ngư i có liên quan c a c ông ó; ho c c) Vi c chuy n như ng c ph n trong ba năm u (c a c ông sáng l p) như ư c quy nh t i i u 22 c a i u l này. 3- i h i ng c ông ph i th o lu n và bi u quy t thông qua các quy t nh v các v n ã ư c ưa vào chương trình h p. i u 30. Quy n d h p ih i ng c ông 1- Danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông ư c l p d a trên s ăng ký c ông c a Ngân hàng. Danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông ư c l p khi có quy t nh tri u t p và ph i l p xong ch m nh t m i ngày trư c ngày khai m c h p i h i ng c ông. 2- Danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông ph i có h tên, a ch thư ng trú i v i cá nhân; tên, tr s i v i t ch c; s lư ng c ph n m i lo i c a t ng c ông. 3- M i c ông u có quy n ư c cung c p các thông tin liên quan n mình ư c ghi trong danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông . 4- Trư ng h p c ph n ư c chuy n như ng trong thơi gian t ngày l p xong danh sách c ông n ngày khai m c h p i h i ng c ông, thì ngư i nh n chuy n như ng có quy n d h p i h i ng c ông thay th ngư i chuy n như ng i v i s c ph n ã chuy n như ng. 5- C ông có quy n yêu c u ngư i tri u t p h p i h i ng c ông s a i nh ng thông tin sai l ch ho c b sung nh ng thông tin c n thi t v mình trong danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông. i u 31. U quy n d h p ih i ng c ông 1- C ông có th tr c ti p tham d ho c u quy n b ng văn b n cho m t ngư i khác d h p i h i ng c ông. Ngư i ư c u quy n d h p i h i ng c ông không ư c u quy n ti p cho m t ngư i khác d h p i h i ng c ông và không ư c tham gia ng c v i tư cách cá nhân mình. 2- Vi c u quy n cho m t ngư i khác ư c h p i h i ng c ông ph i ư c l p b ng văn b n. H i ng qu n tr có trách nhi m quy nh c th n i dung c n thi t trong văn b n u quy n, nhưng ph i có các y u t sau:
 19. a) Trư ng h p c ông là th nhân thì văn b n u quy n ph i ghi rõ: H tên ngư i u quy n, a ch thư ng trú, s ch ng minh thư nhân dân, s c ph n và lo i c ph n ang s h u, n i dung và m c ích u quy n; h tên ngư i ư c u quy n, a ch thư ng trú và s ch ng minh thư nhân dân c a ngư i ư c u quy n; ngư i u quy n ph i ký tên và ghi rõ h tên c a mình. b) Trư ng h p c ông là pháp nhân thì văn b n u quy n ph i ghi rõ: tên pháp nhân, a ch pháp nhân, h tên và s ch ng minh nhân dân c a ngư i u quy n (ngư i i di n s v n góp c ph n c a pháp nhân), s c ph n và lo i c ph n ang s h u, n i dung và m c ích u quy n; h tên ngư i ư c u quy n, a ch thư ng trú và s ch ng minh thư nhân dân c a ngư i ư c u quy n; Ngư i u quy n ph i ký tên và ghi rõ h tên c a mình và óng d u c a pháp nhân. Trư ng h p ch ký c a ngư i u quy n chưa có thNm quy n ư c óng d u pháp nhân thì ph i ư c i di n có thNm quy n c a pháp nhân ký tên, óng d u xác nh n ó là ch ký c a ngư i u quy n. i u 32. Tri u t p ih ic ông, Chương trình h p và thông báo. 1. Ngư i tri u t p ih i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây: a) L p m t danh sách các c ông i u ki n tham gia và bi u quy t như quy nh t i i u 30 c a i u l này, chương trình h p, và các tài li u phù h p v i Lu t pháp và các quy ch c a Ngân hàng. b) Kh ng nh th i gian và a i m i h i; c) Thông báo cho t t c các c ông v ih i ng c ông và g i gi y m i h p i h i ng c ông cho h . 2- Gi y m i h p i h i ng c ông ph i bao g m chương trình h p và các thông tin h p lý v các v n s ư c th o lu n và bi u quy t t i i h i ng c ông. Gi y m i h p và tài li u ph c v i h i ng c ông có th ư c g i cho c ông b ng cách chuy n t n tay ho c g i qua bưu i n t i a ch ã ăng ký c a c ông, ho c t i a ch do c ông ó cung c p. Trong trư ng h p là nhân viên c a Ngân hàng, thông báo có th ư c g i t i t ng cá nhân trong các phong bì dán kín t i nơi làm vi c. Gi y m i h p và tài li u ph i ư c g i ít nh t mư i lăm ngày trư c ngày i h i c ông. N u Ngân hàng có m t trang Web, thông báo v i h i ng c ông ph i ư c ăng trên trang Web ó ng th i v i vi c g i gi y m i và tài li u cho các c ông. 3- C ông l n có quy n ki n ngh các v n c n ưa vào chương trình h p i h i ng c ông. Ki n ngh ph i b ng văn b n và ư c g i n Ngân hàng ch m ch t ba ngày trư c ngàykhai m c. Ki n ngh ph i ghi rõ tên c ông, s lư ng t ng lo i c ph n c a c ông, v n ki n ngh ưa vào chương trình h p. 4- Ngư i tri u t p h p i h i ng c ông ch có quy n t ch i ki n ngh quy nh t i kho n 3 i u này trong các trư ng h p sau ây: a) Ki n ngh ư cg i n không úng th i h n ho c không , không úng n i dung;
 20. b) V n ki n ngh không thu c thNm quy n quy t nh c a ih i ng c ông . c) Nh ng v n không phù h p v i quy nh t i i u l Ngân hàng và không phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 5- Ch i h i ng c ông m i có quy n thay i chương trình h p ính kèm thông báo tri u t p i h i ng c ông. i u 33 . Các i u ki n ti n hành ih i ng c ông và Biên b n 1- Cu c h p i h i ng c ông ư c ti n hành khi có s c ông và nh ng ngư i ư c u quy n d h p i di n ít nh t 51% s c ph n có quy n bi u quy t. Trư ng h p, không i u ki n v t l i di n s c ph n có quy n bi u quy t c n thi t tham d h p trong vòng [ ] phút k t th i i m d nh h p thì i h i ng c ông ph i ư c tri u t p h p l n th hai trong th i h n 30 ngày, k t ngày cu c h p l n th nh t d nh khai m c. Cu c h p c a i h i ng c ông tri u t p l n th hai ư c ti n hành khi có s c ông và nh ng ngư i ư c u quy n d h p i di n ít nh t 30% s c ph n có quy n bi u quy t. Trư ng h p i h i ng c ông l n hai không i u ki n v t l i di n s c ph n có quy n bi u quy t c n thi t tham d h p trong vòng [ ] phút k t th i i m d nh h p, thì i h i ng c ông l n 3 ư c tri u t p h p trong th i h n 20 ngày, k t ngày cu c h p l n th hai d nh khai m c. Cu c h p c a i h i ng c ông l n th ba ư c ti n hành không ph thu c vào s c ông, t l i di n s c ph n có quy n bi u quy t d h p và có quy n quy t nh t t c các v n mà i h i ng c ông l n th nh t có th quy t nh m t cách h p l . 2- Ch t ch H i ng qu n tr là ngư i ch to h p i h i ng c ông, trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t thì thành viên H i ng qu n tr ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n s ch to h p i h i ng c ông. N u Ch t ch H i ng qu n tr không u quy n cho b t kỳ thành viên H i ng qu n tr nào, thì sau khi có s c ông và ngư i ư c u quy n i di n s c ph n có quy n bi u quy t theo quy nh d h p các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát có m t d h p t i i h i ng c ông có trách nhi m t ch c i h i ng c ông ti n hành bi u quy t nh m b u m t ngư i làm ch to h p i h i ng c ông trong s các c ông. Ch to ư c i h i ng c ông b u s c thư ký l p biên b n h p i h i ng c ông. 3- Trư ng h p, i h i ng c ông ư c tri u t p b i Ban ki m soát ho c c ông l n thì sau khi có s c ông và ngư i ư c u quy n i di n s c ph n có quy n bi u quy t theo quy nh d h p, ngư i tri u t p i h i ng c ông có trách nhi m t ch c i h i ng c ông ti n hành bi u quy t nh m b u m t ngư i làm ch to h p i h i ng c ông trong s các c ông. Ch to ư c i h i ng c ông b u s c thư ký l p biên b n h p i h i ng c ông. 4- i h i ng c ông thông qua các quy t nh thu c thNm quy n b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p. Quy t nh c a i h i ng c ông ư c thông qua khi: a) ư c s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n;
Đồng bộ tài khoản