Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
16
lượt xem
3
download

Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 383/2002/qđ-nhnn về việc ban hành mẫu điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 383/2002/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 383/2002/QĐ-NHNN NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH M U ĐI U L NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N C A NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10, Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 Căn c Lu t doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999 Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Ngân hàng thương m i; Theo đ ngh c a V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này m u đi u l Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th m u đi u l Ngân hàng thương m i c ph n ban hành theo Quy t đ nh s 07/NH-QĐ ngày 08-01-1991 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 3. Trong th i h n 06 tháng k t ngày quy t đ nh này có hi u l c thi hành, các Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân căn c vào m u đi u l Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân ban hành theo Quy t đ nh này đ xây d ng Đi u l c a Ngân hàng mình, trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c chu n y. Đi u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng, th trư ng các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch và các thành viên H i đ ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát và T ng Giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr n Minh Tu n (Đã ký) M U ĐI U L NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N (Đi n tên Ngân hàng) PH N M Đ U Ngân hàng (tên đ y đ ) là Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân (sau đây g i t t là Ngân hàng) đư c th c hi n ho t đ ng Ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. T ch c và ho t đ ng c a Ngân hàng đư c th c hi n theo đi u l này, các quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các quy đ nh pháp lu t hi n hành khác có liên quan. Đi u l này do Đ i h i đ ng c đông c a Ngân hàng quy t đ nh thông qua t i cu c h p Đ i h i đ ng c đông t ch c ngày... tháng... năm 200... M c 1: Đ NH NGHĨA CÁC THU T NG TRONG ĐI U L Đi u 1: Đ nh nghĩa 1. Trong Đi u l này, nh ng thu t ng sau đây có nghĩa như sau: a) "Đ a bàn kinh doanh" là ph m vi đ a lý đư c ghi trong gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c mà t i đó Ngân hàng đư c thi t l p các đi m ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. b) "V n đi u l " là v n do t t c các c đông đóng góp và đư c ghi vào đi u l này. c) "C t c" là s ti n hàng năm đư c trích t l i nhu n c a Ngân hàng đ tr cho m i c ph n. d) "Lu t doanh nghi p" có nghĩa là lu t doanh nghi p đư c Qu c h i nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999. đ) "Ngày thành l p" có nghĩa là ngày mà Ngân hàng đư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ký quy t đ nh c p gi y phép thành l p và ho t đ ng. e) "C đông sáng l p" có nghĩa là ngư i tham gia vào vi c thông qua Đi u l đ u tiên c a Ngân hàng.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. g) "Pháp lu t" có nghĩa là t t c các lu t, pháp l nh, ngh đ nh, quy đ nh, thông tư, quy t đ nh và các văn b n pháp lu t khác đư c các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam ban hành theo t ng th i kỳ liên quan đ n các ho t đ ng Ngân hàng. h) "Lu t các t ch c tín d ng" có nghĩa là Lu t các t ch c tín d ng đư c Qu c h i nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997. i) "V n pháp đ nh" là v n t i thi u theo yêu c u c a pháp lu t đ thành l p Ngân hàng. k) "C đông l n" là t ch c ho c cá nhân s h u trên 10% v n đi u l ho c n m gi trên 10% v n c ph n có quy n b phi u c a Ngân hàng. l) "Ban đi u hành" có nghĩa là T ng Giám đ c (Giám đ c), các Phó T ng Giám đ c (Phó Giám đ c) và K toán trư ng c a Ngân hàng đư c H i đ ng qu n tr b nhi m làm ban đi u hành c a Ngân hàng. m) "NHNN" có nghĩa là Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. n) "C ph n" là v n đi u l đư c chia thành các ph n b ng nhau. o) "C phi u" là ch ng ch do Ngân hàng phát hành xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a Ngân hàng. C phi u c a Ngân hàng có th là c phi u ghi tên hay c phi u không ghi tên theo quy đ nh c a Đi u l Ngân hàng. p) "C đông" là t ch c ho c cá nhân s h u m t ho c m t s c ph n c a Ngân hàng và đăng ký tên trong s đăng ký c đông c a Ngân hàng v i tư cách m t ngư i n m gi (các) c ph n. q) "S đăng ký c đông" là m t tài li u b ng văn b n, t p d li u đi n t ho c c hai. S đăng ký c đông ph i có các n i dung ch y u theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. r) "Th i h n ho t đ ng" có nghĩa là th i gian Ngân hàng đư c ti n hành các ho t đ ng kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t, k t ngày đư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép thành l p và ho t đ ng. Ngân hàng có th đư c gia h n th i h n ho t đ ng trên cơ s quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông và ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. s) "Vi t Nam" có nghĩa là nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2- Trong đi u l này, b t kỳ d n chi u nào t i b t c quy đ nh ho c văn b n pháp lu t nào s bao g m c nh ng s a đ i ho c văn b n pháp lu t thay th c a chúng. 3- Các tiêu đ đư c đưa vào ch đ ti n theo dõi và không nh hư ng t i c u trúc c a Đi u l này. M c 2: TÊN Đ A CH VÀ TH I GIAN HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 2: Tên, đ a ch và th i gian ho t đ ng c a Ngân hàng Ngân hàng (tên đ y đ ), dư i đây đư c g i là Ngân hàng, đư c phép ho t đ ng theo gi y phép thành l p và ho t đ ng s [] ngày [] tháng [] năm [] do Th ng đ c Ngân hàng c p và có: 1- Tư cách pháp nhân theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam 2- Tên c a Ngân hàng là [] (tên đ y đ và tên vi t t t b ng ti ng Vi t). Tên đ y đ b ng tiêng Anh [] Tên vi t t t b ng ti ng Anh: 3- Tr s chính đ t t i: Đi n tho i [] Fax: Email (n u có): Trang Web (n u có): 4- Đ a ch , tên g i và m t s thông tin (n u có) v các chi nhánh, văn phòng đ i di n, công ty tr c thu c. 5- Đi u l t ch c và ho t đ ng, các cơ quan qu n lý và đi u hành. 6- V n đi u l [] (b ng s và b ng ch ). 7- Con d u riêng và tài kho n riêng m t i Ngân hàng Nhà nư c và các Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 8- B ng cân đ i tài s n và các qu theo quy đ nh c a pháp lu t 9- Th i h n ho t đ ng là [] năm. M c 3: M C TIÊU C A NGÂN HÀNG, N I DUNG VÀ PH M VI HO T Đ NG Đi u 3. M c tiêu c a Ngân hàng 1. Lĩnh v c kinh doanh c a Ngân hàng là [.......] 2- M c tiêu c a Ngân hàng là [.......] 3- [Các m c tiêu khác] (n u có) phù h p v i quy đ nh pháp lu t hi n hành và n u b t kỳ m c tiêu nào trong s nh ng m c tiêu này c n đư c NHNN ch p thu n, thì Ngân
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hàng ch có th th c hi n m c tiêu đó sau khi đã đư c Ngân hàng Nhà nư c có văn b n ch p thu n. Đi u 4: Huy đ ng v n Ngân hàng huy đ ng v n dư i các hình th c sau: 1- Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. 2- Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác đ huy đ ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3- Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t đ ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài, 4- Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c tái c p v n. 5- Các hình th c huy đ ng v n khác ho c theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c . Đi u 5: Ho t đ ng tín d ng Ngân hàng c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 6: Các hình th c vay Ngân hàng cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c sau đây: 1- Cho vay ng n h n nh m đáp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , đ i s ng. 2- Cho vay trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án đ u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh,d ch v đ i s ng. Đi u 7: Xét duy t cho vay, ki m tra và x lý 1- Ngân hàng đư c quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t đ nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p đ ng tín d ng. 2- Ngân hàng có quy n x lý tài s n b o đ m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh đ thu h i n theo quy đ nh t i Ngh đ nh c a Chính ph v b o đ m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p đ ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không đúng nghĩa v b o lãnh theo quy đ nh c a pháp lu t .
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3- Ngân hàng đư c mi n, gi m lãi su t cho vay, phí Ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 8. B o lãnh 1- Ngân hàng b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p đ ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh Ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng, cá nhân theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2- Ngân hàng đư c phép th c hi n thanh toán qu c t đư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh Ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c cá nhân nư c ngoài theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 9: Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác 1- Ngân hàng đư c c p tín d ng dư i hình th c chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. Ngư i ch s h u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ph i chuy n giao ngay m i quy n, l i ích h p pháp phát sinh t các gi y t đó cho Ngân hàng. 2- Ngân hàng đư c c p tín d ng dư i hình th c c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. Ngân hàng đư c th c hi n các quy n và l i ích h p pháp phát sinh trong trư ng h p ch s h u các gi y t đó không th c hi n đ y đ nh ng cam k t trong h p đ ng tín d ng. 3- Ngân hàng đư c tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác đ i v i các t ch c tín d ng khác theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. 4- Ngân hàng có th đư c Ngân hàng Nhà nư c tái chi u kh u và cho vay trên cơ s c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác đã đư c chi t kh u theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. Đi u 10. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ph i thành l p Công ty cho thuê tài chính khi ho t đ ng cho thuê tài chính. Đi u 11. Tài kho n ti n g i c a Ngân hàng 1- Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ) nơi Ngân hàng đ t tr s chính và duy trì t i đó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 2- Chi nhánh c a Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành h nơi đ t tr s c a S giao d ch, chi nhánh. 3- Ngân hàng m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t . Đi u 12. D ch v thanh toán và ngân qu
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Ngân hàng th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : a) Cung ng các phương ti n thanh toán b) Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng c) Th c hi n d ch v thu h và chi h . d) Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. đ) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. e) Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 2- Ngân hàng t ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên Ngân hàng trong nư c. Tham gia các h th ng thanh toán qu c t khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Đi u 13: Các ho t đ ng khác Ngân hàng th c hi n các ho t đ ng khác sau đây: 1- Dùng v n di u l và qu d tr đ góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2- Góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài đ thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam theo quy đ nh c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam. 3- Tham gia th trư ng ti n t theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4- Kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 5- Đư c quy n u thác, nh n u thác, làm đ i lý trong các lĩnh v c liên quan đ n ho t đ ng Ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n đ u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p đ ng u thác và đ i lý. 6- Cung ng d ch v b o hi m, đư c thành l p Công ty tr c thu c ho c liên doanh đ kinh doanh b o hi m theo quy đ nh c a pháp lu t. 7- Cung ng các d ch v : a) Tư v n tài chính và ti n t tr c ti p cho khách hàng ho c qua các Công ty tr c thu c đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t. b) B o qu n hi n v t quý và các gi y t có giá, cho thuê t két, nh n c m c và các d ch v khác theo quy đ nh c a pháp lu t.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8- Thành l p các Công ty tr c thu c đ th c hi n các ho t đ ng kinh doanh có liên quan t i ho t đ ng Ngân hàng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 14. B t đ ng s n Ngân hàng không đư c phép tr c ti p kinh doanh b t đ ng s n. Đi u 15. T l an toàn Trong quá trình ho t đ ng, Ngân hàng ph i tuân th các quy đ nh v b o đ m an toàn theo quy đ nh t i m c V, Chương II c a Lu t các t ch c tín d ng và theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c; th c hi n phân lo i tài s n "có" và trích l p d r i ro đ x lý các r i ro trong ho t đ ng Ngân hàng theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. M c 4: V N ĐI U L VÀ V N HO T Đ NG Đi u 16. V n Đi u l 1- V n đi u l đư c h ch toán b ng đ ng Vi t Nam (VNĐ) 2- Ngân hàng ph i đ m b o m c v n đi u l th c có không th p hơn m c v n pháp đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t. 3- Ngân hàng không đư c s d ng v n đi u l và các qu đ mua c ph n, góp v n v i các c đông c a chính Ngân hàng. 4- V n đi u l đư c s d ng vào các m c đích: a) Mua, đ u tư vào tài s n c đ nh c a Ngân hàng không quá t l quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. b) Góp v n, mua c ph n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c; c) Thành l p Công ty tr c thu c theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Cho vay; đ) Kinh doanh các d ch v khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17: Thay đ i v n đi u l 1- Vi c thay đ i v n đi u l c a Ngân hàng (tăng ho c gi m) ph i đư c th c hi n trên cơ s quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông và ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n trư c khi thay đ i v n đi u l theo đúng quy đ nh pháp lu t hi n hành. 2- Trình t , th t c, h sơ xin ch p thu n thay đ i v n đi u l th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3- Sau khi đã thay đ i v n đi u l theo văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng ph i đăng ký v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n v v n đi u l m i và g i văn b n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n xác nh n s v n đi u l đã đư c đăng ký (b n sao có xác nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c) cho Ngân hàng Nhà nư c, đ ng th i ph i đăng báo Trung ương, đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t v s v n đi u l m i. 4- H i đ ng qu n tr Ngân hàng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th m đ nh h sơ, th t c, đi u ki n đ ch p thu n cho c đông góp v n theo các yêu c u quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c và đi u l c a Ngân hàng. Đi u 18: V n ho t đ ng c a Ngân hàng g m các ngu n sau: 1- V n đi u l c a Ngân hàng 2- Các kho n chênh l ch do đánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá; 3- Các qu d tr b sung v n đi u l , qu đ u tư phát tri n nghi p v , qu d phòng, tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i. 4- V n huy đ ng theo các hình th c quy đ nh t i Đi u 4 c a đi u l này; 5- L i nhu n đư c đ l i chưa phân b ; 6- V n tài tr , v n u thác đ u tư đ cho vay theo các chương trình, d án có m c tiêu riêng c a Chính ph giao; 7- Các lo i v n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. M c 5: C PH N, C PHI U, C ĐÔNG, C ĐÔNG L N VÀ C ĐÔNG SÁNG L P Đi u 19. C ph n, c đông 1- Ngân hàng ph i có ít nh t 35 c đông (trư ng h p Ngân hàng ho t đ ng trong lĩnh v c nông thôn ph i có ít nh t 25 c đông), trong đó ph i có c đông là doanh nghi p Nhà nư c ho c Công ty c ph n (có v n góp c a doanh nghi p Nhà nư c trên 30% v n đi u l ) tham gia. T ch c, cá nhân nư c ngoài ch đư c mua c ph n c a Ngân hàng khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 2- Các lo i c ph n, c đông: a) Ngân hàng có c ph n ph thông, ngư i s h u c ph n ph thông g i là c đông ph thông. C ph n ph thông không th chuy n đ i thành c ph n ưu đãi bi u quy t. b) Ngân hàng có th có c ph n ưu đãi bi u quy t, ngư i s h u c ph n ưu đãi bi u quy t g i là c đông ưu đãi bi u quy t. Ch có c đông sáng l p đư c quy n n m gi c ph n ưu đãi bi u quy t. Ưu đãi bi u quy t c a c đông sáng l p ch có hi u l c
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong 3 (ba) năm k t ngày Ngân hàng đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. Sau th i h n đó, c ph n ưu đãi bi u quy t c a c đông sáng l p chuy n đ i thành c ph n ph thông. C ph n ưu đãi bi u quy t là c ph n có s phi u bi u quy t nhi u hơn [] so v i c ph n ph thông. S phi u bi u quy t c a m t c ph n ưu đãi bi u quy t (n u có) theo quy đ nh t i Đi u 25 c a đi u l này. C đông s h u c ph n ưu đãi bi u quy t không đư c chuy n như ng c ph n đó cho ngư i khác. C ph n ưu đãi bi u quy t có th chuy n thành c ph n ph thông theo quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông. 3- C ph n c a Ngân hàng có th đư c mua b ng ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n đ i, vàng, giá tr quy n s d ng đ t và các tài s n khác đư c quy đ nh t i Đi u l c a Ngân hàng và theo các quy đ nh c a pháp lu t. 4- Trư ng h p góp v n b ng giá tr quy n s d ng đ t và các tài s n khác không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n đ i, vàng thì ph i là nh ng tài s n c n thi t ph c v tr c ti p cho ho t đ ng c a Ngân hàng và ph i đư c đ i h i đ ng c đông thông qua. Vi c đ nh giá và chuy n quy n s d ng đ t và quy n s h u các tài s n này đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 22, Đi u 23 Lu t doanh nghi p và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. 5- H i đ ng qu n tr quy t đ nh giá chào bán c ph n. Giá chào bán c ph n không đư c th p hơn m nh giá c ph n t i th i đi m chào bán. Đi u l Ngân hàng có th quy đ nh: sau khi Ngân hàng đăng ký kinh doanh b t kỳ c ph n ph thông m i nào đư c d ki n phát hành s đư c chào bán trư c tiên cho các c đông theo t l tương đương v i s c ph n tương ng mà h hi n đang n m gi . Vi c chào bán s đư c th c hi n b ng thông báo nêu rõ s c ph n đư c chào bán và th i h n (không ít hơn mư i lăm ngày) ch p nh n chào bán. B t kỳ c ph n nào không đư c ch p nh n theo thông báo chào bán đó s thu c quy n x lý c a H i đ ng qu n tr . H i đ ng qu n tr có th phân ph i các quy n mua c ph n đó cho các đ i tư ng theo các đi u ki n và cách th c mà H i đ ng qu n tr th y là phù h p, v i đi u ki n là các c ph n đó không đư c chào bán theo các đi u ki n thu n l i hơn so v i nh ng đi u ki n đã chào bán cho các c đông, tr trư ng h p Đ i h i đ ng c đông có quy t đ nh khác. Đi u 20. Gi i h n s h u c ph n 1- M t doanh nghi p Nhà nư c và các Công ty do doanh nghi p Nhà nư c đó n m t 50% v n đi u l c a doanh nghi p tr lên không đư c cùng s h u s c ph n vư t quá 40% v n đi u l c a Ngân hàng. 2- Đ i v i c đông không ph i là doanh nghi p Nhà nư c: m t t ch c và ngư i đ i di n, ho c Công ty và các Công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân đư c s h u s c ph n không quá 30% v n đi u l c a Ngân hàng. 3- C đông cá nhân đư c s h u s c ph n không quá 15% v n đi u l c a Ngân hàng.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- C đông cá nhân và nh ng Ngư i liên qu n trong gia đình (b , m , v ho c ch ng, con, anh ch em ru t) đư c s h u s c ph n không quá 30% v n đi u l c a Ngân hàng. 5- Trong m t gia đình đã có ngư i là đ i di n cho ph n v n c a m t c đông pháp nhân góp v n vào Ngân hàng thì t ng s c ph n s h u c a các thành viên còn l i ph i đ m b o t l nh hơn 20% v n đi u l c a Ngân hàng. Đi u 21. C phi u 1- C phi u c a Ngân hàng - bao g m các thông tin ch y u sau: a) Tên, tr s chính c a Ngân hàng; b) S và ngày c p gi y phép thành l p và ho t đ ng; c) S lư ng c ph n và lo i c ph n; d) M nh giá m i c ph n và t ng m nh giá s c ph n ghi trên c phi u; đ) Tên c đông (đ i v i c phi u có ghi tên); e) Tóm t t v th t c chuy n như ng c phi u; g) Ch ký m u c a đ i di n theo pháp lu t và d u c a Ngân hàng; h) S đăng ký t i S đăng ký c dông và ngày phát hành c phi u và i) Đ i v i c phi u c a c ph n ưu đãi bi u quy t, ngoài nh ng thông tin trên còn ph i ghi rõ m c đư c bi u quy t và th i h n hi u l c ưu đãi bi u quy t theo quy đ nh t i Đi u l này. 2- M i c đông s đư c Ngân hàng c p c phi u theo t ng lo i c ph n đ ghi nh n s v n góp. 3- M i c phi u đư c c p phát không đư c ghi nh n nhi u lo i c ph n. 4- Theo các quy đ nh c a Đi u l này, b t kỳ ngư i nào có tên ghi trong S đăng ký c đông liên quan đ n b t kỳ lo i c ph n nào, s đư c c p mi n phí m t gi y ch ng nh n sau khi mua ho c nh n c ph n chuy n như ng trong vòng 30 ngày (ho c th i h n lâu hơn theo quy đ nh c a đi u kho n phát hành ho c c a H i đ ng qu n tr v vi c chuy n như ng). Các c ph n do thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên ban ki m soát và các c đông l n s h u, c đông sáng l p và c đông nư c ngoài ph i đư c đăng ký. 5- Trư ng h p ch chuy n như ng m t s c ph n đã đăng ký trong m t c phi u, c phi u cũ s b hu b và m t c phi u m i ghi nh n s c ph n còn l i s đư c c p mi n phí.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6- Ngân hàng có th qu n lý c phi u h c đông ho c c p c phi u theo yêu c u c a c đông. Trư ng h p c phi u có ghi tên b m t, b cháy ho c b tiêu hu dư i hình th c khác, c đông ph i báo ngay và đ ngh Ngân hàng c p l i c phi u khác và ph i tr phí theo quy đ nh c a Ngân hàng. 7- Ngư i n m gi c phi u không ghi tên ch u trách nhi m duy nh t trong vi c qu n lý an toàn c phi u và Ngân hàng s không ch u b t kỳ trách nhi m nào v vi c m t ho c s d ng c phi u gian l n. 8- C phi u c a Ngân hàng không đư c dùng đ c m c tài chính Ngân hàng phát hành c phi u đó. 9- Trong th i h n 30 ngày k t ngày khai trương ho t đ ng (đ i v i Ngân hàng thành l p m i) ho c t ngày đăng ký v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n v m c v n đi u l m i (đ i v i Ngân hàng đang ho t đ ng) Ngân hàng ph i phát hành c phi u m i cho các c đông. Đi u 22. Chuy n như ng c ph n 1- C ph n c a c đông n m gi c phi u có ghi tên ho c không ghi tên đư c coi là đã chuy n như ng khi các thông tin quy đ nh trong Đi u 24 c a đi u l này đư c ghi đ y đ trong S đăng ký c đông. 2- T ng m c chuy n như ng c phi u có ghi tên (k t l n chuy n như ng g n nh t đư c đăng ký t i Ngân hàng Nhà nư c) vư t quá 20% v n đi u l và vi c thay đ i t l c phi u c a các c đông l n ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3- C ph n ph thông c a c đông sáng l p có th chuy n như ng cho ngư i khác không ph i là c đông n u đư c s ch p thu n c a đ i h i đ ng c đông và ph i đ m b o là trong th i h n ba năm đ u k t ngày Ngân hàng đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, các c đông sáng l p ph i cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông đư c quy n chào bán. C đông sáng l p d đ nh chuy n như ng c ph n không đư c bi u quy t v vi c chuy n như ng các c ph n đó. 4- Vi c chuy n như ng c phi u có ghi tên và không ghi tên, đư c th c hi n căn c theo các quy đ nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các quy đ nh hư ng d n thi hành. Hình th c chuy n như ng đư c xác l p b ng văn b n do H i đ ng qu n tr quy đ nh c th . Văn b n chuy n như ng đư c ngư i chuy n như ng, ngư i nh n chuy n như ng hay đ i di n đư c u quy n h p pháp c a nh ng ngư i này ký. C phi u đã đư c chuy n như ng khi ghi đúng và đ nh ng thông tin t i đi m d kho n 1 Đi u 24 c a Đi u l này vào S đăng ký c đông; k t th i đi m đó, ngư i nh n chuy n như ng c ph n đư c công nh n là c đông c a Ngân hàng. 5- Trình t th t c xin thay đ i c ph n có ghi tên c a c đông ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 6- Trong trư ng h p m t c đông b ch t vi c gi i quy t quy n l i, trách nhi m c a c đông đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v th a k .
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7- Ngân hàng ph i ch p hành các quy đ nh v niêm y t, phát hành c phi u t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c, quy đ nh c a U ban ch ng khoán Nhà nư c, đi u l c a Ngân hàng và các quy đ nh pháp lu t hi n hành có liên quan. M c 6: CÁC CƠ QUAN VÀ CƠ CH THAM GIA QUY T Đ NH Đi u 23. Các cơ quan Cơ quan c a Ngân hàng bao g m: a) Đ i h i đ ng c đông; b) H i đ ng qu n tr ; c) Ban ki m soát; d) T ng Giám đ c. M c 7: C ĐÔNG VÀ Đ I H I Đ NG C ĐÔNG Đi u 24. S đăng ký c đông 1- Ngân hàng ph i l p và lưu gi S đăng ký c đông t khi đư c c p gi y phép thành l p và ho t đ ng. S đăng ký c đông có th là văn b n, t p d li u đi n t ho c c hai. S đăng ký c đông ph i có các n i dung ch y u sau: a) Tên, tr s c a Ngân hàng; b) T ng s c ph n đư c quy n chào bán, lo i c ph n đư c quy n chào bán và s ph n đư c quy n chào bán c a t ng lo i; c) Di n bi n t ng s c ph n đã bán c a t ng lo i và giá tr v n c ph n đã góp; và d) Tên c đông, đ a ch , s lư ng c ph n t ng lo i c a m i c đông, t ng s c ph n c a m i c đông, ngày đăng ký c ph n. 2- S đăng ký c đông ph i đư c lưu gi t i tr s chính c a Ngân hàng. Đ nh kỳ 6 tháng m t l n Ngân hàng ph i có báo cáo b ng văn b n cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c nơi Ngân hàng đ t tr s chính bi t n u có s thay đ i m t trong nh ng n i dung nêu t i kho n 1 Đi u này. Đi u 25. Quy n h n c a c đông 1- C đông là nh ng ngư i ch s h u c a Ngân hàng và có các quy n và nghĩa v tương ng theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Ngư i n m gi c ph n ph thông có các quy n sau: a) Tham d và bi u quy t t t c các v n đ thu c th m quy n c a Đ i h i đ ng c đông; ng c , đ c thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên ban ki m soát (n u đ s c ph n t i thi u ph i có theo quy đ nh t i Đi u l Ngân hàng). M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t; b) Đư c nh n c t c v i m c theo quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông; c) Đư c ưu tiên mua c ph n m i khi Ngân hàng tăng v n đi u l theo t l s c ph n hi n có c a m i c đông. Vi c chào bán c ph n m i đư c th c hi n b ng thông báo chào bán có nêu s c ph n chào bán và th i gian ch p nh n mua (không dư i 15 ngày). Trư ng h p c đông không ch p nh n mua c ph n m i, H i đ ng qu n tr đư c quy n chào bán s c ph n m i đó cho nh ng ngư i thích h p khác theo nh ng đi u ki n và cách th c phù h p nhưng không đư c thu n l i hơn nh ng đi u ki n trư c đó đã chào cho c đông. d) Đư c chuy n như ng c ph n theo quy đ nh trong Đi u l c a Ngân hàng, phù h p v i các quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c; đ) Đư c nh n thông tin v tình hình ho t đ ng c a Ngân hàng theo quy đ nh t i Đi u l Ngân hàng; e) Đư c u quy n t ng l n b ng văn b n cho Ngư i khác tr c ti p tham d đ i h i đ ng c đông theo đi u l c a Ngân hàng; ngư i đư c u quy n không đư c u quy n l i và không đư c ng c v i tư cách c a chính mình; g) Khi Ngân hàng gi i th ho c phá s n, đư c nh n m t ph n các tài s n còn l i tương ng v i s c ph n góp vào Ngân hàng theo quy đ nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n; h) Các quy n khác theo quy đ nh c a pháp lu t và Đi u l Ngân hàng. [Đi n các quy n đ i v i c ph n ưu đãi có quy n bi u quy t] 3- C đông l n ho c nhóm c đông s h u trên 10% s c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng ho c t l khác nh hơn theo quy đ nh c a Đi u l Ngân hàng có thêm các quy n sau: a) Đ c ngư i vào H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát; b) Yêu c u tri u t p Đ i h i đ ng c đông; c) Xem và nh n b n sao ho c trích l c danh sách c đông có quy n tham d h p Đ i h i đ ng c đông; và d) Các quy n khác theo Đi u l này c a Ngân hàng nhưng ph i phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t; 4- C đông sáng l p có các quy n sau:
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Trong 3 năm đ u k t ngày Ngân hàng đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, các c đông sáng l p ph i cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông đư c quy n chào bán; c ph n ph thông c a c đông sáng l p có th chuy n như ng cho ngư i khác không ph i lao đ ng c đông n u đư c s ch p thu n c a Đ i h i đ ng c đông. C đông sáng l p d đ nh chuy n như ng c ph n không đư c bi u quy t v vi c chuy n như ng các c ph n đó; b) Sau th i h n 3 năm, các h n ch quy đ nh t i đi m a, kho n này đ i v i c ph n ph thông c a c đông sáng l p đ u bãi b . Đi u 26. Nghĩa v c a c đông C đông có các nghĩa v sau: 1- Mua đ c ph n đã cam k t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a ngu n v n mua c ph n; 2- Ch p hành Đi u l và quy ch qu n lý n i b c a Ngân hàng ; 3- Ch p hành các quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông và H i đ ng qu n tr ; 4- Ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a Ngân hàng trong ph m vi s v n đã góp; 5- Không đư c rút v n c ph n dư i b t c hình th c nào; 6- Th c hi n các nghĩa v khác theo quy đ nh c a đi u l Ngân hàng nhưng ph i phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t ; Đi u 27. Đ i h i đ ng c đông thư ng niên 1- Đ i h i đ ng c đông là cơ quan có th m quy n cao nhát c a Ngân hàng và t t c các c đông có tên trong danh sách đăng ký c đông đ u có quy n tham d ., Đ i h i đ ng c đông thư ng niên đư c t ch c m i năm m t l n và th i gian cách nhau không quá 15 tháng gi a hai kỳ Đ i h i đ ng c đông thư ng niên. 2- Đ i h i đ ng c đông thư ng niên đư c H i đ ng qu n tr tri u t p và t ch c t i Vi t Nam; đ a đi m c th do H i đ ng qu n tr quy t đ nh căn c vào tình hình th c t . Đ i h i đ ng c đông thư ng niên quy t đ nh nh ng v n đ thu c nhi m v và quy n h n đư c lu t pháp và Đi u l này quy đ nh. Các ki m toán viên đ c l p s tham d Đ i h i đ ng c đông thư ng niên đ tư v n vi c thông qua các báo cáo tài chính hàng năm. Đi u 28. Đ i h i đ ng c đông b t thư ng 1- H i đ ng qu n tr ph i tri u t p Đ i h i đ ng c đông b t thư ng trong các trư ng h p sau: a) H i đ ng qu n tr xét th y c n thi t vì l i ích c a Ngân hàng. Đ i h i đ ng c đông s đư c coi là c n thi t ph i tri u t p n u ki m toán viên đ c l p th y r ng cu c h p
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. là c n thi t đ th o lu n báo cáo ki m toán ho c tình tr ng tài chính c a Ngân hàng và thông báo cho H i đ ng qu n tr như v y. b) Tình hình tài chính c a Ngân hàng cho th y Ngân hàng b lâm vào tình tr ng ki m soát đ c bi t theo quy đ nh c a Lu t các t ch c tín d ng và quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. c) Khi s thành viên c a H i đ ng qu n tr ho c s thành viên c a ban ki m soát nh hơn hai ph n ba t ng s thành viên quy đ nh c a Đi u l Ngân hàng ho c không có đ s thành viên t i thi u theo quy đ nh c a Đi u l Ngân hàng ; d) C đông l n hơn ho c nhóm c đông s h u trên 10% s c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng ho c t l khác nh hơn theo quy đ nh c a đi u l Ngân hàng yêu c u tri u t p đ i h i b ng m t văn b n ki n ngh nêu rõ lý do và m c đích cu c h p (văn b n ki n ngh c n có ch ký c a các c đông có liên quan); đ) Ban ki m soát yêu c u tri u t p cu c h p n u ban ki m soát có lý do tin tư ng r ng H i đ ng qu n tr vi ph m nghiêm tr ng các nghĩa v c a ngư i qu n lý theo quy đ nh t i Đi u 86 c a Lu t doanh nghi p ho c H i đ ng qu n tr ra quy t đ nh vư t quá th m quy n đư c giao; e) Theo yêu c u c a Giám đ c chi nhánh c a Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Ngân hàng đ t tr s chính. 2- H i đ ng qu n tr ph i tri u t p m t cu c h p các c đông trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đư c m t trong các yêu c u ho c ngày x y ra các m t trong các s ki n nêu t i kho n 1 Đi u này. 3- Trư ng h p H i đ ng qu n tr không tri u t p cu c h p Đ i h i đ ng c đông, Ban ki m soát s tri u t p Đ i h i đ ng c đông theo quy đ nh c a pháp lu t. 4- Trư ng h p Ban ki m soát không tri u t p cu c h p Đ i h i đ ng c đông, c đông l n ho c nhóm c đông có yêu c u quy đ nh t i đi m d, kho n 1 c a đi u này có quy n thay th H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát s tri u t p Đ i h i đ ng c đông theo quy đ nh c a pháp lu t. 5- T t c các chi phí c n thi t đ tri u t p và ti n hành m t cu c h p các c đông s do Ngân hàng thanh toán, vì m c đích rõ ràng, các chi phí đó s không bao g m chi phí mà c đông ph i ch u đ tham d Đ i h i đ ng c đông, như chi phí ăn và đi l i và các chi phí liên quan khác. Đi u 29. Quy n h n và nhi m v c a Đ i h i đ ng c đông 1- Đ i h i đ ng c đông có nhi m v và quy n h n: a) S a đ i, b sung đi u l này; b) Th o lu n và thông qua báo cáo c a H i đ ng qu n tr v tình hình ho t đ ng và k t qu kinh doanh, báo cáo ki m toán, quy t toán tài chính, phương án phân ph i l i
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhu n, chia l i t c c ph n và trích l p, s d ng các qu theo đ ngh c a H i đ ng qu n tr ; Phương hư ng, nhi m v và ngân sách tài chính cho năm tài chính m i; c) Th o lu n và thông qua báo cáo ho t đ ng c a Ban ki m soát; d) Thành l p Công ty tr c thu c; đ) Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, mua l i, gi i th Ngân hàng và Công ty tr c thu c c a Ngân hàng. e) Quy t đ nh cơ c u t ch c, b máy qu n lý và đi u hành c a Ngân hàng; Quy ch nhân viên, biên ch , qu lương, thù lao cho thành viên H i đ ng qu n tr và Ban ki m sát; f) Quy t đ nh đ án ho t đ ng đ i ngo i; g) Quy t đ nh phương án xây d ng cơ s v t ch t và trang b k thu t; h) Thông qua phương án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và t ch c tín d ng khác; i) Thông qua vi c chuy n như ng c ph n ph thông c a c đông sáng l p trong 3 năm đ u; k) Thông qua vi c mua c phi u b ng giá tr quy n s d ng đ t và các tài s n khác không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n đ i, vàng; l) Quy t đ nh các h p đ ng kinh t , dân s (không thu c ph m vi, đ i tư ng đi u ch nh c m ho c h n ch t i các đi u 77, 78, 79, 80 c a Lu t các t ch c tín d ng và văn b n hư ng d n dư i lu t) có giá tr l n hơn 20% (hai mươi ph n trăm) v n t có c a Ngân hàng (theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c) v i thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám đ c (Giám đ c), c đông l n và v i ngư i có liên quan c a h ; m) Quy t đ nh nh ng thay đ i quy đ nh t i kho n 1, Đi u 31 Lu t các t ch c tín d ng, tr nh ng thay đ i v đ a đi m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n, v chuy n nh ng c ph n có ghi tên quá t l quy đ nh cu Ngân hàng Nhà nư c và v T ng Giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng. n) Quy t đ nh gi i pháp kh c ph c các bi n đ ng l n v tài chính c a Ngân hàng; o) B u, bãi nhi m, mi n nhi m thành viên H i đ ng qu n tr , và Ban ki m soát n u h t nhi m kỳ ho c b u b sung thay th ; p) Xem xét sai ph m và quy t đ nh hình th c x lý các thành viên H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát gây thi t h i cho c đông và Ngân hàng; và q) Các quy n và nhi m v khác do Đ i h i đ ng c đông quy t đ nh và ghi vào đi u l này.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- C đông không đư c tham gia b phi u đ thông qua quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông v : a) B t kỳ h p đ ng nào liên quan đ n Đi ue 42 mà c đông đó ho c m t ngư i có liên quan c a c đông đó là m t bên c a h p đ ng; ho c b) B t kỳ vi c mua c phi u nào t c đông đó ho c b t kỳ ngư i có liên quan c a c đông đó; ho c c) Vi c chuy n như ng c ph n trong ba năm đ u (c a c đông sáng l p) như đư c quy đ nh t i Đi u 22 c a Đi u l này. 3- Đ i h i đ ng c đông ph i th o lu n và bi u quy t thông qua các quy t đ nh v các v n đ đã đư c đưa vào chương trình h p. Đi u 30. Quy n d h p Đ i h i đ ng c đông 1- Danh sách c đông có quy n d h p Đ i h i đ ng c đông đư c l p d a trên s đăng ký c đông c a Ngân hàng. Danh sách c đông có quy n d h p Đ i h i đ ng c đông đư c l p khi có quy t đ nh tri u t p và ph i l p xong ch m nh t m i ngày trư c ngày khai m c h p Đ i h i đ ng c đông. 2- Danh sách c đông có quy n d h p Đ i h i đ ng c đông ph i có h tên, đ a ch thư ng trú đ i v i cá nhân; tên, tr s đ i v i t ch c; s lư ng c ph n m i lo i c a t ng c đông. 3- M i c đông đ u có quy n đư c cung c p các thông tin liên quan đ n mình đư c ghi trong danh sách c đông có quy n d h p Đ i h i đ ng c đông . 4- Trư ng h p c ph n đư c chuy n như ng trong thơi gian t ngày l p xong danh sách c đông đ n ngày khai m c h p Đ i h i đ ng c đông, thì ngư i nh n chuy n như ng có quy n d h p Đ i h i đ ng c đông thay th ngư i chuy n như ng đ i v i s c ph n đã chuy n như ng. 5- C đông có quy n yêu c u ngư i tri u t p h p Đ i h i đ ng c đông s a đ i nh ng thông tin sai l ch ho c b sung nh ng thông tin c n thi t v mình trong danh sách c đông có quy n d h p Đ i h i đ ng c đông. Đi u 31. U quy n d h p Đ i h i đ ng c đông 1- C đông có th tr c ti p tham d ho c u quy n b ng văn b n cho m t ngư i khác d h p Đ i h i đ ng c đông. Ngư i đư c u quy n d h p Đ i h i đ ng c đông không đư c u quy n ti p cho m t ngư i khác d h p Đ i h i đ ng c đông và không đư c tham gia ng c v i tư cách cá nhân mình. 2- Vi c u quy n cho m t ngư i khác đư c h p Đ i h i đ ng c đông ph i đư c l p b ng văn b n. H i đ ng qu n tr có trách nhi m quy đ nh c th n i dung c n thi t trong văn b n u quy n, nhưng ph i có các y u t sau:
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Trư ng h p c đông là th nhân thì văn b n u quy n ph i ghi rõ: H tên ngư i u quy n, đ a ch thư ng trú, s ch ng minh thư nhân dân, s c ph n và lo i c ph n đang s h u, n i dung và m c đích u quy n; h tên ngư i đư c u quy n, đ a ch thư ng trú và s ch ng minh thư nhân dân c a ngư i đư c u quy n; ngư i u quy n ph i ký tên và ghi rõ h tên c a mình. b) Trư ng h p c đông là pháp nhân thì văn b n u quy n ph i ghi rõ: tên pháp nhân, đ a ch pháp nhân, h tên và s ch ng minh nhân dân c a ngư i u quy n (ngư i đ i di n s v n góp c ph n c a pháp nhân), s c ph n và lo i c ph n đang s h u, n i dung và m c đích u quy n; h tên ngư i đư c u quy n, đ a ch thư ng trú và s ch ng minh thư nhân dân c a ngư i đư c u quy n; Ngư i u quy n ph i ký tên và ghi rõ h tên c a mình và đóng d u c a pháp nhân. Trư ng h p ch ký c a ngư i u quy n chưa có th m quy n đư c đóng d u pháp nhân thì ph i đư c đ i di n có đ th m quy n c a pháp nhân ký tên, đóng d u đ xác nh n đó là ch ký c a ngư i u quy n. Đi u 32. Tri u t p Đ i h i c đông, Chương trình h p và thông báo. 1. Ngư i tri u t p Đ i h i đ ng c đông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau đây: a) L p m t danh sách các c đông đ đi u ki n tham gia và bi u quy t như quy đ nh t i Đi u 30 c a Đi u l này, chương trình h p, và các tài li u phù h p v i Lu t pháp và các quy ch c a Ngân hàng. b) Kh ng đ nh th i gian và đ a đi m đ i h i; c) Thông báo cho t t c các c đông v Đ i h i đ ng c đông và g i gi y m i h p Đ i h i đ ng c đông cho h . 2- Gi y m i h p Đ i h i đ ng c đông ph i bao g m chương trình h p và các thông tin h p lý v các v n đ s đư c th o lu n và bi u quy t t i Đ i h i đ ng c đông. Gi y m i h p và tài li u ph c v Đ i h i đ ng c đông có th đư c g i cho c đông b ng cách chuy n t n tay ho c g i qua bưu đi n t i đ a ch đã đăng ký c a c đông, ho c t i đ a ch do c đông đó cung c p. Trong trư ng h p là nhân viên c a Ngân hàng, thông báo có th đư c g i t i t ng cá nhân trong các phong bì dán kín đ t i nơi làm vi c. Gi y m i h p và tài li u ph i đư c g i ít nh t mư i lăm ngày trư c ngày Đ i h i c đông. N u Ngân hàng có m t trang Web, thông báo v Đ i h i đ ng c đông ph i đư c đăng trên trang Web đó đ ng th i v i vi c g i gi y m i và tài li u cho các c đông. 3- C đông l n có quy n ki n ngh các v n đ c n đưa vào chương trình h p Đ i h i đ ng c đông. Ki n ngh ph i b ng văn b n và đư c g i đ n Ngân hàng ch m ch t ba ngày trư c ngàykhai m c. Ki n ngh ph i ghi rõ tên c đông, s lư ng t ng lo i c ph n c a c đông, v n đ ki n ngh đưa vào chương trình h p. 4- Ngư i tri u t p h p Đ i h i đ ng c đông ch có quy n t ch i ki n ngh quy đ nh t i kho n 3 Đi u này trong các trư ng h p sau đây: a) Ki n ngh đư c g i đ n không đúng th i h n ho c không đ , không đúng n i dung;
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) V n đ ki n ngh không thu c th m quy n quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông . c) Nh ng v n đ không phù h p v i quy đ nh t i đi u l Ngân hàng và không phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t. 5- Ch Đ i h i đ ng c đông m i có quy n thay đ i chương trình h p đính kèm thông báo tri u t p Đ i h i đ ng c đông. Đi u 33 . Các đi u ki n ti n hành Đ i h i đ ng c đông và Biên b n 1- Cu c h p Đ i h i đ ng c đông đư c ti n hành khi có s c đông và nh ng ngư i đư c u quy n d h p đ i di n ít nh t 51% s c ph n có quy n bi u quy t. Trư ng h p, không đ đi u ki n v t l đ i di n s c ph n có quy n bi u quy t c n thi t tham d h p trong vòng [ ] phút k t th i đi m d đ nh h p thì Đ i h i đ ng c đông ph i đư c tri u t p h p l n th hai trong th i h n 30 ngày, k t ngày cu c h p l n th nh t d đ nh khai m c. Cu c h p c a Đ i h i đ ng c đông tri u t p l n th hai đư c ti n hành khi có s c đông và nh ng ngư i đư c u quy n d h p đ i di n ít nh t 30% s c ph n có quy n bi u quy t. Trư ng h p Đ i h i đ ng c đông l n hai không đ đi u ki n v t l đ i di n s c ph n có quy n bi u quy t c n thi t tham d h p trong vòng [ ] phút k t th i đi m d đ nh h p, thì Đ i h i đ ng c đông l n 3 đư c tri u t p h p trong th i h n 20 ngày, k t ngày cu c h p l n th hai d đ nh khai m c. Cu c h p c a Đ i h i đ ng c đông l n th ba đư c ti n hành không ph thu c vào s c đông, t l đ i di n s c ph n có quy n bi u quy t d h p và có quy n quy t đ nh t t c các v n đ mà Đ i h i đ ng c đông l n th nh t có th quy t đ nh m t cách h p l . 2- Ch t ch H i đ ng qu n tr là ngư i ch to h p Đ i h i đ ng c đông, trư ng h p Ch t ch H i đ ng qu n tr v ng m t thì thành viên H i đ ng qu n tr đư c Ch t ch H i đ ng qu n tr u quy n s ch to h p Đ i h i đ ng c đông. N u Ch t ch H i đ ng qu n tr không u quy n cho b t kỳ thành viên H i đ ng qu n tr nào, thì sau khi có đ s c đông và ngư i đư c u quy n đ i di n s c ph n có quy n bi u quy t theo quy đ nh d h p các thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát có m t d h p t i Đ i h i đ ng c đông có trách nhi m t ch c đ Đ i h i đ ng c đông ti n hành bi u quy t nh m b u m t ngư i làm ch to h p Đ i h i đ ng c đông trong s các c đông. Ch to đư c Đ i h i đ ng c đông b u s đ c thư ký đ l p biên b n h p Đ i h i đ ng c đông. 3- Trư ng h p, Đ i h i đ ng c đông đư c tri u t p b i Ban ki m soát ho c c đông l n thì sau khi có đ s c đông và ngư i đư c u quy n đ i di n s c ph n có quy n bi u quy t theo quy đ nh d h p, ngư i tri u t p Đ i h i đ ng c đông có trách nhi m t ch c đ Đ i h i đ ng c đông ti n hành bi u quy t nh m b u m t ngư i làm ch to h p Đ i h i đ ng c đông trong s các c đông. Ch to đư c Đ i h i đ ng c đông b u s đ c thư ký đ l p biên b n h p Đ i h i đ ng c đông. 4- Đ i h i đ ng c đông thông qua các quy t đ nh thu c th m quy n b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p. Quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông đư c thông qua khi: a) Đư c s c đông đ i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c đông d h p ch p thu n;
Đồng bộ tài khoản