Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành qui định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại các cơ sở y tế

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
220
lượt xem
28
download

Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành qui định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại các cơ sở y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành qui định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại các cơ sở y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành qui định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại các cơ sở y tế

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 385/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUI NNH NHI M V K THU T TRONG LĨNH V C CHĂM SÓC S C KHO SINH S N T I CÁC CƠ S Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t Căn c Quy t nh s 136/2000/Q -TTg ngày 28/11/2000 c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t "Chi n lư c qu c gia v chăm sóc s c kho sinh s n giai o n 2001 - 2010". Theo ngh c a ông V trư ng V B o v s c kho Bà m Tr em và K ho ch hoá gia ình - B Y t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Qui nh Nhi m v K thu t trong lĩnh v c Chăm sóc S c kho sinh s n t i các cơ s y t công l p và các cơ s y t ngoài công l p, các cơ s y t có v n u tư c a nư c ngoài và các cơ s y t khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, và thay th Quy t nh s 220 BYT/Q ngày 22 tháng 2 năm 1993 v vi c ban hành quy nh nhi m v k thu t trong công tác B o v s c kh e bà m tr em và K ho ch hóa gia ình t i các tuy n y t a phương. i u 3. Các Ông Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các V trư ng: V T ch c cán b , V K ho ch, V BVSKBMTE/KHHG và các V liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c trung tâm BVSKBMTE/KHHG , th trư ng Y t ngành, ngư i ng u các cơ s y t theo quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT
 2. Nguyên Phương QUI NNH NHI M V K THU T TRONG LĨNH V C CHĂM SÓC S C KHO SINH S N T I CÁC CƠ S Y T . (Ban hành kèm theo Quy t nh s 385 /2001/Q - BYT ngày 13 tháng 02 năm 2001c a B trư ng B Y t ) QUI NNH CHUNG: 1. Các cơ s y t quy nh trong Quy t nh này là t t c các cơ s y t có cung c p d ch v s c kho sinh s n bao g m: y t công l p và y t ngoài công l p. 1.1. Cơ s y t công l p: a. Các cơ s y t tuy n Trung ương tr c thu c B Y t , và cơ s y t tr c thu c t nh, thành ph nhưng ư c B y t giao nhi m v ch o tuy n. b. Các cơ s y t tr c thu c S y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương. c. Cơ s y t thu c Qu n, Huy n, Th xã, Thành ph thu c t nh - Trung tâm y t Qu n, Huy n, Th xã, Thành ph thu c t nh g i chung là Trung tâm y t Huy n. - Tr m y t xã, phư ng, th tr n g i chung là Tr m y t xã - Y t thôn, b n, buôn, p g i chung là y t thôn, b n. - Phòng khám a khoa khu v c - Nhà h sinh d. Y t ngành 1.2. Y t ngoài công l p: - Y t tư nhân - Y t dân l p - Y t bán công - Y t có v n u tư nư c ngoài - Các cơ s y t khác ư c thành l p theo qui nh c a pháp lu t.
 3. 2. Các cơ s y t ghi trong ph n I có trách nhi m th c hi n n i dung b n quy nh này. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là t nh) căn c vào i u ki n th c t v kh năng cán b , cơ s v t ch t, trang thi t b và tham kh o ý ki n c a Vi n, B nh vi n u ngành (Vi n, B nh vi n ư c B giao nhi m v ch o tuy n) quy t nh giao thêm nhi m v k thu t c th khác ngoài quy nh t i i m 1.2 m c III c a B n quy nh này i v i t ng trung tâm y t huy n. QUI NNH C TH : A. CƠ S Y T CÔNG L P I. NHI M V K THU T TRONG LĨNH V C CHĂM SÓC S C KH E SINH S N C A CƠ S Y T TRUNG ƯƠNG 1. Các cơ s y t Trung ương có nhi m v : - Gi i quy t các công vi c chuyên môn ã ghi trong nhi m v c a b nh vi n tuy n t nh, thành ph . - Gi i quy t các trư ng h p khó v k thu t mà tuy n t nh, thành ph không gi i quy t ư c ho c ã x trí nhưng chưa thành công (ung thư ư ng sinh s n, rò tái phát....). - ChNn oán phát hi n s m và tư v n ch m d t thai có nguy cơ thi u năng trí tu và d t t, d d ng. - ng d ng và tri n khai các k thu t, phương pháp m i c a th gi i trong lĩnh v c chăm sóc SKSS. - Ch o và h tr k thu t cho tuy n t nh v s c kh e sinh s n theo ch c năng nhi m v ư c giao. 2. Vi n B o v Bà m và Tr sơ sinh, Vi n B o v s c kh e tr em, khoa S n, khoa Nhi trong các B nh vi n a khoa tr c thu c B Y t ; riêng i v i B nh vi n Ph s n, b nh vi n Nhi thu c t nh, nhưng ư c B Y t giao nhi m v ch o tuy n có trách nhi m th c hi n nhi m v k thu t theo quy nh t i i m 1 nêu trên. II. NHI M V K THU T TRONG LĨNH V C CHĂM SÓC S C KH E SINH S N C A CƠ S Y T TR C THU C S Y T t nh 1. Nhi m v c a B nh vi n Ph S n, b nh vi n Nhi t nh, Khoa Ph s n, khoa Nhi c a b nh vi n a khoa t nh, a khoa khu v c: - Th c hi n toàn b các k thu t chuyên môn v s n ph khoa thông thư ng. Th c hi n ph u thu t, th thu t v s n ph khoa, nhi khoa theo úng Quy t nh s 1904/1998/Q -BYT ngày 10/8/1998 v vi c ban hành Danh m c phân lo i ph u thu t và th thu t.
 4. - Khám và i u tr vô sinh, cơ s có i u ki n và ư c B Y t phê duy t có th th c hi n th tinh trong ng nghi m. - Xét nghi m chNn oán và i u tr các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c k c HIV/AIDS. - Xét nghi m chNn oán các trư ng h p lây nhi m HIV, vi-rút viêm gan B (HBV)... t m sang con. - Phát hi n s m và tư v n ch m d t thai có nguy cơ d t t. - ChNn oán hình nh và các xét nghi m v SKSS. - Ph u thu t n i soi v s n ph khoa. 2. Nhi m v c a Trung tâm BVSKBMTE/KHHG t nh - Th c hi n y ch c năng và nhi m v c a Trung tâm BVSKBMTE/KHHG tuy n t nh thành ph t i Quy t nh s 2792/1999/Q -BYT c a B trư ng B y t ngày 16/9/1999 v vi c ban hành b n " Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm BVSKBMTE/KHHG thu c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i BVSKBMTE/KHHG thu c Trung tâm y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. - Qu n lý, giám sát công tác chăm sóc SKSS các cơ s y t trong ph m vi t nh, thành ph thu c a phương mình. - Thông tin, tư v n, giáo d c, truy n thông v SKSS. - Khám và i u tr ngo i trú, n i trú b nh ph khoa, s n, b nh thông thư ng nhi khoa và tai bi n c a d ch v KHHG . - Th c hi n các k thu t: Chăm sóc s n ph , khám thai, thư ng (nơi có i u ki n ư c phép khó). - Khám và chNn oán ung thư cơ quan sinh s n. - ChNn oán hình nh và các xét nghi m v SKSS. - Th nghi m lâm sàng và áp d ng các bi n pháp tránh thai m i, ch m d t thai nghén b ng phương pháp m i theo s ch o c a B Y t . - Nơi có i u ki n có th khám và i u tr vô sinh. - Xét nghi m chNn oán và i u tr các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n và b nh lây truy n qua ư ng tình d c (k c HIV liên quan n thai s n) - Xét nghi m chNn oán các trư ng h p lây nhi m t m sang con như: HIV, viêm gan B (HBV)...
 5. - Th c hi n các k thu t v KHHG như t vòng, tiêm, c y thu c tránh thai, tri t s n nam n . - Ch m d t thai nghén ch ng dư i 12 tu n b ng phương pháp nong n o ho c hút b ng bơm Karman 2 van. - T ch c qu n lý, theo dõi s c kho tr kho m nh, và tr suy dinh dư ng. - T ch c th c hi n và qu n lý h th ng h u c n, cung c p các phương ti n tránh thai và thu c thi t y u trong lĩnh v c SKSS. - T ch c th c hi n h th ng thông tin qu n lý v SKSS (MIS). - T ch c nghiên c u khoa h c v lĩnh v c SKSS. III. NHI M V K THU T TRONG LĨNH V C CHĂM SÓC S C KH E SINH S N C A CƠ S Y T THU C HUY N 1. Nhi m v c a Trung tâm y t huy n 1.1. Nhi m v qu n lý: - T ch c m ng lư i và tri n khai ho t ng BVSKBMTE/KHHG n t n thôn xã thu c a bàn huy n qu n lý. - Xác nh mô hình b nh t t v SKSS c a huy n - Theo dõi, ch o giám sát ki m tra chuyên môn k thu t tuy n dư i. - ào t o, ào t o l i cho cán b tuy n dư i v lĩnh v c SKSS. - Thông tin - Giáo d c - Truy n thông cho nhân dân v công tác chăm sóc SKSS - Qu n lý các ch s v chăm sóc SKSS và báo cáo lên tuy n trên theo quy nh - T ng h p phân tích ánh giá th c tr ng v SKSS trong huy n. - L p k ho ch ho t ng hàng năm v b o v chăm sóc SKSS và KHHG . 1.2. Nhi m v chuyên môn: a. S n khoa - Qu n lý các trư ng h p thai nghén có nguy cơ cao. - i u tr ti n s n gi t và s n gi t. - thư ng và các ngôi b t thư ng như ngôi m t, ngôi ngư c. - X trí ngôi ngang, ngôi trán, ngôi m t c m sau.
 6. - X trí các trư ng h p chuy n d b t thư ng c a tuy n dư i chuy n lên. - Th c hi n các th thu t như Forceps, giác hút và ch huy. - Khám, phát hi n và i u tr vô sinh do viêm nhi m. - i u tr choáng trong s n khoa do m t máu ho c nhi m trùng. - Th c hi n truy n máu úng quy nh. - Khâu ph c h i rách c t cung, âm o t nh n ph c t p. - Phát hi n s m và x trí t i ch kh i máu t âm o, âm h . - M l y thai, m c p c u v t cung. - C t t cung bán ph n trong c p c u sau , trong trư ng h p c p c u c bi t e do tính m ng ngư i b nh thì ư c c t t cung toàn ph n. - M ch a ngoài t cung. - i u tr viêm n i m c t cung sau n o, sau , k c n o sót rau sau , sau sNy thai có bi n ch ng. - Xét nghi m phát hi n HIV, HBV cho s n ph n theo quy nh c a B Y t . - i u tr tr sơ sinh nhi m HIV t m . - ChNn oán hình nh và các xét nghi m khác v SKSS. - Ch m d t thai nghén ch ng dư i 12 tu n b ng phương pháp nong n o ho c hút b ng bơm Karman 2 van. - Tư v n ch m d t thai nghén nh ng trư ng h p phát hi n thai nhi có nghi ng b khuy t t t. b. Ph khoa và các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n - Khám, xét nghi m và i u tr các b nh viêm nhi m ư ng sinh s n và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c k c HIV. - Xét nghi m t bào âm o, soi c t cung phát hi n s m ung thư (k c tuy n dư i chuy n lên). - Khám vú và hư ng d n t khám vú - C t t cung do u xơ (bán ph n ho c toàn ph n) - M u nang bu ng tr ng xo n
 7. - C t u nang bu ng tr ng, làm xét nghi m gi i ph u b nh lý c. K ho ch hoá gia ình - Th c hi n d ch v KHHG : tri t s n nam, tri t s n n ; t, tháo vòng; c y, tiêm thu c tránh thai. ư c th c hi n các bi n pháp tránh thai m i khi có s ng ý và hư ng d n c a S Y t . - Tư v n và cung c p các d ch v tránh thai sau sinh, sau n o hút thai. - Theo dõi sau th c hi n các bi n pháp tránh thai - Phát hi n và x trí các tai bi n và tác d ng ph c a các bi n pháp tránh thai. - T ch c i lưu ng giúp tuy n xã v d ch v KHHG theo chuNn m c quy nh. - T ch c h u c n, cung c p phương ti n tránh thai. d. Chăm sóc s c kh e tr em - Chăm sóc tr non, tr thi u cân t 1800g tr lên và các b nh lý thông thư ng tr sơ sinh. - C p c u, i u tr các b nh thư ng g p tr em như ng c th c ăn, a ch y m t nư c, viêm ph qu n.... - i u tr các b nh mãn tính thư ng g p như suy dinh dư ng nh và trung bình, còi xương, thi u máu.... - Qu n lý và khám nh kỳ cho các tr kho m nh, phát hi n s m các b nh thông thư ng. - X trí l ng ghép tr m (IMCI) e. Tư v n và giáo d c v SKSS - L i ích c a vi c th c hi n KHHG và Làm m an toàn. - L i ích, tác d ng, tác d ng ph , nơi cung c p các bi n pháp tránh thai - Phòng tránh thai ngoài ý mu n và tư v n v n o hút thai an toàn. - L i ích c a vi c i khám thai, nh c nh i khám thai, hư ng d n v sinh và dinh dư ng khi có thai và cho con bú sau sinh. - Hư ng d n v sinh kinh nguy t, d phòng nhi m khuNn ư ng sinh d c và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. - Cách d phòng và phát hi n s m nh ng b nh lý c a cơ quan sinh d c n , c bi t là ung thư c t cung và ung thư vú (hư ng d n t khám vú ph n cao tu i)
 8. - Giáo d c v SKSS cho v thành niên - Có nơi tư v n và có cán b ư c ào t o 2. Nhi m v c a Tr m y t xã 2.1. Nhi m v qu n lý : a. S sinh, s ch t (chung), s ch t các bà m , tr em dư i 1 tu i, dư i 5 tu i trong xã và nguyên nhân. b. S lư ng các i tư ng như ã quy nh cho y t thôn b n, và thêm: S sơ sinh s ng, s sơ sinh dư i 2500g, s v thành niên S thai ph ư c khám thai t 1 n 3 l n tr lên, s thai ph ư c tiêm phòng u n ván, s mũi tiêm, s sinh ư c cán b ư c ào t o , s sinh t i cơ s y t , s n o hút thai nói chung và s n o hút thai tu i v thành niên - S c p v ch ng áp d ng KHHG theo t ng bi n pháp tránh thai, s c p v ch ng vô sinh, hi m, mu n. - S b b nh lây truy n qua ư ng tình d c, nhi m khuNn ư ng sinh s n c. Th ng kê và nh kỳ báo cáo theo m u quy nh c a B Y t lên Trung tâm y t huy n. d. Ph i h p ho t ng v i các chương trình d án khác. e. Giáo d c và tư v n v s c kho sinh s n. g. Qu n lý, giám sát ho t ng c a y t thôn b n. h. Qu n lý s ngư i nhi m HIV/AIDS trong a bàn. 2.2. Nhi m v chuyên môn: a. S n khoa: - Th c hi n chuNn m c vô khuNn - Khám thai ít nh t 3 l n/thai ph , cung c p viên s t và axit folic - L p phi u theo dõi s c kho bà m t i nhà và phát hi n thai có nguy cơ chuy n lên tuy n trên. - Tiêm phòng u n ván theo quy nh cho m i bà m khi mang thai. - thư ng, th c hi n 3 s ch và bi u chuy n d
 9. - C t khâu t ng sinh môn khi có ch nh, khâu rách t ng sinh môn 2. - X trí c p c u 5 tai bi n s n khoa theo phác quy nh c a B Y t . - Hư ng d n bà m cho con bú sau và cho con bú úng cách, cho tr ăn b sung sau 4 - 6 tháng. - Thăm khám s n ph và tr sơ sinh 2 l n trong vòng 42 ngày sau - Chăm sóc r n sơ sinh và phát hi n s m d u hi u nhi m trùng r n. - Hút thai dư i 6 tu n (ch m kinh t 7-14 ngày và th thai dương tính) b ng bơm Karman 1 van. b. Ph khoa - Khám, chNn oán và i u tr các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n thông thư ng như: viêm nhi m âm h , âm o, c t cung, viêm ti u khung, k c các b nh lây truy n qua ư ng tình d c theo ch nh c a tuy n trên - chú ý i u tr c b n tình. - Phát hi n u vú, u xơ t cung, ung thư c t cung và xét nghi m soi tươi n u có i u ki n. - Làm phi n âm o khi có i u ki n. c. K ho ch hoá gia ình - Cung c p y thông tin v bi n pháp tránh thai hi n có. - Cung c p bao cao su, bi n pháp tránh thai khNn c p và tiêm thu c tránh thai. - Khám và s d ng b ng ki m cho u ng thu c tránh thai t l n 1 - t, tháo d ng c t cung - Phát hi n và x trí ban u các tai bi n và tác d ng ph c a các bi n pháp tránh thai. d. Chăm sóc s c kh e tr em - Chăm sóc sơ sinh tháng. Chuy n tuy n i v i nh ng trư ng h p sơ sinh d t t, sơ sinh b nh lý. Tr th p cân sau khi chăm sóc thì chuy n tuy n trên. - H i s c sơ sinh: i u tr sơ sinh ng t (hô h p nhân t o, th i ng t) và chuy n lên tuy n trên n u ti n tri n không t t. - Chăm sóc r n sơ sinh - Hư ng d n cho bà m cách d phòng các b nh: suy dinh dư ng, tiêu ch y, viêm hô h p c p, còi xương, thi u Vitamin A, s t rét.
 10. - Th c hi n chương trình tiêm ch ng m r ng: tiêm và cho u ng , úng k thu t các văc xin phòng b nh cho tr em - X trí ban u các b nh tiêu ch y, nhi m khuNn hô h p c p, ng c, s t và chuy n lên tuy n trên n u ti n tri n không t t. - i u tr các b nh thông thư ng n u không gi m ph i chuy n lên tuy n trên. - i v i xã có bác sĩ: th c hi n X trí l ng ghép tr m (IMCI) e. S c kho sinh s n v thành niên: Tuyên truy n giáo d c tư v n cho v thành niên v quan h tình d c an toàn, lành m nh. Cung c p các d ch v c n thi t như thu c tránh thai, thu c tránh thai khNn c p, bao cao su phòng tránh thai ngoài ý mu n và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. g. S c kho sinh s n ngư i cao tu i: Thăm khám, phát hi n các bi u hi n s m các b nh v s c kho sinh s n ngư i cao tu i như ung thư vú, ung thư c t cung... 2.3. Nhi m v tư v n và giáo d c v SKSS - L i ích c a vi c th c hi n KHHG và làm m an toàn. - L i ích, tác d ng, tác d ng ph , nơi cung c p các bi n pháp tránh thai - Phòng tránh thai ngoài ý mu n và tư v n v n o hút thai an toàn. - L i ích c a vi c i khám thai, nh c nh i khám thai, hư ng d n v sinh và dinh dư ng khi có thai và cho con bú sau sinh. - Hư ng d n v sinh kinh nguy t, d phòng nhi m khuNn ư ng sinh d c và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. - Cách d phòng và phát hi n s m nh ng b nh lý c a cơ quan sinh d c n , c bi t là ung thư c t cung và ung thư vú (hư ng d n t khám vú ph n cao tu i) - Giáo d c v SKSS cho v thành niên - Có nơi tư v n và có cán b ư c ào t o 3. Nhi m v c a Y t thôn, b n 3.1. Nhi m v qu n lý : a. Qu n lý các i tư ng sau:
 11. - S ph n 15 - 49, s ph n 15 - 49 có ch ng, s ang áp d ng các bi n pháp tránh thai - S thai ph , s thai ph có nguy cơ, s sinh, s tai bi n s n khoa, s ch t m - S tr em dư i 1 tu i, dư i 5 tu i, s ch t tr em dư i 1 tu i, s tr em suy dinh dư ng dư i 5 tu i, s tr em ư c tiêm ch ng y theo quy nh b. Phát hi n thai nghén s m, l p phi u theo dõi thai s n, v n ng các bà m khám thai 3 l n, và t i tr m y t xã, phư ng ho c nơi có cơ s y t . c. Tuyên truy n v n ng v sinh ph n , v sinh thai nghén, dinh dư ng h p lý và lo i tr các t p t c có h i cho s c kho bà m và tr em. d. V n ng, theo dõi nuôi con b ng s a m , hư ng d n cách cho tr bú và ăn b sung h p lý e. L p danh sách tr em thu c di n tiêm ch ng theo quy nh, tuyên truy n giáo d c, v n ng các bà m ưa tr i tiêm ch ng phòng b nh, theo dõi phát hi n nh ng bi n ch ng sau tiêm ch ng. g. V n ng k ho ch hoá gia ình. h. K t h p v i tr m y t xã qu n lý s c kho tr em theo các chương trình i. Qu n lý và s d ng túi thu c thôn b n k. Huy ng và chuNn b các phương ti n v n chuy n b nh nhân n cơ s y t g n nh t. l. Báo cáo s li u hàng tháng theo quy nh c a tr m y t xã 3.2. Nhi m v chuyên môn: a. Phát hi n x trí ban u các trư ng h p c p c u s n, nhi thông thư ng, các tác d ng ph c a phương pháp tránh thai và chuy n lên tuy n trên. b. nh kỳ thăm s n ph và tr sơ sinh sau . c. H tr thư ng và rơi trong trư ng h p không k p n tr m y t , hư ng d n và s d ng gói s ch. d. Ph i h p ho t ng v i các chương trình khi có yêu c u e. Phân ph i bao cao su, phân ph i thu c u ng tránh thai d a vào b ng ki m t l n th hai. g. Phát hi n, x trí tiêu ch y c p, viêm ư ng hô h p c p và chuy n tuy n k p th i
 12. h. S d ng các bài thu c nam thông thư ng ch a b nh t i nhà cho các tr b ho, c m, a ch y thông thư ng (không dùng thu c kháng sinh). i. Cân o, ghi bi u tăng trư ng tr em theo quy nh và hư ng d n bà m s d ng bi u . Phát hi n s m các trư ng h p suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i cho tr m y t xã. 4. Nhi m v c a Nhà h sinh 4.1. ư c làm các k thu t chuyên môn như quy nh t i tr m y t xã. 4.2. Nh ng nơi có bác s chuyên khoa s n, có trang b thu c men th c hi n m t s k thu t khác như: - N o hút thai dư i 12 tu n - N o sót rau sau , sau sNy. - X trí khó: giác hút, forceps. - Khâu rách t ng sinh môn 2, 3. - Xét nghi m chNn oán các trư ng h p lây nhi m t m sang con như HIV, HBV... - Khám phát hi n vô sinh và i u tr do viêm nhi m. - Xét nghi m t bào âm o, chNn oán ung thư sinh s n. - Tư v n và cung c p các d ch v tránh thai sau sinh, sau n o hút thai. - Siêu âm chNn oán v s n. 5. Nhi m v c a Phòng khám a khoa khu v c V chuyên môn ư c làm các k thu t chuyên môn như quy nh t i tuy n xã. N u có bác sĩ chuyên khoa thì ư c phép i u tr : - i u tr d a sNy thai l n u. - N o hút thai dư i 12 tu n theo qui nh - N o sót rau sau sinh chưa có d u hi u nhi m trùng IV. CƠ S Y T NGÀNH Các cơ s y t thu c các B , Ngành căn c vào phân h ng B nh vi n, căn c Quy t nh s 1904/1998/Q -BYT ngày 10/8/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c phân lo i th thu t, ph u thu t, căn c vào kh năng chuyên môn k thu t c a cơ s y t và ý ki n tư v n v chuyên môn c a c p trên mà th trư ng y t Ngành quy nh c th các k thu t chuyên môn ư c phép th c hi n.
 13. B. CÁC CƠ S Y T NGOÀI CÔNG L P Các cơ s cung c p d ch v SKSS ngoài công l p th c hi n chuyên môn k thu t v SKSS theo quy nh c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân ngày 30/9/1993 và các văn b n hư ng d n th c hi n. 1. Nhi m v chuyên môn k thu t c a các cơ s y t ngoài công l p có cung c p d ch v SKSS, s do cơ quan có thNm quy n c p phép, xem xét quy t nh trên cơ s tuân th theo quy nh c a Pháp lu t v hành ngh y dư c tư nhân và các văn b n hi n hành có liên quan. 2. Các cơ s y t ngoài công l p th c hi n các d ch v CSSKSS có trách nhi m: 2.1. Ph i nghiêm ch nh th c hi n các chuNn m c, hư ng d n và phác do B Y t quy nh. 2.2. Ph i b o m các qui ph m tiêu chuNn m t phòng khám có ch t lư ng, b o m vô trùng. 2.3. Ph i t ch c công tác thông tin-giáo d c-truy n thông, tư v n cho khách hàng, k t h p gi a cung c p d ch v và tư v n SKSS. Có s sách qu n lý và báo cáo chuyên môn cho cơ quan qu n lý. 2.4. Ch u s i u ng h tr cho y t công trong các trư ng h p c p bách, c n huy ng chăm sóc SKSS.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản