Quyết định số 385-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 385-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 385-TTg về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 1997-2000) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 385-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 385-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1997 QUYẾT ĐNNH VỀ ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM HÀNG NĂM (GIAI ĐOẠN 1997-2000) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để triển khai thực hiện các chính sách và giải pháp về lao động - việc làm giai đoạn 1997-2000 và cung cấp căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển nguồn nhân lực và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Tiến hành điều tra mẫu hàng năm (giai đoạn 1997-2000) về lao động - việc làm ở thành thị và nông thôn trên phạm vi cả nước. Nội dung điều tra gồm: - Các đặc trưng cơ bản về nhân khNu, trình độ văn hoá, trìnhđộ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động. - Thực trạng việc làm, cơ cấu việc làm của lực lượng laođộng. - Thực trạng thất nghiệp, cơ cấu của lao động thất nghiệp. - Thực trạng thiếu việc làm, cơ cấu của lao động thiếu việclàm. - Tác động của các chính sách và giải pháp về lao động -việc làm. - N hững vấn đề cần quan tâm về chính sách và giải pháp nhằmgiảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn. Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì phối hợp với Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng phương án, tổ chức thực hiện cuộc điều tra và công bố kết quả vào quý 4 hàng năm.
  2. Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí cho cuộc điều tra được trích từ quỹ của Chương trình quốc gia về việc làm. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản