Quyết định số 386/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định số 386/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 386/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 386/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 386/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V L P, TH M NNH, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Theo ngh c a S Xây d ng t i công văn s 1730/SXD-QHKT ngày 25 tháng 11 năm 2008 và ý ki n c a S Tư pháp t i Báo cáo th m nh s 878/BC-STP ngày 06 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Quy nh v vi c l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n; Quy nh g m 4 chương, 15 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành. Quy t nh này thay th Quy t nh s 157/2006/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh v thNm quy n t ch c l p, thNm nh, phê duy t, qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; th trư ng các S , ban, ngành thu c t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH H u Ngh QUY NNH V VI C L P, TH M NNH, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 386/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này i u ch nh các ho t ng liên quan n công tác l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n. 2. Các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c liên quan n công tác l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n ph i th c hi n theo quy nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 2. Quy nh chung 1. Khi l p quy ho ch xây d ng c n y các căn c ư c quy nh t i i u 7, i u 15, i u 23 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP và tuân th theo trình t t quy ho ch xây d ng vùng (vùng t nh, vùng huy n, vùng liên huy n, vùng c nh quan, vùng b o t n di s n, vùng du l ch, ...), quy ho ch chung xây d ng (quy ho ch chung xây d ng ô th t lo i c bi t n lo i 5, quy ho ch chung khu ô th m i, khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương, quy ho ch chung khu trung tâm hành chính huy n l , ...), quy ho ch chi ti t xây d ng (quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500, quy ho ch chi ti t ch nh trang, quy ho ch chi ti t xây d ng các công trìmh t p trung, quy ho ch chi ti t các khu ch c năng trong và ngoài ô th , ...), quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn (quy ho ch trung tâm hành chính xã, quy ho ch m ng lư i i m dân cư nông thôn trong ranh gi i hành chính xã, quy ho ch xây d ng t ng i m dân cư nông thôn, quy ho ch di d i dân t i khu v c nông thôn). Trong trư ng h p chưa có các căn c theo quy nh thì ph i d a trên nh hư ng l n c a các ngành, các chương trình, k
 3. ho ch phát tri n c a a phương và các y u t kinh t - xã h i có nh hư ng n khu v c l p quy ho ch xây d ng làm căn c l p quy ho ch xây d ng. 2. Nhi m v quy ho ch có th ư c i u ch nh trong quá trình l p án quy ho ch xây d ng. Khi ti n hành l p án quy ho ch chi ti t xây d ng, có nh ng n i dung khác v i nhi m v quy ho ch ã ư c phê duy t mà không thay i ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch thì không ph i ti n hành l p l i nhi m v quy ho ch. Ngư i có thNm quy n ch phê duy t l i nhi m v quy ho ch mb os th ng nh t v i án quy ho ch chi ti t xây d ng. 3. i v i quy ho ch xây d ng các khu v c có ý nghĩa quan tr ng v kinh t - chính tr - xã h i - an ninh - qu c phòng ã ư c xác nh t i nhi m v quy ho ch xây d ng thì cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng ph i xin ý ki n c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p trư c khi phê duy t các quy ho ch xây d ng ó. 4. i v i các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, giáo d c ào t o, y t , c m công nghi p, ...) có quy mô trên 500 ha ph i ti n hành l p quy ho ch chung xây d ng trư c khi l p quy ho ch chi ti t xây d ng. Trong trư ng h p quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch ngành ã có nh hư ng các khu ch c năng khác ngoài ô th nêu trên thì không ph i l p quy ho ch chung xây d ng cho các khu ch c năng ó, ch l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 trình c p có thNm quy n phê duy t. 5. i v i d án u tư xây d ng có a i m xây d ng ngoài ô th do m t ch u tư t ch c th c hi n u tư ng b h th ng h t ng k thu t và công trình ki n trúc thì có th ti n hành l p quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 nhưng ph i m b o s k t n i h p lý h t ng k thu t ngoài hàng rào. 6. i v i d án u tư xây d ng do m t ch u tư t ch c th c hi n có quy mô nh hơn 5 ha (nh hơn 2 ha i v i d án u tư xây d ng nhà chung cư) thì có th l p d án u tư xây d ng mà không ph i l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500. B n v t ng m t b ng, phương án ki n trúc công trình, gi i pháp v h t ng k thu t trong n i dung thi t k cơ s ph i phù h p v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000; m b o s u n i h t ng k thu t và phù h p v không gian ki n trúc v i khu v c xung quanh. i v i d án có quy mô t 5ha tr lên (t 2 ha tr lên i v i d án u tư xây d ng nhà chung cư) thì tùy t ng v trí, ph m vi ranh gi i, tùy khu ch c năng mà xác nh ph i ti n hành l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a d án, ng th i ph i d a trên cơ s quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã ư c duy t. Trư ng h p khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã ư c duy t thì ch u tư ph i liên h S Xây d ng ư c tho thu n các v n liên quan n ph m vi ranh gi i, nhi m v , n i dung, ch tiêu ki n trúc - quy ho ch trình y ban nhân dân t nh ch p thu n làm cơ s cho vi c l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 theo quy nh. T t c các án quy ho ch chi ti t xây d ng
 4. t l 1/500 chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã ư c duy t ph i trình S Xây d ng thNm nh và trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 7. i v i án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a các khu v c xây d ng công trình phúc l i công c ng và công trình u m i h t ng k thu t, sau 3 năm k t ngày công b quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t chưa tri n khai th c hi n mà v n phù h p v i nh hư ng phát tri n và l i ích xã h i thì ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch quy t nh i u ch nh th i gian th c hi n quy ho ch trên cơ s các gi i pháp kh c ph c và k ho ch c th ; ng th i có trách nhi m thông báo và gi i thích cho các t ch c, cá nhân trong khu v c quy ho ch bi t và th c hi n. 8. Quy ho ch xây d ng (cho các giai o n 5, 10 năm ho c dài hơn) mang tính d báo, vì v y trong quá trình tri n khai th c hi n khi xu t hi n các y u t tác ng làm thay i các d báo c a quy ho ch xây d ng thì y ban nhân dân các c p c n t ch c i u ch nh quy ho ch xây d ng. 9. án quy ho ch xây d ng ph i m b o phù h p v i các tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng ư c áp d ng và nhi m v quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. 10. Cơ quan có thNm quy n phê duy t các c p có trách nhi m phê duy t quy ho ch xây d ng b ng văn b n v i các n i dung ư c hư ng d n t i ph n V c a Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. H sơ án g m thuy t minh t ng h p và b n v kèm theo quy t nh phê duy t quy ho ch xây d ng ư c óng d u c a cơ quan thNm nh án quy ho ch xây d ng. Cơ quan tư v n l p án quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m v nh ng n i dung nghiên c u và tính toán kinh t - k thu t th hi n trong thuy t minh và h sơ b n v c a án quy ho ch xây d ng ư c duy t. 11. Vi c l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch các khu công nghi p t p trung và khu ch xu t ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n v ch trương ư c th c hi n theo các văn b n pháp lu t hi n hành. 12. Quy cách th hi n h sơ, n i dung thuy t minh, các sơ , b n , b n v c a nhi m v quy ho ch và án quy ho ch xây d ng ph i tuân th theo quy nh c a B Xây d ng. 13. Vi c t ch c l p, thNm nh và phê duy t nhi m v quy ho ch và án quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo quy nh t i các Ph n II, Ph n III, Ph n IV, Ph n V, Ph n VI c a Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng, tr nh ng trư ng h p có quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 14. i v i quy ho ch chi ti t xây d ng m i ho c c i t o hai bên tr c ư ng chính trong ô th ph i xác nh ph m vi l p quy ho ch t i thi u là 50m m i bên k t phía ngoài ch gi i ư ng . i v i qu c l ho c t nh l là các tr c hành lang phát tri n ph i xác nh ph m vi l p quy ho ch t i thi u là 100m m i bên k t phía ngoài hành lang an toàn ư ng b .
 5. 15. Trong quá trình l p án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ph i l p quy ho ch m ng lư i i m dân cư nông thôn trong ph m vi ranh gi i hành chính xã trư c khi ti n hành l p quy ho ch xây d ng cho t ng i m dân cư nông thôn trên a bàn xã. Trư ng h p án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn không nghiên c u quy ho ch m ng lư i i m dân cư nông thôn trong ph m vi ranh gi i hành chính xã thì ph i có ý ki n tho thu n c a S Xây d ng và ư c y ban nhân dân t nh ch p thu n v v trí, quy mô, tính ch t, ... c a i m dân cư nông thôn (bao g m khu trung tâm hành chính xã). 16. i v i nhi m v và án c a các quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n, trư ng h p cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n chưa năng l c chuyên ngành v qu n lý quy ho ch xây d ng thì y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m l y ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a S Xây d ng trư c khi thNm nh và phê duy t nhi m v , án quy ho ch. 17. Khu ch c năng ô th bao g m các khu v c theo quy nh t i m c 2.3.1 Chương II Quy chuNn qu c gia v quy ho ch xây d ng ban hành theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng. 18. H i ng thNm nh c p t nh do y ban nhân dân t nh quy t nh vi c thành l p thNm nh i v i án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t. Cơ c u c a h i ng thNm nh g m các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c, chính quy n a phương và các h i ngh nghi p có liên quan do S Xây d ng làm cơ quan thư ng tr c. Tùy theo tính ch t, quy mô c a t ng án, y ban nhân dân t nh quy t nh t ch c ho c không t ch c h i ng thNm nh. Chương II NH NG QUY NNH CHI TI T i u 3. Quy ho ch xây d ng vùng 1. L p nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng: y ban nhân dân t nh giao S Xây d ng và các s , ngành liên quan l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng: - Quy ho ch xây d ng vùng t nh; - Quy ho ch xây d ng vùng liên huy n; - Quy ho ch xây d ng vùng huy n; - Quy ho ch xây d ng các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh (vùng c nh quan, vùng b o t n di s n, vùng du l ch, ...).
 6. 2. N i dung nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng: th c hi n theo quy nh t i m c I, ph n II, Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. 3. L y ý ki n quy ho ch xây d ng vùng: - Trong quá trình l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng, ơn v tư v n có trách nhi m l y ý ki n c a các cơ quan, t ch c có liên quan b ng văn b n trư c khi trình thNm nh, phê duy t; - Sau khi thNm nh nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng, y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh thông qua n i dung quy ho ch trư c khi phê duy t. 4. ThNm nh nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng: S Xây d ng (ho c H i ng thNm nh c p t nh) thNm nh nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n và các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh (vùng c nh quan, vùng b o t n di s n, vùng du l ch, ...). 5. Trình duy t quy ho ch xây d ng vùng: S Xây d ng trình y ban nhân dân t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n và các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh (vùng c nh quan, vùng b o t n di s n, ...). 6. N i dung phê duy t quy ho ch xây d ng vùng: a) N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng vùng bao g m: ph m vi và ranh gi i l p quy ho ch xây d ng vùng; m c tiêu và quan i m; các ch tiêu kinh t - k thu t d ki n v t l ô th hoá, dân s trong vùng theo các giai o n phát tri n; các yêu c u nghiên c u t ch c không gian h th ng các i m dân cư ô th và nông thôn, các khu v c ch c năng khác, h th ng công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i có ý nghĩa vùng; danh m c h sơ án; b) N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng vùng bao g m: ph m vi và ranh gi i vùng; tính ch t và các ch tiêu kinh t - k thu t chính phát tri n vùng; các c c phát tri n, các tr c ô th hoá và xu hư ng di dân; quy mô dân s ô th , nông thôn c a toàn vùng theo các giai o n phát tri n; v trí, tính ch t, ch c năng, c p, lo i và quy mô dân s c a t ng ô th trong vùng theo các giai o n phát tri n; t ch c không gian các khu v c ch c năng chuyên ngành; các cơ s s n xu t; h th ng h t ng xã h i; h t ng k thu t có ý nghĩa vùng; các v n có liên quan n qu c phòng, an ninh và bi n pháp b o v môi trư ng; các chương trình, d án ưu tiên u tư và d ki n ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. i u 4. Quy ho ch chung xây d ng 1. L p nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng: a) y ban nhân dân t nh giao S Xây d ng và các s ngành liên quan l p nhi m v và án:
 7. - Quy ho ch chung xây d ng các ô th t lo i 3 tr lên và ô th m i có quy mô dân s tương ương ô th t lo i 5 tr lên. - Quy ho ch chung xây d ng các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương, ...) có quy mô l n hơn 500 ha. - Quy ho ch chung xây d ng ô th có a gi i hành chính t 2 huy n tr lên; b) y ban nhân dân c p huy n l p nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng các ô th lo i 4, lo i 5, khu trung tâm hành chính huy n l thu c a gi i hành chính qu n lý. 2. N i dung nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng: th c hi n theo quy nh t i m c II, ph n II, Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. 3. L y ý ki n quy ho ch chung xây d ng: - Trong quá trình l p nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng, ơn v tư v n có trách nhi m l y ý ki n c a các cơ quan, t ch c có liên quan b ng văn b n trư c khi trình thNm nh, phê duy t; - i v i quy ho ch chung xây d ng ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2 thì y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh thông qua nhi m v và án quy ho ch trư c khi trình B Xây d ng thNm nh; - i v i nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng ô th lo i 3, sau khi có k t qu thNm nh c a S Xây d ng (ho c H i ng thNm nh c p t nh) thì y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh thông qua trư c khi phê duy t quy ho ch; - i v i nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng các ô th lo i 4, lo i 5 và trung tâm hành chính huy n thì y ban nhân dân huy n, thành ph trình H i ng nhân dân huy n, thành ph thông qua sau khi có k t qu thNm nh c a S Xây d ng; - i u ch nh án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p huy n ph i l y ý ki n chính th c b ng văn b n c a S Xây d ng. 4. ThNm nh nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng: S Xây d ng (ho c H i ng thNm nh c p t nh) thNm nh quy ho ch chung xây d ng các ô th t lo i 3, lo i 4, lo i 5 và các ô th m i có quy mô dân s tương ương ô th t lo i 3, lo i 4, lo i 5; quy ho ch chung xây d ng các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương, ...) có quy mô l n hơn 500 ha; quy ho ch chung xây d ng ô th có a gi i hành chính t 2 huy n tr lên; quy ho ch chung xây d ng các ô th lo i 4, lo i 5, khu trung tâm hành chính huy n l . 5. Trình duy t quy ho ch chung xây d ng:
 8. - y ban nhân dân t nh trình B Xây d ng thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t các nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng ô th lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, các ô th m i có quy mô dân s tương ương v i ô th lo i 2 tr lên; - S Xây d ng trình y ban nhân dân t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng các ô th m i có quy mô dân s tương ương ô th lo i 3, lo i 4 và lo i 5 và các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , c m công nghi p, ...) có quy mô l n hơn 500 ha; - y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng ô th lo i 3, lo i 4, lo i 5, quy ho ch chung trung tâm hành chính huy n sau khi có k t qu thNm nh c a S Xây d ng và ngh quy t thông qua c a H i ng nhân dân cùng c p. 6. N i dung phê duy t quy ho ch chung xây d ng: a) N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng chung xây d ng ô th bao g m: ph m vi và ranh gi i l p quy ho ch chung xây d ng ô th ; tính ch t ô th ; m t s ch tiêu cơ b n d ki n v dân s , t ai và h t ng k thu t; các yêu c u nghiên c u ch y u v hư ng phát tri n ô th , cơ c u t ch c không gian, các công trình u m i và gi i pháp chính t ch c h th ng công trình h t ng k thu t; danh m c h sơ án; b) N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch chung xây d ng ô th bao g m: ph m vi và ranh gi i ô th ; tính ch t, ch c năng c a ô th ; quy mô dân s , t ai ô th theo các giai o n phát tri n; các ch tiêu kinh t - k thu t ch y u và hư ng phát tri n ô th ; cơ c u t ch c không gian và ranh gi i hành chính n i thành, ngo i thành, n i th , ngo i th ; cơ c u s d ng t theo các ch c năng; v trí, quy mô các khu ch c năng chính; ngu n cung c p, v trí, quy mô, công su t các công trình u m i và m ng lư i chính c a h t ng k thu t ô th (k c công trình ng m n u có); các quy nh v ki n trúc, c nh quan ô th ; các v n có liên quan n qu c phòng, an ninh và bi n pháp b o v môi trư ng; các chương trình, d án ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. i u 5. Quy ho ch chi ti t xây d ng 1. L p nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng: - y ban nhân dân t nh giao S Xây d ng và các s ngành liên quan l p nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 i v i các khu ch c năng c a ô th t lo i 3 tr lên; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng liên quan t i a gi i hành chính hai huy n tr lên; quy ho ch chi ti t các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, giáo d c ào t o, y t , c m công nghi p, ...); quy ho ch chi ti t các khu ch c năng thu c ô th m i; quy ho ch chi ti t các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng thu c a gi i hành chính m t t nh; - y ban nhân dân c p huy n l p nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 i v i các khu ch c năng thu c ô th lo i 4, lo i 5; quy ho ch chi ti t xây
 9. d ng t l 1/500 i v i các khu ch c năng c a ô th t lo i 5 tr lên, tr các quy ho ch chi ti t xây d ng thu c thNm quy n ã ư c y ban nhân dân t nh giao cho S Xây d ng và các s ngành liên quan; - Ch u tư các d án u tư xây d ng công trình t p trung có trách nhi m t ch c l p nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thu c ph m vi d án do mình u tư tùy theo v trí, quy mô d án; - Ban qu n lý các khu công ngh cao, khu kinh t c thù có trách nhi m t ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng thu c ph m vi ranh gi i do mình qu n lý và trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo hư ng d n t i Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. 2. N i dung nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng: th c hi n theo quy nh t i m c III, ph n II, Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. 3. L y ý ki n quy ho ch chi ti t xây d ng: - Trong quá trình l p án quy ho ch chi ti t xây d ng, ơn v tư v n có trách nhi m ph i h p v i chính quy n a phương l y ý ki n c a các t ch c, cá nhân trong khu v c l p quy ho ch theo các hình th c h i h p, trao i tr c ti p ho c phát phi u l y ý ki n v n i dung quy ho ch t i các trung tâm thông tin c a thành ph , xã, phư ng, th tr n nhân dân d ti p c n và góp ý. Các ý ki n óng góp ph i ư c t ng h p y và báo cáo c p có thNm quy n xem xét trư c khi phê duy t; - Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng các khu dân cư, tái nh cư, ... thu c các d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư (d án th y i n, d án khai thác, ch bi n khoáng s n, ...); quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 các d án u tư xây d ng công trình t p trung (bao g m khu tái nh cư c a d án trên a bàn t nh, tái nh cư các vùng thiên tai di d i dân, các d án khu du l ch, khu c nh quan, ...) ph i l y ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a S Xây d ng; - Khi i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng, ngư i có thNm quy n phê duy t ph i l y ý ki n c a nhân dân thông qua phi u xin ý ki n ho c t ch c h p i di n t dân ph và y ban nhân dân phư ng trong khu v c liên quan n quy ho ch i u ch nh. 4. ThNm nh nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng: - S Xây d ng thNm nh nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 i v i các khu ch c năng c a ô th t lo i 3 tr lên; quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng liên quan t i a gi i hành chính hai huy n tr lên; quy ho ch chi ti t các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu di s n, b o t n di tích, giáo d c ào t o, y t , c m công nghi p, ...); quy ho ch chi ti t các khu ch c năng thu c ô th m i; quy ho ch chi ti t các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng thu c a gi i hành chính m t t nh; - Cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n thNm nh nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 i v i các khu ch c năng thu c ô th lo i 4, lo i 5; quy
 10. ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 i v i các khu ch c năng c a ô th t lo i 5 tr lên và quy ho ch chi ti t xây d ng các d án u tư xây d ng công trình t p trung, tr các quy ho ch chi ti t xây d ng thu c thNm quy n thNm nh c a S Xây d ng. 5. Trình duy t quy ho ch chi ti t xây d ng: - S Xây d ng trình y ban nhân dân t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng do S Xây d ng thNm nh; - Cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n trình y ban nhân dân c p huy n phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng do cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n thNm nh (tr các quy ho ch chi ti t thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân t nh). 6. N i dung phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng: a) Quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th bao g m các n i dung sau: - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; m t s ch tiêu cơ b n d ki n v dân s , s d ng t, h t ng xã h i và h t ng k thu t; các yêu c u và nguyên t c v t ch c không gian, ki n trúc, k t n i h t ng k thu t; danh m c h sơ án. - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: ph m vi ranh gi i, di n tích khu v c l p quy ho ch chi ti t; các ch tiêu cơ b n v dân s , t ai, h t ng xã h i và h t ng k thu t; các yêu c u và nguyên t c v không gian, ki n trúc, k t n i h t ng k thu t và nh ng yêu c u nghiên c u khác; danh m c các h ng m c công trình c n u tư xây d ng trong khu v c quy ho ch; danh m c h sơ án; b) Quy t nh phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th bao g m các n i dung sau: - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; các ch tiêu cơ b n v dân s , t ai, h t ng xã h i và h t ng k thu t; cơ c u s d ng t; các gi i pháp t ch c không gian, ki n trúc, thi t k ô th cho t ng ô ph ; ngu n cung c p và gi i pháp t ch c m ng lư i h t ng k thu t n các tr c ư ng ph ; gi i pháp t ch c tái nh cư (n u có); gi i pháp b o v môi trư ng; nh ng h ng m c ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n. - i v i quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: ph m vi ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch chi ti t; các ch tiêu cơ b n v dân s , t ai, h t ng xã h i và h t ng k thu t; cơ c u s d ng t; gi i pháp t ch c không gian, ki n trúc, thi t k ô th cho t ng lô t; ngu n cung c p và gi i pháp t ch c m ng lư i h t ng k thu t n t ng lô t; gi i pháp t ch c tái nh cư (n u có); gi i pháp b o v môi trư ng; nh ng h ng m c ưu tiên u tư và ngu n l c th c hi n; các v n v t ch c th c hi n; danh m c các công trình xây d ng trong khu v c quy ho ch. i u 6. Quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn
 11. 1. L p nhi m v và án quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn: - y ban nhân dân c p huy n l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn có ph m vi ranh gi i t hai xã tr lên thu c a gi i hành chính qu n lý; - y ban nhân dân c p xã l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng trung tâm xã và i m dân cư nông thôn thu c a gi i hành chính qu n lý. 2. N i dung nhi m v và án quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn: th c hi n theo quy nh t i m c IV, ph n II, Thông tư s 07/2008/TT- BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. 3. L y ý ki n quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn: - Trư c khi l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn, ch u tư ph i tho thu n a i m, ranh gi i và quy mô di n tích khu t v i S Xây d ng và có ch p thu n ch trương c a y ban nhân dân t nh; - y ban nhân dân c p xã trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn sau khi có k t qu thNm nh c a cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n và văn b n ý ki n tho thu n c a S Xây d ng (n u có). 4. ThNm nh nhi m v và án quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn: cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n thNm nh nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn thu c a gi i hành chính qu n lý. 5. Trình duy t quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn: y ban nhân dân c p xã trình y ban nhân dân c p huy n phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn thu c a gi i hành chính do mình qu n lý sau khi có k t qu thNm nh c a cơ quan qu n lý xây d ng c p huy n và văn b n ý ki n tho thu n c a S Xây d ng (n u có). 6. N i dung phê duy t quy ho ch xây d ng khu trung tâm xã và i m dân cư nông thôn: a) N i dung quy t nh phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn bao g m: ranh gi i, quy mô di n tích và dân s c a xã theo t ng giai o n quy ho ch; các yêu c u và nguyên t c ch y u nghiên c u b trí, s p x p trung tâm xã, các i m dân cư nông thôn, khu ch c năng, các ngu n, công trình u m i và h th ng công trình h t ng k thu t; yêu c u và nguyên t c c i t o, ch nh trang, m r ng i v i các khu , các công trình ph c v công c ng, ph c v s n xu t; các ch tiêu v dân s , t ai và h t ng k thu t c a trung tâm xã và i m dân cư nông thôn ư c l p quy ho ch; danh m c h sơ án; b) N i dung quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn bao g m:
 12. - Quy mô dân s , qu t xây d ng cho toàn xã, trung tâm xã và t ng i m dân cư nông thôn; các khu v c có kh năng phát tri n; m ng lư i các công trình h t ng k thu t toàn xã; xác nh v trí và quy mô các công trình ph c v công c ng như các công trình hành chính, giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao, thương m i, d ch v , … c a xã; nêu các n i dung c n c i t o, ch nh trang ho c xây d ng m i phù h p v i s phát tri n c a m i i m dân cư nông thôn trong t ng giai o n; các h ng m c công trình d ki n u tư xây d ng. - Ranh gi i, quy mô di n tích và dân s , các ch tiêu v t ai và h t ng k thu t; cơ c u s d ng t, phân khu ch c năng, gi i pháp t ch c không gian và h t ng k thu t; các công trình d ki n u tư xây d ng c a trung tâm xã và i m dân cư nông thôn ư c l p quy ho ch. i u 7. N i dung, h sơ trình tho thu n, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng 1. N i dung thNm nh quy ho ch xây d ng: - Các căn c pháp lý l p án quy ho ch xây d ng; - Quy cách h sơ, thành ph n h sơ, n i dung nhi m v và án quy ho ch xây d ng theo hư ng d n t i Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 và quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng. 2. H sơ trình thNm nh, tho thu n nhi m v và án quy ho ch xây d ng: - T trình ngh phê duy t; - Thuy t minh t ng h p, các ph l c tính toán kèm theo, các b n v thu nh in màu (th hi n ư c y n i dung án quy ho ch trình duy t); - Các b n v en tr ng úng t l theo quy nh; - Các văn b n pháp lý có liên quan; - 01 ĩa CD lưu tr toàn b n i dung liên quan n án quy ho ch xây d ng; - S lư ng h sơ t i thi u là 03 b . 3. H sơ trình duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng: - H sơ trình duy t nhi m v quy ho ch xây d ng g m t trình ngh phê duy t, n i dung nhi m v , b n v theo quy nh và các văn b n pháp lý có liên quan; - H sơ trình duy t án quy ho ch xây d ng g m t trình ngh phê duy t, thuy t minh t ng h p (có các văn b n pháp lý liên quan), các b n v thu nh in màu; - 01 ĩa CD lưu tr toàn b n i dung liên quan n án quy ho ch xây d ng;
 13. - S lư ng h sơ trình duy t theo yêu c u c a cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng trên cơ s tính ch t, quy mô c a t ng lo i quy ho ch xây d ng nhưng không ít hơn 20 b . i u 8. i u ch nh quy ho ch xây d ng 1. i u ch nh quy ho ch xây d ng ph i tuân th th c hi n theo quy nh t i ph n VI, Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng. 2. Ngư i có thNm quy n phê duy t nhi m v , án quy ho ch thì phê duy t i u ch nh quy ho ch xây d ng. Trư ng h p i u ch nh c c b i v i quy ho ch chung xây d ng ô th lo i c bi t, lo i 1 và lo i 2 thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t quy ho ch i u ch nh c c b sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. y ban nhân dân c p huy n quy t nh i u ch nh quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 3. Quy ho ch xây d ng vùng ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: - Có s i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng, quy ho ch phát tri n ngành c a vùng, chi n lư c qu c phòng an ninh; - Có thay iv i u ki n a lý, t nhiên, dân s và kinh t - xã h i. 4. Quy ho ch chung xây d ng ô th ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: - Trư ng h p các i u ki n v a lý, t nhiên có bi n ng l n như s t l , lũ l t, ng t và các y u t khác; thay i ranh gi i hành chính, thay i nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i; thay i các y u t nh hư ng l n t i s phát tri n c a ô th như vai trò, ch c năng c a ô th , ng l c phát tri n, quy mô dân s thì i u ch nh t ng th ; - Trư ng h p thu hút các ngu n v n u tư xây d ng ô th và áp ng các m c tiêu khác mà không làm thay i l n n nh hư ng phát tri n ô th thì i u ch nh c cb . 5. Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ư c xem xét i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: - Quy ho ch chung xây d ng ô th ư c i u ch nh toàn b ho c i u ch nh c c b có nh hư ng t i khu v c l p quy ho ch chi ti t xây d ng; - C n khuy n khích thu hút u tư nhưng ph i phù h p v i quy ho ch chung xây d ng ô th v phân khu ch c năng; - D án ã có quy ho ch chi ti t ư c duy t, trong th i gian 03 năm không tri n khai th c hi n ư c.
 14. 6. Quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: - Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ư c i u ch nh làm thay i n cơ c u lao ng ngành ngh c a a phương, nhu c u tăng, gi m dân s c a a phương; - Các i u ki n v a lý, t nhiên có bi n ng như thay i ranh gi i hành chính, s t l , lũ l t, ng t và các y u t khác có nh hư ng n các d báo v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 7. Trình t , th t c, thành ph n h sơ i v i vi c l p i u ch nh quy ho ch xây d ng tương t quy nh i v i vi c l p quy ho ch xây d ng. i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng tùy thu c vào tính ch t án mà th c hi n các trình t , th t c, thành ph n h sơ tùy theo tính ch t và n i dung i u ch nh c a án quy ho ch. Chương III QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG i u 9. Lưu tr quy ho ch xây d ng H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i các cơ quan sau: 1. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh ư c lưu tr t i S Xây d ng, y ban nhân dân c p huy n, cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p huy n và y ban nhân dân c p xã có liên quan tr c ti p. 2. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n ư c lưu tr t i S Xây d ng, y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã có liên quan. 3. Ch u tư có trách nhi m cung c p h sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t cho các ơn v qu n lý theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. i u 10. Công b , công khai án quy ho ch xây d ng 1. iv i án quy ho ch xây d ng vùng: a) y ban nhân dân t nh giao S Xây d ng ch u trách nhi m công b , công khai các án quy ho ch xây d ng: quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n và các vùng ch c năng khác (vùng công nghi p, vùng ngh mát, vùng b o v di s n, c nh quan thiên nhiên, vùng lãnh th d c theo các tr c tuy n giao thông); b) y ban nhân dân c p huy n và c p xã trong vùng quy ho ch có trách nhi m công b , công khai các án quy ho ch xây d ng vùng nêu trên;
 15. c) N i dung công b , công khai án quy ho ch xây d ng vùng, bao g m: - Sơ nh hư ng phát tri n không gian vùng. - Sơ nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t vùng. - Quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng vùng. 2. iv i án quy ho ch chung xây d ng ô th : a) y ban nhân dân t nh giao S Xây d ng t ch c công b , công khai án quy ho ch chung xây d ng ô th trên a bàn t nh; b) y ban nhân dân c p huy n và c p xã trong vùng quy ho ch có trách nhi m công b , công khai các quy ho ch chung xây d ng ô th nêu trên; c) N i dung công b , công khai án quy ho ch chung xây d ng, bao g m: - Sơ nh hư ng phát tri n không gian ô th . -B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t ô th . - Các b n v quy ho ch h th ng h t ng k thu t và b o v môi trư ng. - Quy nh v qu n lý quy ho ch chung xây d ng. 3. iv i án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th : a) y ban nhân dân c p huy n và c p xã có trách nhi m công b , công khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th liên quan n a gi i hành chính do mình qu n lý; b) N i dung công b , công khai iv i án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , bao g m: -B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t. - Các b n v quy ho ch h th ng h t ng k thu t và b o v môi trư ng. - Quy nh v qu n lý quy ho ch chi ti t xây d ng. 4. i v i quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn: a) y ban nhân dân xã công b quy ho ch xây d ng các i m dân cư nông thôn; b) N i dung công b , công khai iv i án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn, bao g m: -B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t. - Các b n v quy ho ch h th ng h t ng k thu t và b o v môi trư ng.
 16. - Quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. 5. Trong quá trình th c hi n quy ho ch xây d ng ư c duy t, các d án u tư xây d ng ã và ang tri n khai c n ư c c p nh t và công b k p th i, y các t ch c, cá nhân bi t và giám sát th c hi n. 6. Th i gian công b , công khai quy ho ch xây d ng: trong th i h n 30 (ba mươi) ngày làm vi c, k t ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng. y ban nhân dân các c p có th giao cho ch u tư ho c các ơn v qu n lý quy ho ch t ch c công b , công khai án quy ho ch xây d ng ư c duy t nhưng ph i ch u trách nhi m v n i dung quy ho ch ư c công b . 7. Hình th c công b , công khai quy ho ch xây d ng: tùy theo lo i quy ho ch xây d ng, ngư i có thNm quy n công b quy ho ch xây d ng quy t nh các hình th c công b , công khai quy ho ch xây d ng như sau: a) H i ngh công b quy ho ch xây d ng có s tham gia c a i di n các t ch c, cơ quan có liên quan, M t tr n t qu c, i di n nhân dân trong vùng quy ho ch, các cơ quan thông t n báo chí; b) Trưng bày công khai, thư ng xuyên, liên t c các panô, b n v , mô hình t i nơi công c ng, t i cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng các c p, y ban nhân dân c p xã i v i quy ho ch chi ti t xây d ng; c) Tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng; d) B n quy ho ch xây d ng, quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng có th in n phát hành r ng rãi. i u 11. Cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng 1. Vi c cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 33 c a Lu t Xây d ng, i u 41 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP c a Chính ph . 2. C p ch ng ch quy ho ch xây d ng: a) Ch ng ch quy ho ch xây d ng là văn b n xác nh các thông tin và s li u v quy ho ch xây d ng ư c duy t cho các t ch c, cá nhân khi có nhu c u; b) N i dung c a ch ng ch quy ho ch xây d ng bao g m: các thông tin v quy ho ch s d ng t, di n tích, to m c gi i c a lô t, ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, chi u cao t i a, chi u cao t i thi u; các thông tin v ki n trúc, h th ng h t ng k thu t, b o v môi trư ng và các quy nh khác, th i h n hi u l c c a ch ng ch theo quy ho ch chi ti t ư c duy t;
 17. c) H sơ ngh c p ch ng ch quy ho ch xây d ng bao g m: ơn ngh c p ch ng ch quy ho ch xây d ng, sơ v trí và b n o c t l 1/500 ho c t l 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân th c hi n. 3. i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ư c duy t, S Xây d ng căn c vào Quy chuNn xây d ng, Quy ch qu n lý ki n trúc ô th , quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ho c thông qua H i ng ki n trúc quy ho ch c p t nh có văn b n tho thu n thay cho vi c c p ch ng ch quy ho ch. H sơ tho thu n ki n trúc quy ho ch: ơn ngh c p văn b n tho thu n ki n trúc quy ho ch, sơ v trí và b n o c t l 1/500 ho c t l 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân th c hi n, thuy t minh và b n v nhi m v thi t k công trình, các phương án sơ phác thi t k công trình g m m t b ng, m t ng và m t c t công trình t l thích h p. Chương IV T CH C TH C HI N i u 12. S Xây d ng ch u trách nhi m 1. Hư ng d n y ban nhân dân các huy n, thành ph v th t c, trình t , n i dung phê duy t quy ho ch chi ti t; theo dõi, ki m tra, báo cáo vi c th c hi n Quy nh này. 2. Ch trì, ph i h p các S , ngành; y ban nhân dân các huy n, thành ph t ch c t p hu n nghi p v trong công tác l p thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy nh này n u g p khó khăn, vư ng m c, cá nhân và t ch c có liên quan ph n nh k p th i v S Xây d ng t ng h p trình y ban nhân dân t nh gi i quy t ho c xin ý ki n B Xây d ng. i u 13. S N i v ch trì ph i h p v i S Xây d ng và y ban nhân dân c p huy n l p án v ào t o, t p hu n chuyên môn, nghi p v ; ki n toàn t ch c b máy ho t ng c a phòng chuyên môn qu n lý xây d ng c p huy n năng l c th c hi n thNm nh nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. i u 14. S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Xây d ng và y ban nhân dân các huy n, thành ph l p k ho ch h ng năm s d ng v n ngân sách cho công tác quy ho ch xây d ng không thu c d án u tư xây d ng công trình theo hình th c kinh doanh, trình y ban nhân dân t nh quy t nh. i u 15. Ch t ch y ban nhân c p huy n có trách nhi m 1. Căn c các Ngh nh c a Chính ph , các quy nh c a B Xây d ng và các quy nh c a y ban nhân dân t nh liên quan n quy ho ch xây d ng th c hi n vi c thNm nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn theo úng quy nh pháp lu t.
 18. 2. Ki n toàn b máy qu n lý quy ho ch xây d ng t i a phương, ch ng ph i h p S Xây d ng l p k ho ch t ch c t p hu n nghi p v qu n lý quy ho ch xây d ng cho cán b chuyên môn các xã phư ng, th tr n nh m m b o i ngũ này năng l c giúp chính quy n t ch c l p và qu n lý quy ho ch xây d ng. 3. Thư ng xuyên rà soát quy ho ch xây d ng trên a bàn do mình qu n lý k p th i i u ch nh quy ho ch xây d ng phù h p v i tình hình th c t a phương. 4. T ch c tri n khai ho c ôn c ch u tư và các ơn v có trách nhi m ti n hành công b quy ho ch, c m m c quy ho ch và qu n lý xây d ng theo quy ho ch xây d ng ã ư c duy t toàn th nhân dân ư c bi t. 5. Ch ng l p k ho ch h ng năm v vi c s d ng v n ngân sách cho công tác l p quy ho ch xây d ng theo thNm quy n ã phân c p và không thu c các d án u tư xây d ng công trình theo hình th c kinh doanh trình y ban nhân t nh phê duy t. 6. Báo cáo nh kỳ (quý, 6 tháng, năm) v công tác l p, thNm nh, phê duy t các án quy ho ch xây d ng và qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn cho S Xây d ng theo dõi t ng h p; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c t ch c th c hi n quy ho ch ư c duy t và qu n lý xây d ng trên a bàn./.
Đồng bộ tài khoản