Quyết định số 3862/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 3862/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3862/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ giới đường Đồng Nai, phường 15, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3862/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3862/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V I U CH NH L GI I Ư NG NG NAI, PHƯ NG 15, QU N 10 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 4963/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 08 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t l gi i các tuy n ư ng thành ph H Chí Minh ( t 2); Xét ngh c a S Giao thông - Công chính (Công văn s 2776/SGTCC-GT ngày 13 tháng 12 năm 2005) và c a S Quy ho ch - Ki n trúc (Công văn s 2121/SQHKT- QHC&HT ngày 26 tháng 07 năm 2006), QUY T NNH: i u 1. Duy t i u ch nh l gi i o n ư ng ng Nai (phư ng 15 qu n 10) có lý trình t ư ng Tô Hi n Thành n ư ng Tam o là 29m; bao g m m t ư ng r ng 15m, v a hè bên trái 4,75m, v a hè bên ph i (có c ng h p) 9,25m. L gi i o n ư ng ng Nai có lý trình t ư ng Tam o n ư ng B c H i ư c gi nguyên là 20m, ã ư c ban hành t i Quy t nh s 4963/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 08 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông - Công chính t ch c hư ng d n th c hi n l gi i m i c a o n ư ng ng Nai ư c duy t t i i u 1 c a Quy t nh này i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản