Quyết định số 389/1999/QĐ-NHNN10

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 389/1999/QĐ-NHNN10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 389/1999/QĐ-NHNN10 về việc bãi bỏ một số văn bản trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 389/1999/QĐ-NHNN10

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 389/1999/Q -NHNN10 Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 389/1999/Q -NHNN10 NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C BÃI B M T S VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 88/N -CP ngày 2/11/1998 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ngân hàng Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 355/TTg c a Th tư ng Chính Ph ngày 28/5/1997 v tri n khai th c hi n t T ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t trong hai năm 1997-1998; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH i u 1. Bãi b 67 văn b n do Ngân hàng Nhà nư c ban hành li t kê t i "Danh m c văn b n b bãi b " kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ngân hàng nhà nư c, V trư ng V Pháp ch , V trư ng các V , C c tr c thu c Ngân hàng nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng nhà nư c các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các T ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký) DANH M C VĂN B N BN BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 389/1999/Q -NHNN10 ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c)
  2. I. QUY T NNH. Quy t nh 144/Q -NH1 ngày 30/6/1994 quy nh v i u ki n thanh toán không dùng ti n m t i v i các Qu Tín d ng nhân dân. Quy t nh 86/Q -NH2 ngày 15/5/1992 quy nh h th ng tài kho n k toán áp d ng cho H p tác xã tín d ng. Quy t nh 269/Q -NH2 ngày 4/12/1992 quy nh v h th ng tài kho n k toán c a Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 41/Q -NH2 ngày 6/3/1993 quy nh v h th ng tài kho n c a TCTD. Quy t nh 225/Q -NH2 ngày 30/11/1993 quy nh v h th ng tài kho n k toán c a Qu tín d ng nhân dân. Quy t nh 238/Q -NH2 ngày 13/12/1993 b sung, s a i m t s tài kho n trong h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 74/Q -NH2 ngày 4/5/1994 b sung, s a i m t s tài kho n trong h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 169/Q -NH2 ngày 17/8/1994 b sung tài kho n vào h th ng tài kho n c a T ch c tín d ng. Quy t nh 226/Q -NH2 ngày 31/10/1994 b sung tài kho n vào h th ng tài kho n c a qu tín d ng nhân dân. Quy t nh 288/Q -NH2 ngày 15/11/1994 b sung h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 75/Q -NH2 ngày 18/3/1995 b sung h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 273/Q -NH2 ngày 26/9/1995 hu b h th ng tài kho n k toán T ch c tín d ng. Quy t nh 176/Q -NH2 ngày 9/7/1996 b sung h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 353/Q -NH2 ngày 21/12/1996 b sung, s a i h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 354/Q -NH2 ngày 21/12/1996 b sung, s a i, hu b m t s tài kho n trong h th ng tài kho n k toán T ch c tín d ng. Quy t nh 357/Q -NH2 ngày 24/12/1996 b sung, s a i, hu b m t s tài kho n trong h th ng tài kho n k toán Qu tín d ng nhân dân.
  3. Quy t nh 359/Q -NH2 ngày 27/12/1996 hu b m t s tài kho n trong h th ng tài kho n k toán T ch c tín d ng. Quy t nh 221/Q -NH2 ngày 14/7/1997 b sung, s a i m t s tài kho n k toán trong h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 222/Q -NH2 ngày 14/7/1997 b sung, s a i m t s tài kho n k toán trong h th ng tài kho n k toán c a T ch c tín d ng. Quy t nh 356/Q -NH2 ngày 25/10/1997 b sung, s a i m t s tài kho n k toán trong h th ng tài kho n k toán c a T ch c tín d ng. Quy t nh 160/1998/Q -NHNN2 ngày 6/5/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c b sung m t s tài kho n vào h th ng tài kho n k toán c a các T ch c tín d ng. Quy t nh 249/1998/Q -NHNN2 ngày 20/7/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c V vi c b sung m t s tài kho n vào h th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 445/1998/Q -NHNN2 ngày 5/11/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c V vi c b sung m t s tài kho n vào h th ng tài kho n k toán các T ch c tín d ng. Quy t nh 432/1998/Q -NHNN2 ngày 23/12/1998 v vi c b sung m t s tài kho n vào h th ng tài kho n k toán các T ch c tín d ng. Quy t nh 433/Q /1998-NHNN2 ngày 23/12/1998 v vi c b sung m t s tài kho n vào h th ng tài kho n k toán Qu tín d ng nhân dân. Quy t nh 24/Q -NH4 ngày 9/1/1996 ban hành quy ch v t ch c , giám sát và ki m sát vi c in ti n, các lo i gi y t có giá. Quy t nh 269/Q -NH4 ngày 6/8/1997 s a i, b sung Quy t nh 24/Q -NH4 ngày 9/1/1996 ban hành quy ch v t ch c , giám sát và ki m sát vi c in ti n, các lo i gi y t có giá. Quy t nh 167/Q -NH5 ngày 10/8/1994 ban hành i u l m u H p tác xã tín d ng nhân dân. Quy t nh 223/Q -NH5 ngày 27/11/1993 quy nh m c v n i u l t i thi u năm 1994 i v i các t ch c tín d ng c ph n. Quy t nh s 67/Q -NH5 ngày 27/3/1996 quy nh v m c v n i u l t i thi u i v i T ch c tín d ng thành l p t năm 1996. Quy t nh 140/Q -NH14 ngày 18/5/1995 ban hành Quy ch giám sát, tiêu hu các lo i ti n gi y rách nát, hư h ng và ti n ình ch lưu hành.
  4. Quy t nh 155/Q -NH17 ngày 16/8/1993 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân. Quy t nh 26/Q -NH17 ngày 29/1/1996 B sung, s a im ts i m v Quy ch t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân . Quy t nh 101/Q -NH1 ngày 23/4/1997 Quy nh cho vay thu n m b o kh năng chi tr c a các T ch c tín d ng ư c t trong tình tr ng ki m soát c bi t. Quy t nh 24/Q -NH17 ngày 22/2/1994 ban hành Quy ch huy ng v n và s d ng v n và lãi su t áp d ng i v i các qu tín d ng nhân dân thí i m. Quy t nh 187/Q -NH9 ngày 5/7/1995 i u ch nh b máy c a V Tín d ng. Quy t nh 157/Q -NH9 ngày 6/6/1995 b sung, s a i t ch c b máy c a S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. Quy t nh 293/Q -NH9 ngày 18/11/1994 i u ch nh ch c năng, nhi m v c a NH T&PT Vi t nam. Quy t nh 234/Q -NH9 ngày 29/10/1992 s a i quy ch t ch c và ho t ng c a C c qu n tr . Quy t nh s 232/Q -NH9 ngày 8/12/1993 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy ch c a Vi n khoa h c ngân hàng. Quy t nh 104/Q -NH9 ngày 25/5/1993 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm ào t o và nghiên c u khoa h c ngân hàng. Quy t nh 01/Q -NH7 ngày 3/1/1992 ban hành Quy ch t m th i v s d ng qu i u hoà ngo i t t p trung c a nhà nư c do Ngân hàng Nhà nư c qu n lý. Quy t nh 160/Q -NH7 ngày 8/6/1996 ban hành quy nh v s ph i k t h p gi a các ơn v trong h th ng NH trong công tac qu n lý vay và tr n nư c ngoài. Quy t nh s 78/1998/Q -NHNN7 ngày 25/12/1998 s a i i m 1,5,9 trong Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994. Quy t nh 01/Q -NH7 ngày 3/1/1992 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v Quy ch t m th i s d ng qu i u hoà ngo i t t p trung c a Nhà nư c do Ngân hàng Nhà nư c qu n lý. Quy t nh 253/Q -NH7 ngày 17/10/1994 s a i quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm giao d ch ngo i t . II. CH THN: Ch th s 08/CT-NH1 ngày 29/10/1992 v vi c cho vay ngo i t i v i các t ch c kinh t trong nư c.
  5. Ch th 245/CT ngày 18/12/1991 b sung Thông tư 203/NH-TT ngày 31/10/1991 hư ng d n thi hành Quy t nh 337/H BT ngày 25/10/1991 . Ch th 09/CT-NH1 ngày 27/8/1997 v x lý m t s v n c th v th t c và i u ki n tín d ng. Ch th 11/CT-NH6 ngày 20/8/1993 v m t s công tác c p bách trong vi c i u hoà ti n m t và an toàn kho qu . III. THÔNG TƯ: Thông tư 02/TT-NH5 ngày 21/2/1994 hư ng d n th l cho vay v n phát tri n kinh t gia ình và cho vay tiêu dùng. Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994 hư ng d n thi hành Quy t nh 396/TTg ngày 4/8/1994 c a Chính ph v b sung, s a i m t s i m v qu n lý ngo i t trong tình hình m i. Thông tư 02/TT-NH2 ngày 19/4/1993 quy nh n i dung h ch toán các tài kho n k toán c a T ch c tín d ng. Thông tư 203/NH-TT ngày 31/10/1991 hư ng d n thi hành Quy t nh 337/H BT ngày 25/10/1991 c a Ch t ch H BT v tăng cư ng qu n lý ngo i t trong th i gian trư c m t. Thông tư s 03/TT-NH5 ngày 22/2/1994 hư ng d n th c hi n quy t nh 223/Q - NH5 ngày 27/11/1993 quy nh m c v n i u l t i thi u năm 1994 i v i các t ch c tín d ng c ph n. Thông tư 222/NH-TT ngày 20/10/1990 hư ng d n thi hành ch th 330/CT ngày 13/9/1990 c a Ch t ch H BT v tăng cư ngqu n lý ngo i h i. Thông tư 05/TT-NH7 ngày 10/3/1994 hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý các ho t ng i u tra a ch t, khai thác m , ch tác và buôn bán á quý ban hành kèm theo Ngh nh 65/CP ngày 7/10/1993 . Thông tư 01/TT-NH7 ngày 24/1/1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh 02/CP ngày 5/1/1995 quy nh v hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i và hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i có i u ki n th trư ng trong nư c. IV. CÔNG VĂN: Công văn s 213/CV-NH5 ngày 16/5/1993 v m t s v n trong ho t ng c a chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài, Ngân hàng liên doanh ho t ng t i Vi t Nam. Công văn 213/CV-NH5 ngày 16/5/1993 v mi n thu i v i v t tư, hàng hoánh p khNu b ng v n ư c c p c a chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, v n i u l c a Ngân hàng liên doanh.
  6. Công văn 267/1998/CV-NHNN6 ngày 30/3/1998 v vi c ch n ch nh m t s m t công tác m b o an toàn kho qu ngân hàng. Công văn s 157/1998/CV-NHNN7 ngày 23/2/1998 v vi c th c hi n i u 5 Quy t nh 37/TTg ngày 14/12/1998. Công văn 249/CV-NHNN7 ngày 21/3/1998 hư ng d n th c hi n Quy t nh 37/TTg ngày 14/12/1998 v m t s bi n pháp qu n lý ngo i t . Công văn 700/CV-NH7 ngày 14/12/1995 v vi c bán ngo i t cho các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài. Công văn 767/CV-NHNN7 ngày 24/8/1998 v vi c mua bán ngo i t t i các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t . Công văn 897/CV-NH7 ngày 28/9/1998 v vi c th c hi n ăng ký vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p. V. THÔNG BÁO: Thông báo s 459/TB-VP ngày 14/12/1996 v vi c th c hi n ăng ký vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p.
Đồng bộ tài khoản