Quyết định số 389/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 389/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 389/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N c l p - T do - H nh phúc THƠ ------- ----- S : 389/Q -UBND C n Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/500 KHU DÂN CƯ LÔ S 49 THU C KHU Ô THN M I NAM SÔNG C N THƠ, PHƯ NGHƯNG PHÚ, QU N CÁI RĂNG, THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c Hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 01/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v vi c ban hành Quy nh v quy ho ch xây d ng trên a bàn thành ph C n Thơ; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 05/TTr-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay, phê duy t i u ch nh Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu dân cư lô s 49 thu c Khu ô th m i Nam sông C n Thơ, phư ng Hưng Phú, qu n Cái Răng, thành ph C n Thơ v i các n i dung chính như sau: 1. Tên án quy ho ch: i u ch nh Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu dân cư lô s 49 thu c Khu ô th m i Nam sông C n Thơ, phư ng Hưng Phú, qu n Cái Răng, thành ph C n Thơ. 2. Ch u tư: Công ty C ph n u tư và Xây d ng s 8. 3. Ph m vi i u ch nh, v trí và gi i h n khu t: Khu t i u ch nh quy ho ch thu c lô s 49, Khu ô th m i Nam sông C n Thơ, phư ng Hưng Phú, qu n Cái Răng, thành ph C n Thơ, có t c n ti p giáp như sau: - Phía ông Nam: giáp khu chuyên gia (theo quy ho ch t l 1/2000);
  2. - Phía ông B c: giáp khu dân cư; - Phía Tây Nam: giáp ư ng Quang Trung - Cái Cui; - Phía Tây B c: giáp Qu c l 1A ( ư ng d n c u C n Thơ). 4. Quy mô di n tích: - Khu t quy ho ch có di n tích kho ng: 426.530m2; - Dân s d ki n kho ng: 7.000 ngư i. 5. Cơ c u i u ch nh quy ho ch: - i u ch nh ranh t quy ho ch cho phù h p v i hi n tr ng o c, hư ng tuy n c a Qu c l 1A ( o n ư ng d n c u C n Thơ) và ư ng Quang Trung - Cái Cui. - V giao thông: i u ch nh kích thư c v a hè, lòng ư ng và hư ng tuy n c a m t s tuy n ư ng s 11, s 12, s 18, s 21 và m t s tuy n ư ng n i b . - V t ch c không gian ki n trúc c nh quan: + Trên ph n t xây d ng công trình y t , b trí thêm t xây d ng cơ quan hành chính c p phư ng; + Chuy n i 02 v trí xây d ng trư ng ti u h c và trư ng m u giáo, nhưng v n m b o quy mô ph c v ; + i u ch nh các khu t xây d ng chung cư thành t xây d ng công trình ph c h p cao t ng k t h p v i d ch v , thương m i a ch c năng, nhà liên k tái nh cư và nhà ph liên k ; + i u ch nh hư ng m t s lô nhà liên k . 6. Quy ho ch s d ng t: B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T (SAU KHI I U CH NH) STT Lo i t Di n tích (m2) T l (%) 1 t : 137.296 32,19 Nhà liên k : 107.060 Nhà bi t th : 30.236 2 t công trình d ch v : 67.306 15,78 Công trình ph c h p cao t ng a ch c năng: 57,879 Trung tâm thương m i, d ch v : 9.427 3 t công trình công c ng: 34.864 8,17
  3. Khu hành chính: 2.589 Nhà tr - m u giáo: 9.128 Công trình giáo d c: 10.132 Công trình y t : 2.664 Nhà văn hóa: 10.351 4 t cây xanh - công viên: 37.629 8,82 5 t giao thông sân bãi: 149.435 35,04 T ng c ng: 426.530 100,00 7. Quy ho ch không gian ki n trúc và c nh quan: 7.1. Công trình ph c h p cao t ng a ch c năng: ư c quy ho ch d c theo ư ng Quang Trung - Cái Cui, ư ng tr c chính khu dân cư ( ư ng s 22, l gi i 54m) và ư ng d n c u C n Thơ (Qu c l 1A), c th như sau: -M t xây d ng t i a: 50%; - Chi u cao công trình: ư c xác nh theo góc t i h n α ≤ 500; - T ng cao xây d ng công trình t i thi u: 05 t ng; - Kho ng lùi công trình: ³ 3,0m so v i ch gi i ư ng các tuy n ư ng xung quanh; - Ki n trúc công trình xây d ng hi n i và ph i phù h p v i c nh quan chung c a khu v c. 7.2. Trung tâm thương m i, d ch v : ư c quy ho ch c p theo ư ng Quang Trung - Cái Cui, v i các ch tiêu v xây d ng như sau: -M t xây d ng t i a: 50%; - Chi u cao công trình ư c xác nh theo góc t i h n α ≤ 500; - T ng cao xây d ng công trình t i thi u: 05 t ng; - Kho ng lùi công trình: ³ 3,0m so v i ch gi i ư ng các tuy n ư ng xung quanh;
  4. - Ki n trúc công trình xây d ng hi n i và ph i phù h p v i c nh quan chung c a khu v c. 7.3. Công trình nhà tr m u giáo và công trình giáo d c: Bao g m các khu t xây d ng trư ng m m non, t giáo d c. -M t xây d ng t i a: 35%; - T ng cao xây d ng công trình m b o phù h p v i tiêu chuNn thi t k c a t ng lo i hình trư ng, s t ng cao t i a không quá 05 t ng; - Kho ng lùi công trình: ³ 3,0m so v i các tuy n ư ng ti p giáp. 7.4. Nhà văn hóa: B trí g n v i vòng xoay v i di n tích kho ng 10.351m2, là nơi t ch c các ho t ng sinh ho t, văn hóa, gi i trí, các quy nh khi xây d ng: -M t xây d ng t i a: 30%; -M t cây xanh t i thi u: 30%; - T ng cao xây d ng công trình t i a: 03 t ng; - Kho ng lùi công trình: ³ 3,0m so v i ch gi i ư ng c a các tuy n ư ng ti p giáp. 7.5. Công trình hành chính: Khu cơ quan hành chính có t ng di n tích kho ng 2.589m2, g m tr s y ban nhân dân và tr s công an c p phư ng, các quy nh khi xây d ng: -M t xây d ng t i a: 60%; - H s s d ng t t i a: 1,8; - T ng cao xây d ng công trình: t 02 n 03 t ng; - Kho ng lùi công trình: ³ 3,0m so v i ch gi i ư ng c a các tuy n ư ng ti p giáp. 7.6. Công trình y t : T ng di n tích t kho ng 2.664m2, các quy nh khi xây d ng: -M t xây d ng t i a: 30%; - H s s d ng t t i a: 1,2;
  5. - T ng cao xây d ng công trình t i a: 03 t ng; - Kho ng lùi công trình: ³ 3,0m so v i ch gi i ư ng c a các tuy n ư ng ti p giáp. 7.7. Khu công viên gi i trí: B trí trên tr c ư ng s 22 có l gi i 54,0m; khu công viên trên các tr c ư ng s 11, 12 và m t s công viên nh ư c b trí xen l n trong khu . Trong công viên xây d ng các sân th d c th thao ph c v cho sinh ho t c a nhân dân. 7.8. Khu nhà : 7.8.1. Nhà liên k và nhà tái nh cư: Là các d ng nhà chia lô, ư c xây d ng trên nh ng n n t riêng l . V quy ho ch không gian và hình th c ki n trúc ư c quy nh theo i u l qu n lý xây d ng trư c ây. -M t xây d ng tùy theo di n tích t, nhưng t i a không quá: 90%; - H s s d ng t t i a: 3,6; - T ng cao xây d ng công trình t i a: 04 t ng; - Kho ng lùi trư c và sau nhà: ư c quy nh c th trong B n không gian ki n trúc c nh quan. 7.8.2. Nhà d ng bi t th : -M t xây d ng t i a trên m i lô t: 60%; - H s s d ng t t i a: 1,2; - T ng cao xây d ng công trình t i a: 03 t ng; - Kho ng lùi t i thi u: 3,0m so v i ch gi i ư ng c a tr c ư ng chính; lùi t i thi u 1,0m phía sau nhà. B NG T NG H P S LÔ NHÀ: STT D ng lô nhà Kích thư c(m) Di n tích (m2) T ng s h 10m x 20m 200 36 1 Bi t th (120 h ) 12m x 20m 240 44 15m x 20m 300 40 2 Nhà liên k (1.069 h ) 4m - 4,5m x 14m - 19,5m 56 - 87,75 465 5m - 5,5m x 14m - 19,5m 70 - 107,25 429
  6. 8m x 13 - 19,4m 104 - 155,2 177 Nhà tái nh cư (194 4m - 5,6m x 15,9m - 3 63,6 - 108,08 199 h ) 19,3m C ng: 1.390 lô 8. Quy ho ch i u ch nh h th ng h t ng k thu t: 8.1. Quy ho ch san n n: Cao san l p t i thi u: +2,3m (theo h cao Qu c gia - Hòn D u). 8.2. Quy ho ch h th ng giao thông: Các tuy n ư ng trong khu quy ho ch có l gi i và m t c t c th như sau: - M t c t 1 - 1: ư ng s 22; có l gi i 54m (4m - 12m - 22m - 12m - 4m); - M t c t 2 - 2: ư ng s 10B; có l gi i 19m (4m-12m-3m); - M t c t 3 - 3: g m ư ng s 10A, s 15 và s 30; có l gi i 18m (3m - 12m - 3m); - M t c t 4 - 4: g m ư ng s 7, s 8, s 9, s 27, s 26 và s 29 ( o n t ư ng s 1 n ư ng s 10); s 1 và s 3 ( o n t ư ng s 24 n ư ng s 29); có l gi i 16m (4m - 8m - 4m); - M t c t 5 - 5: g m ư ng s 1 và s 3 (tr o n t ư ng s 22 n ư ng s 29); s 2, s 4, s 5, s 6, s 10A, s 11, s 12, s 13, s 14, s 16, s 17, s 18, s 19, s 20, s 21, s 23, s 25, s 28, s 31; có l gi i 14m (3m - 8m - 3m); - M t c t 6 - 6: ư ng s 24, có l gi i 15m (4m - 8m - 3m). * Các yêu c u k thu t an toàn giao thông: - Góc vát công trình t i v trí giao l ư c căn c theo B ng 7.11.1 c a Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam năm 1996; - Cao mép ư ng bình quân: +2,46m; cao mép l ³ +2,61m (theo h cao Qu c gia - Hòn D u). * Lưu ý: - Cao xây d ng trên ây ch quy nh i v i các công trình do Ch u tư ã thi công trư c khi y ban nhân dân thành ph C n Thơ ban hành Quy t nh s 1846/Q -UBND ngày 17 tháng 8 năm 2006 v vi c quy nh qu n lý v thi t k các công trình h t ng t i Khu ô th m i Nam sông C n Thơ.
  7. - Các công trình xây d ng sau văn b n nêu trên ph i th c hi n b ng v i cao trình chung c a Khu ô th , c th : cao mép ư ng bình quân +2,5m, cao mép l +2,7m. Do v y, trong quá trình thi công c n có gi i pháp x lý (như: vu t mái ư ng, h th ng thoát nư c,...) m b o vi c tiêu thoát nư c cho khu quy ho ch. 8.3. Quy ho ch c p nư c: 8.3.1. Gi i pháp c p nư c: Ngu n nư c ph c v khu quy ho ch s d ng t Nhà máy nư c Hưng Phú, nư c cung c p m b o tiêu chuNn sinh ho t, lưu lư ng, áp l c và theo úng các quy nh hi n hành. 8.3.2. M ng lư i ư ng ng: - t các tuy n ng theo m ng lư i vòng khép kín k t h p v i m ng phân nhánh; - S d ng ng gang D250, ng PVC D220, PVC D168 và PVC D114; - Ngoài ra trên m ng c p nư c có b trí các tr c u h a (kho ng cách gi a các tr không quá 150m). 8.4. Quy ho ch thoát nư c: 8.4.1. H th ng thoát nư c mưa: - Nư c mưa ư c thu vào h th ng thoát nư c mưa, t ch y qua các c a x tt iv trí thích h p sau ó thoát ra các kênh, r ch bao quanh theo 02 hư ng: r ch Cái Da và sông H u. - H th ng thoát nư c mưa: b trí d c các v a hè, h ga ư c b trí t i các v trí thu nư c thích h p, kho ng cách gi a các h ga là 12,0m - 14,0m; - S d ng ng bê tông c t thép úc: D400, D600, D800 và D1200. 8.4.2. Quy ho ch h th ng thoát nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng: - Nư c th i sinh ho t c a t ng h gia ình ph i ư c x lý b ng h m t ho i, xây d ng úng tiêu chuNn k thu t quy nh m i ư c th i ra h th ng thoát nư c th i sinh ho t chung và qua tr m bơm ưa v tr m x lý nư c th i trong Khu công nghi p Hưng Phú; - H th ng thoát nư c th i ư c t dư i v a hè d c theo ư ng giao thông, s d ng ng nh a D250, D300. 8.5. Quy ho ch c p i n: 8.5.1. Ngu n i n:
  8. Ngu n ư c c p t tr m 110kV Hưng Phú, qua tr c Quang Trung - Cái Cui d n vào khu quy ho ch. 8.5.2. Lư i i n: - Tuy n trung th : theo hư ng phát tri n chung c a thành ph C n Thơ, mb o m quan và an toàn trong khu v c, tuy n trung th ph i ư c thi t k i ng m trong các h m k thu t. Xu t tuy n b trí d c theo tr c ư ng giao thông và k t n i thành m ch vòng. m b o hành lang an toàn cho tuy n và tuân th các quy chuNn ngành. - Tuy n h th : t b ng i n h th trong tr m phân ph i h p b , tuy n h th ư c thi t k i ng m b ng cáp XLPE (các c i m k thu t phù h p v i tiêu chuNn IEC), cáp ư c lu n trong ng nh a PVC ch u l c và t trong h m k thu t cung c p n các t phân ph i th c p trong khu v c. 8.5.3. H th ng chi u sáng: H th ng èn chi u sáng ư c xây d ng m i, s d ng èn cao áp Sodium th h m i, ti t ki m i n, có công su t t 150W- 250W. Tuy n dây chi u sáng b trí i ng m. Tr èn chi u sáng c l p, s d ng tr s t tráng k m hình côn, b trí phù h p tùy theo khu v c. cao treo èn t 8m n 10m. 8.5.4. Tr m bi n áp: - D c theo tuy n trung th t các tr m bi n áp (lo i tr m h p b ), các tr m ư c c p i n t 2 tuy n và ư c t t i trung tâm ph t i; - T ng các tr m có dung lư ng: 6.650KVA. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy t nh s 77/2002/Q -UB ngày 25 tháng 6 năm 2002 c a y ban nhân dân t nh C n Thơ (nay là thành ph C n Thơ) và Quy t nh s 4009/Q -UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ. i u 3. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Cái Răng cùng v i S Xây d ng, Ban Qu n lý Khu ô th Nam C n Thơ hư ng d n ch u tư: 1. T ch c công b án i u ch nh quy ho ch này các t ch c, cá nhân có liên quan bi t và th c hi n theo quy ho ch, pháp lu t. Ban hành Quy nh v qu n lý xây d ng theo quy ho ch sau khi có Quy t nh phê duy t c a y ban nhân dân thành ph . 2. Th c hi n các th t c u tư theo quy ho ch xây d ng, ph i h p ch t ch v i các ban, ngành trong trư ng h p huy ng các ngu n v n xây d ng khu quy ho ch t ch c, cá nhân có liên quan bi t th c hi n theo úng quy ho ch và pháp lu t. 3. Có trách nhi m ph i h p v i nhà u tư, ơn v , cá nhân có liên quan liên k t u tư các cơ s h t ng giáp ranh khu t quy ho ch.
  9. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , giám c s , th trư ng cơ quan ban, ngành thành ph , Trư ng ban Ban Qu n lý Khu ô th Nam C n Thơ, Ch t ch y ban nhân dân qu n Cái Răng, Ch u tư, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Thanh Tòng
Đồng bộ tài khoản