Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
175
lượt xem
43
download

Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c L p - T Do - H nh Phúc S : 39/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH BAN HÀNH " NNH M C KINH T - K THU T QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG TH Y N I NA". B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Văn b n s 2221/BXD-KTTC ngày 27 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Xây d ng th a thu n B Giao thông v n t i ban hành, áp d ng nh m c kinh t - k thu t qu n lý, b o trì ư ng th y n i a; Theo ngh c a V trư ng V Kê ho ch u tư, C c trư ng C c ư ng sông Vi t N3m, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này " nh m c kinh t - k thu t qu n lý, b o trì ư ng th y n i a". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1809/1998/Q -BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 1998 ban hành t m th i t p " nh m c kinh t - k thu t s a ch a thư ng xuyên ư ng sông”. i u 3. C c trư ng C c ư ng sông vi t Nam ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V K ho ch u tư, Pháp ch , Khoa h c Công ngh , Tài chính, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam. Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các t ch a và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình NNH M C KINH T - K THU T QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 39/2004/Q -BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a B Giao thông v n t i) Chương 1
 2. NH NG QUY NNH CHUNG 1. nh m c kinh t k thu t qu n lý, b o trì ư ng th y n i a (QLBT TN ) là m c hao phí c n thi t v v t li u, lao ng và máy thi công hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công vi c tương i hoàn ch nh như tr c phao, th phao... t khâu chuNn b n khâu k t thúc công vi c, nh m duy trì tr ng thái ho t ng bình thư ng c a các tuy n ư ng th y n i a ( TN ). 2. nh m c kinh t k thu t QLBT TN dùng l p và duy t d toán v qu n lý, b o trì ư ng th y n i a; Qu n lý, c p phát và thanh toán v n s nghi p kinh t ư ng th y n i a cho các ơn v chuyên làm công tác qu n lý, b o trì thư ng ư ng th y n i a trong c nư c. 3. nh m c kinh t k thu t T TN ã c p các công vi c c n thi t c a công tác qu n lý, b o trì ư ng th y n i a và ư c ưu tiên b trí k ho ch v n s nghi p kinh t ư ng th y n i a hàng năm. Khi l p và duy t thi t k , d toán qu n lý, b o trì ư ng th y n i a c n có gi i pháp k thu t ưu tiên các công vi c m b o an toàn giao thông. Các h ng m c còn l i th c hi n theo nguyên t c giao vi c gì ư c thanh toán vi c ó. 4. Phân bi t công tác qu n lý, b o trì ư ng th y n i a và các h ng m c khác trong k ho ch v n s nghi p kinh t ư ng th y n i a ư c quy nh c th t i Thông tư liên B Tài chính - Giao thông v n t i s 57/2001/TTLB-BTC- BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2001. 5. Phân lo i ư ng th y n i a ph c v qu n lý. 5.1. Tiêu chuNn và thang i m phân lo i ư ng th y n i a ph c v qu n lý: Th Thang i m ( i m) Lo i tiêu chu n t 15 10 5 1 Chi u r ng trung bình mùa ki t > 200m 50 ÷200m < 50m 2 sâu ch y t u mùa ki t < 1,5m 1,5 ÷ 3m > 3m 3 Ch th y văn dòng ch y Vùng nh V a nh Vùng nh hư ng lũ hư ng lũ v a hư ng th y nh hư ng tri u tri u 4 M t công trình và chư ng ng i >l chi c/km 05 ÷ 1 < 0,5 v t trên sông (Bao g m : bãi c n, chi c/km chi c/Km chư ng ng i v t, v t chìm m, kè ch nh tr , c u, phà, c ng và b n b c x p) 5 M t báo hi u >2 báo 1- 2 báo 5 tri u 2-5 Tri u t n < 2 Tri u t n/năm /năm t n/năm 7 Ch ánh sáng ph c v ch y t u Có t èn ban êm 5.2. Nguyên t c áp lo i ư ng th y n i a ph c v qu n lý Tiêu chuNn và thang i m phân lo i này ch áp d ng cho các sông, kênh ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b qu n lý và khai thác v n t i. Phân lo i ư ng th y n i a ph c v qu n lý trên cơ s áp lo i cho t ng sông, kênh (ho c o n sông, kênh) riêng bi t nhưng ph i m b o tính liên t c trên các tuy n qu n lý. N u có m t s o n sông, kênh (không vư t quá 20% chi u
 3. dài toàn tuy n) có lo i th p hơn lo i sông, kênh c a toàn tuy n thì ư c phép nâng lo i phù h p v i toàn tuy n. 5.3. Thang i m phân lo i ư ng th y n i a ph c v qu n lý + N u sông, kênh áp vào tiêu chuNn phân lo i t t 85 i m tr lên là ư ng th y n i a qu n lý lo i 1. + N u sông, kênh áp vào tiêu chuNn phân lo i t t 65 i m n 80 i m là ư ng th y n i a qu n lý lo i 2. + N u sông, kênh áp vào tiêu chuNn phân lo i t t 60 i m tr xu ng là ư ng th y n i a qu n lý lo i 3. (B ng phân lo i chi ti t ph n Ph l c). Chương 2 KH I LƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ B O TRÌ U NG TH Y N I NA A. N I DUNG CÔNG TÁC QU N LÝ, B O TRÌ TN I. CÔNG TÁC QU N LÝ THƯ NG XUYÊN Ư NG TH Y N I NA 1. Tr m Qu n lý ư ng sông ki m tra tuy n thư ng xuyên nh kỳ ki m tra toàn b tuy n lu ng qu n lý theo n i dung công vi c: i trên tuy n, ki m tra tình hình báo hi u, chư ng ng i v t, bãi c n; K t h p làm các công vi c nghi p v hi n trư ng khác. 2. o n Qu n lý ư ng sông ki m tra, nghi m thu tuy n M i tháng m t l n o n Qu n lý ư ng sông (QL S) t ch c ki m tra tuy n c a các tr m n i dung: - Nghi m thu các công vi c thư ng xuyên c a tr m. - N m tình hình lu ng l ch, báo hi u, chư ng ng i v t, v n t i và an toàn giao thông trên tuy n; ch o các công vi c c n làm ti p theo cho tr m. 3. C c ư ng sông Vi t Nam (Chi C c ư ng sông phía Nam) ki m tra tuy n nh kỳ hàng quý C c ư ng sông Vi t Nam t ch c ki m tra tuy n c a các o n, Tr m QL S n i dung công vi c: - Ki m tra ánh giá m c hoàn thành công vi c c a o n, Tr m. - N m tình hình lu ng l ch, báo hi u, chư ng ng i v t, v n t i và tr t t an toàn giao thông; ch o o n, Tr m th c hi n nhi m v qu n lý tuy n lu ng. - Nghi m thu các công vi c Qu n lý thư ng xuyên (QLTX) c a o n, Tr m. 4. Ki m tra t xu t sau lũ bão o n Qu n lý ư ng sông ho c C c ư ng sông Vi t Nam k t h p v i các ngành h u quan t ch c ki m tra ánh giá thi t h i do bão lũ t xu t gây h u qu nghiêm tr ng. 5. Ki m tra theo dõi công trình giao thông và tham gia x lý tai n n - nh kỳ ki m tra theo dõi công trình giao thông, xác nh m c hư h i (n u có) l p phương án x lý. 6. o dò sơ kh o bãi c n, lu ng qua khu v c ph c t p
 4. Trong các l n i ki m tra tuy n k t h p ch c sào o dò bãi c n hay o n lu ng có di n bi n ph c t p theo phương pháp o tr c ngang zích z c. Lên sơ h a bãi c n hay o n lu ng c n ki m tra, ph c v k p th i cho i u ch nh báo hi u, qu n lý lu ng l ch c a Tr m, o n. 7. Ki m tra èn hi u ban êm - Ch áp d ng cho các tuy n có b trí èn hi u ban êm - nh kỳ ho c t xu t o n QL S (ho c k t h p v i C c ư ng sông Vi t Nam) t ch c ki m tra ánh giá s lư ng, ch t lư ng èn. II. CÔNG TÁC B O TRÌ Ư NG TH Y N I NA 1. B o trì báo hi u: 1.1. Th phao: ưa phao t tr m n và th phao úng v trí. 1.2. i u ch nh phao: Tr c rùa và kéo phao n v trí m i. 1.3. Ch ng b i rùa: nh kỳ nh c rùa b b i l p t lên m t áy sông. 1.4. Tr c phao: Tr c toàn b phao, xích, rùa và ưa v tr m. 1 5. B o dư ng phao: - C o sơn, gõ r phao, t xích. - Sơn ch ng r c m t trong và ngoài phao, sơn m u theo úng quy nh - Nhu m h c ín xích n n. 1.6. B o dư ng c t bi n báo hi u nh kỳ c o sơn gõ r toàn b c t, bi n báo hi u, sơn ch ng r và sơn m u yheo úng quy nh. 1.7. Sơn m u gi a kỳ: Phao, c t và bi n báo hi u các lo i nh kỳ sơn m u phao, c t và bi n báo hi u các lo i m b o m u s c báo hi u. Riêng i v i phao ch sơn m u ph n n i trên m t nư c. 1.8. Ch nh c t báo hi u: - Ch áp d ng cho c t không chân bê tông. - Khi c t bi nghiêng ng ch nh l i cho ngay ng n. 1.9. D ch chuy n c t báo hi u: - i u ki n áp d ng gi ng như ch nh c t - Khi lu ng l ch thay i, báo hi u không còn tác d ng thì nh c t di chuy n n v trí m i và d ng l i. 1.10. B o dư ng r èn, hòm ng c quy (dùng cho báo hi u có èn hi u) - N i dung công vi c như b o dư ng c t bi n. - Làm k t h p cùng v i vi c b o dư ng phao, c t không làm ơn l . 1.11. Sơn m u gi a kỳ r èn, hòm c quy: N i dung như sơn m u gi a kỳ phao, c t báo hi u. 2. B o trì ánh sáng èn hi u 2.1. t èn D u trên c t, trên phao: M i ngày t èn m t l n. 2.2. Thay bóng èn:
 5. - Thay bóng p tích và thay èn D u: nh kỳ thay th èn D u m t năm m t l n. Thay bóng p tích m t năm m t l n (thay bóng tính k t h p khi thay èn, thay c quy không tính thao tác riêng). - Thay bóng èn i n then th i gian s d ng, làm k t h p khi thay c quy, không làm ơn l . 2.3. Thay èn: Tháo d èn, thay th b ng èn khác (làm k t h p) 2.4. Thay c quy: S l n thay c quy cho các lo i èn, căn c vào ch ch p c a èn. 2.5. N p c quy: nh kỳ n p c quy theo các ch (n p b sung, cân b ng và xúc n p) căn c vào t ng lo i èn. III. CÁC CÔNG TÁC C THÙ TRONG QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG TH Y N I NA 1. Tr c m b o giao thông và thông tin liên l c - Tr c tr m n m b t tình hình giao thông trên tuy n, x lý tình hu ng x y ra. - Ti p dân và các cơ quan h u quan, a phương n liên h công tác. 2. c m c nư c và m lưu lư ng v n t i (tr m c do cơ quan ch qu n c p trên quy nh) 2.1. Tr m c m c nư c: - c m c nư c các sông vùng lũ: c vào các th i i m: 7 gi , 13 gi , 19 gi . Ghi chép, lưu gi , v bi u m c nư c. - c m c nư c các sông vùng tri u: c liên t c vào t t c các gi trong ngày (1, 2, 3, 4...). Ghi chép, lưu gi tài li u, xác nh chân tri u, nh tri u, v bi u m c nư c. 2.2. Tr m m lưu lư ng v n t i: - Nhi m v : m, ghi chép, t ng h p, lưu gi báo cáo tình hình lo i t u v n t i và s t n hàng thông qua tuy n v bi u theo dõi v n t i. - Các tuy n ch ch y t u ban ngày: Tr m m phương ti n 12h/ngày (t 6h n 18h). Các tr m có ch y t u ban êm m phương ti n 24/24. - Các tr m vùng lũ và không t èn thì c m c nư c kiêm m phương ti n v n t i. 3. Tr c phòng ch ng bão lũ Khi có bão ho c lũ có kh năng nh hư ng n khu v c qu n lý. Tr m b trí phương ti n và lao ng tr c theo quy ch phòng ch ng bão lũ. 4. Tr c t u công tác M i tr m ư c b trí ngư i thư ng tr c t u ban êm trong nh ng ngày t u u trên b n c a tr m (tr nh ng ngày t u i công tác êm trên tuy n). H ng m c này không áp d ng cho phương ti n c a o n. 5. B o dư ng t u công tác nh kỳ thay th dây cáp neo, dây ch ng bu c, sào ch ng, v t li u c u m, c u h a... theo th i gian s d ng. B sung, thay th D u nh n các te, h p s sau s gi ho t ng quy nh; Lau chùi, s a ch a, thay th m t s ph tùng. Gõ r , sơn d m các ch thư ng xuyên ti p xúc v i nư c m n ho c c sát làm bong tróc sơn.
 6. Lau chùi, bôi m cho c u phao, t i, cáp, b c lái... 6. Quan h v i a phương nh kỳ tr m trư ng (ho c i di n tr m) làm vi c v i các xã, phư ng ven sông, các ch công trình trên sông ph i h p b o v báo hi u, tuyên truy n ph bi n lu t l , b o v công trình trên sông cũng như nh ng công vi c khác có liên quan trên tuy n sông qu n lý. 7. Phát quang cây c i - nh kỳ phát quang cây c i che ch n t m nhìn c a báo hi u. - H ng m c này ch áp d ng cho các báo hi u vùng r ng núi, vùng sú v t. s lư ng báo hi u ư c phát quang c y c i theo phương án k thu t c th ư c duy t hàng năm. B. KH I LƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG TH Y N I NA S th H ng m c công vi c VT nh ng ch t SL 1 SL 2 SL 3 I Kh i lư ng công tác QLTX 1 Tr m ki m tra tuy n thư ng xuyên L n/năm 73 65 52 2 o n ki m tra, nghi m thu tuy n -nt- 12 12 12 3 C c SVN ki m tra tuy n -nt- 4 4 4 4 Ki m tra t xu t sau lũ bão -nt- 3 2 2 5 Ki m tra theo dõi công trình giao -nt- 3 2 2 thông 6 o dò sơ kh o bãi c n L n/năm/bãi 14 8 4 7 Ki m tra èn hi u ban êm L n/năm 12 12 12 II Kh i lư ng công t c b o trì ư ng th y n i a A B o trì báo hi u 1 Th phao L n/năm/qu 3 3 2 2 i u ch nh phao -nt- 15 13 12 3 Ch ng b i rùa -nt- 15 13 12 4 Tr c phao -nt- 3 3 3 5 B o dư ng phao -nt- 2 2 2 6 Sơn m u gi a kỳ phao -nt- 2 2 2 7 B o dư ng xích n n L n/năm/ ư ng 2 2 2 8 Ch nh c t báo hi u L n/năm/c t 2 2 2 9 D ch chuy n c t báo hi u %s c t 20 10 5 10 D ch chuy n bi n báo hi u khoang L n/năm/bi n 3 2 1 thông thuy n (Khi có thay i khoang thông thuy n) 11 B o dư ng c t, bi n báo hi u L n/năm/c t, bi n 2 2 2 12 Sơn m u gi a kỳ c t bi n báo hi u -nt- 2 2 2
 7. 13 B o dư ng bi n báo hi u c u L n/năm/bi n 2 2 2 14 Sơn m u gi a kỳ bi n báo hi u c u -nt- 2 2 2 15 B o dư ng l ng èn, hòm c quy L n/năm/ èn 2 2 2 16 Sơn màu gi a kỳ l ng èn, hòm c L n/năm/ èn 2 2 2 quy, rào ch ng trèo 17 S a ch a nh báo hi u L n/năm/báo hi u 1 1 1 B B o trì ánh sáng èn báo hi u 1 t èn D u trên c t L n/năm/ èn 365 365 365 2 t èn D u trên phao -nt- 365 365 365 3 Thay c quy chuyên dùng (lo i 6V - 40 AH l p song song cho m t èn ho c 6V - 80AH) a èn ch F và Q Lo i 6V - O,6A -nt- 91 91 91 Lo i 6V - l,4A -nt- 182 182 182 b èn ch p u (ISO ls - ISO 6s) Lo i 6V - O,6A -nt- 46 46 46 Lo i 6V - l,4A -nt- 91 91 91 c èn ch p m t dài OC 5s Lo i 6V - O,6A -nt- 55 55 55 Lo i 6V - l,4A -nt- 109 109 109 d èn ch p môt dài lo i OC 4s Lo i 6V - O,6A -nt- 68 68 68 Lo i 6V - l,4A -nt- 137 137 137 e èn ch p 1 dài loai OC 3s Lo i 6V - O,6A -nt- 61 61 61 Lo i 6V - l,4A -nt- 121 121 121 f èn ch p m t ng n FI 5s Lo i 6V - O,6A -nt- 37 37 37 Lo i 6V - l,4A -nt- 46 46 46 g èn ch p hai FI (2) l0s Lo i 6V - O,6A -nt- 37 37 37 Lo i 6V - l,4A -nt- 46 46 46 h èn ch p ba FI (3) l0s Lo i 6V - O,6A -nt- 37 37 37 Lo i 6V - l,4A -nt- 46 46 46
 8. 4 èn s d ng năng lư ng m t tr i a Thay c quy i v i èn dùng năng -nt- 2 2 2 lư ng m t tr i b Ki m tra v sinh èn, t m năng -nt- 12 12 12 lư ng m t tr i, b sung nư c c t c Ki m tra v sinh èn 601 - CaN3da -nt- 4 4 4 5 Thay c quy chuyên dùng (Lo i 6V -nt- 73 73 73 - 40AH u 4 bình: 12V - 80Ah) - èn ch p 12V - l,4A 6 Thay bóng èn a èn ch ôF&Q L n năm/ èn 6 6 6 b èn ch ch p u -nt- 4 4 4 c èn ch ch p m t dài -nt- 4 4 4 d èn ch ch p m t ng n FI 5s -nt- 2 2 2 e èn ch ch p hai, ch p ba -nt- 2 2 2 7 Thay bóng èn D u -nt- 2 2 2 8 Thay èn D u (B u, c èn) -nt- 1 1 1 9 Thay èn i n %s èn 10 10 10 10 Xúc n p c quy ban u L n năm/bình 2 2 2 11 N p c quy b sung a èn ch F và Q Lo i 6V - O,6A -nt- 82 82 82 Lo i 6V - l,4A -nt- 164 164 164 b èn ch p u (ISO ls - ISO 6s) Lo i 6V - O,6A -nt- 40 40 40 Lo i 6V - l,4A -nt- 81 81 81 c èn ch p m t dài OC 5s Lo i 6V - O,6A -nt- 48 48 48 Lo i 6V - l,4A -nt- 97 97 97 d èn ch p môt dài lo i OC 4s Lo i 6V - O,6A -nt- 60 60 60 Lo i 6V - l,4A -nt- 123 123 123 e èn ch p 1 dài loai OC 3s Lo i 6V - O,6A -nt- 53 53 53 Lo i 6V - l,4A -nt- 109 109 109 f èn ch p m t ng n FI 5s
 9. Lo i 6V - O,6A -nt- 30 30 30 Lo i 6V - l,4A -nt- 40 40 40 g èn ch p hai FI (2) l0s Lo i 6V - O,6A -nt- 30 30 30 Lo i 6V - l,4A -nt- 40 40 40 h èn ch p ba FI (3) l0s Lo i 6V - O,6A -nt- 30 30 30 Lo i 6V - l,4A -nt- 40 40 40 12 N p c quy cân b ng a èn ch F và Q Lo i 6V - O,6A -nt- 7 7 7 Lo i 6V - l,4A -nt- 16 16 16 b èn ch p u (ISO ls - ISO 6s) Lo i 6V - O,6A -nt- 4 4 4 Lo i 6V - l,4A -nt- 8 8 8 c èn ch p m t dài OC 5s Lo i 6V - O,6A -nt- 5 5 5 Lo i 6V - l,4A -nt- 10 10 10 d èn ch p môt dài lo i OC 4s Lo i 6V - O,6A -nt- 6 6 6 Lo i 6V - l,4A -nt- 12 12 12 e èn ch p 1 dài loai OC 3s Lo i 6V - O,6A -nt- 6 6 6 Lo i 6V - l,4A -nt- 10 12 12 f èn ch p m t ng n FI 5s Lo i 6V - O,6A -nt- 5 5 5 Lo i 6V - l,4A -nt- 4 4 4 g èn ch p hai FI (2) l0s Lo i 6V - O,6A -nt- 5 5 5 Lo i 6V - l,4A -nt- 4 4 4 h èn ch p ba FI (3) l0s Lo i 6V - O,6A -nt- 5 5 5 Lo i 6V - l,4A -nt- 4 4 4 III Các công tác c thù trong qu n lý, b o trì ư ng th y n i a 1 Tr c m b o giao thông Ngư i tr m/năm 1 1 1
 10. 2 c m c nư c sông vùng lũ L n/ngày 3 3 3 3 c m c nư c sông vùng tri u L n/ngày 24 24 24 4 m phương ti n v n t i tuy n Gi /ngày 12 12 12 TN không t èn 5 m phương ti n v n t i tuy n Gi /ngày 24 24 24 TN có t èn 6 Tr c phòng ch ng bão lũ L n/năm tr m 6 6 6 7 Tr c t u công tác Công/tr m năm 365 365 365 8 B o dư ng, ti u tu t u công tác L n/năm t u 1 1 1 9 Quan h v i a phương L n/năm tr m 12 12 12 10 Phát quang quanh báo hi u L n/năm c t 2 2 2 11 S a ch a nh nhà tr m L n/năm 1 1 1 Chương 3 NNH M C CÔNG TÁC QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG TH Y N I NA A. THUY T MINH NNH M C I. NNH M C V T TƯ * Nguyên t c tính toán và áp d ng Kích thư c báo hi u tính v t tư theo kích thư c chuNn c a quy t c báo hi u TN Vi t Nam 22-TCN-269-2000 ban hành theo Quy t nh s 4099/2000/Q -BGTVT ngày 28/12/2000 c a B GTVT. - M c tiêu hao sơn ư c tính c th cho 1m2 c a t ng lo i v t li u làm báo hi u (B ng 1) và tính toán cho các lo i báo hi u theo thi t k nh hình (B ng 2 - B ng 8) ti n áp d ng. - B o dư ng báo hi u bao g m 01 l p sơn ch ng r và 02 l p sơn m u. Sơn m u gi a kỳ thì ch sơn hai l p sơn m u. Riêng b o dư ng phao, sơn ch ng r bao g m c m t trong và m t ngoài c a phao. i v i phao chưa tính n tiêu hao v t tư cho sơn m u, b o dư ng hòm ng c quy. - V t li u ph ư c tinh b ng 2% giá tr v t li u chính. - Các lo i bi n hình thoi nh m c v t tư ư c tính theo nh m c v t tư c a các bi n hình vuông c ng lo i, cùng kích thư c. - Các lo i báo hi u và ph ki n không có trong b ng nh m c ư c phép tính theo n i ngo i suy. II. NNH M C NHÂN CÔNG 1. Nguyên t c tính toán và áp d ng 1.1. S d ng h s trong s d ng m c Các tr s t p nh m c này ư c xây d ng trong i u ki n lao ng bình thư ng chưa tính n các y u t ph c t p x y ra trong quá trình th c hi n các bư c công vi c. Các tr s m c xác nh trong t p nh m c này là tính vào mùa c n. a) Nh ng m c có k t h p phương ti n th y v mùa lũ ư c tính thêm như sau: - Hành trình phương ti n (bình quân xuôi và ngư c) ư c nhân v i h s 1,2 - Các công vi c khác nhân v i h s 1,1.
 11. b) T t c các m c th c hi n kênh ào thì nhân v i h s t 0,8 n 0,9. Các công vi c th c hi n vùng c a bi n, c a sông, vùng duyên h i, vùng núi cao, vùng h thì ư c nhân v i h s t 1,2 n 1,3. - Các m c c a công tác th , tr c, ch nh, ch ng b i rùa, b o dư ng v i các lo i phao không có trong b ng nh m c ư c tính b ng phương pháp n i suy, ngo i suy. - Các m c c a phao hình c u có k t c u là phao tr , bi n hình c u thì dùng m c c a phao tr cùng ư ng kính nhân v i h s 1,05. - Các m c c a phao ng thì l y theo m c c a phao tr cùng ư ng kính nhân v i h s 0,8. - Các m c lao ng c a công tác i u ch nh, di chuy n c t báo hi u b ng bê tông ư c nhân v i h s 1.3 c a m c c t s t cùng lo i. 1.2. Tra m c ng v i m i h ng m c công vi c lao ng có n i dung công vi c, c p b c th bình quân và tr s m c lao ng c a công vi c ó. III. NNH M C CA MÁY 1. Nguyên t c tính toán và áp d ng Phương ti n th y dùng trong qu n lý, b o trì ư ng th y n i a ho t ng trong m t dây truy n c ng ngh khép kín. nh m c ca máy ã xây d ng cho t ng công o n ơn l ph c v cho vi c l p ơn giá d toán ư c thu n l i. 1.1. Hành trình: T u ch y t c bình quân (M c 3.01.01) t tr m i ki m tra, nghi m thu tuy n ho c n v trí th c hi n các thao tác nghi p v khác. 1.2. Thao tác: (th c hi n sau hành trình) T u di chuy n ch m ho c n máy ng yên khi th c hi n các thao tác nghi p v . 1.3. Nguyên t c áp d ng ơn giá ca máy: ơn giá ca máy trong công tác qu n lý b o trì ư ng th y n i a áp d ng theo văn b n hi n hành c a Nhà nư c. 1.4. Ca máy th c hi n các công vi c khác Ngoài qu n lý thư ng xuyên ư ng th y n i a, các phương ti n thi t b còn s d ng làm nh ng công vi c khác thu c v n s nghi p kinh t ư ng th y n i a như duy tu b o dư ng kè, á chân èn, ph c v n mìn, phá á, ch ng bão lũ k t h p thanh tra b o v ư ng th y n i a... thì áp d ng như sau: - Khi di chuy n - s d ng m c c a hành trình. - Khi thao tác sau hành trình s d ng m c c a thao tác. - Trong các trư ng h p c th s n i suy các m c tương t , trên cơ s th i gian n máy và tr ng thái làm vi c c a máy. 1.5. H s trong s d ng nh m c ca máy Các m c ư c xây d ng trong i u ki n bình thư ng, các trư ng h p khác áp d ng như sau: - nh m c ca máy vùng c a sông, bi n, ven v nh và ra o: ca máy hành trình (bình quân) và thao tác ư c nhân v i K = 1,2. - nh m c ca máy các khu v c còn l i trong mùa lũ: ư c nhân v i K = 1,2. - Trong trư ng h p ngoài m c chuNn, n i suy theo m c trên, dư i và lân c n.
 12. B. NNH M C CHI TI T I. NNH M C V T TƯ 1. Sơn báo hi u Mã Sơn Tên v t li u sơn - công vi c ơn v Sơn m u hi u ch ng r 1.0101 B o dư ng c t bi n b ng kim lo i Kg/m2 0,141 0.249 1.0102 B o dư ng phao, hòm c quy b ng kim lo i Kg/m2 0,141 0.249 1.0103 Sơn báo hi u b ng bê tông, tre, g Kg/m2 0,335 2. B o dư ng c t báo hi u Mã Sơn Lo i báo hi u ơn v tính Sơn m u hi u ch ng r B ng s t thép 1.0204 C t Φ 160, H = 6,5m Kg/C t 0,62 1,10 1.0205 C t Φ 160, H = 7,5m Kg/C t 0,70 1,22 1.0206 C t Φ 160, H= 8,5m Kg/C t 0,78 1,35 1.0207 C t Φ 160, H = 7,5m Kg/C t 0,83 1,47 1.0208 C t Φ 200, H = 8,5m Kg/C t 0,93 1,64 1.0209 C t dàn 12m Kg/C t 9,41 16,61 1.0210 C t dàn 14m Kg/C t 10,97 19,37 1.0211 C t dàn 16m Kg/C t 12,54 22,14 1.0212 C t dàn 18m Kg/C t 14,12 24,90 1.0213 C t dàn 20m Kg/C t 18,62 32,86 1.0214 C t dàn 21m Kg/C t 21,46 37,89 1.0215 C t dàn 24m Kg/C t 24,52 43,30 1.0216 Hòm c quy, l ng èn, rào ch ng trèo Kg/B 0,17 0,15 3. B o dư ng phao s t ơn v : Kg Mã Sơn Lo i báo hi u ơn v tính Sơn m u hi u ch ng r 1.0317 Phao nhót Φ 800 Qu 0,61 0,41 1.0318 Phao tr Φ 800 - 0,95 0,65 1.0319 Phao tr 1.000 - 1,29 0,89 1.0320 Phao tr 1.200 - 1,34 1,35 1.0321 Phao tr Φ 1.400 - 2,38 1,62 1.0322 Phao tr Φ 1.700 - 3,64 2,57 1.0323 Phao tr Φ 1.200 - 4,91 3,43
 13. 1.0324 Phao tr Φ 2.400 - 6,64 4,64 4. B o dư ng xích và ph ki n S d ng h c ín nhu m (Kg/ ư ng dài 15m) Mã Lo i xích M c hi u 1.0425 Xích Φ 14 và phu ki n xích 2,40 Kg/s i 1.0426 Xích Φ 18 và ph ki n 2,80 Kg/s i 1.0427 Xích Φ 22 và ph ki n 3,20 Kg/s i 5. B o dư ng bi n báo hi u ơn v tính: Kg/bi n Mã Sơn ch ng r Sơn m u Lo i bi n hi u L1 L2 L3 L1 L2 L3 1.0528 Bi n phao b ph i 0,63 0,51 0,40 1,00 0,81 0,64 1.0529 Bi n phao b trái 0,27 0,22 0,18 0,43 0,35 0,28 1.0530 Bi n phao tim lu ng, hai lu ng 1,44 1,0 0,64 2,53 1,76 1,13 1.0531 Bi n hình vuông sơn m u hai m t 1,02 0,72 0,47 1,80 1,27 0,84 1.0532 Bi n hình vuông sơn m u m t 1,02 0,72 0,47 0,99 0,64 0,48 m t 1.0533 Bi n báo hi u c ng và âu, báo 0,93 0,70 0,50 0,63 0,69 0,50 hi u i u khi n i l i 1.0534 Bi n lý trình 0,64 0,45 0,33 1,40 0,45 0,34 1.0535 Bi n báo hi u CNV 0,79 0,55 0,35 1,61 0,97 0,62 l.0536 Bi n báo hi u ngã ba 0,91 0,63 0,41 1,61 1,12 0,72 1.0537 Bi n báo hi u nh hư ng 1,92 1,35 0,87 3,39 2,383 1,54 1.0538 Báo hi u thông thuy n tròn 0,72 0,50 0,32 1,27 0,88 0,56 1.0539 Bi n C.113 và C.114 0,10 0,07 0,05 0,09 0,06 0,04 1.0540 Thông báo ph tam giác 0,25 0,17 0,12 0,45 0,30 0,21 1.0541 Thông báo ph ch nh t 0,30 0,21 0,14 0,27 0,19 0,12 1.0542 Tiêu th hình tr 0,03 0,04 1.0543 Tiêu th hình nón 0,01 0,02 1.0544 Tiêu th hình c u 0,02 0,03 Ghi chú - nh m c v t tư b o dư ng thư c nư c ngư c ư c tính theo m2 quy nh t i các mã hi u nh m c 1.01.01 và 1.01.03 c a t p nh m c này. 6. Sơn m u c t báo hi u Mã ơn v Lo i báo hi u Sơn m u hi u tính A- B ng s t thép
 14. 1.06.45 C t Φ 160, H = 6,5m Kg/C t 1,10 1.06.46 C t Φ 160, H = 7,5m Kg/C t 1,22 l.06.47 C t Φ 160, H = 8,5m Kg/C t 1,35 1.06.48 C t Φ 200, H = 7,5m Kg/C t 1,47 1.06.49 C t Φ 200, H = 8,5m Kg/C t 1,64 1.06.50 C t dàn 12m Kg/C t 16,61 1.06.51 C t dàn 14m Kg/C t 19,37 1.06.52 C t dàn 16m Kg/C t 22,14 1.06.53 C t dàn 18m Kg/C t 24,90 1.06.54 C t dàn 20m Kg/C t 32,86 1.06.55 C t dàn 21m Kg/C t 37,89 1.06.56 C t dàn 24m Kg/C t 43,30 1.06.57 Hòm c quy, l ng èn Kg/B 0,15 B- B ng bê tông c t thép 1.06.58 C t Φ 200, H = 6,5m Kg/C t 1,37 1.06.59 C t Φ 200, H = 8,5m Kg/C t 1,78 1.06.60 C t H = 4m, d = 1000 Kg/C t 2,68 1.06.61 C t H = 5m, d = 1000 Kg/C t 3,68 1.06.62 C t H = 6m, d = 1000 Kg/C t 4,43 l.06.63 C t H = 8m, d = 1000 Kg/C t 5,91 1.06.64 C t H = 12m, d = 1000 Kg/C t 8,87 1.06.65 Tr èn d = 1500, H = 7,0 m Kg/C t 8,10 1.06.66 Tr èn d = 1500, H = l0m Kg/C t 11,57 7. Sơn m u phao s t ơn v tính: Kg/qu Mã Lo i báo hi u ơn v tính Sơn m u hi u l.07.67 Phao nhót Φ 800 Qu 0,41 1.07.68 Phao tr Φ 800 - 0,65 1.07.69 Phao tr 1.000 - 0,89 1.07.70 Phao tr 1.200 - 1,35 1.07.71 Phao tr Φ1.400 - 1,62 1.07.72 Phao tr Φ 1.700 - 2,57 1.07.73 Phao tr Φ 2.000 - 3,43 1.07.74 Phao tr Φ 2.400 - 4,64
 15. 8. Sơn m u bi n báo hi u. ơn v tính: Kg/bi n Mã Sơn m u Lo i bi n hi u Ll L2 L3 1.08.75 Bi n phao b ph i 1,00 0,81 0,64 1.08.76 Bi n phao b trái 0,43 0,35 0,28 l.08.77 Bi n phao tim lu ng, hai lu ng 2,53 l,76 1,13 1.08.78 Bi n hình vuông sơn m u hai m t 1,79 1,27 0,84 1.08.79 Bi n hình vuông sơn m u m t m t 0,99 0,64 0,48 1.08.80 Bi n báo hi u c ng và âu, báo hi u i u khi n 0,90 0,69 0,50 il i 1.08.81 Bi n lý trình 0,63 0,45 0,34 1.08.82 Bi n báo hi u CNV 1,40 0,97 0,62 1.08.83 Bi n báo hi u ngã ba 1,61 1,12 0,72 1.08.84 Bi n báo hi u nh hư ng 3,39 2,38 1,54 1.08.85 Báo hi u thông thuy n tròn 1,27 0,88 0,56 108.86 Bi n Cl.13 và Cl.14 0,09 0,06 0,04 1.08.87 Thông báo ph tam giác 0,45 0,30 0,21 1.08.88 Thông báo ph ch nh t 0,27 0,19 0,12 1.08.89 Tiêu th hình tr 0,04 1.08.90 Tiêu thi hình nón 0,02 1.08.91 Tiêu th hình c u 0,03 9. nh m c v t tư n p c quy chuyên dùng 6V- 40AH: A xít i n Mã Nư c c t Công vi c H2SO4 năng hi u (lít) (kg) (kw.h) 1.09.92 N pl n u, xúc n p 1,30 0,81 3,00 1.09.93 N p b sung 0,23 0,06 0,75 N p cân b ng, b sung nư c c t cho c quy 0,28 0,06 3,00 1.09.94 năng lư ng m t tr i II. NNH M C LAO NG 1. Hành trình, ki m tra tuy n: C p b c th c a công vi c: 4,5 ChuNn b v t tư, trang thi t b và d ng c . Công nhân hàng giang theo t u hành trình t Tr m n v trí thao tác. T u i t tr m i d c theo tim lu ng ki m tra tình hình tuy n, h th ng báo hi u v.v.... Xu ng cao t c các lo i T u Mã Lo i ơn T u T u T u hi u T 30 T T vi c v Dư i T dư i t t n 70cv 90cv
 16. tính 30cv dư i n 120cv 23cv 23cv 50cv tr 70 cv lên dư i tr n n 120 cv lên dư i dư i 50cv 90cv 2.01.01 Hành công/ 0,0186 0,0155 0,0123 0,0092 0,0535 0,0467 0,0375 0,0315 trình, km ki m tra lu ng l ch 2. o dò sơ kh o bãi c n: C p b c công vi c bình quân 5,0 - ChuNn b : S sách, d ng c làm vi c. - T u t tim lu ng vào v trí u tiên c n o. - o theo yêu c u k thu t. - K t thúc công vi c ưa t u ra tim lu ng. - L p báo cáo, lên sơ h a, g i báo cáo v o n. T u công tác các lo i Công ơn v Mã hi u T ut T ut T ut T u dư i vi c tính 23cv n 50cv n 90cv tr 23cv dư i 50cv dư i 90cv lên 2.02.02 o dò sơ Công/km2 4,5260 4,5260 3,9372 3,9872 kh o bãi c n 3. Rà quét chư ng ng i v t: C p b c công vi c bình quân 5,0 - ChuNn b s sách, d ng c làm vi c. - T u t tim lu ng i n v trí, ti n hành rà quét theo yêu c u k thu t. - K t thúc công vi c, ưa t u ra tim lu ng. - Làm báo cáo lên sơ h a, g i báo cáo v o n. Mã hi u Công ơn v T u công tác các lo i vi c tính T u dư i T u t T u t T u t 23cv 23cv n 50cv n 90cv tr dư i 50cv dư i 90cv lên 2.02.03 Rà c ng Công/km2 68,00 81,60 81,60 108,80 2.02.04 Rà m n Công/km2 51,00 61,20 61,20 81,60 4. Th phao: C p b c công vi c bình quân 5,0 - ChuNn b phao, xích, n n và d ng c làm vi c. - T u t tim lu ng n v trí th phao. - Th c hi n th phao, theo úng yêu c u k thu t, k t thúc công vi c. - ưa t u ra tim lu ng, ti p t c hành trình.
 17. T u công tác Mã ơn v T ut T ut T ut Lo i phao T u hi u tính 23cv n 50cv n 90cv tr dư i 23cv lên dư i 50cv dư i 90cv 2.04.05 Phao nhót Φ 800 Công/qu 0,7157 0,7080 2.04.06 Phao tr Φ 800 Công/qu 0,7950 2.04.07 Phao tr Φ 1.000 Công/qu 0,9933 2.04.08 Phao tr Φ 1.200 Công/qu 1,2793 0,7848 0,6807 2.04.09 Phao tr Φ 1.400 Công/qu 1,5645 0,9593 0,9334 2.04.10 Phao tr Φ 1.700 Công/qu 1,1028 0,9588 2.04.11 Phao tr Φ 2.000 Công/qu 1,2824 1,0829 2.04.l2 Phao tr Φ 2.400 Công/qu 1,5204 1,2488 5. Tr c phao: C p b c công vi c bình quân 5,0 - ChuNn b d ng c làm vi c. - T u t tim lu ng vào v t tr c phao. - Th c hi n tr c phao theo yêu c u k thu t, k t thúc công vi c. - ưa t u ra tim lu ng. T u công tác Mã ơn v T ut T ut T ut Lo i phao T u hi u tính 23cv n 50cv n 90cv tr dư i 23cv lên dư i 50cv dư i 90cv 2.05.13 Phao nhót Φ 800 Công/qu 0,8708 0,8470 2.05.14 Phao tr Φ 800 Công/qu 1,065 2.05.15 Phao tr Φ 1.000 Công/qu 1,3216 2.05.16 Phao tr Φ 1.200 Công/qu 1,7958 1,11147 0,9821 2.05.17 Phao tr Φ 1.400 Công/qu 2,2701 1,14094 1,2414 2.05.18 Phao tr Φ 1.700 Công/qu 1,16212 1,3083 2.05.19 Phao tr Φ 2.000 Công/qu 1,18333 1,3744 2.05.20 Phao tr Φ 2.400 Công/qu 1,21154 1,4735 6. i u ch nh phao: C p b c công vi c bình quân 4,5 - ChuNn b d ng c làm vi c. - T u t tim lu ng vào v trí phao. - Quăng dây, b t phao, gi m xích. - i u ch nh phao theo yêu c u k thu t, k t thúc công vi c. - ưa t u ra tim lu ng. Mã Lo i phao ơn v T u công tác
 18. hi u tính T ut T ut T ut T u 23cv n 50cv n 90cv tr dư i 23cv lên dư i 50cv dư i 90cv 2.06.21 Phao nhót Φ 800 Công/qu 0,7588 0,7437 2.06.22 Phao tr Φ 800 Công/qu 0,8320 2.06.23 Phao tr Φ 1.000 Công/qu 1,0430 2.06.24 Phao tr Φ 1.200 Công/qu 1,3429 0,8825 0,7147 2.06.25 Phao tr Φ 1.400 Công/qu 1,6425 1,073 0,8960 2.06.26 Phao tr Φ 1.700 Công/qu 1,1581 1,0059 2.06.27 Phao tr Φ 2.000 Công/qu 1,3097 1,1368 2.06.28 Phao tr Φ 2.400 Công/qu 1,5113 1,3111 7. Ch ng b i rùa: C p b c công vi c bình quân 4.5 - ChuNn b d ng c làm vi c - T u t tim lu ng vào v trí phao - Quãng dây, b t phao, gi m xích. - Th c hi n ch ng b i theo yêu c u k thu t, k t thúc công vi c. - ưa t u ra tim lu ng, thu d n d ng c , k t thúc công vi c. T u công tác Mã ơn v T ut T ut T ut Lo i phao T u hi u tính 23cv n 50cv n 90cv tr dư i 23cv lên dư i 50cv dư i 90cv 2.07.29 Phao nhót Φ 800 Công/qu 0,4287 0,3871 2.07.30 Phao tr Φ 800 Công/qu 0,4328 2.07.31 Phao tr Φ 1.000 Công/qu 0,5092 2.07.32 Phao tr Φ 1.200 Công/qu 0,6317 0,5530 0,4693 2.07.33 Phao tr Φ 1.400 Công/qu 0 7542 0 6300 0,5596 2.07.34 Phao tr Φ 1.700 Công/qu 0,6646 0 6436 2.07.35 Phao tr Φ 2.000 Công/qu 0,8137 0,7280 2.07.36 Phao tr Φ 2.400 Công/qu 1,0167 0,8404 8. Thay èn, thay ngu n trên phao, ki m tra v sinh èn và t m năng lư ng m t tr i - b sung nư c c t cho c quy èn NLMT: C p b c công vi c bình quân 4,0 - ChuNn b èn, ngu n thay th - T u t tim lu ng vào v trí phao - Quăng dây, b t phao - Th c hi n thay th èn, ngu n theo úng yêu c u k thu t. - ưa t u ra tim lu ng.
 19. T u công tác Mã ơn v T ut T ut T ut Lo i phao T u hi u tính 23cv n 50cv n 90cv tr dư i 23cv lên dư i 50cv dư i 90cv 2.08.37 - Thay dèn ch y Công/ èn 0,0709 0,0709 0,0767 0,0767 b ng c quy ho c pin - Ki m tra v sinh èn và t m năng lư ng m t tr i, b sung nư c c t cho c quy (áp d ng cho lo i èn NLMT) 2.08.38 Thay ngu n ( c Công/ èn 0,1022 0,1039 0,0875 0,0875 quy ho c pin) 9. Sơn m u phao gi a kỳ: C p b c công vi c bình quân 4,0 - ChuNn b d ng c sơn, ch i. - T u t tim lu ng n v trí phao. - Quăng dây, b t phao. - Sơn m u theo yêu c u k thu t, k t thúc công vi c. - ưa t u ra tim lu ng. Các lo i t u Mã hi u Lo i phao ơn v tính công tác 2.9.39 Phao nhót Φ 800 Công/qu 0,3255 2.9.40 Phao tr Φ 800 Công/qu 0,3310 2.9.41 Phao tr Φ 1.000 Công/qu 0,8675 2.9.42 Phao tr Φ 1.200 Công/qu 0,4200 2.9.43 Phao tr Φ 1.400 Công/qu 0,4463 2.9.44 Phao tr Φ 1.700 Công/qu 0,5512 2.9.45 Phao tr Φ 2.000 Công/qu 0,6563 2.9.46 Phao tr Φ 2.400 Công/qu 0,8873 10. B o dư ng phao: C p b c công vi c bình quân 4,5 -ChuNn b d ng c , sơn ch i. bàn c o. -Kê m, c r a phao, tháo doăng phao,c o r bên trong và bên ngoài phao, bi n. - Lau chùi s ch phao, bi n trư c khi sơn. - Gò n n l i ph n phao b b p (n u có) - Sơn m t nư c sơn ch ng r bên trong và bên ngoài phao, bi n. - Sơn m u hai nư c bên ngoài phao, bi n.
 20. - B t ch t doăng m b o kín nư c. - ưa phao vào v trí quy nh. - Thu d n d ng c , v sinh nơi làm vi c T i hi n Mã hi u Lo i phao, bi n ơn v tính T i tr m trư ng 2.10.47 Phao nhót Φ 800 Công/qu 2,2100 2,2500 2.10.48 Phao tr Φ 800 Công/qu 2.4960 2,6500 2.10.49 Phao tr Φ 1.000 Công/qu 3,1200 3,3130 2.10.50 Phao tr Φ 1.200 Công/qu 4,1200 4,3750 2.10.51 Phao tr Φ 1.400 Công/qu 4,8500 5,0000 2.10.52 Phao tr Φ 1.700 Công/qu 6,0900 6,4060 2.10.53 Phao tr Φ 2.000 Công/qu 7,3320 7,8120 2.10.54 Phao tr Φ 2.400 Công/qu 9.5000 10,0500 11. B o dư ng xích n n (L = 15m): C p b c công vi c bình quân 4,5 - ChuNn b d ng c , v t li u. - V n chuy n xích n n t kho ra nơi làm vi c. - p, go r , t xích, lau chùi s ch s . - Nhu m xích b ng h c ín. - Phơi khô, ưa v v trí cũ. - Thu d n d ng c v sinh nơi làm vi c. T i hi n Mã hi u Lo i xích ơn v tính T i tr m trư ng 2.11.55 Xích Φ (10-14) mm Công/s i 0,5000 0,6000 2.11.56 Xích Φ (16-20) mm Công/s i 0,6000 0,7000 2.11.57 Xích Φ (25-30) mm Công/s i 0,7000 0,8000 12. Thay th ngu n, èn trên c t: C p b c công vi c bình quân: 4,0 - ChuNn b èn, ngu n thay th . - T u t tim lu ng vào v trí c t. - Th c hi n thay èn, ngu n theo yêu c u k thu t. - Xu ng t u ưa t u ra tuy n, ti p t c hành trình. Lo i c t Mã hi u Lo i èn, ngu n ơn v 6,5m 7,5m 8,5m 12m 18m 2.12.58 - Thay èn ch y b ng c Công/b 0,1050 0,1070 0,1084 0,1270 0,166 quy ho c pin - Ki m tra v sinh èn và t m năng lư ng m t tr i, b sung nư c c t cho c
Đồng bộ tài khoản