Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
175
lượt xem
26
download

Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc S : 39/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY CH I U TRA NG C TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ; Xét ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m – B Y t QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch i u tra ng c th c phNm”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Th trư ng các ơn v liên quan tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------------------------------
 2. QUY CH I U TRA NG C TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 39 /2006/Q -BYTngày 13 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c i u tra ng c th c phNm. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i t ch c, h gia ình, cá nhân, các cơ s x y ra ng c th c phNm, cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm gây ng c, các cá nhân b ng c và cơ quan Y t t Trung ương n a phương. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “ Ng c th c phNm” là h i ch ng c p tính x y ra do ăn, u ng ph i th c ăn có ch t c, bi u hi n b ng nh ng tri u ch ng d dày - ru t, th n kinh ho c nh ng tri u ch ng khác tuỳ theo tác nhân gây ng c. 2. “V ng c th c phNm” là tình tr ng ng c c p x y ra v i 2 ngư i tr lên có d u hi u ng c khi ăn cùng m t lo i th c phNm t i cùng m t a i m, th i gian. Trư ng h p ch có m t ngư i m c và b t vong cũng ư c coi là m t v ng c th c phNm. 3. “M u th c phNm” là th c ăn, u ng còn l i sau b a ăn c a v ng c th c phNm ho c m u th c phNm lưu, nguyên li u dùng ch bi n th c phNm. 4. “M u b nh phNm” là ch t nôn, d ch hút d dày, phân, máu và các d ch sinh h c khác c a ngư i b ng c th c phNm. 5. “Cơ s nguyên nhân” là cơ s cung c p b a ăn mà b a ăn ó là b a ăn nguyên nhân. 6. “B a ăn nguyên nhân” là b a ăn gây ra ng c th c phNmho c là b a ăn có th c ăn nguyên nhân. 7. “Th c ăn nguyên nhân” là th c ăn gây ng c th c phNm ho c là th c ăn có ch a căn nguyên.
 3. 8. “Căn nguyên” là tác nhân gây ng c th c phNm, tác nhân gây ng c th c phNm có th là các c t c a vi sinh v t, các ch t c hoá h c, ch t c t nhiên có s n trong th c phNm ho c do th c phNm b hư h ng, bi n ch t sinh ra. 9. “ i u tra ng c th c phNm” là quá trình th c hi n các n i dung i u tra ban hành theo Quy t nh này xác nh cơ s nguyên nhân, b a ăn nguyên nhân, th c ăn nguyên nhân và căn nguyên ng c th c phNm. i u 4. Các nguyên t c chung khi i u tra ng c th c ph m 1. N m v ng tình hình d ch t c a a phương có hư ng phân bi t ng c th c phNm hay là d ch, tránh nh m l n. 2. i u tra trư c khi b ng c 48 gi ho c ít nh t là 24 gi thông qua: a) B nh nhân (n u còn t nh) b) Nh ng ngư i xung quanh n m ư c các thông tin liên quan n ngư i b ng c th c phNm ã ăn, u ng nh ng gì, các bi u hi n trong th i gian 24 - 48 gi k t khi th c phNm ư c ăn, u ng. 3. Khai thác và n m v ng các tri u ch ng lâm sàng xác nh nguyên nhân gây ng c th c phNm. 4. Ph i lưu gi th c ăn kh nghi, ch t nôn, ch t r a d dày - ru t, nư c ti u, phân...c a ngư i b ng c th c phNm, l y m u theo quy nh g i v Trung tâm Y t d phòng ho c Vi n chuyên ngành xét nghi m. 5. i u tra tình hình v sinh môi trư ng, tình hình cung c p th c phNm, nơi ch bi n, nơi b o qu n th c phNm, nhân viên ph c v ăn u ng...theo m u bi u quy nh giúp cho vi c xác nh ngu n g c và nguyên nhân gây ng c th c phNm. 6. N u nghi ng ng c th c phNm do vi sinh v t c n ti n hành các xét nghi m c n thi t i v i ngư i b ng c, xét nghi m và i u tra nhân viên ph c v ăn u ng. 7. Trư ng h p có t vong ph i k t h p v i cơ quan Công an và cơ quan Pháp y ti n hành i u tra gi i ph u b nh lý, l y d ch trong ư ng tiêu hoá, máu, tim, ph i c a nh ng ngư i b t vong xét nghi m. 8. Vi c xét nghi m m u b nh phNm c n ph i ti n hành ngay sau khi nh n ư c m u g i n. Tuỳ theo d u hi u nghi ng có ch nh xét nghi m thích h p. 9. Sau khi có k t qu i u tra t i th c a, ph i t ng h p phân tích xác nh ư c th i gian, a i m x y ra ng c, s ngư i ăn, s ngư i m c, s ngư i ch t, s ngư i ph i vào vi n, b a ăn nguyên nhân, th c ăn nguyên nhân, cơ s nguyên nhân và căn nguyên, ng th i ph i ra ư c các bi n pháp x lý và phòng ng a. Chương 2: KHAI BÁO VÀ BÁO CÁO NG C TH C PH M
 4. i u 5.Khai báo và báo cáo ng c th c ph m 1. Khai báo ng c th c phNm: - B t k ai, khi b ho c phát hi n ng c th c phNm ho c các b nh truy n qua th c phNm u ph i khai báo ngay cho cơ quan Y t g n nh t: - Tr m Y t xã, phư ng. - Phòng Y t qu n, huy n (ho c Trung tâm Y t d phòng). - S Y t ho c Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph . - Các vi n khu v c (Vi n Dinh Dư ng, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh Y t công c ng TP H Chí Minh, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên). - C c An toàn v sinh th c phNm. N i dung khai báo theo m u M1 quy nh t i Quy t nh s 01/2006/Q -BYT ngày 09 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy nh ch báo cáo và m u báo cáo v v sinh an toàn th c phNm”. 2. Ti p nh n thông tin ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm: a) Khai báo t ngư i m c: khi ti p nh n thông tin ng c th c phNm t ngư i m c, c n chú ý thu th p các thông tin sau: - Nh ng ho t ng trư c khi phát b nh, v b a ăn, th c ăn mà h ã ăn. - Các tri u ch ng ch y u là gì ( au b ng, bu n nôn, nôn). - Ki m tra ch t nôn, th c phNm th a, ch t ô nhi m (có gi m u xét nghi m không). - Quy mô phát sinh: s ngư i cùng ăn, s ngư i m c. b) Khai báo t th y thu c và nhân viên y t : B t k m t nhân viên y t ho c th y thu c nào, dù làm vi c Tr m y t , phòng khám b nh, b nh vi n ho c tư nhân khi phát hi n ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm ph i khai báo ngay v i cơ quan y t có trách nhi m. Khi ti p nh n các khai báo này, c n chú ý khai thác các thông tin quan tr ng sau: - Ng c th c phNm x y ra v i m t ngư i hay t p th . - Tri u ch ng c a ngư i m c, các tri u ch ng khác thư ng, di n bi n, nh ng y u t liên quan v i tình hình ăn u ng trong th i gian 48 gi (chú ý trong vòng 12 gi ) trư c ó. - Ki m tra m u phân, m u máu, ch t nôn, ch t ô nhi m c a ngư i m c. - ChNn oán ho c nghi ng là gì.
 5. - Phương pháp x trí, i u tr . c) Khai báo t ngư i lãnh o, qu n lý: (doanh nghi p, trư ng h c, công trư ng, nông trư ng, cơ quan ơn v ) c n chú ý các thông tin sau: - Quy mô phát sinh: t ng s m c, s ph i vào vi n. - M i liên quan n ăn u ng. - Cơ s cung c p xu t ăn. - Lưu m u th c phNm nghi ng . - V i trư ng h c: c n chú ý phân bi t tình hình x y ra v i h c sinh l p m y, sau b a ăn nào, cơ s nào cung ng th c phNm. 3. Báo cáo ng c th c phNm: a) B t k m t nhân viên y t nào khi ti p nh n thông tin v ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm ph i báo cáo ngay cho th trư ng ơn v mình v n i dung v vi c. b) Th trư ng ơn v ti p nh n ư c thông tin v ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm ph i xem xét v n i dung khai báo quy t nh: + N u ơn v có kh năng i u tra v ng c th c phNm thì c ngay 1 i i u tra t i th c a và báo cáo lên c p trên. N u không kh năng i u tra thì báo cáo ngay lên c p trên và ngh c i i u tra v ng c th c phNm. + Trong trư ng h p v ng c th c phNm ho c b nh truy n qua th c phNm có nguy cơ lan r ng thì ph i nhanh chóng phán oán v quy mô và kh năng lan r ng, ph i báo cáo khNn c p cho UBND và cho cơ quan Y t c p trên bi t + C n chú ý các thông tin sau: - Có nghi ng v ng c thu c. - Có nghi ng v ng c gas, nư c máy, nư c gi ng, ho c các y u t khác - Có s c ý gây ng c không. Ch báo cáo và m u báo cáo ng c th c phNm th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 01/2006/Q - BYT ngày 09/01/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy nh ch báo cáo và m u báo cáo v v sinh an toàn th c phNm”. Chương 3: PHƯƠNG PHÁP I U TRA NG C TH C PH M i u 6. Chu n b i u tra ng c th c ph m
 6. 1. ChuNn b các bi u m u i u tra. 2. ChuNn b d ng c l y m u. 3. Thành l p i i u tra: tuỳ s phán oán mà thi t k i i u tra thích h p v s lư ng và thành ph n (cán b d ch t , vi sinh v t, v sinh môi trư ng, an toàn th c phNm, truy n nhi m). 4. ChuNn b phương ti n i l i, máy móc, thi t b khác có liên quan. 5. Trong trư ng h p ngoài gi làm vi c, n u xét th y tính khNn c p c a v n v n c n ph i i u ng i i u tra i th c a ngay. Các m u bi u, máy móc, d ng c c n thi t cho i u tra ph i ư c chuNn b s n sàng, c n ph i ư c chuNn b và b o qu n luôn tr ng thái s n sàng, k c ngoài gi làm vi c, ngày ngh , ngày l . i u 7. Phương pháp i u tra ng c th c ph m i u tra theo b phi u i u tra N TP, c n phân công trách nhi m c th cho t ng ngư i i u tra theo các n i dung phi u i u tra: i u tra cá th nghi ng c, i u tra nh ng ngư i ã ăn b a ăn gây ng c, i u tra cơ s gây ng c, i u tra qua th y thu c, ngư i khai báo, i u tra d ch b nh a phương, l y m u xét nghi m... Ngư i i u tra c n trung th c khách quan, không ch nh trư c nguyên nhân và ph i th c hi n các quy nh sau: 1. i u tra ngư i m c, ngư i ăn, ngư i liên quan n v ng c: Qua nh ng ngư i m c và nh ng ngư i liên quan, ph i n m ư c tên và l p b ng kê danh sách nh ng ngư i thu c i tư ng i u tra. Nguyên t c là ph i i u tra qua ph ng v n sau khi ã ti p xúc v i t ng ngư i m c và ngư i ăn, s d ng m u phi u i u tra ng c th c phNm và phi u i u tra tình hình ăn. Khi dùng phi u c n lưu ý nh ng i u dư i ây: a) i u tra tình hình phát b nh: - Dùng phi u i u tra ng c th c phNm i u tra m t cách c th v nh ng trư ng h p ã ăn phát b nh, tri u ch ng c a ngư i phát b nh. - Xác nh s nung b nh và th ch t c a b nh nhân, tr ng thái s c kho c a h . - Xác nh ngư i b ng c th c phNm có i ăn liên hoan âu v không. b) i u tra tình hình ăn: - Xác nh n xem c nhóm ngư i có ăn chung m t th c ăn hay không (h i ngh , du l ch, h i hè v.v, có nhi u ngư i cùng ăn không). N u có ư c th c ơn trong b a ăn chung thì i u tra ngay v tình hình ăn.
 7. - V nguyên t c là tr khi ăn b a ăn chung (th c ăn chung) ã ư c xác nh rõ, c n i u tra tình hình ăn, n i dung b a ăn trong vòng 24 gi trư c khi b nh nhân phát b nh (th m chí i u tra ngư c t i 48 và 72 gi ). - Phát hi n tính c thù c a b a ăn (cá nóc, con hào s ng, ti t canh, n i t ng ng v t, n m, rau r ng, rau câu v.v). - i u tra v nư c u ng như nư c gi ng, nư c su i. 2. Các i u tra khác: a) i u tra ngư i phát b nh ho c ngư i có tri u ch ng khác thư ng nhưng không ăn lo i th c phNm nguyên nhân. b) Khi i u tra i v i các em h c sinh nh , chú ý không gây ám th , không gây n tư ng v món ăn nào. i v i tr sơ sinh, c n h i tình hình t ngư i m . c) i v i nh ng ngư i có tri u ch ng gi ng c c n chú ý có trư ng h p phát sinh do tình hình xung quanh, do n i. d) C n n m tình hình c thù t i gia ình, nơi s n xu t kinh doanh (nơi làm vi c) và trư ng h c. ) Trư ng h p nghĩ t i nguyên nhân do ng v t nuôi làm c nh (như chó, mèo) c n i u tra các kênh truy n nhi m. e) Trư ng h p oàn ngư i du l ch sau khi (ho c trong khi) i du l ch b phát b nh c n i u tra l ch trình du l ch, các ho t ng (nơi ăn, nơi ngh ) và k ho ch c a oàn. g) i v i nh ng ngư i nư c ngoài, ngư i m i nh p c nh, c n i u tra ho t ng c a ngư i ó nư c ngoài (nơi h ã ăn, u ng và th c ăn ã ăn) trư c khi phát b nh. 3. i u tra các cơ s Vi c i u tra các cơ s kinh doanh là nguyên nhân gây ng c th c phNm ho c nghi ng gây ng c th c phNm (g m c gia ình, các cơ s ư c khai báo), c n dùng phi u i u tra các cơ s và phi u i u tra v ch bi n, b o qu n th c phNm. Khi ti n hành i u tra ph i th c hi n các quy nh sau: a) Khi vào m t cơ s thu c i tư ng i u tra c n căn c vào n i dung khai báo c a ngư i m c (ngư i khi u n i), xác nh n có úng cơ s ó là i tư ng hay không (xác nh n a ch , s nhà, s i n tho i c a cơ s xem có úng trong phi u khai báo không) r i m i vào i u tra. b) i u tra liên quan n cung c p th c phNm: - Ki m tra th c phNm mà i tư ng i u tra ã ăn. - Ki m tra s lư ng cung c p, n u nư ng và ch bi n theo t ng lo i th c ơn (cơm h p, các món ăn h i ngh , cơm n u t i trư ng h c, b nh vi n v.v).
 8. - i u tra ngư i ã mua cơm h p ho c s d ng d ch v c a các cơ s kinh doanh th c phNm. - Ki m tra danh sách ( a ch , s i n tho i) và b ng kê c a nh ng ngư i mua, ngư i bán, ngư i ư c cung c p. Nh t thi t ph i gi l i danh sách ph c v công tác i u tra. c) i u tra các công o n s n xu t ch bi n th c phNm: - i u tra phương pháp s n xu t, ch bi n, n u nư ng các lo i th c phNm và phương th c bán hàng, các kênh truy n nhi m, các kênh thâm nh p, cơ h i làm giàu vi khuNn, sơ xu t khi n u ăn v.v. - Ki m tra tình hình b o qu n th c phNm i v i nh ng lo i ngh kinh doanh c n thi t ph i ki m tra (như quán cơm, cơm h p, cơ s cung c p b a ăn trư ng h c, b nh vi n và các nhà ngh , khách s n có ph c v ăn u ng t p th ). d) i u tra i u ki n v sinh c a các cơ s : - Ki m tra thi t b cung c p nư c và tình hình v sinh c a nư c s d ng: o Clo còn dư th a trong nư c, trư ng h p nư c s d ng ngoài nư c máy c n xác nh n ngu n nư c và i u tra th nghi m xem ngu n nư c ó có ph i là nguyên nhân gây ng c hay không, ki m tra b ch a nư c ng m, b ch a trên tr n nhà tìm nguyên nhân gây ô nhi m (có v t n t, rò hay không, tình tr ng h ga ra sao). - i u tra phương pháp x lý nư c th i và tình hình duy tu b o dư ng ( ư ng thoát nư c công c ng, x lý thoát nư c gia ình, chưa x lý). - Ghi chép theo dõi v x lý côn trùng ng v t gây h i, ki m tra th nghi m xem chúng còn s ng hay không. - i u tra kh năng ô nhi m khác (thu c di t côn trùng, nông dư c, thu c tNy r a). - N u nguyên nhân nghĩ t i là do ng v t (gia súc, gia c m), c n i u tra kênh truy n nhi m liên quan. - i u tra ngư i ra vào nơi ch bi n, n u nư ng th c phNm. - Ngoài ra, căn c vào các quy nh v sinh an toàn th c phNm c n i u tra: Di n tích phù h p v i lư ng n u nư ng (di n tích m2 ho c kích thư c c a cơ s ch bi n, s n xu t; nhi t , Nm trong phòng có phù h p không; công su t t l nh, t á (dung tích, công su t) có không và nhi t có m b o không. ) i u tra nhân viên nhà b p: - Tình hình s c kho c a ngư i ch bi n ph c v . - H i c u t 1-2 tu n trư c xem có ngư i m c b nh d ch không (ví d b nh thương hàn, l ), có ai m c b nh do virus không.
 9. - Có ai ra nư c ngoài m i tr v không. - Có m n tr ng cá, chín mé, v t t tay, tay bNn không. - Có t p quán ăn (ti t canh, g i cá) ho c ăn món gì c bi t khác. e) Các i u tra khác: - Xác nh n xem có khi u n i khác không. -Cơ s có t th c hi n ki m tra hay không và có b ng th ng kê tình hình t ki m tra. 4. i u tra h th ng và gi i pháp lưu thông th c phNm i u tra lưu thông trên th trư ng phát hi n v ng c ho c th c phNm b nghi ng , d a vào vi c truy c u th c phNm nguyên nhân: là vi c i u tra nơi cung ng nguyên li u c a th c phNm, i u tra nơi bán hàng. C n lưu ý các n i dung sau: a) i u tra v kh năng ô nhi m vi khuNn và các ch t hoá h c trong th c phNm. b) Ki m tra tiêu chuNn b o qu n và các bi n pháp c n thi t i v i th c phNm có ư c tuân th trong quá trình lưu thông hay không. c) i v i m t lo i th c phNm ho c v i cùng m t lô hàng có khi u n i ho c s c t phía ngư i tiêu th không, i u tra tình hình ngư i phát b nh trong s nh ng ngư i ăn. d) Trong trư ng h p các th c phNm trên ây ư c lưu thông m t lư ng l n ho c trên ph m vi r ng c n báo cáo cho cơ quan y t c p trên và C c An toàn v sinh th c phNm. 5. i u tra qua ph ng v n th y thu c V nguyên t c, ngư i giám sát v sinh th c phNm ph i i u tra qua ph ng v n v i th y thu c ã khám cho ngư i m c. Khi i u tra qua th y thu c c n lưu ý nh ng n i dung như sau: a) Ngày, tháng, năm khám cho b nh nhân. b) Tên b nh. c) Có nh p vi n hay không, ngày d ki n ra vi n. d) i v i ngư i m c h i xem ã dùng thu c i u tr hay chưa, u ng thu c vào ngày, tháng, năm nào. ) Có tri u ch ng b t thư ng hay không. e) Có ki m tra m u phân, m u máu, ch t nôn, ch t ô nhi m hay không (n u c n thi t thì u thác l y m u phân, m u máu).
 10. g) Có ki m tra t i b nh vi n hay không, có u thác cho cơ quan khác ki m tra không (có k t qu xét nhi m không và thu l i k t qu ó). h)Trư ng h p b nh nhân ư c th y thu c chNn oán là b ng c c n xu t trình phi u khai báo ngư i m c ng c th c phNm. 6. Trư ng h p ngư i m c ng c th c phNm b t vong c n i u tra th y thu c và nh ng ngư i có liên quan v các n i dung sau: a) Th i gian và di n bi n b nh k t khi b nh nhân phát b nh n lúc b ch t. b) N i dung i u tr t khi nh p vi n. c) Ghi chép sau khi ph ng v n nh ng ngư i khác (gia ình, h hàng). d) Cùng v i i v sinh th c phNm (Trung tâm Y t d phòng) xem xét nghiên c u các i u m c khác n u th y c n thi t. 7.L y m u ki m tra Ki m tra m u liên quan n ng c th c phNm (bao g m c ngư i khi u n i có tri u ch ng) ư c ti n hành toàn b t i Trung tâm Y t d phòng ho c các Vi n khu v c. Vi c l y m u ki m tra là vi c quan tr ng làm rõ nguyên nhân c a v ng c. Khi l y m u c n mang các d ng c l y m u liên quan. Ph i ti n hành l y m u nhanh chóng, k p th i và thích h p. L y m u ki m tra m t lư ng c n thi t tuỳ theo t ng lo i ki m tra, c n b o qu n l nh và c n chuy n nhanh chóng sao cho m u b thay i m c ít nh t. a) L y m u t ngư i m c, ngư i ăn và ngư i liên quan: - M u phân. - Ch t nôn. - Ch t ô nhi m. - Th c phNm còn th a. - M u máu c a ngư i m c. - Ngư i m c b ch t do nghi ng b ng c th c phNm, c n x lý b ng gi i ph u b nh lý. Vi c ki m tra qua gi i ph u b nh lý c n căn c vào ch giám sát pháp y, t t c các m u máu, m u n i t ng, phân, tu s ng v.v c a ngư i ch t u ph i ư c ưa v ki m tra t i các vi n nghiên c u. b) L y m u ki m tra t các cơ s và các kênh lưu thông th c phNm:
 11. L y nh ng m u ki m tra c n thi t trong s các lo i nêu dư i ây t các cơ s th c phNm (cơ s s n xu t, kinh doanh, nghi ng là cơ s nguyên nhân) và các kênh lưu thông th c phNm (c a hàng bán l , nơi ch bi n, c a hàng bán buôn, nơi giao nh n). - Th c phNm ki m tra. - Th c phNm th a. - Th c phNm tham kh o g m c nguyên li u th c phNm. - D ng c n u nư ng, ng, bao gói, que lau t l nh, t á. - Khăn gi y lau chùi tay. - Ngón tay, v t t tay c a ngư i làm vi c trong b p ăn. - Nư c s d ng (nư c gi ng, nư c trong b ch a). - M u phân c a ngư i làm vi c t i nơi n u nư ng. - Ch t ph gia, tNy r a, kh trùng, ti t trùng có kh năng b l n vào th c phNm. - Các ch t m u ki m tra khác (phân chu t, phân v t nuôi làm c nh, nư c th i trong rãnh thoát nư c). c) Khi l y m u ki m tra ph i i u tra nh ng n i dung sau: - Tình hình t n t i t khi s n xu t n khi bán hàng. - M i quan h gi a nhi t b o qu n v i th i gian m u ( m y ti ng trong i u ki n nhi t phòng, nhi t l nh, nhi t không khí bên ngoài). d) Chú ý v b o qu n và v n chuy n m u: - M u ki m tra sau khi l y ư c ph i cho vào h p có á làm l nh, y n p ch t r i m i v n chuy n phòng m u b ô nhi m, tăng sinh vi khuNn và b bi n i theo th i gian. - M u ki m tra ph i ư c g i n vi n nghiên c u ho c Trung tâm Y t d phòng ngay trong ngày l y m u. Chương 4: CÁC BƯ C I U TRA NG C TH C PH M i u 8. Các bư c i u tra ng c th c ph m i u tra ng c th c phNm c n ư c ti n hành theo các bư c sau: 1. i u tra cá th b N TP (theo m u i u tra 1 - Ph l c).
 12. 2. i u tra nh ng ngư i ã ăn b a ăn X và b a ăn Y không b N TP (theo m u i u tra 2 - Ph l c). 3. i u tra th c ăn ã ăn, ngư i ăn và th i gian ăn (theo m u i u tra 3 - Ph l c). 4. i u tra nh ng th c ăn, s ngư i ăn và không ăn b N TP và không b N TP b a ăn X và b a ăn Y (theo m u i u tra 4 - Ph l c). 5. i u tra b a ăn nguyên nhân (theo m u i u tra 5 - Ph l c). 6. i u tra th c ăn nguyên nhân (theo m u i u tra 6 - Ph l c). 7. i u tra ngu n g c, tình hình ch bi n th c phNm (theo m u i u tra 7 - Ph l c). 8. i u tra ti n s b nh t t nh ng ngư i ch bi n, n u nư ng ph c v ăn, u ng (theo m u i u tra 8 - Ph l c). 9. i u tra các m u th c ăn thu h i xét nghi m (theo m u i u tra 9 - Ph l c). 10. i u tra cơ s (theo m u i u tra 10 - Ph l c). 11. i u tra i u ki n môi trư ng và d ch b nh a phương (theo m u i u tra 11 - Ph l c). Chương 5: K T LU N V NG C TH C PH M i u 9. K t lu n k t qu i u tra Sau khi ti n hành 11 bư c i u tra N TP, i i u tra ng c th c phNm ph i t ng h p, phân tích, k t lu n k t qu i u tra theo nh ng n i dung sau: ơn v x y ra N TP; a i m x y ra ng c th c phNm, th i gian x y ra ng c; s ngư i ăn, s ngư i m c, s ngư i i vi n, s ngư i ch t; b a ăn nguyên nhân; th c ăn nguyên nhân; cơ s nguyên nhân và nguyên nhân. i u 10. Ki n ngh các bi n pháp x lý ng c th c ph m T k t qu i u tra, ph i ưa ra các bi n pháp x lý phòng ng a tái ng c th c phNm. 1. C i bi n s n xu t, ch bi n b o m yêu c u v sinh theo quy nh. 2. Nâng cao ý th c v sinh cho nhân viên s n xu t th c phNm, kinh doanh d ch v ăn u ng. 3. Tích c c ch p hành quy ch , quy nh VSATTP. 4. X lý th c phNm gây ng c (thu h i, hu b , chuy n m c ích s d ng, tái ch ). i u 11. Ki n ngh x lý theo pháp lu t
 13. Theo pháp lu t: tuỳ theo m c , tính ch t, nguyên nhân h u qu c a v N TP, c n ưa ra các ki n ngh x lý theo pháp lu t i v i cơ s nguyên nhân gây ng c th c phNm. i u 12. Công b ng c th c ph m Tuỳ theo tính ch t v ng c th c phNm mà xác nh th i gian, hình th c, c p thNm quy n công b v i các cơ quan liên quan và cơ quan thông t n báo chí v v N TP. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 13. T ch c th c hi n 1. C c An toàn v sinh th c phNm có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này cho các tuy n và các cơ quan có liên quan trong ph m vi c nư c. 2. S Y t t ch c th c hi n Quy ch này trong ph m vi a bàn t nh, thành ph . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản