Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 8 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 39/2006/Q -UBND Qu n 8, ngày 13 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG Y T QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 120/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p Phòng Y t tr c thu c y ban nhân dân qu n, huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Y t qu n 8 tr c thu c y ban nhân dân qu n 8. Phòng Y t qu n 8 là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 8, th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trên a bàn qu n 8 theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v ; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n 8; ng th i, ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t thành ph H Chí Minh. i u 2. Căn c vào ch tiêu biên ch do y ban nhân dân thành ph giao và tình hình th c t v yêu c u, nhi m v phát tri n s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân a phương, Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 s xem xét quy t nh v giao biên ch hàng năm cho Phòng Y t qu n 8. Nhân s lãnh o Phòng Y t qu n 8 g m có: Trư ng phòng và 1 n 2 Phó Trư ng phòng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Trư ng các phòng, ban thu c qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng, Trư ng Phòng Y t qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản