Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2007 đợt II cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 3901/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2007 ĐỢT II CHO CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ GTVT BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ công văn số 14927/BTC-TCDN ngày 09/12/2008; công văn số 15585/BTC-TCDN ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2007; Căn cứ các biên bản thẩm định xếp loại doanh nghiệp năm 2007 của Tổ Giám sát đối với các công ty nhà nước thuộc Bộ; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ (đơn vị có Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc, Giám đốc công ty (đơn vị không có Hội đồng quản trị); Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2007 đợt II cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải tại phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty nhà nước trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng; - Các đơn vị tại phụ lục; - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN Bộ GTVT; Lê Mạnh Hùng - Bộ Tài chính; - Website Bộ GTVT; - Lưu VT, TCCB, TC (05b). PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT) STT Tên doanh nghiệp Xếp loại doanh nghiệp 1 Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam A 2 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 B 3 Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông B 4 4 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 B 5 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 B 6 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 B 7 Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng Thăng Long A 8 Tổng công ty Xây dựng đường thủy B 9 Công ty mẹ Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư B GTVT 10 Công ty Vận tải và Xây dựng B 11 Công ty mẹ Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa C
Đồng bộ tài khoản