Quyết định số 3907/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định số 3907/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3907/QĐ-BCT về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3907/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3907/Q -BCT Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Công Thương. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ph i c p nh t công b . i u 2. T Công tác th c hi n án 30 c a B Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác án 30 và Th trư ng các V , C c, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
 2. Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - VPCP (T công tác chuyên trách); - Lãnh o B ; Vũ Huy Hoàng - ăng t i lên Website c a B ; - Lưu: VT, T 30, VP. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3907/Q -BCT ngày 05 tháng 08 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) STT Tên th t c hành chính Ngành, lĩnh v c Cơ quan th c hi n 1. C p phép t m nh p tái xu t i v i m t hàng Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu c m xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p nư c và xu t khNu, nh p khNu, t m ng ng nh p khNu khNu 2. C p phép chuy n khNu i v i m t hàng c m Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu xu t khNu, t m ng ng xu t khNu, c m nh p nư c và xu t khNu, nh p khNu, t m ng ng nh p khNu khNu 3. C p phép nh p khNu thu c lá i u, xì gà ph c v Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu kinh doanh mi n thu nư c và xu t khNu, nh p khNu 4. C p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu xăng d u nư c và xu t khNu, nh p khNu 5. Phân giao h n m c t i thi u nh p khNu xăng d u Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu nư c và xu t khNu, nh p khNu 6. C p phép t m nh p tái xu t i v i m t hàng Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu tinh d u xá x nư c và xu t khNu, nh p khNu 7. C p phép nh p khNu các ch t làm suy gi m t ng Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu Ô-dôn nư c và xu t khNu, nh p khNu 8. C p phép nh p khNu theo h n ng ch thu quan Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu i v i các m t hàng ư ng, mu i, nguyên li u nư c và xu t khNu, nh p thu c lá, tr ng gia c m. khNu 9. C p phép nh p khNu súng n th thao Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu nư c và xu t khNu, nh p khNu 10. C p phép xu t khNu phân bón có ngu n g c Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu nh p khNu nư c và xu t khNu, nh p khNu 11. C p phép nh p khNu g có ngu n g c Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu Campuchia nư c và xu t khNu, nh p khNu 12. C p phép nh p khNu t ng Lưu thông hàng hóa trong V Xu t nh p khNu nư c và xu t khNu, nh p khNu
 3. 13. Xác nh n thi t b , máy móc, v t tư ngành năng Lưu thông hàng hóa trong V Năng lư ng lư ng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c nư c và xu t khNu, nh p c n nh p khNu ph c v nghiên c u và s n khNu xu t 14. Xác nh n v máy chính c a lô hàng thi t b toàn Lưu thông hàng hóa trong V Năng lư ng b , thi t b ng b nh p khNu thu c ngành năng nư c và xu t khNu, nh p lư ng khNu 15. C p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong bán buôn) s n phNm thu c lá trong ph m vi hai nư c nư c t nh tr lên 16. C p l i Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong i lý bán buôn) s n phNm thu c lá trong ph m nư c nư c vi hai t nh tr lên 17. S a i, b sung Gi y phép kinh doanh bán Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá nư c nư c trong ph m vi hai t nh tr lên 18. C p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong bán buôn) rư u trong ph m vi hai t nh tr lên nư c nư c 19. C p l i Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong i lý bán buôn) rư u trong ph m vi hai t nh tr nư c nư c lên 20. C p Gi y phép thành l p S Giao d ch hàng hóa Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong nư c nư c 21. C p l i Gi y phép thành l p S Giao d ch hàng Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong hóa nư c nư c 22. S a i, b sung Gi y phép thành l p S Giao Lưu thông hàng hóa trong V Th trư ng trong d ch hàng hóa nư c nư c 23. C p Gi y phép s n xu t thu c lá Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh 24. S a i, b sung Gi y phép s n xu t thu c lá Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh 25. C p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh nguyên li u thu c lá 26. S a i, b sung Gi y ch ng nh n i u ki n Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh ch bi n nguyên li u thu c lá 27. C p Gi y phép s n xu t rư u (trên 3 tri u Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh lít/năm) 28. C p l i Gi y phép s n xu t rư u (trên 3 tri u Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh lít/năm) 29. Thông báo ch tiêu nh p khNu s i thu c lá Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh 30. Thông báo ch tiêu nh p khNu gi y cu n i u Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh thu c lá 31. Ch p thu n nh p khNu máy móc thi t b chuyên Công nghi p tiêu dùng V Công nghi p nh ngành thu c lá 32. Xác nh n thi t b , máy móc, v t tư ngành công Lưu thông hàng hóa trong V Công nghi p nh nghi p nh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t nư c và xu t khNu, nh p ư c c n nh p khNu ph c v nghiên c u và s n khNu xu t 33. Xác nh n v máy chính c a lô hàng thi t b toàn Lưu thông hàng hóa trong V Công nghi p nh b , thi t b ng b nh p khNu thu c ngành công nư c và xu t khNu, nh p
 4. nghi p nh khNu 34. Ch p thu n ăng ký Như ng quy n thương m i D ch v thương m i V K ho ch t nư c ngoài vào Vi t Nam 35. Thay i ăng ký Như ng quy n thương m i t D ch v thương m i V K ho ch nư c ngoài vào Vi t Nam 36. Ch p thu n ăng ký Như ng quy n thương m i D ch v thương m i V K ho ch t Vi t Nam ra nư c ngoài 37. ăng ký danh m c hàng nh p khNu, t m nh p tái D ch v thương m i V K ho ch xu t c a Nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam 38. Phê duy t thanh lý v t tư, máy móc, thi t b c a D ch v thương m i V K ho ch Nhà th u nư c ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình. 39. Xác nh n thi t b , máy móc, v t tư ngành cơ khí, Lưu thông hàng hóa trong V Công nghi p n ng luy n kim thu c lo i trong nư c chưa s n xu t nư c và xu t khNu, nh p ư c c n nh p khNu ph c v nghiên c u và s n khNu xu t. 40. Xác nh n v máy chính c a lô hàng thi t b toàn Lưu thông hàng hóa trong V Công nghi p n ng b , thi t b ng b nh p khNu thu c ngành cơ nư c và xu t khNu, nh p khí, luy n kim khNu 41. Xét t ng Danh hi u Ngh nhân nhân dân, Ngh Thi ua khen thư ng V Thi ua khen nhân ưu tú thư ng 42. Xét t ng K ni m Chương ‘Vì s nghi p phát Thi ua khen thư ng V Thi ua khen tri n ngành Công thương Vi t Nam” thư ng 43. C p Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hóa ch t Hóa ch t C c Hóa ch t B ng 1 44. Gia h n Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hóa Hóa ch t C c Hóa ch t ch t B ng 1 45. C p Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hóa ch t Hóa ch t C c Hóa ch t B ng 2 46. Gia h n Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hóa Hóa ch t C c Hóa ch t ch t B ng 2 47. C p Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hóa ch t Hóa ch t C c Hóa ch t B ng 3 48. Gia h n Gi y phép xu t khNu (nh p khNu) hóa Hóa ch t C c Hóa ch t ch t B ng 3 49. Ch p thu n u tư cơ s hóa ch t B ng 1 Hóa ch t C c Hóa ch t 50. Ch p thu n u tư cơ s hóa ch t B ng 2 Hóa ch t C c Hóa ch t 51. Ch p thu n u tư cơ s hóa ch t B ng 3 Hóa ch t C c Hóa ch t 52. C p Gi y phép nh p khNu (xu t khNu) ti n ch t Hóa ch t C c Hóa ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p 53. Gia h n Gi y phép nh p khNu (xu t khNu) ti n Hóa ch t C c Hóa ch t ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p 54. C p Gi y phép xu t, nh p khNu v t li u n công V t li u n công nghi p C c Hóa ch t nghi p 55. Gia h n Gi y phép xu t, nh p khNu v t li u n V t li u n công nghi p C c Hóa ch t công nghi p
 5. 56. C p Gi y phép nh p khNu Nitrat amôn hàm V t li u n công nghi p C c Hóa ch t lư ng cao 57. Gia h n Gi y phép nh p khNu Nitrat amôn hàm V t li u n công nghi p C c Hóa ch t lư ng cao 58. C p Gi y phép kinh doanh Nitrat amôn hàm V t li u n công nghi p C c Hóa ch t lư ng cao 59. S a i, b sung Gi y phép kinh doanh Nitrat V t li u n công nghi p C c Hóa ch t amôn hàm lư ng cao 60. C p Gi y phép s n xu t Nitrat amôn hàm lư ng V t li u n công nghi p C c Hóa ch t cao 61. S a i, b sung Gi y phép s n xu t Nitrat V t li u n công nghi p C c Hóa ch t amôn hàm lư ng cao 62. C p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t kinh Hóa ch t C c Hóa ch t doanh hóa ch t thu c Danh m c hóa ch t h n ch kinh doanh. 63. C p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t kinh Hóa ch t C c Hóa ch t doanh hóa ch t thu c Danh m c hóa ch t s n xu t, kinh doanh có i u ki n 64. Xác nh n khai báo hóa ch t nguy hi m Hóa ch t C c Hóa ch t 65. Xác nh n thi t b , máy móc, v t tư ngành hóa Lưu thông hàng hóa trong C c Hóa ch t ch t thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c nư c và xu t khNu, nh p c n nh p khNu ph c v nghiên c u và s n xu t khNu 66. Xác nh n v máy chính c a lô hàng thi t b toàn Lưu thông hàng hóa trong C c Hóa ch t b , thi t b ng b nh p khNu thu c ngành hóa nư c và xu t khNu, nh p ch t khNu 67. C p Gi y phép kinh doanh v t li u n công V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn nghi p và Môi trư ng công nghi p 68. i u ch nh Gi y phép kinh doanh v t li u n V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn công nghi p và Môi trư ng công nghi p 69. Thu h i Gi y phép kinh doanh v t li u n công V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn nghi p và Môi trư ng công nghi p 70. C p Gi y phép s d ng v t li u n công nghi p V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p 71. i u ch nh Gi y phép s d ng v t li u n công V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn nghi p và Môi trư ng công nghi p 72. Thu h i Gi y phép s d ng v t li u n công V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn nghi p và Môi trư ng công nghi p 73. C p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t v t V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn li u n công nghi p và Môi trư ng công nghi p 74. i u ch nh Gi y ch ng nh n i u ki n s n V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn xu t v t li u n công nghi p và Môi trư ng công nghi p
 6. 75. Thu h i Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t V t li u n công nghi p C c K thu t an toàn v t li u n công nghi p và Môi trư ng công nghi p 76. C p Gi y ch ng nh n i u ki n an toàn n p D u khí C c K thu t an toàn khí d u m hóa l ng vào chai và Môi trư ng công nghi p 77. C p l i Gi y ch ng nh n i u ki n an toàn D u khí C c K thu t an toàn n p khí d u m hóa l ng vào chai và Môi trư ng công nghi p 78. C p Gi y phép Tư v n l p quy ho ch phát tri n i n C c i u ti t i n l c i n l c qu c gia 79. S a i, b sung Gi y phép Tư v n l p quy i n C c i u ti t i n l c ho ch phát tri n i n l c qu c gia 80. C p Gi y phép Tư v n l p quy ho ch phát tri n i n C c i u ti t i n l c i n l c a phương 81. S a i, b sung Gi y phép Tư v n l p quy i n C c i u ti t i n l c ho ch phát tri n i n l c a phương 82. C p Gi y phép Tư v n l p quy ho ch b c thang i n C c i u ti t i n l c th y i n các dòng sông 83. S a i, b sung Gi y phép Tư v n l p quy i n C c i u ti t i n l c ho ch b c thang th y i n các dòng sông 84. C p Gi y phép Tư v n u tư xây d ng công i n C c i u ti t i n l c trình nhà máy th y i n 85. S a i, b sung Gi y phép Tư v n u tư xây i n C c i u ti t i n l c d ng công trình nhà máy th y i n 86. C p Gi y phép Tư v n u tư xây d ng công i n C c i u ti t i n l c trình nhà máy nhi t i n 87. S a i, b sung Gi y phép Tư v n u tư xây i n C c i u ti t i n l c d ng công trình nhà máy nhi t i n 88. C p Gi y phép Tư v n u tư xây d ng ư ng i n C c i u ti t i n l c dây và tr m bi n áp 89. S a i, b sung Gi y phép Tư v n u tư xây i n C c i u ti t i n l c d ng ư ng dây và tr m bi n áp 90. C p Gi y phép Tư v n giám sát thi công công i n C c i u ti t i n l c trình nhà máy th y i n 91. S a i, b sung Gi y phép Tư v n giám sát thi i n C c i u ti t i n l c công công trình nhà máy th y i n 92. C p Gi y phép Tư v n giám sát thi công công i n C c i u ti t i n l c trình nhà máy nhi t i n 93. S a i, b sung Gi y phép Tư v n giám sát thi i n C c i u ti t i n l c công công trình nhà máy nhi t i n 94. C p Gi y phép Tư v n giám sát thi công công i n C c i u ti t i n l c trình ư ng dây và tr m bi n áp 95. S a i, b sung Gi y phép Tư v n giám sát thi i n C c i u ti t i n l c công công trình ư ng dây và tr m bi n áp 96. C p Gi y phép ho t ng phát i n i n C c i u ti t i n l c
 7. 97. S a i, b sung Gi y phép ho t ng phát i n i n C c i u ti t i n l c 98. C p Gi y phép ho t ng truy n t i i n i n C c i u ti t i n l c 99. S a i, b sung Gi y phép ho t ng truy n t i i n C c i u ti t i n l c i n 100. C p Gi y phép ho t ng phân ph i i n i n C c i u ti t i n l c 101. S a i, b sung Gi y phép ho t ng phân ph i i n C c i u ti t i n l c i n 102. C p Gi y phép xu t nh p khNu i n i n C c i u ti t i n l c 103. S a i, b sung Gi y phép xu t nh p khNu i n i n C c i u ti t i n l c 104. C p Gi y phép ho t ng bán buôn i n i n C c i u ti t i n l c 105. S a i, b sung Gi y phép ho t ng bán buôn i n C c i u ti t i n l c i n 106. C p Gi y phép ho t ng bán l i n i n C c i u ti t i n l c 107. S a i, b sung Gi y phép ho t ng bán l i n C c i u ti t i n l c i n 108. C p th Ki m tra viên i n l c i n C c i u ti t i n l c 109. C p th Ki m tra viên i n l c khi th h t h n i n C c i u ti t i n l c s d ng 110. C p l i Th Ki m tra viên i n l c trư ng h p i n C c i u ti t i n l c th b m t ho c b h ng 111. Xác nh n ăng ký th c hi n khuy n m i theo Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương hình th c mang tính may r i th c hi n trên a m i bàn t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên ho c theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 37/2006/N -CP. 112. Xác nh n ăng ký s a i/b sung n i dung Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương chương trình khuy n m i mang tính may r i m i th c hi n trên a bàn t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên ho c theo hình th c quy nh t i i u 17 Ngh nh s 37/2006/N - CP. 113. Xác nh n ăng ký t ch c H i ch /tri n lãm Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương thương m i nư c ngoài m i 114. Xác nh n thay i, b sung n i dung ăng ký t Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương ch c H i ch , tri n lãm thương m i nư c m i ngoài 115. Phê duy t chương trình xúc ti n thương m i Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương qu c gia m i 116. Phê duy t i u ch nh chương trình xúc ti n Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương thương m i qu c gia m i 117. Công nh n thương hi u s n phNm tham gia Xúc ti n thương m i C c Xúc ti n thương chương trình thương hi u qu c gia m i 118. Th t c khi u n i, i u tra và x lý v vi c h n Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh ch c nh tranh tranh 119. Th t c khi u n i, i u tra và x lý v vi c c nh Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh tranh không lành m nh. tranh
 8. 120. Th t c thông báo t p trung kinh t Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh tranh 121. Th t c ngh hư ng mi n tr i v i th a Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh thu n h n ch c nh tranh tranh 122. Th t c ngh hư ng mi n tr iv it p Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh trung kinh t tranh 123. Th t c i u tra x lý v vi c ch ng bán phá giá Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh tranh 124. Th t c i u tra x lý v vi c ch ng tr c p Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh tranh 125. Th t c i u tra x lý v vi c t v Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh tranh 126. Th t c khi u n i, t cáo v hành vi vi ph m Qu n lý c nh tranh C c Qu n lý c nh pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng tranh 127. C p Ch ng thư s Thương m i i n t C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 128. Gia h n Ch ng thư s Thương m i i n t C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 129. T m d ng Ch ng thư s Thương m i i n t C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 130. Khôi ph c Ch ng thư s Thương m i i n t C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 131. Thu h i Ch ng thư s Thương m i i n t C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 132. Thay i c p khóa c a ch ng thư s Thương m i i n t C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 133. C p th ki m tra th trư ng Qu n lý th trư ng C c Qu n lý th trư ng 134. Xét t ng k ni m chương vì s nghi p Qu n lý Qu n lý th trư ng C c Qu n lý th trư ng th trư ng 135. Gi i quy t ơn yêu c u x lý các v vi c vi Qu n lý th trư ng C c Qu n lý th trư ng ph m hành chính v s h u trí tu c a cơ quan Qu n lý th trư ng 136. C p mã s nhà s n xu t (MID) hàng d t may Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK xu t khNu sang Hoa Kỳ nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 137. C p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK ưu ãi M u E nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 138. C p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK ưu ãi M u D nư c và xu t khNu, nh p khu v c; Ban Qu n lý khNu Khu CN, Khu CX 139. C p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK nư c và xu t khNu, nh p
 9. ưu ãi M u S khNu khu v c 140. C p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK ưu ãi M u AK nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 141. C p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK ưu ãi M u AJ nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 142. C p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK ưu ãi M u VJ nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 143. C p Gi y ch ng nh n quy trình Kimberly i Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK v i kim cương thô nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 144. C p phép quá c nh hàng hóa c a C ng hòa dân Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK ch nhân dân Lào qua lãnh th Vi t Nam nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 145. C p phép quá c nh hàng hóa c a Vương qu c Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK Campuchia qua lãnh th Vi t Nam nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 146. C p phép quá c nh hàng hóa c a C ng hòa nhân Lưu thông hàng hóa trong Phòng Qu n lý XNK dân Trung Hoa qua lãnh th Vi t Nam nư c và xu t khNu, nh p khu v c khNu 147. C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương xăng d u nư c 148. C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương khí t hóa l ng nư c 149. C p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương bán buôn) s n phNm thu c lá trong ph m vi m t nư c t nh 150. C p l i Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương i lý bán buôn) s n phNm thu c lá trong ph m nư c vi m t t nh 151. S a i, b sung Gi y phép kinh doanh bán Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương buôn (ho c i lý bán buôn) s n phNm thu c lá nư c trong ph m vi m t t nh 152. C p Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương bán buôn) rư u trong ph m vi m t t nh nư c 153. C p l i Gi y phép kinh doanh bán buôn (ho c Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương i lý bán buôn) rư u trong ph m vi m t t nh nư c 154. C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh Công nghi p tiêu dùng S Công Thương nguyên li u thu c lá 155. S a i, b sung Gi y ch ng nh n i u ki n Công nghi p tiêu dùng S Công Thương s n xu t, kinh doanh nguyên li u thu c lá 156. C p Gi y phép s n xu t rư u (dư i 3 tri u Công nghi p tiêu dùng S Công Thương lít/năm) 157. C p l i Gi y phép s n xu t rư u (dư i 3 tri u Công nghi p tiêu dùng S Công Thương lít/năm) 158. C p Gi y phép thành l p Văn phòng i di n Thương m i qu c t S Công thương
 10. c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam BQLKCN&CX 159. C p l i Gi y phép thành l p Văn phòng i di n Thương m i qu c t S Công thương c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam BQLKCN&CX 160. i u ch nh, b sung Gi y phép thành l p Văn Thương m i qu c t S Công thương phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài t i BQLKCN&CX Vi t Nam 161. Gia h n gi y phép thành l p Văn phòng i di n Thương m i qu c t S Công thương c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam BQLKCN&CX 162. Ch p thu n ăng ký ho t ng Như ng quy n D ch v thương m i S Công Thương thương m i trong nư c 163. Ch p thu n ăng ký l i ho t ng như ng quy n D ch v thương m i S Công Thương trong nư c 164. Thay i ăng ký ho t ng Như ng quy n D ch v thương m i S Công Thương thương m i trong nư c 165. C p Gi y phép S d ng v t li u n công nghi p V t li u n công nghi p S Công Thương 166. i u ch nh Gi y phép S d ng v t li u n công V t li u n công nghi p S Công Thương nghi p 167. Thu h i Gi y phép s d ng v t li u n công V t li u n công nghi p S Công Thương nghi p 168. C p Gi y ch ng nh n i u ki n an toàn n p Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương khí d u m hóa l ng vào chai nư c 169. C p l i Gi y ch ng nh n i u ki n an toàn Lưu thông hàng hóa trong S Công Thương n p khí d u m hóa l ng vào chai nư c 170. C p Gi y ch ng nh n ăng ký (s d ng các i Công nghi p S Công Thương tư ng có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p) S Công Thương 171. C p Gi y ch ng nh n ăng ký d u nghi p v D ch v Thương m i S Công Thương giám nh thương m i 172. C p Gi y ch ng nh n ăng ký l i d u nghi p v D ch v Thương m i S Công Thương giám nh thương m i 173. ăng ký b sung, s a i d u nghi p v giám D ch v Thương m i S Công Thương nh thương m i 174. Xác nh n tiêu chuNn s n xu t, l p ráp ô tô Công nghi p S Công Thương 175. C p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p Qu n lý c nh tranh S Công Thương 176. C p b sung Gi y ăng ký t ch c bán hàng a Qu n lý c nh tranh S Công Thương c p 177. C p l i Gi y ch ng nh n t ch c bán hàng a Qu n lý c nh tranh S Công Thương c p 178. Xác nh n ăng ký th c hi n khuy n m i theo Xúc ti n thương m i S Công Thương hình th c mang tính may r i th c hi n trên a bàn 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 179. Xác nh n ăng ký s a i/b sung n i dung Xúc ti n thương m i S Công Thương chương trình khuy n m i theo hình th c mang tính may r i th c hi n trên a bàn 1 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 180. Thông báo th c hi n khuy n m i Xúc ti n thương m i S Công Thương
 11. 181. Xác nh n ăng ký t ch c h i ch /tri n lãm Xúc ti n thương m i S Công Thương thương m i t i Vi t Nam 182. Xác nh n thay i, b sung n i dung ăng ký t Xúc ti n thương m i S Công Thương ch c h i ch , tri n lãm thương m i t i Vi t Nam 183. C p Gi y phép ho t ng phân ph i i n nông i n S Công Thương thôn t i a phương 184. S a i, b sung Gi y phép ho t ng phân ph i i n S Công Thương i n nông thôn t i a phương 185. C p Gi y phép Tư v n u tư xây d ng ư ng i n S Công Thương dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng 186. S a i, b sung Gi y phép Tư v n u tư xây i n S Công Thương d ng ư ng dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng 187. C p Gi y phép Tư v n giám sát thi công ư ng i n S Công Thương dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng 188. S a i, b sung Gi y phép Tư v n giám sát thi i n S Công Thương công ư ng dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng 189. C p Gi y phép ho t ng phát i n i v i các i n S Công Thương nhà máy i n có quy mô công su t dư i 3 MW t t i a phương 190. S a i, b sung Gi y phép ho t ng phát i n i n S Công Thương i v i các nhà máy i n có quy mô công su t dư i 3 MW t t i a phương 191. C p th Ki m tra viên i n l c i n S Công Thương 192. C p th Ki m tra viên i n l c khi th h t h n i n S Công Thương s d ng 193. C p l i th Ki m tra viên i n l c trư ng h p b i n S Công Thương m t ho c b h ng th 194. C p Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong Phòng Công thương bán l ) s n phNm thu c lá nư c 195. C p l i Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong Phòng Công thương bán l ) s n phNm thu c lá nư c 196. S a i, b sung Gi y phép kinh doanh bán l Lưu thông hàng hóa trong Phòng Công thương (ho c i lý bán l ) s n phNm thu c lá nư c 197. C p Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong UBND huy n (Phòng bán l ) rư u nư c Công thương ho c Phòng Kinh t ) 198. C p l i Gi y phép kinh doanh bán l (ho c i lý Lưu thông hàng hóa trong UBND huy n (Phòng bán l ) rư u nư c Công thương ho c Phòng Kinh t ) 199. C p Gi y phép s n xu t rư u th công nh m Công nghi p tiêu dùng UBND huy n (Phòng m c ích kinh doanh Công thương ho c Phòng Kinh t ) 200. C p l i Gi y phép s n xu t rư u th công nh m Công nghi p tiêu dùng UBND huy n (Phòng m c ích kinh doanh Công thương ho c
 12. Phòng Kinh t )
Đồng bộ tài khoản