Quyết định số 3930/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
5
download

Quyết định số 3930/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3930/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 13, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3930/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do - H nh phúc ------- --------- S : 3930/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 13, QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i T trình s 533/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 và S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 7120/TTr-TNMT-KH ngày 04 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 13, qu n Phú Nhu n v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch n năm 2005 năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Di n Cơ c u Cơ c u tích tích (%) (%) (ha) (ha) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 13,83 100,0 13,83 100,0 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 13,83 100,0 13,83 100,0 2.1 t OTC 10,06 72,74 9,86 71,30 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 10,06 100,0 9,86 100,0 2.2 t chuyên dùng CDG 3,38 24,44 3,58 25,88 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,05 1,48 0,08 2,26 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA
  2. t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,01 0,30 0,01 0,28 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,01 100,0 0,01 100,0 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 3,32 98,22 3,49 97,46 2.2.4.1 t giao thông DGT 3,22 96,99 3,38 96,79 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,01 0,30 0,02 0,63 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,30 0,01 0,29 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,03 0,90 0,03 0,86 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 0,05 1,51 0,05 1,43 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 0,07 0,01 0,07 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 0,38 2,75 0,38 2,75 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n 2006 - Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 0,21 2.1 t OTC 0,20 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,20 2.2 t chuyên dùng CDG 0,01 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC
  3. 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 26 tháng 8 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 13, qu n Phú Nhu n do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 18 tháng 8 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 13, qu n Phú Nhu n v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 2 t phi nông nghi p PNN 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 2.1 t OTC 10,01 9,93 9,91 9,86 9,86 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 10,01 9,93 9,91 9,86 9,86 2.2 t chuyên dùng CDG 3,43 3,51 3,53 3,58 3,58 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,05 0,09 0,08 0,08 0,08 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây d ng, g m s SKX 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 3,37 3,41 3,44 3,49 3,49 2.2.4.1 t giao thông DGT 3,27 3,31 3,33 3,38 3,38 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n NL, truy n thông DNT 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
  4. 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 0,21 0,05 0,08 0,02 0,05 2.1 t 0,20 0,05 0,08 0,02 0,05 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 0,20 0,05 0,08 0,02 0,05 2.2 t chuyên dùng 0,01 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t.
  5. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 13, qu n Phú Nhu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản