Quyết định số 3936/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
6
download

Quyết định số 3936/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3936/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Bình Khánh nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3936/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3936/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V THI T K QUY HO CH CHI TI T 1/500 KHU DÂN CƯ BÌNH KHÁNH N M TRONG KHU Ô THN M I TH THIÊM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 6566/Q -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 v phê duy t quy ho ch chi ti t Khu trung tâm ô th m i Th Thiêm t l 1/2000; Xét h sơ nhi m v thi t k quy ho ch chi ti t 1/500 Khu dân cư Bình Khánh t i Khu ô th m i Th Thiêm, qu n 2, do Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm l p và trình duy t t i T trình s ngày 34/TTr-BQL-VP ngày 05 tháng 8 năm 2008 và Công văn s 525/BQL-QH ngày 05 tháng 8 năm 2008 và Công văn s 2511/SQHKT-QHKTT ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph v nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng t l (1/500) Khu dân cư Bình Khánh (38,4ha), phư ng Bình Khánh qu n 2, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu dân cư Bình Khánh v i các n i dung ch y u sau: 1. V trí, ranh gi i, ph m vi quy ho ch: - V trí: t i phía ông Khu ô th m i Th Thiêm, quy mô khu t là 384.019m2 xác nh theo B n hi n tr ng v trí s 31259/G -TNMT do Trung tâm a chính ô th phía Nam (thu c Công ty o c a chính và công trình) l p, ã ư c S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh ngày 16 tháng 7 năm 2008. - Gi i h n c a khu t như sau: + Phía Tây B c: giáp d án Khu dân cư Th i báo Kinh t Sài Gòn và m t ph n giáp khu dân cư hi n h u phư ng Bình Khánh; + Phía ông B c: giáp d án An Phú - An Khánh 131ha; d án 17,3ha tái nh cư Th Thiêm và ph n t ven r ch Cá Trê Nh - phư ng Bình Khánh; + Phía Tây Nam: giáp r ch Cá Trê L n; + Phía ông Nam: giáp il ông Tây. 2. M c tiêu c a án:
  2. - Xây d ng khu tái nh cư cho ngư i dân di d i gi i t a thu c d án Khu ô th m i Th Thiêm. - Xây d ng khu v i các i u ki n s ng m b o y các nhu c u v , sinh ho t, giao ti p c ng ng, vui chơi, gi i trí…, nâng cao ch t lư ng s ng c a ngư i dân tái nh cư. - Xây d ng khu nhà ch t lư ng t t, hài hòa v i không gian ô th m i Th Thiêm. H th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i và không gian m ng b , úng tiêu chuNn Khu ô th m i Th Thiêm. 3. Các ch tiêu quy ho ch: STT Lo i ch tiêu S li u ơn v tính 1 Di n tích khu t: 384.019 m2 a t 130.734 m2 b t công trình công c ng, g m 23.633 m2 - Trư ng c p 1 7.800 m2 - Trư ng c p 2 14.833 m2 - Nhà văn hóa k t h p ga xe i n ng m trong 1.000 m2 tương lai - Siêu th , bán l , d ch v K t h p vào các chung cư c t ư ng giao thông 110.624 m2 d t cây xanh công viên, g m 119.028 m2 2 H s s d ng t: - Nhà (tính trên 13,07ha) 5,07 - Công trình công c ng Theo nhu c u 3 M t xây d ng: Kh i < 90% - Nhà Kh i tháp < 30% - Công trình công c ng Theo nhu c u 4 T ng cao: < 30 t ng d c L ông Tây - Nhà < 25 t ng v i các ư ng nh - Công trình công c ng Theo tiêu chuNn ngành 5 T ng di n tích sàn: - T ng di n tích sàn xây d ng các khu t 662.000 m2 (không k t ng h m và mái) - T ng di n tích xây d ng công trình công c ng Theo nhu c u và kh năng thi t k 5.750 - 6.500 6 S lư ng căn h Trung bình 75 m2/căn h
  3. 7 Dân s d ki n 24.000 ngư i Tiêu chuNn công trình chung cư (theo Thông tư 8 H ng 2 14/2008/TT-BXD) 1 ch /h ho c v n d ng 0,7 ch /h hi n 9 Ch u ô tô t i và d phòng 1 ch /h khi có nhu c u Ch tiêu s d ng t (38,4ha) 14,77 - 16,7 m2/ng - t 5,0 - 5,7 m2/ng 10 - t công trình công c ng 0,87 - 0,98 m2/ng - t cây xanh 4,7 - 5,3 m2/ng - t giao thông 4,3 - 4,8 m2/ng 30.000 11 Thương m i bán l m2 (K t h p vào các chung cư) - Các ch tiêu v h t ng k thu t và ti n ích công c ng: + Ch tiêu c p i n sinh ho t : 1.500 kWh/ngư i/năm + Ch tiêu c p nư c sinh ho t : 200 - 250 lít/ngư i/ngày êm + Cao trình san l p : t i thi u 2,5m + Ch tiêu thoát nư c bNn : 200 - 250 lít/ngư i/ngày êm + Ch tiêu i n tho i : 10 máy/100 ngư i + Ch tiêu rác th i : 1 - 1,5 kg/ngư i/ngày. 4. Các yêu c u v quy ho ch ô th : - V ch c năng s d ng t: b trí các khu t ch c năng h n h p (nhà k t h p thương m i - d ch v ), công trình công c ng t p trung ông ngư i d c theo i l ông - Tây, tr c ư ng n i i l ông - Tây và Lương nh C a. Các khu thu n và công viên cây xanh b trí bên trong. - V quy ho ch giao thông: phát tri n lư i ô ph và m ng giao thông t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã ư c phê duy t có i u ch nh m t s i m cho phù h p v i tình hình th c t . Yêu c u thi t k y các tuy n ư ng bên trong d án và k t n i ng b v i các tuy n ư ng bên ngoài d án. - V t ch c không gian, b trí các kh i nhà: b trí các khu nhà cao t ng thưa thoáng v i hư ng nhìn ra tr c ư ng giao thông và sông, r ch, công viên. m b o các căn h u có hư ng nhìn t t ra c nh quan thiên nhiên, c nh quan ô th , ón hư ng gió mát. - V gi i pháp thi t k t ng th : + Phù h p v i tình hình th c t và quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. + Khai thác hi u qu nh t các th m nh c a khu t quy ho ch, m b o phù h p xu hư ng phát tri n kinh t - xã h i.
  4. + Khu t quy ho ch ph i m b o ư c g n k t y h t ng k thu t và h t ng xã h i, không gian ki n trúc v i toàn th Khu ô th m i Th Thiêm và khu v c xung quanh. + Ch y u là phát tri n khu dân cư theo chi u cao, tăng di n tích sàn s d ng nh m tăng m t cư trú t i khu v c so v i hi n tr ng, gi nguyên nh ng tiêu chí chung v các tr c c nh quan, môi trư ng s ng, h t ng xã h i, v sinh môi trư ng theo quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã phê duy t. + T ch c t t m i khu nhà có y các ch c năng ti n nghi ph c v cho nhu c u sinh ho t c a ngư i dân. + Ph i m b o các kho ng lùi, các v t t m nhìn, các tiêu chí v cây xanh và các góc nhìn t o c nh quan p. Theo ó cũng xác nh các hư ng n i k t không gian v i các khu v c k c n, tăng tính kh thi c a án. 5. Các yêu c u v ki n trúc công trình chung cư và thi t k ô th - Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 và thi t k cơ s c a d án ph i làm n i b t thêm c trưng riêng c a t ng lo i ki n trúc c a t ng khu ph có tính ch t khác nhau: khu k t h p d ch v thương m i n i b khu v c, khu k t h p d ch v thương m i c p thành ph , khu k t h p không gian xanh… - Công trình chung cư s ư c thi t k theo ki u m u: kh i t 1 - 3 t ng ư c b trí bãi u xe ( t ng tr t và 1 ph n t ng 1 ho c t ng h m, v i yêu c u kín áo, không ư c nhìn th y t ư ng ph ), c a hàng d ch v , bán l . Không gian c nh quan kh i ư c t ch c liên hoàn gi a cây xanh, sân chơi công c ng (có mái che và không có mái che) v i các i m mua s m t ng 1, t ng 2 - 3. Các kh i cao t ng có ch c năng nhà . Các kh i nhà cao t ng ư c b trí xen k các cao khác nhau h p lý, theo ý tư ng quy ho ch không gian rõ ràng t o c m giác thay i chi u cao. - Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c n phân tích rõ tính hi u qu , i m m nh i m y u c a gi i pháp b trí khu v c u xe ng m, bán h m hay trên m t t. Nghiên c u này s quy t nh t ng s lư ng căn h dung n p ư c t i Khu dân cư Bình Khánh. - Các căn h chung cư và công trình chung cư ư c thi t k theo chuNn chung cư h ng 2, quy nh t i Thông tư s 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n v phân h ng nhà chung cư. - Cơ c u di n tích căn h như sau: a) Căn h 1 phòng ng di n tích 60m2: 30%; b) Căn h 2 phòng ng di n tích 75m2: 30%; c) Căn h 2 - 3 phòng ng di n tích 85m2: 20%; d) Căn h 3 phòng ng di n tích 100m2: 20%. - Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu dân cư Bình Khánh c n phác th o các thi t k m t b ng chung cư t ng i n hình cho th y ư c s b trí h p lý c a các tòa nhà, cho phép các căn h có s t n hư ng c nh quan thiên nhiên t t nh t. 6. Các yêu c u v ki n trúc các công trình công c ng: G m có các công trình: trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , nhà văn hóa. Các công trình này ph i thi t k theo tiêu chuNn ngành và nhu c u d án. Ki n trúc các công trình s là công trình th p t ng. Trư ng ph thông trung h c c n b trí t i v trí thích h p theo quy chuNn xây d ng hi n hành trong Khu ô th m i Th Thiêm.
  5. - V quy ho ch t xây d ng công trình nhà văn hóa (k t h p ga metro): c n nghiên c u tính toán quy mô di n tích t áp ng nhu c u cho trư c m t và tương lai như xu t c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 2511/SQHKT-QHKTT ngày 14 tháng 7 năm 2008. - V công trình trư ng m u giáo: ghép vào các kh i chung cư v i quy mô c n thi t áp ng quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng, c n m b o các yêu c u v an toàn thoát n n, sân chơi tr em… và ph i có s ng ý c a s - ngành chuyên môn. 7. Các yêu c u v h t ng k thu t: giao thông, c p i n, c p nư c, thoát nư c, thông tin… - Tuân th quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 ã phê duy t và tham kh o thi t k quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 h th ng h t ng k thu t chính Khu ô th m i Th Thiêm ang ư c nghiên c u hoàn thi n. - Tuân theo các quy chuNn, tiêu chuNn hi n hành. Tùy thu c vào t ch c quy ho ch không gian ki n trúc, chi u cao công trình và chi u r ng l gi i, kho ng lùi t i thi u c a nhà cao t ng không ư c nh hơn 6m. - Thi t k h th ng thoát nư c mưa và thoát nư c th i riêng bi t ư c u n i vào h t ng k thu t chính. - H th ng c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, cáp truy n hình, internet… phù h p v i h t ng k thu t chính. 8. Các yêu c u v không gian m và môi trư ng b n v ng: - Cây xanh ư ng ph : tr ng nh ng lo i cây phù h p có th c n b i, ti ng n, trên t ng ư ng ph . - Công viên n i b : t ch c h p lý gi a vi c t o c nh quan và phù h p v i i u ki n khí h u c a a phương. - Các công viên và các th m c bao quanh các kh i chung cư: nghiên c u nâng c t cao b ng ho c cao hơn c t v a hè, t o b d c khi tr ng c , cây xanh, t o dáng hình b c thang ho c d c t o t m nhìn cho ngư i thư ng ngo n và c nh quan sinh ng cho toàn khu. - Công viên khu v c: nơi vui chơi, gi i trí, sinh ho t th thao, óng góp vào vi c tái t o môi trư ng trong lành, là i m nh n v c nh quan và sinh ho t c ng ng. - Công viên b sông: ch c năng thư giãn, gi i trí. óng góp vào vi c tr nư c, ch ng ng p úng, b o v kênh r ch và l c r a ô nhi m. C n thi t k b kè m m và th c v t h p lý. Các v t li u ư ng ph có màu s c nh nhàng, kh năng linh ho t trong vi c duy tu b o dư ng, tái s d ng, tránh p phá. i u 2. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm có trách nhi m th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph v qu n lý u tư và xây d ng, th c hi n tuy n ch n nhà u tư d án ti n hành nghiên c u l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu dân cư Bình Khánh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  6. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH TRƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản