Quyết định số 394/QĐ-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
50
lượt xem
10
download

Quyết định số 394/QĐ-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 394/QĐ-TT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành Luật Bóng rổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 394/QĐ-TT

 1. T NG C C TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 394/QĐ/TT Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 1996 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T BÓNG R B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m v qu n lý Nhà nư c c a các B và cơ quan ngang B . Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 c a chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao. Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn Bóng r nư c ta. Căn c vào đ ngh c a ông V trư ng V th thao Thành tích cao II. QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành Lu t Bóng r g m: 8 chương và 58 đi u. Đi u 2. Lu t Bóng r đư c áp d ng trong các cu c thi đ u Bóng r t s đ n toàn qu c và thi đ u Qu c t t i nư c ta. Đi u 3. Các cu c thi đ u toàn qu c có th ra Đi u l thích h p v i th c t nhưng không đư c trái v i các Đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4. Lu t này thay th cho các Lu t đã in trư c đây và có hi u l c k t ngày ký. Đi u 5. Các ông V trư ng V Th thao Thành tích cao II, V trư ng V T ch c – Đào t o, Chánh Văn phòng, Giám đ c các S Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO PHÓ CH NHI M Đoàn Thao Chương I. TR N Đ U Đi u 1. Đ nh nghĩa 1.1 Tr n đ u bóng r . Bóng r đư c thi đ u b i hai đ i, m i đ i 5 đ u th . M c đích c a m i đ i là ném bóng vào r đ i phương và ngăn c n không cho đ i phương giành đư c bóng hay ném bóng vào r c a mình. 1.2 R c a đ i phòng th /r c a đ i phương. R b m i đ i t n công là r c a đ i phương và r đư c phòng th b i m t đ i là r c a đ i đó. 1.3 Di chuy n bóng. Bóng có th đư c chuy n, ném, h t, hay d n v b t c hư ng nào nhưng ph i tuân theo qui đ nh c a nh ng đi u lu t. 1.4 Đ i th ng. Đ i th ng là đ i ghi đư c nhi u đi m hơn sau khi k t thúc th i gian thi đ u c a hi p th tư, n u c n s có thêm m t ho c nhi u hi p ph đ xác đ nh đ i th ng. Chương II. KÍCH THƯ C SÂN BÃI VÀ TRANG THI T B Đi u 2. Kích thư c sân thi đ u và đư ng biên 2.1 Sân thi đ u.
 2. Sân thi là m t m t ph ng c ng hình ch nh t, trên m t sân không có chư ng ng i v t (H.1). Trong nh ng gi i chính th c c a FIBA thì đ u dài 28m, r ng 15m đư c tính t mép trong c a đư ng biên. Trong nh ng trư ng h p khác, đư c s ch p thu n c a FIBA, t ch c khu v c, các gi i Liên l c đ a ho c c a liên đoàn qu c gia thì có quy n cho phép đư c s d ng nh ng sân thi đ u có kích thư c t i thi u chi u dài là 26m và chi u r ng là 14m. 2.2 Tr n nhà. Chi u cao c a tr n nhà thi đ u ho c chư ng ng i v t treo trên ph i cách m t sân thi đ u ít nh t là 7m. 2.3 Ánh sáng. M t sân thi đ u đư c chi u sáng đ u và có ánh sáng thích h p. Đèn chi u sáng đ u và có ánh sáng đư c đ t v trí sao cho không làm chói m t các đ u th cũng như gây tr ng i t i vi c quan sát c a tr ng tài. 2.4 Đư ng biên. T t c nh ng đư ng biên s đư c v cùng m t màu (thư ng là màu tr ng), r ng 5cm và đư c nhìn th y rõ ràng. 2.4.1. Đư ng cu i sân và đư ng biên d c. Sân thi đ u là khu v c đư c gi i h n b i hai đư ng (hai đư ng biên dài c a sân thi đ u).Nh ng đư ng biên này không thu c sân thi đ u. Sân thi đ u ph i cách m i chư ng ng i v t k c băng gh ng i c a đ i ít nh t là 2m. 2.4.2 Đư ng gi a sân. Đư ng gi a sân đư c k song song v i đư ng biên cu i sân, c t hai đư ng biên d c đi m chính gi a và đư c kéo dài thêm ra ngoài sân m t đo n 15cm m i bên. 2.4.3 Đư ng ném ph t, khu v c gi i h n và v trí ném ph t.
 3. Đư ng ném ph t đư c k song song v i đư ng cu i sân, mép ngoài c a đư ng ném ph t cách mép trong c a đư ng cu i sân là 5,80m. Đư ng ném ph t dài 3,60m, đi m gi a c a đư ng ném ph t n m trên đư ng tư ng tư ng n i đi m c a hai đư ng cu i sân. Khu v c gi i h n là ph n m t sân đư c gi i h n b i đư ng cu i sân, đư ng ném ph t và hai đư ng chéo b t đ u t đư ng cu i sân và cách đi m gi a c a đư ng cu i sân 3m tính t mép ngoài c a hai đư ng chéo t i đ u c a đư ng ném ph t. Nh ng đư ng này, bao g m c đư ng cu i sân đ u thu c khu v c gi i h n. Bên trong khu v c gi i h n có th đư c sơn màu, nhưng ph i sơn cùng màu v i vòng tròn gi a sân. Khu v c ném ph t là khu v c gi i h n đư c kéo dài thêm trong sân thi đ u b i n a vòng còn l i đư c v trong khu v c gi i h n b ng nh ng đư ng gián đo n. Nh ng v trí cho các đ u th d c theo khu v c ném ph t đư c quy đ nh và th c hi n theo H.2. 2.4.4 Vòng tròn gi a sân Vòng tròn gi a sân đư c v gi a sân thi đ u và có bán kính là 1,80m tính đ n mép ngoài c a vòng tròn gi a sân đư c sơn màu thì ph i sơn cùng màu v i khu v c gi i h n. 2.4.5 Khu v c 3 đi m (H.3). Khu v c 3 đi m c a m t đ i là toàn b ph n sân thi đ u tr khu v c g n r c a đ i phương đư c gi i h n như sau: Hai đư ng th ng song song b t đ u t đư ng cu i sân, cách đi m chi u c a tâm vòng r 6,25m. Đi m chi u c a tâm vòng r cách mép trong đi m gi a c a đư ng cu i sân 1,575m. M t n a vòng tròn có bán kính 6,25m tính đ n mép ngoài (có tâm đã đư c xác đ nh và g p hai đư ng th ng song song).
 4. 2.4.6. Khu v c gh ng i c a đ i (H.1). Khu v c gh ng i c a đ i đư c đ t ngoài sân thi đ u cùng bên v i bàn thư ký đư c v như sau: M i khu v c gh ng i đư c gi i h n b i m t đư ng kéo dài t cu i sân và dài ít nh t là 2m và m t v ch khác cũng dài ít nh t là 2m th ng góc v i đư ng biên d c và cách đư ng gi a sân 5m. 2.5 V trí c a bàn thư ký và gh thay ngư i (H.4). S s p x p khu v c gh ng i c a đ i và gh thay ngư i sau đây là b t bu c cho nh ng gi i chính th c c a FIBA và cũng đư c áp d ng cho t t c nh ng gi i khác. Đi u 3. Trang thi t b 3.1 B ng r và giá đ . 3.1.1 Hai t m b ng r đư c làm b ng nh ng ch t li u khác, b ng ph i đư c sơn màu tr ng. 3.1.2 Kích thư c c a b ng là: Chi u ngang 1,80m và chi u cao 1,05m và mép dư i c a b ng r cách m t sân 2,90m. 3.1.3 T t c nh ng đư ng k trên b ng đư c v như sau: * Màu tr ng, n u b ng trong su t. * Màu đen n u b ng làm b ng ch t li u khác. * Đư ng k r ng 5cm. 3.1.4 M t trư c c a b ng ph i ph ng và đư c v như hình 5. 3.1.5 B ng r đư c đ t ch c ch n như hình 6. * m i đư ng cu i sân c a sân thi đ u và th ng góc v i m t sân, song song v i đư ng cu i sân
 5. Đi m gi a chi u ngang c a m t phía trư c b ng r , đư c chi u xu ng m t sân và cách mép trong đi m gi a c a đư ng cu i sân 1,20m, đư ng k tư ng tư ng ph i th ng góc v i đư ng cu i sân. 3.1.6 Băng đ m c a hai b ng đư c qui đ nh như hình 6. M t trư c c a giá đ b ng (k c băng đ m) ph i cách mép ngoài c a đư ng cu i sân ít nh t là 2m. Đư c sơn màu tr ng tương ph n v i n n phía sau đ các đ u th có th nhìn th y rõ ràng. Giá đ c a b ng đư c g n ch t c đ nh trên sân. M t dư i c a giá đ sau b ng ph i đư c b c lót m t đo n dài 1,20m tính t m t b ng. B d y t i thi u c a băng đ m là 5cm và cùng giá đ ph i đư c b c lót toàn b và ph i b c lót cao t i thi u 2,15m tính t m t sân và ph i d y t i thi u 2,15m tính t m t sân và ph i d y t i thi u 15cm. 3.1.8 S b c lót nh m m c đích không gây ra ch n thương khi úp r .
 6. 3.2. R (H.8). R g m có vòng c và lư i. 3.2.1 Vòng r đư c làm như sau: * S t đ t, đư ng kính là 45cm tính t mép trong, sơn màu vàng cam. * S t làm vòng r có đư ng kính t i thi u là 1,6cm và t i đa là 2cm, có nhi u móc nh g n bên dư i đ treo lư i. * Lư i đư c g n vào vòng r có đư ng kính t i thi u là 1,6cm và t i đa là 2cm, có nhi u móc nh g n bên dư i đ treo lư i. * Lư i đư c g n vào vòng r 2 v trí cách đ u chung quanh vòng r . Nh ng móc treo lư i không đư c có c nh s c ho c không có l h ng cho ngón tay đi qua. * Vòng r đư c g n c đ nh vào giá đ đ không cho m t l c m nh tác đ ng vào vòng r , nhưng tác đ ng tr c ti p vào b ng. * M t trên c a vòng r n m trên m t ph ng ngang cách m t sân 3,05m và cách đ u hai c nh th ng đ ng c a b ng. * Đi m g n nh t c a mép trong vòng r cách m t b ng 15cm. 3.2.2 Vòng r gi m áp: có th s d ng. 3.2.3 Lư i: Đư c làm như sau: Làm b ng dây màu tr ng, treo vào r đ khi bóng vào r , bóng đư c gi l i giây lát r i m i rơi xu ng. Chi u dài c a lư i không ng n hơn 40cm và không dài hơn 45cm. Lư i có 12 vòng dây đ treo vào vòng r . Ph n trên cao c a lư i hơi c ng đ ngăn: Lư i b t qua vòng r có th làm vư ng Bóng vư ng trong lư i khi úp r ho c b t ra kh i lư i. 3.3 Bóng r . 3.3.1 Bóng hình c u có màu cam sáng. Bóng có 8 mi ng ghép theo truy n th ng và có đư ng n i màu đen. 3.3.2 B m t c a bóng làm b ng da, da nhân t o, cao su ho c b ng ch t t ng h p. 3.3.3 Bóng đư c bơm căng sao cho bóng rơi xu ng m t sân t đ cao 1,80m tính t phía dư i c u bóng và bóng đư c n y lên cao t 1,20m đ n 1,40m tính t phía trên c a bóng. 3.3.4 Chi u ngang đư ng rãnh c a bóng không quá 0,635cm. 3.3.5 Chu vi c a bóng không nh hơn 74,9cm và không l n hơn 78cm (size 7). Tr ng lư ng c a bóng không nh hơn 567gr và không n ng hơn 650gr. 3.3.6 Đ i ch nhà (sân đăng cai) ph i cung c p ít nh t hai qu bóng có đ tiêu chu n nói trên đ thi đ u. Tr ng tài chính là ngư i quy t đ nh tính h p l c a qu bóng. N u tr ng tài chính th bóng mà bóng không thích h p, tr ng tài chính s ch n m t qu bóng khác c a đ i khách hay m t trong nh ng qu bóng c a m t trong hai đ i đang dùng kh i đ ng. 3.4 Thi t b k thu t. Đ i ch nhà ph i cung c p trang thi t b k thu t đ tr ng tài và các ph tá c a tr ng tài toàn quy n s d ng. 3.4.1 Đ ng h thi đ u và đ ng h theo dõi gi ch t.
 7. 3.4.1.1 Đ ng h thi đ u đ tính th i gian thi đ u trong t ng hi p c a tr n đ u và th i gian ngh gi a các hi p và đư c đ t v trí sao cho m i ngư i có liên quan đ n tr n đ u k c khán gi có th nhìn th y rõ ràng. 3.4.1.2 M t thi t b thích h p (Không ph i đ ng h thi đ u) ho c là đ ng h d ng đư c dùng đ theo dõi th i gian h i ý. 3.4.1.3 N u đ ng h thi đ u chính đư c đ t trên cao gi a sân thi đ u thì ph i có thêm hai đ ng h ph ho t đ ng đ ng b đư c đ t trên cao hai đ u sân thi đ u đ đ cho m i ngư i có liên quan k c khán gi đư c nhìn th y rõ ràng. M i đ ng h ph s thông báo th i gian còn l i c a tr n đ u. 3.4.2 Đ ng h 24 giây. 3.4.2.1 Đ ng h 24 giây có m t b ph n đi u khi n ho t đ ng v i nh ng con s và chi ti t k thu t sau: * S đ m lùi, th i gian th hi n b ng giây. * Th i gian không xu t hi n trên đ ng h khi không có đ i nào ki m soát bóng. * Có kh năng d ng và ti p t c đ m lùi khi ho t đ ng tr l i. 3.4.2.2 Đ ng h 24 giây đư c đ t như sau: * Hai đ ng h 24 giây đư c đ t trên cao phía sau m i b ng r t 30cm đ n 50cm (H.6 và H.9A) ho c: * Có 4 đ ng h , s đ t 4 góc sân và cách m i đư ng biên là (H.9B) ho c: * Có 2 đ ng h , đ t 2 cái trên đư ng chéo c a 2 góc đ i di n, 1 cái đ t góc bên trái bàn thư ký và g n v i bàn thư ký, c hai đ ng h sau đư ng cu i sân và cách đư ng cu i sân và cách đư ng cu i sân là 2m và cách đư ng biên d c kéo dài là 2m(H.9C). 4.4.2.3 M i ngư i liên quan đ n tr n đ u k c khán gi có th nhìn th y rõ ràng nh ng đ ng h 24 giây. 4.4.2.3. Tín hi u âm thanh. Có ít nh t hai thi t riêng bi t báo tín hi u b ng âm thanh, có âm thanh khác rõ ràng: M t tín hi u cho ngư i theo dõi th i gian thi đ u. Thi t b âm thanh c a ngư i theo dõi th i gian thi đ u.Thi t b âm thanh c a ngư i theo dõi th i gian thi đ u s t đ ng báo khi h t gi thi đ u c a m t hi p, hi p ph , ho c k t thúc tr n đ u và m t tín hi u âm thanh c a thư ký đư c báo hi u b ng tay ch dùng khi bóng ch t đ thu hút s chú ý c a tr ng tài khi có yêu c u h i ý, thay ngư i..v.v khi đã h t 50 giây sau khi đã b t đ u h i ý ho c khi có trư ng h p s a ch a sai l m. M t tín hi u âm thanh cho ngư i theo dõi đ ng h 24 giây s t đ ng báo hi u khi ch m d t m t đ t 24 giây. C 2 tín hi u âm thanh ph i đ l n đ d dàng nghe đư c trong tình hu ng b t l i nh t trong đi u ki n quá n ào. 3.4.4 B ng báo đi m. Có m t b ng báo đi m đ m i ngư i có liên quan đ n tr n đ u, k c khán gi có th nhìn th y rõ ràng. B ng đi m ph i có t i thi u các thông tin sau: Th i gian thi đ u. Đi m. S hi p thi đ u. S l n h i ý. 3.4.5 T ghi đi m. T ghi đi m chính th c đư c FIBA công nh n và đư c thư ký ghi đ y đ trư c và trong tr n đ u theo đúng qui đ nh c a Lu t. 3.4.6 B ng báo l i cá nhân. Nh ng b ng này đư c thư ký s d ng như sau: Nh ng b ng màu tr ng có v s , nh ng b ng màu tr ng có v s , nh ng s này có chi u cao ít nh t là là 20cm và r ng 10cm.(T s 1 đ n s 4 màu đen, s 5 màu đ ). 3.4.7 B ng báo l i đ ng đ i. Hai b ng báo l i đ ng đ i đư c thư ký s d ng như sau:
 8. Hai b ng màu đ , R ng 20cm, cao 35cm, đ t trên bàn thư ký đ m i ngư i có liên quan k c khán gi có th nhìn th y rõ ràng. Có th s d ng thi t b b ng đi n hay đi n t , nhưng ph i gi ng màu và đư c đ t ch c ch n trên cao bên ngoài đư ng biên. 3.4.8 D ng c báo l i đ ng đ i. Có m t thi t b thích h p đ báo s l n c a đ ng đ i đã có liên quan đ n vi c x ph t (Đi u 55 - L i Đ ng Đ i: X ph t). 3.5 Nh ng phương ti n và thi t b yêu c u cho nh ng gi i quan tr ng sau đây c a FIBA Thi đ u Olympic, Gi i Vô đ ch Th Gi i Nam, N , tr , Nam, tr N , Thi u niên Nam và Thi u niên N ; Nh ng gi i Vô đ ch L c đ a Nam, N , tr Nam và tr N . Nh ng phương ti n và thi t b này cũng đ u đư c s d ng cho t t c nh ng gi i khác. 3.5.1 T t c khán gi ng i cách c nh ngoài c a sân thi đ u ít nh t là 5m. 3.5.2 M t sân thi đ u ph i đư c: * Đư c làm b ng g . * Đư ng biên r ng 5cm. * Đư ng gi i h n đư c v màu tương ph n v i m t sân và r ng ít nh t là 2m (H.10). Màu c a đư ng gi i h n nên cùng màu v i vòng tròn gi a sân và khu v c gi i h n. 3.5.3 Có 4 cây lau sàn, m i hi p s d ng 2 cây lau sàn. 3.5.4 B ng r làm b ng kính an toàn c ng. 3.5.5 Bóng làm b ng da và đư c ban t ch c gi i ch p thu n. Ban t ch c ph i cung c p ít nh t 12 qu bóng gi ng nhau đ kh i đ ng. 3.5.6 Ánh sáng trên sân thi đ u không đư c nh hơn 1.500 Lux. Đư c đo cách m t sân 1,5m. Ánh sáng ph i đáp ng t t cho yêu c u c a truy n hình.
 9. 3.5.7 Sân thi đ u đư c trang b thi t b đi n t như sau và ph i đư c bàn thư ký, sân thi đ u, băng gh ng i c a đ i, và m i ngư i liên quan đ n tr n đ u k c khán gi đư c nhìn th y rõ ràng: 3.5.7.1 Hai b ng (hình kh i) đ t trên cao gi a sân thi đ u, cũng c n thi t có thêm 2 b ng đ t hai đ u sân. * M t b ng (hình kh i) đ t trên cao gi a sân thi đ u, cũng c n thi t có thêm 2 b ng đ t hai đ u sân. * M t b ng đi u khi n đ ng h thi đ u cho ngư i theo dõi th i gian thi đ u và m t b ng đi u khi n riêng cho ngư i ph tá c a thư ký. * Nh ng b ng đi m có đ ng h thi đ u có s đ m lùi và âm thanh r t l n t đ ng báo khi h t th i gian thi đ u c a m t hi p ho c hi p ph . * Đ ng h thi đ u và đi m c a tr n đ u hi n trên b ng đi m ph i có chi u cao ít nh t là 30cm. * T t c nh ng đ ng h ho t đ ng ph i đ ng b và có tác d ng nh m thông báo t ng s th i gian còn l i c a tr n đ u. * Ít nh t trong 60 giây cu i c a m i hi p, t ng s th i gian còn l i ph i đư c thông báo b ng giây và t 1/10 c a giây. * M t trong nh ng đ ng h này s đư c tr ng tài chính ch đ nh là đ ng h thi đ u. * B ng đi m cũng s thông báo các thông tin: (H.11). - S áo c a m i đ u th và, t t nh t là có h tên. S đi m đã ghi đư c c a m i đ i và t t nh t là có s đi m đã ghi c a m i đ u th . S l i đã ph m c a đ u th c a m t đ i (Thư ký v n ph i s d ng các b ng báo l i đ thông báo s l n l i). S l i đ ng đ i t 1 đ n 5 (có kh năng d ng l i s cao nh t là sô 5). S th t c a hi p thi đ u t s 1 đ n s 4, và ch E cho m t hi p ph . S l n h i ý t s 0 đ n s 2. 3.5.7.2 Đ ng h 24 giây (H.12), có hai đ ng h và m t đèn màu đ , đư c đ t trên, sau m i b ng r và cách b ng r t 30 – 50cm (H.6). * Đ ng h 24 giây đư c t đ ng đ m lùi, thông báo và th i gian b ng giây và có tín hi u âm thanh r t l n đ thông báo khi k t thúc m t đ t 24 giây. * Đ ng h 24 giây đư c k t n i v i đ ng h thi đ u chính đ : - Khi đ ng h thi đ u chính d ng l i, đ ng h 24 giây cũng s d ng l i. - Khi đ ng h thi đ u chính b t đ u ch y, đ ng h 24 giây đư c b t đ u ch y b ng đi u khi n tay. * Màu s đ ng h 24 giây và đ ng h thi đ u ph i có màu khác nhau. * T t c nh ng đ ng h thi đ u ph i đư c m i ngư i liên cũng như khán gi nhìn th y rõ ràng. * Bóng đèn phía trên và phía sau m i b ng r s : - Ho t đ ng b v i đ ng h 24 giây, đèn đ sáng lên khi có tín hi u âm thanh k t thúc m t đ t 24 giây. Chương III. NHI M V C A TR NG TÀI, BÀN THƯ KÝ VÀ C V N K THU T Đi u 4. Tr ng tài, bàn thư ký và c v n k thu t
 10. 4.1 Tr ng tài g m tr ng tài chính và tr ng tài ph , giúp vi c cho tr ng tài có các nhân viên c a bàn thư ký và m t c v n k thu t, n u có. Do yêu c u c a FIBA, cũng như là c a t ch c khu v c ho c c a Liên đoàn qu c gia, có th áp d ng h th ng ba tr ng tài, g m m t tr ng tài chính và hai tr ng tài ph . 4.2 Nhân viên bàn thư ký g m: M t thư ký, m t tr lý c a thư ký, m t ngư i theo dõi gi thi đ u, và m t ngư i theo dõi đ ng h 24 giây. 4.3 Có th có m t c v n k thu t. C v n k thu t ng i gi a thư ký và ngư i theo dõi th i gian thi đ u. Nhi m v c a c v n k trong tr n đ u trư c tiên là giám sát công vi c c a bàn tr ng tài và giúp cho tr ng tài chính và tr ng tài ph đi u khi n t t tr n đ u. 4.4 Không nên quá nh n m nh r ng tr ng tài chính và tr ng tài ph c a m t tr n đ u không đư c có m i liên h nào v i thành viên c a các t ch c c a đ i đang thi đ u trên sân. 4.5. Các tr ng tài, nhân viên bàn thư ký ho c c v n k thu t đi u khi n tr n đ u không có quy n th ng nh t v i nhau đ thay đ i nh ng Đi u lu t này. 4.6 Đ ng ph c c a tr ng tài: Áo thun màu xám, qu n tây dài màu đen, gi y bóng r màu đen và t t đen. 4.7 Nh ng gi i chính th c c a FIBA nhân viên bàn thư ký ph i m c đ ng ph c. Đi u 5. Tr ng tài chính: trách nhi m và có quy n h n Tr ng tài chính s : 5.1 Ki m tra và ch p thu n m i thi t b s d ng trong tr n đ u. 5.2 Ch đ nh đ ng h thi đ u chính, đ ng h 24 giây, đ ng h đi u khi n th i gian ngh và cũng như ch p thu n các nhân viên c a bàn thư ký. 5.3 Không cho phép b t c m t đ u th nào mang đ v t có th gây nguy hi m cho các đ u th khác. 5.4 Đi u khi n cho nh y tranh bóng vòng tròn gi a sân đ b t đ u m i hi p c a tr n đ u và m i hi p ph . 5.5 Có quy n d ng tr n đ u khi đi u ki n cho phép. 5.6 Có quy n quy t đ nh cho m t đ i b cu c n u đ i đó t ch i thi đ u sau khi đư c gi i thích đ dàn x p m t đi u gì đó ho c n u b ng hành đ ng c a h nh m ngăn c n tr n đ u ti p t c. 5.7 Ki m tra c n th n t ghi đi m khi k t thúc hi p th hai ho c hi p th tư ho c b t kỳ hi p ph nào, hay b t c lúc nào th y c n thi t s ki m tra t ghi đi m, ch p thu n s đi m và th i gian còn l i c a tr n đ u. 5.8 Có quy t đ nh sau cùng b t c khi nào c n thi t ho c khi các tr ng tài b t đ ng ý ki n. Đ có quy t đ nh cu i cùng, tr ng tài chính có tham kh o ý ki n v i tr ng tài ph , c v n k thu t ho c v i Ban tr ng tài. 5.9 Có quy n quy t đ nh v t t c các đi u không đư c ghi c th trong nh ng Đi u lu t này. Đi u 6. Tr ng th i gian và v trí cho nh ng quy t đ nh 6.1 Tr ng tài có quy n quy t đ nh đ i v i nh ng vi ph m lu t trong hay ngoài đư ng biên k c khu v c bàn thư ký, khu gh ng i c a đ i và khu v c sát ngay sau đư ng biên. 6.2 Quy n x ph t có hi u l c t khi tr ng tài đ n sân thi đ u, đó là 20 phút trư c khi tr n đ u b t đ u và quy n x ph t k t thúc cùng v i s k t thúc c a tr n đ u đư c ch p thu n c a tr ng tài. S ch p thu n c a tr ng tài chính và ký vào t ghi đi m khi h t th i gian thi đ u cũng s k t thúc nhi m v c a tr ng tài v i tr n đ u. 6.3 N u có hành đ ng ph n tinh th n th thao c a đ u th , hu n luy n viên, hu n luy n viên phó ho c ngư i đi theo đ i x y ra gi a th i gian k t thúc th i gian thi đ u và tr ng tài ký tên vào t ghi đi m, tr ng tài ký tên vào t ghi đi m, tr ng tài chính ph i ghi đư c s vi c x y ra bên l trái c a t ghi đi m trư c khi ký tên trong t ghi đi m và c v n k thu t ho c tr ng tài chính ph i g i m t b n báo cáo chi ti t cho Ban t ch c gi i. 6.4 N u m t đ i thông báo là có s ph n đ i v k t qu c a tr n đ u, trong vòng m t gi sau khi k t thúc th i gian thi đ u c v n k thu t ho c tr ng tài chính ph i có văn b n báo cáo s vi c x y ra cho ban t ch c gi i. 6.5 N u có hi p ph , khi x y ra th c hi n m t ho c nhi u qu ném ph t do m t l i vi ph m đ ng th i ho c ngay trư c khi k t thúc th i gian thi đ u c a hi p th tư ho c m t hi p ph , như v y t t c các l i ph m sau tín hi u âm thanh báo cáo k t thúc gi thi đ u, nhưng trư c khi hoàn t t m t ho c nhi u qu ném ph t thì s đư c coi như l i đã x y ra trong th i gian ngh c a tr n đ u và đư c x ph t theo Đi u lu t tương ng.
 11. 6.6 Không m t tr ng tài nào có quy n bác b ho c nghi ng nh ng quy t đ nh n m trong gi i h n nhi m v riêng c a t ng tr ng tài như đã ghi trong nh ng Đi u lu t này. Đi u 7. Tr ng tài: nhi m v khi có s vi ph m. 7.1 Đ nh nghĩa: T t c nh ng vi ph m lu t ho c ph m l i c a đ u th chính th c, đ u th d b , HLV,HLV phó, ho c ngư i đi theo đ i đ u đư c coi là nh ng vi ph m các Đi u lu t. 7.2 Th t c: 7.2.1 Khi có vi ph m lu t ho c có l i, tr ng tài s th i còi và đ ng th i làm d u hi u thích h p đ d ng đ ng h thi đ u và bóng tr thành bóng ch t (Xem s tay c a Tr ng tài, ph n 7, nh ng d u hi u và th t c). 7.2.2 Tr ng tài s không th i còi khi bóng vào r do ném ph t ho c bóng vào r đư c tính đi m trong khi đang thi đ u. 7.2.3 Sau m t l i ho c quy t đ nh nh y tranh bóng, tr ng tài ph i luôn luôn thay đ i v trí trên sân. 7.2.4 Trong t t c các tr n đ u qu c t , n u c n thi t ph i dùng l i nói đ làm rõ quy t đ nh c a mình, tr ng tài ph i s d ng ti ng Anh. Đi u 8. Tr ng tài b ch n thương M t tr ng tài b thương ho c vì b t kỳ lý do nào không th ti p t c làm nhi m v trong vòng 10 phút, tr n đ u s đư c ti p t c. Tr ng tài kia s làm nhi m v m t mình cho đ n khi tr n đ u k t thúc, tr khi có kh năng thay th tr ng tài b thương b ng m t tr ng tài khác có đ tư cách. Sau khi trao đ i c v n k thu t, tr ng tài còn l i s quy t đ nh s thay th trên. Đi u 9. Thư ký và tr lý c a thư ký: nhi m v 9.1 Thư ký s d ng t ghi đi m chính đ : * Ghi tên và s áo c a các đ u th thi đ u đ u tiên và các đ u th d b vào sân thi đ u. Khi có s vi ph m lu t liên quan đ n 5 đ u th thi đ u tiên, các đ u th d b ho c s áo c a các đ u th , thư ký s thông báo cho tr ng tài g n nh t càng s m càng t t khi phát hi n s vi ph m đó. * Ghi tóm t t trình t th i gian, t ng đi m đư c ghi và ghi l i nh ng bàn th ng và nh ng qu ném ph t đư c th c hi n. * Ghi l i l i cá nhân và l i cá nhân và l i k thu t c a m i cá đ u th . Thư ký ph i thông báo cho tr ng tài ngay khi có b t kỳ m t đ u th nào ph m l i l n th 5. Tương t như v y thư ký s ghi l i nh ng l i k thu t c a m i hu n luy n viên và đ ng th i thông báo ngay cho tr ng tài khi m t hu n luy n và đ ng th i thông báo ngay cho tr ng tài khi m t hu n luy n và đ ng th i thông báo ngay cho tr ng tài khi m t hu n luy n viên b tr c xu t và ph i r i kh i tr n đ u. 9.2 Thư ký cũng s : * Thông báo cho tr ng tài khi có cơ h i h i ý c a đ i đã yêu c u, ghi l i nh ng l n h i ý c a đ i đã yêu c u, ghi l i nh ng l n h i ý qua tr ng tài thông báo cho HLV khi đã h t l n h i ý trong m i hi p. * Thông báo s l n c a m i đ u th . M i l n có l n th ph m l i, thư ký giơ b ng s l n l i c a đ u th đó đ cho c 2 HLV đ u nhìn th y. * V trí c a b ng báo l i đ ng đ i đư c đ t trên và cu i bàn thư ký g n băng gh ng i c a đ i, ngay khi bóng s ng tr l i sau l i đ ng đ i l n th tư, do k t qu c a l i cá nhân ho c l i k thu t c a các đ u th c a đ i đó đã ph m trong m i hi p. * Cho thay ngư i. * Thư ký ch báo tín hi u âm thanh khi bóng đã ch t, và trư c khi bóng s ng tr l i. Tín hi u âm thanh c a thư ký không làm cho bóng tr l i. Tín hi u âm thanh c a thư ký không làm cho tr thành bóng ch t. 9.3 Tr lý thư ký đi u khi n b ng báo đi m và ph giúp cho thư ký. Trong trư ng h p có b t kỳ s khác nhau nào gi a b ng đi m và t ghi đi m chính mà không th gi i quy t, t ghi đi m chính s là cơ s và b ng đi m s đư c s a theo. 9.4 Nh ng sai l m đáng chú ý sau đây có th x y ra trong khi ghi đi m: * Qu ném r 3 đi m nhưng ch ghi 2 đi m. * Qu ném r 2 đi m nhưng ghi 3 đi m. N u sai l m như trên đư c phát hi n trong tr n đ u, thư ký ph i ch cho đ n khi có l n bóng ch t đ u tiên m i thông báo cho tr ng tài đ dùng tr n đ u .
 12. N u sai l m đư c phát hi n sau khi k t thúc tr n đ u, trong khi tr ng tài ki m tra t ghi đi m nhưng trư c khi tr ng tài ký tên vào t ghi đi m, tr ng tài chính ph i s a ch a sai l m, và có th , k t qu tr n đ u có th b thay đ i, n u đi u này b nh hư ng b i cùng m t sai l m. N u sau khi tr ng tài ký tên vào t ghi đi m mà sai l m m i đư c phát hi n. Tr ng tài chính không còn đư c s a ch a sai l m mà tr ng tài chính ph i làm báo cáo trình bày s vi c x y ra g i cho Ban t ch c gi i. Đi u 10. Ngư i theo dõi th i gian thi đ u: nhi m v . 10.1 Ngư i theo dõi gi đi u khi n đ ng h thi đ u và đ ng h theo dõi th i gian ngh s : * Ghi l i th i gian thi đ u và th i gian d ng. * Thông báo cho hai đ i và các tr ng tài còn ít nh t là 3 phút trư c khi hi p 1 và hi p th 3 b t đ u. * Cho ch y đ ng h theo dõi th i gian ngh và báo tín hi u âm thanh khi hi p 1 và hi p th 3 b t đ u. * Cho ch y đ ng h theo dõi th i gian ngh và báo tín hi u âm thanh khi 50 giây c a l n h i ý đã trôi qua. * Thông báo b ng tín hi u âm thanh r t l n ho c t đ ng báo khi k t thúc th i gian thi đ u c a m t hi p chính ho c hi p ph . N u tín hi u c a ngư i theo dõi gi b m t ho c không nghe th y thì ngư i theo dõi ngay b m t ho c không nghe th y thì ngư i theo dõi gi ngay l p t c ph i b ng m i cách có th đư c đ thông báo cho tr ng tài chính. Tín hi u âm thanh c a ngư i theo dõi gi làm cho bóng tr thành bóng ch t và đ ng h thi đ u d ng. Tuy nhiên, tín hi u âm thanh c a ngư i theo dõi gi thi đ u d ng. tuy nhiên, tín hi u âm thanh c a ngư i theo dõi gi thi đ u không làm cho bóng ch t khi bóng đang bay trong 1 l n ném r ho c ném ph t. 10.2 Đ ng h thi đ u b t đ u ch y khi: * Nh y tranh bóng, bóng đư c ch m đúng lu t b i ngư i tranh bóng. * Sau l n ném ph t bóng không vào r và bóng ti p t c s ng, bóng ch m vào m t đ u th trên sân. * Phát bóng biên, bóng ch m m t đ u th trên sân. 10.3 Đ ng h thi đ u b t đ u ch y khi: * K t thúc th i gian thi đ u c a m t hi p ho c hi p ph . * M t tr ng tài th i còi khi bóng s ng. * Có tín hi u âm thanh c a đ ng h 24 giây trong khi bóng s ng. * có tín hi u âm thanh c a đ ng h 24 giây trong khi bóng s ng. * Bóng vào r hai phút cu i c a hi p th tư và hi p ph . Đi u 11. Nhi m v c a ngư i đi u khi n đ ng h 24 giây Ngư i đi u khi n đ ng h 24 giây s đi u khi n như sau: 11.1 Đây là 24 giây b t đ u ch y tr l i ngay khi m t đ u th giành đư c quy n ki m soát bóng trên sân. 11.2 D ng đ ng h 24 giây và b m tr l i v giây đ u tiên nhưng không ho t đ ng. * Tr ng tài th i còi cho m t l i, nh y tranh bóng ho c ph m lu t, nhưng khi bóng ra biên mà đ i v a m i ki m soát bóng đư c cho phát bóng biên. * M t l n ném r và bóng vào r . * M t l n ném r , bóng ch m vòng r . * Tr n đ u b d ng l i do hành đ ng có liên quan v i đ i đ i phương dành đư c quy n ki m soát bóng s ng trên sân. 11.3 Tr l i 24 giây và b t đ u ch y ngay khi đ i phương dành đư c quy n ki m soát bóng s ng trên sân. Đ i phương ch ch m vào bóng thì không b t đ u m t đ t giây m i n u đ i đó v n ki m soát bóng. 11.4 Đ ng h 24 giây s đư c d ng l i nhưng không tr l i t đ u khi: * Bóng ra biên. * L i hai bên * Tr n đ u đư c d ng l i do 1 ho c nhi u hành đ ng c a đ i đang ki m soát bóng.
 13. 11.5 Đ ng h 24 giây d ng l i và không ho t đ ng khi m t đ i dành đư c quy n ki m soát bóng và th i gian thi đ u c a m t hi p ho c hi p ph còn ít hơn 24 giây. Chương IV. Đ I BÓNG Đi u 12. Đ i bóng. 12.1 Đ nh nghĩa: 12.1.1 Có đ tư cách đ thi đ u là có quy n thi đ u cho m t đ i, theo đi u ki n trong quy đ nh c a ban t ch c gi i. Nh ng gi i h n v tu i cũng đư c qui đ nh trong đi u l . 12.1.2 Thành viên c a m t đ i đư c quy n thi đ u khi anh ta đư c ghi tên trong t ghi đi m trư c khi b t đ u tr n đ u và mi n là anh ta không b l i tr c xu t ho c không ph m năm (5) l i. 12.1.3 Trong m t tr n đ u m i thành viên c a đ i có th là m t đ u th chính th c ho c là đ u th d b. 12.1.4 Ngư i đi theo đ i có th ng i khu v c gh ng i c a đ i v i đi u ki n là anh ta có nhi m v đ c bi t như là trư ng đoàn, bác sĩ, săn sóc viên, th ng kê, phiên d ch. M t đ u th ph m 5 l i thì tr thành ngư i đi theo đ i. 12.2 Ghi chú: M i đ i g m có: Không quá 10 ngư i có đ tư cách thi đ u. Không quá 12 ngư i có đ tư cách thi đ u cho nh ng gi i mà m i đ i ph i thi đ u hơn ba tr n. M t hu n luy n viên, khi đ i có yêu c u, đư c thêm m t hu n luy n viên phó. M t đ i trư ng là thành viên c a đ i, có đ tư cách thi đ u. T i đa là 5 ngư i có trách nhi m đ c bi t đi theo đ i. Đi u 13. Đ u th chính th c và d b 13.1 Đ nh nghĩa: M t thành viên c a đ i là đ u th chính th c khi trong sân thi đ u và đư c quy n thi đ u. M t thành viên c a 1 đ i là đ u th d b khi không thi đ u trên sân ho c trên sân nhưng không đư c quy n thi đ u b i vì anh ta đã b l i tr c xu t ho c đã b ph m 5 l i. 13.2 Ghi chú: 13.2.1 5 (năm) đ u th chính th c c a m t đ i s trên sân trong th i gian thi đ u và có th đư c thay th theo đúng qui đ nh trong Đi u lu t này. 13.2.2 M t đ u th d b tr thành m t đ u th chính th c khi tr ng tài cho phép đ u th đó vào sân. Đ u th chính th c tr thành đ u th d b khi tr ng tài cho phép đ u th thay th vào sân thi đ u. 13.2.3 Đ ng ph c c a m i đ i bao g m: * Áo thun ba l phía trư c và sau lưng ph i cùng m t màu. Trong tr n đ u các đ u th (K c nam và n ) ph i b áo trong qu n.Đư c phép m c “ Áo li n qu n”. Áo thun có tay không đư c m c bên trong c a áo thun ba l , tr khi có gi y phép c a bác sĩ. N u đư c phép, áo thun có tay ph i cùng màu v i áo thun ba l . Qu n ng n phía trư c và phía sau ph i cùng 1 màu, nhưng không c n ph i cùng v i màu áo. Qu n lót dài phía dư i qu n ng n có th đư c m c nhưng ph i cùng màu v i qu n ng n. 13.2.4 Áo c a m i đ u th ph i có s trư c ng c và sau lưng, s áo ph i rõ ràng, màu s áo tương ph n v i màu áo. S áo ph i đư c nhìn th y rõ ràng, và: S áo sau lưng cao ít nh t là 20 cm. S áo trư c ng c cao ít nh t 10 cm. Chi u r ng c a s áo không đư c nh hơn 2cm. S d ng s áo t s 4 đ n s 15. Các đ u th cùng đ i không đư c mang s áo gi ng nhau. Đư c phép qu ng cáo nhưng ph i tuân theo nh ng quy đ nh hư ng d n riêng c a gi i và qu ng cáo không đư c che m t s áo phía trư c và phía sau.
 14. 13.2.5 Tr ng tài chính không cho phép b t kỳ đ u th nào mang v t d ng gây nguy hi m cho đ u th khác. * Nh ng v t d ng không đư c phép mang là: - Đ b o v ngón tay, c tay, khu u tay, c ng tay ho c dây đeo qu n b ng da, b ng nh a, b ng nh a, b ng nh a d o, b ng kim lo i ho c b t c v t c ng nào khác, ngay c n u đư c bao b c l i b ng v i m m. - V t d ng có th c t đ t da ho c làm tr y da (Móng tay ph i c t s t). - K p tóc, mũ, đ trang s c. * Nh ng v t d ng đư c phép mang: - Đ b o v vai, cánh tay, đùi, c ng chân, nh ng v t li u b c lót không gây nguy hi m cho nh ng đ u th khác. - Bao ch ng đ u g i n u đư c bao ph đúng qui đ nh. - Đ b o v mũi, ngay c n u làm b ng v t li u c ng. - Kính đeo m t n u không gây nguy hi m cho đ u th khác. - Dây bu c tóc r ng t i đa 5cm, không làm tr y da, làm b ng v i m t màu, b ng nh a d o ho c b ng cao su. 13.2.6 M i v t d ng đư c đ u th s d ng ph i phù h p v i bóng r . M i thi t b làm tăng chi u cao ho c t m v i c a đ u th ho c, t o l i th không công b ng, đ u không đư c phép. 13.2.7 B t kỳ v t d ng khác đ c p trong lu t này trư c tiên ph i đư c s đ ng ý c a U ban k thu t th gi i c a FIBA. 13.2.8 Các đ i ph i có ít nh t 2 b áo và: * Đ i đư c ghi tên trư c trong chương trình thi đ u (c a đ i ch nhà) s m c áo màu sáng (thư ng là màu tr ng). * Đ i đư c ghi tên th hai trong chương trình thi đ u (đ i khác) s m c màu áo đ m. * Tuy nhiên, n u hai đ i th ng nh t thì h có th trao đ i màu áo v i nhau. 13.2.9 Trong nh ng gi i chính th c c a FIBA, t t c nh ng đ u th c a cùng m t đ i s * Mang gi y cùng m t màu ho c cùng có màu pha tr n. * Mang t t cùng m t màu ho c cùng có màu pha tr n. Đi u 14. Đ u th chính th c b thương 14.1 Trong trư ng h p m t đ u th b ch n thương, tr ng tài có th d ng tr n đ u. 14.2 N u có ch n thương x y ra khi bóng s ng, tr ng tài s không th i còi cho đ n khi pha bóng k t thúc, đó là khi đ i ki m soát bóng đá ném r , m t quy n ki m soát bóng, đã t ch i bóng t cu c chơi ho c bóng tr thành bóng ch t. Tuy nhiên, khi c n thi t đ b o v 1 đ u th b ch n thương, ngay l p t c tr ng tài có th d ng tr n đ u. 14.3 Thay th đ u th b tr n thương: * N u m t đ u th b thương không th ti p t c thi đ u ngay (kho ng 15 giây) ho c n u c n đi u tr , đ u th b thương ph i đư c thay th trong kho ng 1 phút ho c ngay khi có th . * Tuy nhiên m t đ u th b thương đã đư c đi u tr ho c bình ph c trong vòng 1 phút có th l i ti p t c thi đ u, thì đ i c a đ u th b thương b tính cho m t l n h i ý. * Ngoài ra, m t đ u th b thương không th ti p t c thi đ u, thì đ i c a đ u th b thương b tính cho m t l n h i ý. * Ngoài ra, m t đ u th b thương không th ti p t c thi đ u và ph i đư c thay trong 1 phút khi đ i c a anh ta không còn l n h i ý nào. Ngo i tr : đ i ph i thi đ u ít hơn 5 đ u th . 14.4 N u đ u th b ch n thương đư c ném ph t, ngư i thay th đ u th b thương s th c hi n ném ph t. N u đ u th b ch n thương có liên quan đ n nh y tranh bóng, ngư i thay th đ u th b ch n thương s nh y tranh bóng, ngư i thay th đ u th b tr n thương s nh y tranh bóng. Ngư i thay th đ u th b ch n thương không đư c thay ra cho đ n khi anh ta thi đ u trong m t pha mà đ ng h thi đ u ch y l i.
 15. 14. 5 M t đ u th đư c HLV ch đ nh thi đ u đ u tiên có th đư c thay th trong trư ng h p b ch n thương, v i đi u ki n là tr ng tài chính bi t rõ ràng là có ch n thương th t s . Trong trư ng h p này, đ i phương cũng đư c quy n thay m t đ u th , n u có yêu c u. 14.6 Trong tr n đ u, tr ng tài cho phép đ u th b ch y máu ho c có v t thương h mi ng, đư c r i kh i sân thi đ u và đ u th này đư c phép thay ngư i. Đ u th ch có th tr l i sân sau khi máu đã ng ng ch y và vùng b thương ho c v t thương đã đư c băng bó an toàn. Đi u 15. Đ i trư ng: nhi m v và quy n h n 15.1 Đ i trư ng là m t đ u th , khi c n thi t s là ngư i đ i di n cho đ i trên sân thi đ u. Đ i trư ng có th ti p xúc v i tr ng tài đ có nh ng thông tin c n thi t, v i thái đ nhã nh n và ch khi bóng ch t ho c đ ng h thi đ u đư c d ng l i. 15.2 Khi đ i trư ng r i kh i sân thi đ u vì b t kỳ lý do nào, đ i trư ng s thông báo cho tr ng tài chính ai là đ i trư ng m i trong sân. 15.3 Đ i trư ng có th hành đ ng như là 1 HLV. 15.4 Đ i trư ng s ch đ nh ngư i nh y tranh bóng ho c ngư i ném ph t. 15.5 Khi k t thúc tr n đ u: n u có m t đ i có khi u n i k t qu c a tr n đ u, ngay l p t c đ i trư ng c a đ i có khi u n i đó s thông báo v i tr ng tài chính b ng cách ký vào t đi m nơi dành cho ch ký c a đ i trư ng c a đ i có khi u n i k t qu c a tr n đ u, ngay l p t c đ i trư ng c a đ i có khi u n i đó s thông báo v i tr ng tài chính b ng cách ký vào t ghi đi m nơi dành cho ch ký c a đ i trư ng c a đ i có khi u n i. Đi u 16. Hu n luy n viên: nhi m v và quy n h n 16.1 HLV trư ng ho c HLV phó là ngư i đ i di n c a đ i bóng có th ti p xúc v i bàn tr ng tài trong tr n đ u có th có các s li u, v i thái đ nhã nh n l ch s , trong khi bóng ch t và đ ng h thi đ u đã d ng và không đư c ngăn c n ti n trình bình c a tr n đ u. 16.2 ít nh t là 10 phút trư c khi tr n đ u b t đ u, m i hu n luy n viên ho c ngư i đ i di n s đăng ký v i thư ký danh sách g m tên và s áo c a các đ u th đư c quy n thi đ u trong tr n đ u đó cũng như tên c a đ i trư ng, hu n luy n viên và hu n luy n viên phó. 16.3 Ít nh t là 10 phút trư c tr n đ u, c hai hu n luy n viên s xác đ nh l i s đ ng ý c a h v tên và s áo c a đ u th mình và hu n luy n viên s ký tên vào t ghi đi m. Đ ng th i s thông báo năm đ u th thi đ u đ u tiên. Hu n luy n viên đ i A s làm vi c này trư c đ cung c p thông tin. 16.4 Đ u th d b đ n tr có th đư c thi đ u, v i đi u ki n là hu n luy n viên đã đăng ký trong danh sách cho thư ký trư c khi tr n đ u b t đ u 20 phút. 16.5 Ch có hu n luy n viên phó đư c xin h i ý. 16.6 HLV trư ng ho c HLV phó, nhưng không c hai, đư c phép đ ng trong khi thi đ u. Đi u này cũng áp d ng cho đ i trư ng thay th b t kỳ lý do nào. 16.7 Khi HLV trư ng ho c HLV phó yêu c u thay ngư i, đ u th d b s báo v i thư ký và s n sàng thi đ u ngay. 16.8 N u có 1 HLV phó đư c đăng ký trong t ghi đi m trư c khi tr n đ u b t đ u (HLV phó không c n ph i ký tên). HLV phó s đ m đương nhi m v c a HLV n u vì b t kỳ lý do nào mà hu n luy n viên trư ng không th ti p t c đư c. 16.9 Đ i trư ng có th hành đ ng như HLV n u không có HLV, ho c n u HLV không th ti p t c và cũng không có HLV phó đăng ký trong t ghi đi m (ho c HLV phó không th ti p t c đư c). N u đ i trư ng ph i r i sân thi đ u b t kỳ do lý do chính đáng nào, đ i trư ng có th ti p t c làm HLV. Tuy nhiên n u đ i trư ng ph i r i sân thi đ u vì lý do b t kỳ lý do chính đáng nào, đ i trư ng ph i r i sân thi đ u vì b t kỳ ký do chính đáng nào, đ i trư ng có th ti p t c làm HLV. Tuy nhiên n u đ i trư ng ph i r i sân thi đ u vì b t kỳ lý do chính đáng nào, đ i trư ng có th ti p t c làm hu n luy n viên. Tuy nhiên n u đ i trư ng ph i r i sân thi đ u do l i tr c xu t ho c đ i trư ng không th làm HLV vì b thương thì ngư i thay th đ i trư ng s làm đ i trư ng kiêm HLV. Chương V. QUI Đ NH V TH I GIAN THI Đ U Đi u 17. Th i gian thi đ u, đi m hoà và nh ng hi p ph 17.1 M t tr n đ u g m có b n hi p m i hi p 10 phút. 17.2 Th i gian ngh gi a hi p 1 và hi p 2, ngh gi a hi p 3 và hi p 4 và trư c m i hi p 2, ngh gi a hi p 3 và hi p 4 và trư c m i hi p ph là 2 phút. 17.3 Th i gian ngh gi a hi p 2 và hi p 3 là 15 phút.
 16. 17. N u có t s đi m hoà nhau khi k t thúc th i gian thi đ u c a hi p th tư, tr n đ u s ti p t c b ng m t hi p ph 5 phút ho c b ng nhi u hi p ph 5 phút đ có k t qu th ng thua. 17.5 Trong t t c nh ng hi p ph hai đ i s ti p t c thi đ u theo hư ng r như hi p th 3 và hi p th 4. Đi u 18. B t đ u tr n đ u 18.1 Trong t t c nh ng tr n đ u, đ i th nh t ghi trong chương trình thi đ u (đ i ch nhà) s đư c ch n r và băng gh ng i. S ch n l a này đư c thông báo cho tr ng tài chính ít nh t là 20 phút trư c khi tr n đ u b t đ u. 18.2 Trư c hi p th nh t và hi p th ba, hai đ i đư c quy n kh i đ ng trên n a sân có r c a đ i phương. 18.3 Hi p th ba hai đ i s đ i r . 18.4 Tr n đ u không th b t đ u n u m t trong hai đ i không có 5 đ u th s n sàng thi đ u trên sân. 18.5 Tr n đ u chính th c b t đ u b ng nh y tranh bóng vòng tròn gi a sân, khi bóng đư c ch m h p l b i ngư i nh y tranh bóng. Đi u 19. Tình tr ng c a bóng Bóng có th là bóng s ng ho c bóng ch t. 19.1 Bóng tr thành bóng s ng khi: * Nh y tranh bóng, bóng đư c ch m h p l b i ngư i nh y tranh bóng. * Ném ph t, khi tr ng tài đ t bóng v trí thu c quy n s h u c a ngư i ném ph t. * Phát bóng biên, khi tr ng tài đ t bóng v trí thu c quy n s h u c a ngư i phát bóng biên. 19.2 Bóng tr thành bóng ch t khi: * Bóng vào r ho c ném ph t vào r . * có ti ng còi c a tr ng tài khi bóng s ng. * Ch c ch n bóng không vào r t 1 qu ném ph t, mà sau đó có: - M t ho c nhi u qu ném ph t khác. - M t x ph t khác (ném ph t ho c phát bóng biên). * Có tín hi u âm thanh báo k t thúc th i gian thi đ u c a m t hi p ho c m t hi p ph . * Có tín hi u âm thanh c a ngư i đi u khi n đ ng h 24 giây trong khi bóng s ng. * Bóng bay trên không trong m t l n ném r và bóng đư c ch m b i m t đ u th c a 1 trong 2 đ i sau khi: - Tr ng tài th i còi. - K t thúc th i gian thi đ u c a m t hi p ho c hi p ph . - Có tín hi u âm thanh c a đ ng h 24 giây. 19.3 Bóng không tr thành bóng ch t và bóng đư c tính đi m, n u th c hi n khi: * Bóng bay trong l n ném r và tr ng tài th i còi ho c có tín hi u âm thanh c a đ ng h thi đ u ho c có tín hi u âm thanh c a đ ng h 24 giây. * Bóng bay trong 1 l n ném ph t khi m t tr ng tài th i còi vì b t kỳ s vi ph m lu t khác không ph i c a ngư i ném ph t. * Đ i phương ph m l i trong khi bóng v n trong quy n ki m soát c a đ u th có tác đ ng ném r và ch m d t đ ng tác ném r c a mình b ng m t s chuy n đ ng ti p t c trư c khi có l i x y ra. Đi u 20. V trí c a đ u th và c a tr ng tài 20.1 V trí c a m t đ u th đư c xác đ nh b i v trí mà đ u th đang ch m m t sân. Trong khi m t đ u th nh y lên trên không, đ u th s gi l i v trí gi ng như v trí mà đ u th đã ch m m t sân, đư ng 3 đi m, đư ng ném ph t và nh ng đư ng gi i h n c a khu v c ném ph t. 20.2 V trí c a tr ng tài đư c xác đ nh gi ng như cách c a đ u th . Khi bóng ch m tr ng tài, gi ng như bóng ch m sân v trí c a tr ng tài. Đi u 21. Nh y tranh bóng 21.1 Đ nh nghĩa:
 17. 21.1.1 M t l n nh y tranh bóng đư c th c hi n sau khi tr ng tài tung bóng gi a hai đ u th c a hai đ i. 21.1.2 Hai bên cùng gi bóng khi có m t ho c nhi u đ u th c a c 2 đ i có m t ho c c 2 bàn tay gi ch t bóng mà không có đ u th nào giành đư c bóng tr khi có s tho b o trái lu t. 21.2 Ghi chú: 21.2.1 Khi b t đ u 1 hi p ho c hi p ph s cho nh y tranh bóng vòng tròn gi a sân gi a 2 đ u th b t kỳ c a 2 đ i. 21.2.2 Khi th i còi hai bên cùng gi bóng ho c khi hai bên cùng l i và k t qu là tranh bóng, l n nh y tranh bóng s đư c th c hi n gi a hai đ u th có chi u cao tương đương do tr ng tài ch đ nh. 21.2.3 Khi tr n đ u đư c ti p t c b ng nh y tranh bóng trong b t kỳ tình hu ng khác. Đi u 21..2.1 ho c 21.2.2 trên, k c khi bóng s ng k t b ng r , nh y tranh bóng s đư c th c hi n vòng tròn g n nh t gi a hai đ u th b t kỳ. 21.2.4 Khi không xác đ nh đư c vòng tròn g n nh t đ cho nh y tranh bóng thì nh y tranh bóng s đư c th c hi n vòng gi a sân. 21.3 Quy đ nh: 21.3.1 Trong khi nh y tranh bóng hai đ u th nh y tranh bóng s đ ng c hai chân trong n a vòng tròn g n r c a đ i mình v i m t bàn chân g n tâm c a đư ng th ng gi a vòng tròn. 21.3.2 Tr ng tài s tung bóng lên cao (th ng đ ng) gi a hai đ u th , bóng đư c tung lên đ n đi m cao nh t mà đ u th có th v i t i khi nh y lên và bóng rơi xu ng gi a hai đ i th . 21.3.3 Bóng đư c ch m b i m t ho c nhi u bàn tay c a m t ho c hai ngư i nh y tranh bóng sau khi bóng lên đ n đi m cao nh t. 21.3.4 Hai đ u th nh y tranh bóng không đư c r i v trí c a mình cho đ n khi bóng đư c ch m đúng lu t. 21.3.5 Đ u th nh y tranh bóng không đư c b t bóng ho c ch m bóng hơn hai l n cho đ n khi bóng đư c ch m m t trong tám đ u th không nh y tranh bóng, bóng ch m sân, bóng ch m r ho c ch m b ng. 21.3.6 Nh ng đ u th khác s ngoài vòng tròn cho đ n khi m t trong hai đ u th nh y tranh bóng ch m vào bóng. 21.3.7 N u bóng không đư c ch m b i m t ho c c hai đ u th nh y tranh bóng ch m m t sân mà không có ít nh t 1 đ u th nh y tranh bóng ch m bóng thì s cho nh y tranh bóng l i. 21.3.8 Các đ u th cùng m t không đư c chi m v trí li n k nhau chung quanh vòng tròn n u như có m t đ u th đ i phương đ ng chen vào m t trong nh ng v trí đó. 21.3.9 N u đ u th nh y tranh bóng b ch n thương ph m l i th 5 ho c b tr c xu t, ngư i thay anh ta s nh y tranh bóng. N u không còn ngư i thay, đ i trư ng se ch đ nh đ u th nh y tranh bóng. Vi ph m nh ng Đi u 21.3.1, 21.3.3, 21.3.4, 21.3.5 và 21.3.6 là ph m lu t. Đi u 22. Cách chơi bóng 22.1 Trong bóng r , ch chơi bóng b ng tay. 22.2 C m bóng ch y, c ý đá bóng ho c ch n bóng b ng b t kỳ ph n nào c a chân ho c đ m bóng b ng n m tay là ph m lu t. 22.3 Vô tình đá bóng ho c ch m bóng b ng chân trên m t sân thì không ph m lu t. Đi u 23. Ki m soát bóng 23.1 M t đ u th ki m soát bóng khi đ u th đang gi bóng, d n bóng ho c có bóng s ng v trí thu c quy n s d ng. 23.2 M t đ i ki m soát bóng cho đ n khi m t đ i phương giành đư c quy n ki m soát bóng ho c, bóng tr thành bóng ch t ho c bóng r i kh i tay đ u th ném r ho c ngư i ném ph t. Đi u 24. Đ ng tác ném r c a đ u th 24.1 M t đ u th có đ ng tác ném r khi đ u đó b t đ u chuy n đ ng bình thư ng trư c khi r i bóng và theo nh n đ nh c a tr ng tài đ u th đã b t đ u c g ng ghi đi m b ng cách ném, h t ho c đ y bóng v hư ng r c a đ i phương. Đ ng tác ném r đư c ti p t c cho đ n khi bóng đã r i kh i tay c a ngư i ném r . 24.2 Trong trư ng h p m t đ u th ném r trên sân không thì đ ng tác ném r đư c ti p t c cho đ n khi đ ng tác ném r hoàn thành (bóng đã r i kh i tay c a đ u th ném r ) và c hai bàn chân c a ngư i ném r ch m m t sân.
 18. Tuy nhiên, quy n ki m soát bóng c a đ i k t thúc khi bóng r i tay c a ngư i ném r . 24.3 M t l i đư c nh n đ nh là ph m vào đ u th có đ ng tác ném r . Chuy n đ ng liên t c là: B t đ u khi m t ho c hai tay c a đ u th c m bóng và chuy n đ ng ném r hư ng lên trên đã b t đ u. Có th bao g m 1 ho c hai 2 cánh tay ho c chuy n đ ng c a cơ th c g ng đ ném r . N u qui đ nh chuy n đ ng liên t c như trên thì đ u th như th đư c xem là có tác đ ng ném r . Đi u 25. Bóng tính đi m và giá tr c a đi m 25.1 Đ nh nghĩa: 25.1.2 Bóng đư c tính đi m là khi bóng s ng l t vào r t phía trên và trong r ho c l t qua r . 25.1.2 Bóng đư c công nh n là n m trong r khi bóng n m trong vòng r và bên dư i ph n cao nh t c a vòng r . 25.2 Ghi chú: 25.2.1 Đ i t n công ném bóng vào r đ i phương s đư c tính đi m như sau: * M t qu ném ph t đư c tính 1 đi m. * Bóng vào r t khu v c 2 đi m, đư c tính 2 đi m. * Bóng vào r t khu v c 3 đi m, đư c tính 3 đi m. 25.2.2 N u m t đ u th vô tình ném bóng vào r c a mình, đi m s đư c tính cho đ i trư ng c a đ i đ i phương. 25.2.3 N u m t đ u th c tình ném bóng vào r c a mình là ph m lu t và bóng không đư c tính đi m đ ng th i ph t m t l i k thu t cho Hu n luy n viên c a đ i vi ph m. 25.2.4 N u m t đ u th ném bóng vào r t phía dư i, là ph m lu t. Đi u 26. Phát bóng biên 26.1 Nh ng nguyên t c chung: 26.1.1 B t c khi nào bóng vào r ho c ném ph t vào r nhưng không đư c tính đi m thì s cho phát bóng biên d c v trí đư ng ném ph t kéo dài. 26.1.2 Sau m t ho c nhi u qu ném ph t do l i k thu t, l i ph n tinh th n th thao ho c l i tr c xu t, bóng s đư c phát vào sân t đi m gi a c a đư ng biên d c đ i di n v i bàn thư ký, cho dù là qu ném ph t cu i cùng có vào r hay không vào r . 26.1.3 Sau m t l i cá nhân c a đ i đang ki m soát bóng s ng ho c đ i đư c quy n phát bóng, thì đ i không ph m l i s đư c phát bóng biên g n nơi ph m l i nh t. 26.1.4 Tr ng tài có th tung bóng ho c chuy n bóng b t đ t cho ngư i phát bóng biên v i đi u ki n: * Tr ng tài đ ng cách ngư i phát bóng biên không qua 3 đ n 4 mét. * Ngư i phát bóng biên đi u ch nh v trí theo hư ng d n tr ng tài. * Đ i phát bóng biên không đư c có m t l i th trái lu t nào. 26.2 Sau m t l n bóng vào r ho c qu ném ph t cu i vào r : 26.2.1 B t c m t đ i phương nào c a đ i b ghi bàn th ng s đư c phát bóng vào sân t b t kỳ th i đi m nào ngoài đư ng biên cu i sân nơi bóng vào r . Đi u này cũng đư c áp d ng sau khi tr ng tài trao bóng ho c đ t bóng v trí thu c quy n s d ng c a đ u th phát bóng biên sau m t l n h i ý, ho c tr n đ u b d ng l i vì b t kỳ lý do nào. 26.2.2 Đ u th phát bóng biên có th di chuy n d c theo đư ng cu i sân ho c lùi v phía sau ho c có th chuy n bóng gi a đ ng đ i trên ho c sau đư ng cu i sân, nhưng b t đ u tính năm (5) giây ngay sau khi đ u th phát bóng biên c m bóng v trí phát bóng trên. 26.2.3 Đ i phương c a đ u th phát bóng biên không đư c ch m bóng sau khi bóng vào r . Có th ch m bóng do vô tình ho c do thói quen, nhưng n u tr n đ u b trì hoãn ho c ch m tr b i s can thi p vào bóng đó thì coi là ph m l i k thu t. 26.3 Sau m t vi ph m ho c d ng tr n đ u vì lý do nào: 26.3.1 Đ u th đư c phát bóng biên g n nơi vi ph m nh t theo ch đ nh c a tr ng tài ho c nơi mà tr n đ u đã d ng l i, ngo i tr ngay sau b ng r .
 19. 26.3.2 Tr ng tài ph i trao bóng, chuy n bóng ho c đ t bóng v trí thu c quy n s d ng c a ngư i phát bóng biên. 26.4 Ghi chú: 26.4.1 Ngư i phát bóng biên không đư c: * Ch m bóng trên sân trư c khi bóng ch m m t đ u th khác. * Bư c vào trong sân trư c ho c trong khi bóng r i tay. * C m bóng quá 5 giây trư c khi bóng r i tay. * Sau khi bóng r i kh i tay đ u th phát bóng biên, bóng ch m ngoài biên tr khi đ u trong sân ch m bóng. * Ném bóng tr c ti p vào r . * T v trí đư c tr ng tài xác đ nh, đ u th phát bóng biên không đư c di chuy n sang hai bên trư c ho c trong khi r i bóng. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hu ng, cho phép đ u th di chuy n v phía sau th ng góc v i đư ng biên. 26.4.2 Nh ng đ u th còn l i không đư c: * Có b t kỳ ph n thân th nào vư t qua kh i đư ng biên trư c khi bóng đư c chuy n qua đư ng biên. * Đ ng g n ngư i phát bóng biên ít hơn 1 mét, khi khu v c không có chư ng ng i v t ngoài đư ng biên ít hơn 2 mét. Vi ph m Đi u 26.4 là ph m lu t. 26.5 X ph t: Cho đ i phương phát bóng biên nơi v a m i phát bóng vào sân. Đi u 27. Xin h i ý 27.1 Đ nh nghĩa: H i ý là m t s gián đo n c a tr n đ u đư c yêu c u b i HLV c a m t đ i. 27.2 Ghi chú: 27.2.1 Th i gian c a m i l n h i ý là m t (1) phút. 27.2.2 Cơ h i cho m t l n h i ý b t đ u khi: * Bóng tr thành bóng ch t và đ ng h thi đ u d ng l i, khi tr ng tài k t thúc vi c báo l i cho bàn thư ký. * Bóng vào r c a đ i có yêu c u xin h i ý trư c ho c sau khi bóng vào r . 27.2.3 Cơ h i cho m t l n h i ý k t thúc khi: * Tr ng tài có bóng vào vòng tròn cho nh y tranh bóng. * Tr ng tài có bóng ho c không có bóng bư c vào khu v c ném ph t cho ném qu ph t th nh t ch có m t qu ném ph t. * Bóng đư c đ t v trí thu c quy n s d ng c a ngư i phát bóng biên. 27.2.4 Trong ba hi p đ u m i đ i đư c h i ý m t (1) l n cho m i hi p, hi p th tư m i đ i đư c h i ý hai l n và m i hi p ph m i đ i đư c h i ý (1) l n. 27.2.5 M t l n h i ý s đư c áp d ng cho đ i mà HLV đã có yêu c u trư c, tr khi cho h i ý khi bóng vào r b i đ i phương và không có l i x y ra. 27.2.6 Trong th i gian h i ý, các đ u th có th r i kh i sân thi đ u và ng i băng gh c a đ i và nh ng ngư i đư c phép trong khu v c gh ng i c a đ i. 27.3 Quy đ nh: 27.3.1 HLV trư ng ho c HLV phó có quy n xin h i ý. Hu n luy n viên s đ n bàn tr ng tài và nói rõ “ Xin h i ý ’’và làm d u hi u xin h i ý v i thư ký. 27.3.2 Thư ký s thông báo cho tr ng tài b ng tín hi u âm thanh ngay khi có đi u ki n cho h i ý. N u bóng vào r c a đ i có yêu c u xin h i ý, ngay l p t c ngư i theo dõi th i gian thi đ u cho d ng đ ng h và báo tín hi u âm thanh. 27.3.3 L n h i ý b t đ u khi tr ng tài th i còi và làm d u hi u h i ý. 27.3.4 L n h i ý ch m d t khi tr ng tài th i còi và v y tay cho 2 đ i vào sân.
 20. 27.4 Nh ng gi i h n: 27.4.1 Không cho h i ý gi a hai qu ném ph t ho c sau m t (nhi u) qu ném ph t c a 1 l n x ph t, cho đ n khi bóng tr thành bóng ch t l n n a sau khi đ ng h thi đ u ch y l i. Ngo i tr : Có l i x y ra gi a nh ng qu ném ph t. trong trư ng h p này s cho ném xong nh ng qu ph t và cho h i ý trư c khi ti n hành x ph t l i m i. Có l i x y ra trư c khi bóng s ng tr l i sau qu ném ph t cu i ho c ch có m t qu ném ph t. trong trư ng h p này s cho h i ý trư c khi ti n hành x ph t l i m i. M t vi ph m b th i trư c khi bóng s ng tr l i sau qu ném ph t cu i ho c ch có m t qu ném ph t, mà x ph t là nh y tranh bóng ho c phát bóng biên. Trong trư ng h p có nhi u đ t ném ph t do x ph t nhi u l i, m i đ t ném ph t s đư c x lý riêng bi t. 27.4.2 Không cho đ i ghi đi m h i ý khi bóng vào r và đ ng h thi đ u d ng l i 2 phút cu i c a hi p th tư ho c c a hi p ph . 19.3.3 Nh ng l n h i ý không s d ng c a 1 hi p thì không đư c chuy n sang hi p ti p theo ho c hi p ph . Đi u 28. Thay ngư i 28.1 Ghi chú: 28.1.2 M t cơ h i thay ngư i b t đ u khi: * Bóng ch t, đ ng h thi đ u d ng l i và khi tr ng tài làm xong th th c báo l i cho bàn thư ký. * Bóng vào r trong hai phút c a hi p th tư ho c c a b t kỳ hi p ph nào mà đ i b bóng vào r có yêu c u thay ngư i. M t cơ h i thay ngư i k t thúc khi: Tr ng tài c m bóng đi vào vòng tròn cho nh y tranh bóng. M t tr ng tài có bóng ho c không có bóng đi vào khu v c ném ph t cho ném qu ph t đ u tiên ho c ch có m t qu ph t. Bóng v trí thu c quy n s d ng c a ngư i phát bóng biên. 28.1.3 Đ u th chính th c đã đư c thay ra không th tr l i tr n đ u ngay và đ u th d b đã tr thành đ u th chính th c cũng không đư c r i tr n đ u ngay, cho đ n khi đ ng h thi đ u ch y. Ngo i tr : M t đ i có ít hơn 5 đ u th . M t đ u th đã liên quan đ n vi c s a ch a sai l m đang trong khu gh ng i c a đ i sau khi đư c thay ra đúng lu t. 28.2 Qui đ nh: 28.2.1 Đ u th d b có quy n yêu c u thay ngư i. Anh ta đ n báo cho thư ký và nói rõ ràng xin thay ngư i, hai tay làm d u hi u thay ngư i. 28.2.4 Đ u th chính th c đư c thay ra không ph i báo cho thư ký ho c tr ng tài. Anh ta đư c phép đi th ng v phía gh ng i c a đ i. 28.2.5 Thay ngư i ph i đư c th c hi n càng nhanh càng t t. Đ u th ph m l i th 5 ho c l i tr c xu t ph i đư c thay trong vòng 30 giây. N u theo nh n đ nh c a tr ng tài có s ch m tr không lý do, s tính cho đ i vi ph m m t l n h i ý. 28.2.6 N u có yêu c u thay ngư i trong khi h i ý, đ u th d b ph i báo cáo cho thư ký và đư c tr ng tài g n nh t cho phép trư c khi vào thi đ u. 28.2.7 Vi c xin thay ngư i có th đư c hu b ch trư c khi thư ký báo hi u âm thanh cho thay ngư i. 28.3 Không đư c phép thay ngư i: 28.3.1 Sau m t l n vi ph m, đ i không đư c quy n phát bóng biên. Ngo i tr : Đ i phát bóng biên có thay ngư i. M t trong hai đ i ph m l i. Tr ng tài d ng tr n đ u.
Đồng bộ tài khoản