Quyết định số 3987/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
18
lượt xem
1
download

Quyết định số 3987/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3987/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch các tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức và huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3987/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3987/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T QUY HO CH CÁC TUY N Ư NG T I CÁC QU N 1, 5, 6, 8, TH C VÀ HUY N HÓC MÔN KHÔNG Ư C KINH DOANH NÔNG S N TH C PH M CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch ; Theo Thông tư s 16/1999/TT-BTM ngày 15 tháng 6 năm 1999 c a B Thương m i v hư ng d n i u ki n mua bán, vi c v n chuy n th c ph m và ch bi n; Căn c Ngh quy t kỳ h p th 10 c a H i ng nhân dân thành ph ngày 16 tháng 01 năm 2003 v nhi m v kinh t -xã h i năm 2003; Ngh quy t kỳ h p l n th 11 (b t thư ng) ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 1549/Q -UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t k ho ch th c hi n di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph theo qui ho ch; Xét ngh c a Liên S Thương m i và S K ho ch và u tư t i T trình s 2374/TM-KH T ngày 16 tháng 7 năm 2003 v phê duy t quy ho ch các tuy n ư ng không c p ăng ký kinh doanh nông s n th c ph m; QUY T NNH i u 1. Nay quy ho ch các tuy n ư ng t i các qu n 1, 5, 6, 8, Th c, Gò V p và huy n Hóc Môn không ư c kinh doanh hàng nông s n, th c phNm (bao g m các hình th c bán buôn, bán l , l p kho ch a hàng, c a hàng trưng bày hàng hóa) : 1.1.- T i qu n 1 : ư ng B n Chương Dương, ư ng Nguy n Thái H c ( o n t ư ng B n Chương Dương n ư ng Nguy n C nh Chân); ư ng Nguy n Kh c Nhu, ư ng Cô B c ( o n t ư ng Nguy n Kh c Nhu n ư ng Nguy n Thái H c); ư ng Cô Giang ( o n t ư ng Nguy n Kh c Nhu n ư ng Nguy n Thái H c); ư ng Nguy n Công Tr ( o n t ư ng Nguy n Thái H c n ư ng Calmette); ư ng Phan Văn Trư ng, ư ng Ký Con ( o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng B n Chương Dương); ư ng Yersin ( o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng B n Chương Dương); ư ng Calmette ( o n t ư ng Tr n Hưng o n
  2. ư ng B n Chương Dương); ư ng Thám ( o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng B n Chương Dương); ư ng Tr nh Văn C n, ư ng Nguy n Thái Bình ( o n t ư ng Nguy n Thái H c n ư ng Calmette) và ư ng Lê Th H ng G m ( o n t ư ng Nguy n Thái H c n ư ng Calmette). 1.2.- T i qu n 5 : + Khu v c ch Tr n Chánh Chi u (phư ng 14, qu n 5) : ư ngTr n Chánh Chi u ( o n t ư ng Phú H u n ư ng Nguy n Th Nh ); ư ng Phú Giáo ( o n t ư ng Trang T n ư ng H ng Bàng); ư ng Xóm Vôi ( o n t ư ng Trang T n ư ng H ng Bàng) và ư ng Trang T ( o n t ư ng Nguy n Th Nh n ư ng Phú H u). + Khu v c ch cá bán buôn Hòa Bình (phư ng 5, qu n 5) : ư ng ào T n ( o n t ư ng Hàm T n ư ng Tr n Tu n Kh i); ư ng Bùi H u Nghĩa ( o n t ư ng ào T n n ư ng Tr n Hưng o); ư ng Nhiêu Tâm ( o n t ư ng Hàm T n ư ng Tr n Hưng o) và ư ng B ch Vân ( o n t ư ng Hàm T n ư ng Tr n Tu n Kh i). + Khu v c ch Th y h i s n khô (phư ng 10, qu n 5) : ư ng Tr n Văn Ki u (su t tuy n ư ng thu c phư ng 10 và phư ng 13); ư ng Tri u Quang Ph c ( o n t ư ng Tr n Văn Ki u n ư ng H i Thư ng Lãn Ông); ư ng Ph m Huy Chú (su t tuy n ư ng) và ư ng Lương Nh H c ( o n t ư ng Tr n Văn Ki u n ư ng H i Thư ng Lãn Ông). 1.3.- T i qu n 6 : ư ng Mai Xuân Thư ng, ư ng Tr n Trung L p, ư ng Cao Văn L u, ư ng Phan Văn Kh e, ư ng Tr n Bình, ư ng Lê T n K , ư ng Nguy n Xuân Ph ng, ư ng Chu Văn An, ư ng Lê Quang Sung, ư ng Ph m ình H , ư ng H u Giang và ư ng Bãi S y. 1.4.- T i qu n 8 : Các ư ng xung quanh ch u m i nông s n th c phNm Bình i n, qu n 8. 1.5.- T i qu n Th c : ư ng Xuyên á ( o n t ga Sóng Th n n c u Bình Phư c); Qu c l 13 ( o n t c u úc Nh n can Vĩnh Bình), ư ng Tô Ng c Vân ( o n t c u Tr ng n ngã tư Gò Dưa); ư ng Gò Dưa, T nh l 43 (t ngã tư Gò Dưa n trư c tr s y ban nhân dân phư ng Bình Chi u) và ư ng Ngô Qu c Chí ( o n t T nh l 43 n giáp khu ch xu t Linh Trung) và các ư ng xung quanh ch u m i nông s n th c phNm Th c. 1.6.- T i qu n Gò V p : ư ng Nguy n Oanh, ư ng Nguy n Ki m, ư ng Quang Trung, ư ng Phan Văn Tr , ư ng Nguy n Văn Lư ng, ư ng Lê Văn Th , ư ng Lê c Th , ư ng Th ng Nh t, ư ng Nguy n Văn Nghi, ư ng Nguy n Thái Sơn, ư ng Ph m Ngũ Lão, ư ng Lê Quang nh. 1.7.- T i huy n Hóc Môn : Qu c l 22 ( o n t ngã tư An Sương n ngã ba H ng Châu thu c các xã Bà i m, Tân Xuân, Xuân Th i Sơn, Th tr n, Tân Th i Nhì), Qu c l 1A ( o n thu c a bàn xã Bà i m); T nh l 14 ( o n t ngã tư Thu n Ki u thu c xã Bà i m n ngã ba Giòng thu c các xã Bà i m, Xuân Th i Sơn); ư ng
  3. Nguy n Th Sóc ( o n thu c các xã Bà i m, Tân Xuân) và các ư ng xung quanh ch u m i nông s n th c phNm Tân Xuân, huy n H c Môn. i u 2. Không c p m i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hàng nông s n, th c phNm ho c b sung ch c năng kinh doanh các m t hàng này t i t t c nh ng tuy n ư ng nêu trên. Các t ch c, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hàng nông s n, th c phNm k t ngày 01 tháng 01 năm 2004 có trách nhi m di d i ra kh i các tuy n ư ng nêu trên ho c chuy n i ngành ngh , m t hàng kinh doanh theo quy nh. i u 3. Giám c Công an thành ph , Giám c S Thương m i, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch y ban nhân dân các qu n 1, 5, 6, 8, Th c, Gò V p và huy n Hóc Môn ph i h p thông báo trên các phương ti n thông tin, t ch c th c hi n và x ph t các trư ng h p vi ph m theo úng qui nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Thương m i, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch y ban nhân dân các qu n 1, 5, 6, 8, Th c, Gò V p và huy n Hóc Môn, Th trư ng các s -ngành có liên quan, các doanh nghi p, cá nhân kinh doanh m t hàng nông s n, th c phNm t i các tuy n ư ng nêu trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 5 PHó Ch t ch - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư - B Thương m i - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Thành viên BC di d i 10 Ch - UB MTTQVN TP, Các Báo, ài Huỳnh Th Nhân - VPH -UB : các PVP, Các t NCTH - Lưu (TM-L)
Đồng bộ tài khoản