Quyết định số 427-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 427-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 427-NV về việc phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường “2 tháng 9” trực thuộc huyện Yên-thùy, tỉnh Hòa-bình do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 427-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 427-NV Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 1969 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C THÀNH L P TH TR N NÔNG TRƯ NG “2 THÁNG 9” TR C THU C HUY N YÊN-THÙY, T NH HÒA-BÌNH B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 130-CP ngày 29-9-1961 và các quy t nh b sung c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 56-CP ngày 24-4-1963 c a H i ng Chính ph y nhi m cho B N i v phê chu n s phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính t nh Hòa-bình, QUY T NNH: i u 1. – Nay phê chuNn vi c thành l p th tr n nông trư ng “2 tháng 9” tr c thu c huy n Yên-thùy, t nh Hòa-bình. i u 2. – y ban hành chính t nh Hòa-bình, các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V chính quy n a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B N IV Ung Văn Khiêm
Đồng bộ tài khoản