Quyết định số 40/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 40/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/1999/QĐ-BTC về việc ban hành tem và việc in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/1999/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 40/1999/QĐ/BTC NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH TEM VÀ VI C IN N, QU N LÝ S D NG TEM HÀNG NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh K toán Th ng kê ngày 20/5/1998; Căn c Ngh đ nh s 15-CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh đ nh s 178-CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính; Thi hành ch th s 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v đ u tranh ch ng buôn l u trong tình hình m i; Căn c ý ki n k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1286/VPCP-VI ngày 27/3/1999 c a Văn phòng Chính ph v vi c dán tem hàng nh p kh u; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Thương m i, B Công an, T ng c c H i quan; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh phát hành, in n và qu n lý, s d ng tem hàng nh p kh u". Tem xe đ p nh p kh u, tem b p ga nh p kh u, tem n i cơm đi n nh p kh u, tem phích nư c nh p kh u và tem đ ng cơ n nh p kh u. Đi u 2: Các lo i tem hàng nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3: Các t ch c có liên quan đ n vi c in n, phát hành, qu n lý, s d ng tem hàng nh p kh u nêu t i Đi u 1 có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Vũ M ng Giao (Đã ký) QUY Đ NH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PHÁT HÀNH, IN N VÀ QU N LÝ, S D NG TEM HÀNG NH P KH U (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 40/1999/QĐ/BTC ngày 7 tháng 4 năm 1999 C a B Trư ng B Tài chính) Đi u 1: Ban hành 3 m u tem hàng nh p kh u m i và s d ng 2 lo i tem hàng nh p kh u đã ban hành đ dán vào các m t hàng nh p kh u bao g m: 1/ Tem b p ga nh p kh u: Tem đư c in trên gi y bóc dán, có in n n hoa văn màu xanh, c m hoa văn gi a có hình bông sen, khung tem trang trí hoa văn màu ghi nh t, tem có keo dán s n. Kích thư c tem 1,8 cm x 3,5 cm, 2/ Tem n i cơm đi n nh p kh u Tem đư c in trên gi y bóc dán, trên gi y có in n n hoa văn vàng cam nh t c m hoa văn gi a có hình bông sen, Khung tem trang trí hoa văn màu xanh nh t, tem có keo dán s n. Kích thư c tem 1,8 cm x3,5 cm 3/ Tem phích nư c nh p kh u Tem đư c in trên gi y bóc dán, trên gi y có in n n hoa văn màu h ng c m hoa văn gi a có hình bông sen, khung tem trang trí hoa văn màu xanh, tem có keo dán s n. Kích thư c tem 1,8 cm x3,5 cm 4/ Tem đ ng cơ n nh p kh u, ban hành theo Quy t đ nh s 297/1998/QĐ/BTC ngày 16/3/1998 c a B trư ng B Tài chính. Kích thư c tem 1,8 cm x3,5 cm. Tem đ ng cơ n nh p kh u đư c s d ng đ dán vào đ ng cơ n l p trên các máy công tác (máy kéo, máy cày...). 5/ Tem xe đ p nh p kh u, ban hành theo Quy t đ nh s 1066/1997/QĐ/BTC ngày 26/12/1997 c a B trư ng B Tài chính. Kích thư c tem 1,8 cm x 3,5 cm. Tem xe đ p nh p kh u đư c s d ng đ dán vào khung xe đ p nh p kh u. Các lo i tem hàng nh p kh u nêu trên đư c in b ng k thu t b o v đ c bi t và có dãy s phát quang khi ki m tra b ng đèn c c tím. Tem có in sê ri và đánh s theo th t liên t c m i sê ri có t s 0000001 đ n s 1.000.000. Đi u 2: C p phát, qu n lý và s d ng: T ng c c thu th c hi n c p phát tem cho C c Thu các t nh, TP tr c thu c TW. C c Thu các t nh TP có trách nhi m c p phát tem cho các Chi c c Thu qu n, huy n th đ tri n khai dán tem các m t hàng theo quy đ nh.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng c c H i quan nh n tem hàng nh p kh u t i T ng c c Thu - B Tài chính, có trách nhi m t chúc qu n lý c p phát cho H i quan các t nh, thành ph tr c thu c TW đ th c hi n dán tem các m t hàmg nh p kh u ph i dán tem theo quy đ nh. Đi u 3: Vi c qu n lý và s d ng tem hàng nh p kh u th c hi n theo đúng ch đ qu n lý n ch , ban hành kèm theo Quy t d nh s 529 TC/QĐ ngày 22/12/1992 và Quy t d nh s 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/8/1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch đ th ng nh t phát hành và qu n lý các m u bi u ch ng t thu, chi ngân sách Nhà nưóc. Đi u 4: X lý b i hoàn v t ch t Đ i v i tem hàng nh p kh u b m t, cơ quan qu n lý, s d ng tem hàng nh p kh u ph i báo cáo v i cơ quan thu v s lư ng, ký hi u và s tem b m t đ cơ quan thu ki m tra, thông báo m t và x lý k p th i. M c x lý b i hoàn v t ch t đ i v i tem hàng nh p kh u: ngoài vi c x lý v hành chính còn b x ph t b ng m t l n giá tr hàng hoá nh p kh u t i th i đi m b m t tem hàng nh p kh u. Đi u 5: Các quy đ nh v phát hành, qu n lý tem hàmg nh p kh u v n th c hi n theo Quy t d nh s 839a TC/QĐ/TCT ngày 31/10/1997 và Quy t d nh s 1006/1997/QĐ/BTC ngày 26/12/1997, Quy t d nh s 297/1998/QĐ/BTC ngày 16/3/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c phát hành tem hàng nh p kh u, các quy t đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b .
Đồng bộ tài khoản