Quyết định số 40/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 40/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG I L ÔNG - TÂY THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/04/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chánh hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c qui nh khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày11/02/2000 c a Chính ph v thi hành lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Thông Tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chánh v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 38//2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 622/Q -TTg ngày 05/7/2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án xây d ng i l ông Tây thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan (quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001); Xét ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá (T trình s 804/TCVG-BVG ngày 06/4/2001), và n i dung k t lu n c a thư ng tr c Ban ch o công tác quy ho ch, n bù, tái nh cư thành ph t i cu c h p ngày 13/3/2001; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng i l ông - Tây thu c a bàn qu n 1, qu n 2, qu n 5, qu n 6, qu n 8 và huy n Bình Chánh thành ph H Chí Minh.
 2. i u 2.- Căn c b n quy nh v n bù h tr thi t h i và tái nh cư c a y ban nhân dân thành ph ban hành kèm theo quy t nh này, H i ng n bù gi i phóng m t b ng c a d án ( ư c thành l p theo ch o c a y ban nhân dân thành ph t i công văn s 608/UB - B ngày 23 tháng 2 năm 2001) có trách nhi m ch ng l p phương án n bù, h tr thi t h i và tái nh cư, báo cáo H i ng thNm nh n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và th c hi n khi có quy t nh thu h i t c a c p có thNm quy n. Kinh phí ho t ng c a h i ng n bù ư c trích t kinh phí n bù c a d án và ư c thNm nh, thanh quy t toán theo quy nh hi n hành. H i ng n bù ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n (huy n) giao d ch. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh- V t giá, S a chính-Nhà t, S Giao thông vông chánh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, Công an thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph ; Ban Qu n lý d án i l ông Tây; Ch t ch y ban nhân dân các qu n 1, 2, 5, 6, 8 và huy n Bình Chánh; th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B K ho ch & u tư PH - B Tài chánh KT. CH TNCH - B Giao thông V n t i - TT.Thành y-TT.H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, các PCT - BC QH- B-T C.TP - VPUB: PVP/QL T, KT, NC - T T, DA, NC, B - Lưu ( B) Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2001 QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG IL ÔNG - TÂY THÀNH PH H CHÍ MINH.
 3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 40 /2001/Q - y ban ngày 15/ 5/2001 c a y ban nhân dân thành ph ). Ph n 1: N BÙ, H TR THI T H I V CÁC LO I T: i u 1.- Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t: T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) b Nhà nư c thu h i t ư c n bù thi t h i v t ang s d ng ph i có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . C th là : 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Có gi y chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i nh õn quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 5. B n án có hi u l c thi hành c a Tòa án nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai. 6. Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này, ngư i b thu h i t ư c n bù thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c 15 tháng 10 năm 1993 và không tranh ch p, thu c m t trong các trư ng h p sau ây : a) t ã s d ng trư c ngày 08 tháng 01 năm 1988 ư c y ban Nhân dân Phư ng, Xã, Th tr n xác nh n. b) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa, Chính ph Cách M ng Lâm Th i C ng Hòa Mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng Hòa Xã H i Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó n ngày b thu h i. c) Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t, mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i. d) Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18/12/1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t 18/12/1980 n 15/10/1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n.
 4. ) Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15/10/1993 ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n. e) Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân thành ph c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, S a chính c p theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng. 7. Ngư i chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b . 8. Ngư i t khai hoang t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p, không thu c di n l n chi m và làm y nghĩa v tài chánh cho Nhà nư c. i u 2.- Các trư ng h p không ư c n bù thi t h i v t: 1. Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n theo quy nh t i i u 1 c a B n quy nh này. 2. Ngư i chi m t trái phép. 3. T i th i i m s d ng t vi ph m quy ho ch, vi ph m l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã phê duy t và công b thì không ư c n bù thi t h i v t mà ch xét n bù cho lo i t ã s d ng trư c khi vi ph m. 4. Trong m t s trư ng h p, ư c xét h tr thi t h i v t theo b n quy nh này. i u 3.- n bù, h tr thi t h i v t : 1. t ư c n bù, h tr thi t h i : a) t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơí th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi xe ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c s d ng t và san l p m t b ng. b) i u ki n ư c n bù và không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 1, i u 2 c a B n quy nh này. c) ơn giá và di n tích t tính n bù và h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 c a i u này. 2. ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i :
 5. a) ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s K phù h p v i m c giá chuy n như ng quy n s d ng t trung bình, ph bi n t ng v trí trong khu v c t quy ho ch u tư d án và phù h p v i khung giá n bù thi t h i i v i t ang áp d ng các d án khác trên cùng a bàn. Giám c S Tài chính - V t giá có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân qu n (huy n) có liên quan xác nh giá t tính n bù thi t h i trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, làm cơ s cho H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng qu n (huy n) xác nh m c giá n bù c th khi l p Phương án n bù. b) t n m v trí m t ti n ư ng là ph n di n tích t ti p giáp v i l ư ng hi u h u và áp d ng theo ơn giá t quy nh t i i m a trên. c) ơn giá n bù t không n m v trí m t ti n ư ng tính b ng 40%-80% ơn giá t m t ti n ư ng, tùy c i m hi n tr ng t ng khu v c t c a t ng qu n (huy n) và do H i ng n bù c a d án qu n (huy n) xác nh c th (tùy theo chi u sâu, m c r ng, h p c a h m và giá tr th c t c a t so v i giá t m t ti n ư ng). 3. Phương th c n bù thi t h i iv i t : Vi c n bù, h tr thi t h i iv i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c sau ây : a) Phương th c 1 : n bù b ng t ho c căn nhà khác. Các h gia ình và cá nhân b thu h i toàn b nhà , t và thu c di n tái nh cư s ư c i u ch nh, b trí l i di n tích t ho c căn nhà khác trong các khu quy ho ch tái nh cư c a d án này theo nguyên t c “giá tr tương ương”. a.1- Giá tr t ho c nhà tính i u ch nh hoán i là m c giá tr nhà , t ư c n bù, h tr c a các h gia ình, cá nhân và m c giá tr t , nhà theo quy ho ch khu tái nh cư. a.2- Ph n chênh l ch v giá tr t ho c nhà gi a nơi cũ và nơi m i ư c thanh toán b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau ây : a.2.1- Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ l n hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i nhà ho c t . a.2.2- Trư ng h p m c giá tr nhà ho c t nơi cũ nh hơn m c giá tr nhà ho c t ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thi h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch cho ch u tư. a.3- ơn giá t tính n bù, h tr ư c áp d ng theo kho n 2 và các i u ki n khác theo quy nh t i kho n 3 c a i u này.
 6. a.4- ơn giá t t i các khu tái nh cư là m c giá thành t n n nhà ã có cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. a.5- i v i các căn h chung cư ph i di d i thì ư c tái b trí l i ch t i chung cư khác ho c h tr b ng ti n t lo nơi m i, n u có yêu c u. b) Phương th c 2 : n bù b ng ti n - Trư ng h p các h gia ình và cá nhân b thu h i t có yêu c u t lo nơi m i ( không có yêu c u nhà ho c t t i các khu tái nh cư c a d án) thì ư c n bù b ng ti n. b.1- t có gi y t h p l v quy n s d ng t (theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/03/1999 c a Chính ph ) ho c t không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ã s d ng n nh có ngu n g c không l n chi m, không tranh ch p, không vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b , ho c không vi ph m l gi i, hành lang b o v công trình h t ng k thu t, ư c tính n bù tùy theo th i i m chuy n i m c ích s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh t i các i u 6, 7, 9 và i u 10 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. - Vi c tính giá n bù, h tr thi t h i v t ư c áp d ng như sau : b.1.1- i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t n bù b ng 100% ơn giá t tính n bù quy nh t i kho n 2 i u này, tr trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t sau ngày 15/10/1993 thì ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a lu t thu chuy n quy n s d ng t. b.1.2- iv i t không có gi y t h p l v quy n s d ng t: b.1.2.1- t s d ng n nh t trư c ngày 18/12/1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980) : n bù b ng 100% ơn giá t . b.1.2.2- t s d ng n nh t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr i 20% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù... (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]. b.1.2.3- t s d ng n nh t ngày 15/10/1993 n ngày 05/7/2000 (ngày Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án), tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù... (100% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)]. Trong trư ng h p do nh n chuy n như ng c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t (t ngày 15/10/1993 tr v sau) quy nh t i m c b.1.2.3 này, ch có gi y t chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban Nhân dân phư ng, th tr n xác nh n thì ơn giá n bù tính b ng 100% ơn giá t tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù... (40% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T)].
 7. b.1.2.4- t s d ng sau ngày 05/7/2000 : n bù theo m c giá n bù c a lo i t trư c ó. b.1.3- Trư ng h p ngư i ang s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (chuy n như ng qua nhi u l n) t c a ngư i có gi y t h p l ho c c a ngư i không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ư c n bù thi t h i theo quy nh t i m c b.1.2.1, b.1.2.2 trên thì ngư i ang s d ng ư c tính n bù theo m c n bù c a ngư i ch s d ng cũ. b.1.4- Trư ng h p ngư i ang s d ng t có ngu n g c ư c Nhà nư c giao cho t ch c s d ng không ph i vào m c ích làm nhà và không ph i n p ti n s d ng t, nhưng các t ch c này ã t phân chia cho cá nhân làm nhà , thì ư c tính n bù thi t h i v t như sau : - N u th i i m phân chia nhà ho c t trư c ngày 15/10/1993 : tính n bù b ng 100% ơn giá t tính n bù tr i 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. - N u th i i m phân chia nhà ho c t t ngày 15/10/1993 tr v sau : tính n bù b ng 100% ơn giá t tính n bù tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. b.1.5- Vi c tính tr nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) còn ph i xét n các trư ng h p ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 9, i u 10 Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/08/2000 c a Chính ph và quy nh t i Ph n C, Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chánh. b.1.6- Các trư ng h p sau khi tr ti n s d ng t theo quy nh thì m c giá n bù t không ư c tính th p hơn m c giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i Kho n 3, i u 4 c a B n quy nh này. b.2- i v i t có ngu n g c chi m d ng không h p pháp thì không ư c n bù thi t h i v t, có th ư c xét h tr t ng trư ng h p c th v i m c h tr b ng ti n không quá 30% ơn giá t tính n bù tùy theo th i i m s d ng trư c hay sau ngày 15/10/1993. t có ngu n g c chi m d ng không h p pháp sau ngày công b khu v c quy ho ch ho c sau ngày 05/7/2000 (ngày Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án xây d ng i l ông -Tây) thì không xét h tr v t . - H n m c di n tích t xét h tr không quá 100 m2/h . c) V h n m c t tính n bù : c.1- Trư ng h p di n tích b thu h i nh hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù toàn b di n tích này theo t . c.2- Trư ng h p di n tích b thu h i l n hơn 200m2 (trong ó v a có t , v a có t nông nghi p) thì tính n bù như sau : - N u có gi y ch ng nh n xác nh rõ di n tích t do cơ quan có thNm quy n c p thì tính n bù theo di n tích ghi trong gi y ch ng nh n. Trư ng h p di n tích ghi
 8. trong gi y ch ng nh n nh hơn 200m2 nhưng di n tích th c t ang s d ng l n hơn 200m2 thì tính n bù 200m2. - N u không có gi y ch ng nh n xác nh di n tích t ho c gi y ch ng nh n không xác nh rõ di n tích t thì tính n bù t không quá 200m2. - (Ph n di n tích t nông nghi p ư c tính trong h n m c t nêu trên là ph n di n tích t ao, vư n ang n p thu nhà t theo quy nh t i i m , kho n 1, i u 10 Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính Ph và t i i m a, kho n 1, i u 6 Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/08/2000 c a Chính Ph ). c.3- Ph n di n tích khuôn viên còn l i ngoài 200m2, tính n bù như sau: c.3.1 - Trư ng h p hi n tr ng t là t thì tính n bù theo phương pháp tính quy nh t i i m 3.2 m c 3 kho n II ph n A c a Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính. c.3.2 - Trư ng h p hi n tr ng v a có t , v a có t nông nghi p n m xen k trong khu dân cư t p trung thì tính n bù theo phương pháp tính quy nh t i i m 3.3, m c 3, kho n II ph n A c a Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính. 4. Trư ng h p di n tích t sau khi b thu h i còn l i dư i 40m2/căn nhà, thì x lý theo ch o c a y ban nhân dân thành ph t i công văn s 1405/UB- T ngày 28/4/2000 “v vi c x lý các căn h sau khi gi i t a có di n tích khuôn viên còn l i nh hơn quy chuNn xây d ng t i thành ph (dư i 40m2)”. 5. Ki n trúc sư trư ng thành ph ch u trách nhi m ch trì cùng v i các ngành và Ch t ch H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng Thành ph , Ch t ch H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng qu n (huy n) th ng nh t xác nh vi c ch n m c th i gian ã công b khu v c qui ho ch, l gi i, hành lang an toàn giao thông ư ng th y c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n các tuy n ư ng giao thông và t ng khu v c t n m trong ph m vi u tư d án xây d ng i l ông - Tây Thành ph , làm cơ s tính m c n bù, h tr thi t h i v nhà , t i v i các trư ng h p ư c xác nh vi ph m qui ho ch, vi ph m l gi i và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t (theo quy nh t i m c b.2, i m b, kho n 3, i u 3 và t i kho n 2, kho n 3, i u 6 c a B n quy nh này) trên tinh th n có cân nh c n quá trình s d ng t và gi m m c thi t h i c a ngư i vi ph m. i u 4.- n bù thi t h i iv i t nông nghi p : Ngư i ang s d ng t nông nghi p có m t trong các i u ki n quy nh t i i u 1 c a B n quy nh này thì ư c n bù thi t h i b ng ti n như sau: 1. ơn giá n bù thi t h i t tr ng cây hàng năm, k c ao, h t ào áp d ng theo ơn giá t i a (h ng 1) quy nh t i Quy t nh t i s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph là 19.3000 / m2, nhân v i h s K. Giám c S Tài chánh - V t giá có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân qu n (huy n) có liên quan xác nh giá t tính n bù thi t h i, trình y ban nhân dân
 9. thành ph phê duy t làm cơ s cho H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng qu n (huy n) xác nh m c giá n bù c th khi l p phương án n bù. 2. i v i ph n di n tích t bi n ven kênh r ch thu c quy n s d ng c a các h gia ình và cá nhân thì tính n bù b ng 50% ơn giá n bù c a t tr ng hàng năm quy nh t i kho n 1 i u này. 3. i v i t tr ng cây lâu năm (có ngu n g c là t ru ng ã u tư c i t o, b i p thành vư n), t b ru ng ư c tính n bù theo giá n bù t tr ng cây hàng năm quy nh t i kho n 1 c a i u này và c ng thêm m c h tr chi phí c i t o, b i p theo th c t nhưng không quá 50.000 /m2. 4. i v i ph n di n tích t nông nghi p có v trí ti p giáp v i l ư ng ư c tính tăng thêm không quá 50% ơn giá n bù ã quy nh. 5. i v i t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c xét h tr như sau : - S d ng t trư c ngày 15/10/1993 : h tr không quá 80% ơn giá n bù quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. - S d ng t ngày 15/10/1993 n ngày 05/07/2000 : h tr không quá 50% ơn giá n bù quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. - S d ng t sau ngày 05/07/2000 : Không xét h tr . 6. i v i t có ngu n g c do cơ quan, ơn v c a Nhà nư c tr c ti p qu n lý và cho thuê, mư n canh tác có th i h n, nay b thu h i thì ngư i ang s d ng (ngư i thuê, mư n) u c tính n bù chi phí ã u tư vào t. i u 5.- i v i t c a các cơ quan, ơn v Nhà nư c và t ch c khác ang s d ng ( t chuyên dùng) : 1. Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù thi t h i chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 2. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân ư c Nhà nư c cho thuê t ho c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t b ng ti n thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i không ư c n bù thi t h i v t, nhưng ư c n bù chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. 3. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr -xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân khi
 10. b Nhà nư c thu h i t, n u t ó ã n p ti n s d ng t không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì ư c n bù thi t h i v t ( t chuyên dùng). Vi c giao t, cho thuê t m i ph i phù h p v i d án ư c c p có thNm quy n quy t nh và phù h p v i qui ho ch ư c duy t. 4. Các trư ng h p b di d i toàn b t ho c b thu h i m t ph n t ang s d ng nhưng ph n di n tích còn l i không s d ng ư c và ph i di d i toàn b (theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này) mà Nhà nư c không có i u ki n giao t khác thì ư c xem xét h tr m t ph n giá tr t t o l p t khác. 5. Trên cơ s quy nh t i các kho n 1, 2, 3,4 i u này, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a D án t ch c i u tra hi n tr ng và l p phương án di chuy n, n bù, h tr c th i v i t ng trư ng h p. Trư ng h p có vư ng m c thì báo cáo, xu t và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t th c hi n. Ph n 2: N BÙ, H TR THI T H I V TÀI S N : i u 6.- n bù nhà, công trình thu c s h u tư nhân : 1. ơn giá xây d ng nhà, công trình và v t ki n trúc khác tính n bù, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i các Quy t nh s 5184/Q -UB- KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/2/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b , nhân v i h s 1,2. 2. i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t (theo quy nh t i i u 1 và t i các m c b.1, i m b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) có gi y t h p l v nhà ho c không có gi y t h p l nhưng ã xây d ng và s d ng t trư c th i i m công b khu v c quy ho ch và không vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t thì ư c n bù 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. Trư ng h p ã vi ph m thì xét h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. - Nhà c p IV, nhà t m và công trình ph c l p tính n bù b ng 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. - Nhà, công trình có th tháo r i và di chuy n n ch m i l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t. 3. i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c n bù thi t h i v t (theo quy nh t i i u 2 và t i m c b.2, i m b, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này) nhưng t i th i i m xây d ng không vi ph m qui ho ch và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và công b , ư c h tr không quá 70% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này.
 11. Trư ng h p ã vi ph m, ch ư c xét h tr không quá 30% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u này. 4. Nhà ch tháo d m t ph n nhưng không s d ng l i ư c và ph i tháo d toàn b thì tính n bù như nhà ph i tháo d toàn b . Nhà ch tháo d m t ph n nhưng còn s d ng ư c thì tính n bù ph n di n tích tháo d theo ơn giá n bù, h tr ã quy nh và ư c h tr thêm không quá 20% giá tr ph n xây d ng ư c n bù, h tr . 5. Ph n di n tích nhà tính n bù, h tr là ph n k t c u chính c a căn nhà, không tính n bù ph n di n tích mái che cơi n i b ng v t li u t m. 6. i v i các lo i nhà sàn xây d ng không h p pháp trên kênh, r ch : a) H i ng n bù c a d án l p ơn giá c th trên cơ s v n d ng ơn giá k t c u xây d ng nhà tương ng quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s 1,2 và xem xét, gi i quy t m c h tr di d i như sau : b) i v i nhà xây d ng và s d ng t trư c ngày 15/10/1993 : b.1/ H tr không quá 70% tr giá nhà v i di n tích theo hi n tr ng xây d ng và ơn giá xây d ng nhà quy nh t i i m a, kho n 6 này. b.2/ H tr thêm không quá 30% tr giá t v i m c di n tích h tr theo di n tích xây d ng nhà nhưng không quá 40m2/h . ơn giá t tính h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 2, i u 3 c a B n quy nh này. b.3/ ư c xem xét tái nh cư ho c t m cư t i các căn h chung cư c a d án theo phương án tái b trí do H i ng n bù c a d án l p, ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) i v i nhà xây d ng và s d ng t ngày 15/10/1993 tr v sau : c.1/ Không xét h tr giá tr nhà và t. y ban nhân dân qu n (huy n) t ch c v n ng các h thu x p v nơi cũ và có th xét h tr m t l n ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . Trư ng h p c bi t, h tr không quá 10.000.000 /h . c.2/ Các trư ng h p c bi t, H i ng n bù c a d án xem xét, xu t gi i quy t. 7. Các trư ng h p xây nhà, công trình sau ngày 05/07/2000 (ngày Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án xây d ng i l ông - Tây) thì không xét n bù, h tr , ph i t tháo d không i u ki n. i u 7.- n bù nhà, xư ng, v t ki n trúc c a các doanh nghi p và t ch c khác : 1. i v i nhà, xư ng, v t ki n trúc và tài s n khác c a các doanh nghi p và t ch c khác có th tháo r i và di chuy n l p t l i thì ch n bù các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t theo chi phí th c t do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xác nh.
 12. 2. Trư ng h p di d i toàn b nhà, xư ng và v t ki n trúc khác thì tính n bù theo m c thi t h i th c t nhưng không th p hơn 60% giá tr c a nhà, công trình theo ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 6 c a B n quy nh này. 3. Tr s cơ quan hành chánh s nghi p, trư ng h c, tr m y t ... ch b thu h i m t ph n di n tích t có v t ki n trúc s ư c ơn v ch u tư và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án l p d toán chi phí phá d và xây d ng l i m i tương ng v i hi n tr ng k t c u xây d ng cũ. 4. i v i các công trình văn hóa, di tích l ch s , nhà th , ình, chùa...ph i di d i, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 5. Trư ng h p cơ quan ơn v và t ch c ang s d ng nhà, t có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c ang cho thuê thì t gi i quy t ch m d t h p ng v i bên thuê. i u 8.- i v i nhà thu c s h u Nhà nư c : 1. Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u nhà Nhà nư c (có quy t nh c a cơ quan, ơn v Nhà nư c c p nhà, t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà) ho c nhà do ngu n v n ngân sách Nhà nư c t o l p, b thu h i thì không ư c tính n bù thi t h i v nhà và t. Ngư i ang s d ng b thu h i ư c ti p t c thuê m t căn nhà khác theo quy t nh c a y ban nhân dân qu n ho c c a y ban nhân dân thành ph . 2. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà ch p nh n t di chuy n, không yêu c u thuê nhà thu c s h u Nhà nư c, ư c h tr m t l n ti n như sau : a) M c h tr v t và nhà . a.1- Nhà ph và nhà có khuôn viên riêng : Tính h tr b ng 60% ơn giá t quy nh t i Quy t nh 05/Q -UB ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph và có h tr thêm, t ng c ng m c h tr b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l v quy n s d ng t c a tư nhân có cùng v trí (quy nh t i ti t b.1.1, m c b.1, i m b. kho n 3 i u 3 c a B n quy nh này) và 60% ơn giá xây d ng nhà có cùng k t c u c a nhà có gi y t h p l v quy n s d ng nhà c a tư nhân (quy nh t i kho n 2 i u 6 c a B n quy nh này). a.2- Nhà chung cư, nhà t p th nhi u h nhi u t ng : a.2.1-H tr v giá tr t : ư c h tr giá t theo m c h tr quy nh t i m c a.1 trên (b ng 60% m c giá n bù t có gi y t h p l có cùng v trí) và ư c phân b tùy thu c t ng nhà theo h s như sau : M c h tr giá tr t x H s các t ng Chung cư Căn h t ng Căn h Căn h Căn h t tr t l u1 l u2 l u 3 tr lên 2 t ng 60% x 0,7 60% x 0,5
 13. 3 t ng 60% x 0,7 60% x 0,5 60% x 0.4 4 t ng 60% x 0,7 60% x 0,5 60% x 0,4 60% x 0,3 5 t ng tr lên 60% x 0,7 60% x 0,5 60% x 0,4 60% x 0,3 a.2.2- i v i ph n giá tr nhà ang s d ng, tính h tr b ng 60% ơn giá xây d ng nhà như quy nh t i m c a.1 trên. b) S m2 sàn s d ng ư c tính h tr là s m2 ghi trong quy t nh t m c p, t m giao hay h p ng thuê nhà ho c gi y c p nhà c a cơ quan Nhà nư c (do cơ quan, ơn v qu n lý căn nhà xác nh n ). i v i h gia ình chung cư, trong m t căn nhà có nhi u h thì s m2 tính h tr tương ng v i di n tích sàn nhà c a m i h ang s d ng, không tính di n tích hành lang, ban công, l i i chung và di n tích l n chi m. c) Trư ng h p h gia ình ã t c i t o nâng c p, xây d ng m i, tăng thêm di n tích nhà, ư c cơ quan có thNm quy n cho phép thì ư c n bù 100% giá tr xây d ng. Trư ng h p t c i t o, xây d ng không phép trư c ngày công b khu v c qui ho ch và l gi i thì ư c xét h tr b ng 70% giá tr xây d ng. N u c i t o, xây d ng t sau ngày công b khu v c qui ho ch và l gi i tr i, thì có th xét h tr không quá 30% giá tr xây d ng. 3) Nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c b thu h i m t ph n t , nhà và còn s d ng l i ư c thì ngư i ang s d ng không ư c n bù thi t h i ph n di n tích nhà b phá d , và t b thu h i, nhưng ư c h tr thi t h i b ng v i m c h tr c a trư ng h p b thu h i toàn b nhà , t (quy nh t i kho n 2 i u này). 4) Các h gia ình và cá nhân ang s d ng nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c nay ph i di chuy n, ư c hư ng các kho n h tr v nhà và t theo quy nh t i i u này và các kho n h tr khác quy nh t i ph n III c a B n quy nh này. 5) Nhà thu c s h u nhà nư c ho c do các ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c t o l p b chi m d ng không h p pháp, H i ng n bù và gi i phóng m t b ng c a d án báo cáo cho y ban nhân dân qu n (huy n) ho c y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i không i u ki n. i u 9.- n bù v tài s n khác : 1. Nhà có h th ng i n tho i, i n, nư c (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù : - i n tho i : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph . - ng h i n chính (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n l c Thành ph . - ng h nư c (thuê bao) : Theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty C p nư c Thành ph . - Gi ng nư c khoan :
 14. - 1.500.000 /gi ng (sâu dư i 30m/gi ng) - 3.000.000 /gi ng (sâu t 30m n dư i 50m/gi ng) - 5.000.000 /gi ng (sâu t 50m/gi ng tr lên) - Gi ng nư c ào th công : 80.000 /mét sâu. 2. Các v t ki n trúc khác : a) Các ki n trúc khác ư c n bù theo ơn giá ghi trong các Quy t nh s 5184/Q - UB-KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q - UB ngày 23/2/2001 c a y ban nhân dân thành ph , nhân h s 1,2. b) i v i các công trình h t ng k thu t ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c ... ) s áp d ng phương án di d i c th cho t ng trư ng h p. Phương án di d i và n bù thi t h i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, thông qua cơ quan có thNm quy n xét duy t. (M c n bù thi t h i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d ). i u 10.- n bù hoa màu, cây tr ng, v t nuôi, m m : 1. i v i hoa màu, cây tr ng : áp d ng theo khung giá do S Tài chánh - V t giá xác nh, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i v i v t nuôi (tôm, cá) thì tính n bù giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a v ó theo th i giá t i a phương. 2. n bù chi phí b c m và h tr chi phí c i táng như sau : -M t : : 1.000.000 /m - M xây thư ng, á ong : 1.500.000 /m - M xây bán kiên c : 2.500.000 /m - M xây kiên c : 4.000.000 /m - M c t c i táng : 400.000 /m - H tr ti n t c i táng : 1.000.000 - 2.000.000 /m - iv im c bi t kiên c ho c có ki n trúc ph c t p thì H i ng n bù c a d án xem xét, xác nh m c n bù h p lý cho t ng trư ng h p. - i v i m v ng ch thì Ch u tư h p ng v i ơn v ph c v mai táng c a a phương t ch c b c m , c i táng (sau th i h n có Thông báo b c m ). Ph n 3:
 15. CÁC KHO N H TR KHÁC : i u 11.- Các t ch c, h gia ình và cá nhân b thu h i t, không thu c di n l n chi m, có nhà ph i di chuy n toàn b , ngoài m c n bù h tr thi t h i v nhà và t, ư c h tr thêm các kho n như sau : 1. H tr n nh v i s ng : ư c h tr m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ã có th i h n t m trú t i thi u 5 năm, k c i tư ng thu c di n KT3, ư c nh n m c h tr như nhân khNu thư ng trú. 2. H tr chi phí tháo d , di d i nhà : a) H dân cư : 2.000.000 /căn/h c p 3 tr lên và 1.000.000 /căn/h c p 4, nhà t m, n u di chuy n trong ph m vi thành ph . Trư ng h p di chuy n n t nh khác ngoài ph m vi thành ph thì ư c h tr g p ôi m c h tr trên. b) Cơ quan, ơn v : H tr theo kh i lư ng và chi phí th c t di chuy n và do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét, gi i quy t m c h tr c th cho t ng trư ng h p. 3. H tr thi t h i do ng ng s n xu t, kinh doanh : a) i v i ch h tr c ti p kinh doanh có gi y phép còn hi u l c. - H có doanh thu dư i 2.000.000 /tháng : ư c h tr 1.000.000 /h . - H có doanh thu t 2.000.000 /tháng n dư i 4.000.000 /tháng : ư c h tr 2.000.000 /h . - H có doanh thu t 4.000.000 /tháng n dư i 6.000.000 /tháng : ư c h tr 3.000.000 /h . - H có doanh thu t 6.000.000 /tháng n dư i 8.000.000 /tháng : ư c h tr 5.000.000 /h . - H có doanh thu t 8.000.000 /tháng n dư i 10.000.000 /tháng : ư c h tr 7.000.000 /h . - H có doanh thu t 10.000.000 /tháng tr lên : ư c h tr theo th c lãi trong 6 tháng, nhưng không th p hơn 8.000.000 /h . - Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng trong năm g n nh t (căn c theo s li u c a Chi c c Thu qu n (huy n) cung c p) b) i v i các doanh nghi p ph i di chuy n cơ s : b.1- H tr ti n lương theo ch h tr ng ng vi c cho s CBCNV làm vi c t i a i m tr c ti p s n xu t kinh doanh ph i di chuy n trong 3 tháng. Căn c vào b ng tr
 16. lương c a b ph n này c a bình quân 6 tháng trư c ó, không tính h tr iv i CBCNV ơn v hành chánh s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c và lao ng h p ng ng n h n. b.2- H tr th c lãi trong ba tháng (th c lãi tính h tr là th c lãi c a a i m tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i i u ch nh, di chuy n ư c th hi n trong quy t toán bình quân 06 tháng trư c ó, có phê duy t c a cơ quan có thNm quy n) c) i v i các h tr c ti p kinh doanh (có gi y phép còn hi u l c) b thu h i và phá d m t ph n nhà , gây nh hư ng n ho t ng kinh doanh và h kinh doanh không có gi y phép nhưng có th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c tính m c h tr không quá 50% m c h tr quy nh t i i m a trên. 4. i v i gia ình chính sách, ư c h tr thêm cho m i h gia ình: a) Bà m Vi t Nam anh hùng, anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng : 5.000.000 /h . b) Thương binh, gia ình Li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là Li t sĩ) : 3.000.000 /h . c) Gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng ang hư ng h tr xã h i thư ng xuyên : 1.000.000 /h . d) Trư ng h p trong m t h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. 5. V m c h tr chi phí ào t o do b thu h i t s n xu t nông nghi p : Trong trư ng h p m t h b thu h i t 30% n 50% di n tích t nông nghi p ang s d ng h p pháp, h p l thì ư c m t su t h tr ; t trên 50% n 70% di n tích thì ư c 02 su t h tr ; trên 70% di n tích thì ư c h tr cho t ng s lao ng nông nghi p trong tu i có tên trong s h khNu c a h gia ình ó. M c chi phí ào t o cho 1 su t h tr là 1.000.000 . 6. i v i các ch s d ng t b thu h i ch p hành t t ch trương, chính sách và k ho ch n bù gi i phóng m t b ng, s ư c thư ng b ng ti n : a) i v i trư ng h p b thu h i toàn b nhà , t : không quá 5.000.000 /h . b) i v i trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích nhà : ư c thư ng không quá 50% m c thư ng quy nh t i i m a trên. c) i v i trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích t (không nh hư ng n nhà) ho c m t ph n di n tích t nông nghi p : ư c thư ng không quá 1.000.000 /h . 7. i v i các h có nhà , t (b thu h i và ph i di chuy n toàn b , không thu c di n chi m d ng) thu c i tư ng ư c tái nh cư nhưng có yêu c u t lo nơi m i, không vào khu tái nh cư c a d án thì ư c h tr thêm 20% giá tr n bù, h tr
 17. thi t h i v t theo biên b n xác nh giá tr n bù, h tr v t c a h ó và t ng giá tr n bù, h tr thi t h i v t c a h ó không th p hơn 25.000.000 /h . 8. i v i các h có hoàn c nh khó khăn c bi t s ư c xem xét h tr c bi t theo ngh c a H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án. PH n 4: V VI C TÁI NNH CƯ : ( I V I CÁC H DI CHUY N TOÀN B NHÀ T ): i u 12.- Giao ban Qu n lý D án i l ông-Tây ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Thành ph và H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng qu n (huy n) l p k ho ch c th v vi c xây d ng hoàn ch nh các khu nh cư m i cùng v i phương án tái b trí l i dân cư trong khu v c ph i di chuy n theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b trí l i dân cư ư c th c hi n theo các phương th c và nguyên t c sau ây : 1. áp d ng các phương th c thích h p v i quy nh v n bù, h tr thi t h i và hoàn c nh c th c a các h dân cư : i u ch nh, hoán i, bán t, bán tr góp, cho thuê v i giá c phù h p v i kh năng thanh toán c a t ng i tư ng trên nguyên t c không kinh doanh, có s h tr c a Nhà nư c. 2. Ưu tiên tái b trí l i n n t ho c căn nhà t ng tr t cho các h có nhà , t riêng bi t, t ng tr t, có gi y t h p l v nhà , t trong khu v c ph i di chuy n toàn b . 3. Qui ho ch các khu tái nh cư c a d án : - V trí, a i m, quy mô, thi t k lo i hình... các khu tái nh cư c a d án xây d ng i l ông Tây s ư c xác nh và công b c th theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . 4. Vi c xây d ng các khu tái nh cư hoàn ch nh n âu thì m i t ch c di d i dân n ó. Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng m t b ng ngay thi công thì s ư c b trí nơi t m cư hoàn ch nh. Chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr . Trư ng h p các h t thu x p nơi t m cư thì ư c h tr chi phí t m cư v i m c t 500.000 - 600.000 /h /tháng i v i h có t 4 nhân khNu tr xu ng. i v i h có t 5 nhân khNu tr lên thì m i nhân khNu ư c h tr t 150.000 - 200.000 /ngư i/tháng tùy theo th c t t ng qu n (huy n) trong su t th i gian ch b trí nơi m i. 5. Chính sách h tr t i các khu tái nh cư : M c giá t n n ho c giá căn h t i các khu tái nh cư c a d án này s không tính các kho n chi phí như sau : - Không tính ti n s d ng t i v i các căn h chung cư tái b trí.
 18. - Nhà nư c s h tr m t ph n chi phí u tư xây d ng h t ng xã h i (B ng vi n, Trư ng h c, Ch , Nhà tr , Công viên...), h t ng k thu t ( ư ng giao thông, h th ng i n, h th ng c p thoát nư c...). - i tư ng thu c di n tái nh cư không ph i n p l phí a chính, l phí trư c b , l phí c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. 6. ơn giá và di n tích t n n nhà t i khu tái nh cư : a) Phương th c n bù, tái b trí l i t , nhà th c hi n theo quy nh t i i m a, kho n 3, i u 3 c a B n quy nh này. b) Di n tích t n n tái b trí t i các khu tái nh cư không th p hơn 40m2/h và t i a không quá 200m2/h . c) H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng qu n (huy n) ch u trách nhi m thông báo công khai quy nh v m c giá t , nhà t i các khu taí nh cư c a d án (sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) các h b nh hư ng cân nh c, quy t nh vi c l a ch n phương th c, a i m, v trí, lo i hình, di n tích giá tr nhà , t .... t i các khu tái nh cư c a d án. 7. i u ki n và hình th c tái nh cư. a) Vi c tái nh cư ư c áp d ng cho các trư ng h p có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , có gi y t h p l ho c không có gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t nhưng thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t theo quy nh t i i m b (tr m c b.2), kho n 3, i u 3 c a B n Quy nh này, có yêu c u tái b trí v i nguyên t c m t căn h /m t lô n n t theo quy ho ch ho c m t căn nhà khác khu tái nh cư. b) Các trư ng h p khác H i ng n bù và gi i phóng m t b ng c a d án s xem xét xu t gi i quy t c th t ng trư ng h p v yêu c u tái nh cư, t m cư. 8. Nguyên t c ưu tiên v ch n l a v trí t , nhà t i các khu tái nh cư : Trong trư ng h p nhi u h có chung nguy n v ng ch n l a cùng v trí nhà , t t i khu tái nh cư thì vi c xét b trí d a theo tiêu chuNn ưu tiên như sau : a) t nơi cũ n m v trí m t ti n ư ng và ch p hành di d i trư c th i h n c a H i ng n bù và gi i phóng m t b ng quy nh. b) Di d i úng th i h n và ăng ký nh n n n nhà s m. c) Trư ng h p không th xét ch n theo các tiêu chuNn trên thì t ch c b c thăm ng u nhiên. 9. X lý m t s trư ng h p c th :
 19. a) i v i các h thu c di n tái nh cư có hoàn c nh gia ình th t s khó khăn, t ng giá tr n bù, h tr v nhà , t không thanh toán giá tr t , nhà tái nh cư, ư c y ban nhân dân phư ng, th tr n xác nh n, thì ư c gi i quy t như sau: - ư c tr góp ph n giá tr chênh l ch v nhà , t v i th i h n t i thi u là 10 năm, các kho n n ư c qui i ra b ng vàng b n s 9 vào th i i m n và th i i m tr khi thanh toán. - Các trư ng h p cá bi t, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án s xem xét và gi i quy t c th trên cơ s kéo dài th i h n tr góp ho c xét cho ký h p ng thuê nhà theo m c giá cho thuê ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. b) Trư ng h p c bi t h gia ình có khuôn viên t r ng, có t p quán nhi u th h cùng chung s ng trong m t căn h (có trên 7 nhân khNu), có di n tích xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t l n hơn 200m2/h thì m c t tái b trí c a các h này có th l n hơn h n m c quy nh và s do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xu t c th t ng trư ng h p, nhưng không quá hai l n h n m c ã quy nh và không vư t quá di n tích t b thu h i. 10. Th t c c p gi y ch ng nh n nhà , t : y ban nhân dân qu n (huy n) ph i h p cùng các ngành ch c năng c a thành ph cùng ơn v ch u tư hư ng d n các th t c hoàn ch nh v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà theo quy nh hi n hành. Các chi phí l p th t c này do ch u tư chi tr . Ph n 5: T CH C TH C HI N i u 13.- H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng qu n (huy n) ch u trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, k ho ch n bù, gi i phóng m t b ng n t ng h gia ình và cá nhân b nh hư ng b i d án; gi i thích, hư ng d n c th vi c kê khai, thu t khai i v i các h dân b gi i t a; ng th i xây d ng phương án n bù h tr thi t h i và tái nh cư trình cơ quan có thNm quy n thNm nh và phê duy t phương án. i u 14.- Giám c Ban Qu n lý d án u tư xây d ng i l ông - Tây có trách nhi m ph i h p v i S Tài chánh - V t giá thành ph , y ban nhân dân qu n (huy n) có liên quan hư ng d n th c hi n th ng nh t quy trình bi u m u áp d ng cho D án. i u 15.- Sau khi d án ã hoàn ch nh các th t c pháp lý v thu h i t và u tư theo quy nh, H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng có trách nhi m t ch c th c hi n Phương án n bù gi i phóng m t b ng ã ư c phê duy t. Nh ng trư ng h p khi u n i v n bù ho c có tranh ch p v quy n s d ng t và quy n s h u nhà thì gi i quy t như sau : 1. Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù tái nh cư c a d án s ư c H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án và y ban nhân dân qu n, huy n xem xét gi i quy t theo trình t c a lu t khi u n i, t cáo ngày 02/12/1998.
 20. 2. Nh ng tranh ch p v quy n s d ng t và quy n s h u nhà ch ư c n bù, h tr sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. 3. Trong khi ch gi i quy t khi u n i, tranh ch p thì ngư i b thu h i t v n ph i ch p hành di chuy n, gi i phóng m t b ng và giao t úng k ho ch ư c cơ quan có thNm quy n quy nh. S ti n n bù, h tr thi t h i ã ư c xác nh theo quy nh s ư c t m g i vào Ngân hàng Nhà nư c theo ch ti n g i ti t ki m không kỳ h n, do Ch u tư t m ng tên. i u 16.- y ban nhân dân qu n (huy n) có trách nhi m thư ng xuyên quan tâm theo dõi, giúp , t o i u ki n t t nh t các h dân b nh hư ng b i d án s m n nh nơi và cu c s ng nơi m i, nh t là vi c h c t p, hư ng nghi p, ào t o chuy n i ngành ngh và gi i quy t vi c làm cho các i tư ng có yêu c u, các th t c gi y t khi chuy n i nơi , chuy n trư ng h c./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản