Quyết định số 40/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định số 40/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 40/2002/qđ-ub', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** SỐ:40/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/1999/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 1999 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Pháp lệnh về Thuế nhà, đất; Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất; Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 83/TC-TCT ngày 02 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ; Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế thành phố và Sở Địa chính - Nhà đất tại Tờ trình liên ngành số 298/TT-LN ngày 11/01/2002. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Điều chỉnh, bổ sung nội dung qui định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố (về việc qui định diện tích đất ở để miễn giảm tiền thuế nhà đất cho các đối tượng có công với cách mạng) như sau : " Đối với cán bộ tham gia cách mạng từ 31/12/1944 trở về trước, nếu thuộc đối tượng miễn giảm thuế nhà đất theo Pháp lệnh Thuế nhà, đất thì mức đất tối đa không quá 120% mức đất nêu trên”. Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở : Tài chính Vật giá, Địa chính - Nhà đất, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản