Quyết định số 40/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 40/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2003/QĐ-BNN về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Tiêu chuẩn hạt giống thuốc lá" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 40/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH "TIÊU CHU N H T GI NG THU C LÁ" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c ngh nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph "Quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá"; Căn c Quy t nh s : 135/Q -BNN-KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành ngày 1/10/1999 v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành Tiêu chu n ngành; Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành Tiêu chuNn sau: 10 TCN 561-2002 Tiêu chuNn h t gi ng thu c lá. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 561-2002 H T GI NG THU C LÁ (Nicotiana tabacum L.) YÊU C U K THU T TOBACCO SEED Technical Requirements 1. Ph m vi áp d ng - Tiêu chuNn này áp d ng cho các lô h t gi ng thu c lá (tr h t lai) ư c s n xu t và lưu thông trong c nư c dùng nhân gi ng và dùng trong s n xu t. - Tiêu chuNn này quy nh nh ng i u ki n cơ b n v ch t lư ng ru ng gi ng, ch t lư ng lô h t gi ng c p ch ng ch ch t lư ng lô h t gi ng thu c lá. 2. Tiêu chu n trích d n -10 TCN 322-98, phương pháp ki m nghi m h t gi ng. -10 TCN 342-98, phương pháp ki m nh ru ng gi ng. -10 TCN 426-2000, quy ph m kh o nghi m gi ng thu c lá. 3. Quy nh chung 3.1. Lô h t gi ng thu c lá ư c c p ch ng ch khi có các i u ki n sau: a. Ph i là gi ng ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công nh n là gi ng Qu c gia. b. Có biên b n ki m tra ru ng gi ng m b o ch t lư ng h t gi ng theo quy nh c a tiêu chuNn này. 3.2. H t gi ng thu c lá ư c phân 4 c p: - Gi ng tác gi (Breeder seed) - Gi ng siêu nguyên ch ng(Pre-basis seed) là s n phNm h t gi ng ư c nhân t gi ng tác gi . - Gi ng nguyên ch ng (Basis seed) là s n phNm tr c ti p ư c nhân t h t siêu nguyên ch ng, dùng s n xu t h t gi ng xác nh n. - Gi ng xác nh n (Certified seed) ư c nhân tr c ti p t h t nguyên ch ng, dùng s n xu t thu c lá nguyên li u. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Yêu c u v t
  3. t tr ng thu c lá s n xu t h t gi ng ph i t nh ng yêu c u sau: - t tr ng ph i ư c luân canh v i lúa nư c, trư c 2 năm không ư c tr ng thu c lá, dưa chu t ho c nh ng cây h cà. - t b ng ph ng, ch ng tư i tiêu. - t th t nh ho c cát pha có t ng canh tác t 20 - 25cm, có hàm lư ng mùn t ng s ³ 1,0 %; Lân d tiêu t 10 - 15 mg P2O5/100g t; Kali d tiêu t 7 - 14mgK20/100 g t; pHkcl t t 6,0 -7,0 (n u t chua ph i bón vôi tăng pH) 4.2. S l n ki m tra ru ng gi ng. Ru ng s n xu t h t gi ng thu c lá ph i ư c ki m tra ít nh t 4 l n. - L n 1: Sau tr ng t 40 - 50 ngày lo i tr cây sinh trư ng kém, cây b sâu b nh, cây khác d ng. - L n 2: Sau tr ng 60 - 65 ngày lo i b cây sinh trư ng kém, cây ra hoa s m, cây b sâu b nh. - L n 3: Vào th i kỳ cây ra hoa r , lo i b cây phát d c ch m, t a hoa n mu n, nhánh hoa ph , gi l i t 80 - 100 hoa chùm hoa trung tâm. - L n 4: Trư c khi thu ho ch qu m t tu n, lo i b qu không t yêu c u v k thu t. 4.3. Tiêu chuNn ru ng gi ng 4.3.1. Cách ly a. Cách ly không gian - Ru ng tr ng các gi ng thu c lá khác nhau l y h t gi ng, ph i cách nhau ít nh t 3000m. - Ru ng tr ng gi ng nguyên ch ng m b o cách xa v i các ru ng tr ng thu c lá nguyên li u ít nh t là 400m. - Ru ng tr ng gi ng xác nh n m b o cách v i ru ng tr ng thu c lá nguyên li u ít nh t là 300m. b. Cách ly v th i gian: Th i i m ra hoa c a ru ng gi ng chênh l ch so v i th i i m ra hoa c a các ru ng thu c lá nguyên li u xung quanh ít nh t là 15 ngày. 4.3.2. Các ch tiêu ch t lư ng c a ru ng gi ng thu c lá B ng 1 Ch tiêu ơn v Ru ng gi ng thu c lá Nguyên ch ng Xác nh n
  4. T l cây khác d ng % 0 2 T l cây b b nh m lá vi khuNn % 5 10 T l cây b b nh m m t cua % 5 10 T l cây b b nh héo cây, héo lá % 3 5 T l cây b b nh virus % 1 5 Chú thích: Cây b b nh m lá vi khuNn, m m t cua qui nh trong tiêu chuNn này là nh ng cây có 50% s lá b h i m c b nh c p 3. 4.3.3. Phương pháp ki m nh ru ng gi ng Áp d ng theo tiêu chuNn 10TCN 342 - 98. 4.4. Tiêu chuNn h t gi ng 4.4.1. Các ch tiêu ch t lư ng h t gi ng. B ng 2 Ch tiêu ơn v tính Gi ng nguyên Gi ng xác nh n ch ng - s ch (t i thi u) % kh i lư ng 99,0 98,0 - H t c d i trong 1gam h t % kh i lư ng 0,0 0,0 gi ng - Kh i lư ng 1000 h t gam 0,080 - 0,085 0,075 - 0,080 - T l n y m m (t i thi u) %h t 85,0 80,0 - Nm c a h t (t i a) + H t ng trong bao v i, b o % kh i lư ng 7 + 0,5 7 + 0,5 qu n trong phòng l nh + H t ng trong bao v i b o % kh i lư ng 10 + 0,5 10 + 0,5 qu n trong i u ki n bình thư ng 4.4.2. Phương pháp ki m nghi m h t gi ng Áp d ng theo tiêu chuNn 10TCN 322 - 98.
Đồng bộ tài khoản