Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Ch­ương trình khung, Ch­ương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo trung học chuyên nghiệp ch­ương trình Hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2005/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ********* S : 40/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B N I V V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN CƠ S VÀ CÁC MÔN CHUYÊN MÔN ÀO T O TRUNG H C CHUYÊN NGHI P CHƯƠNG TRÌNH HÀNH CHÍNH B TRƯ NG B N IV Căn c ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2001/Q -GD& T ngày 06 tháng năm 2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và ý ki n th a thu n ban hành Chương trình khung, Chương trình các môn cơ s và các môn chuyên môn ào t o trung h c chuyên nghi p chuyên ngành Hành chính t i Công văn s 2001/GDCN ngày 18 tháng 3 năm 2005 c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a Ch t ch H i ng th m nh Chương trình trung h c chuyên nghi p chuyên ngành Hành chính và V trư ng V ào t o b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình khung, Chương trình các môn cơ s và các môn chuyên môn ào t o trung h c chuyên nghi p chuyên ngành Hành chính thu c ngành Hành chính - Văn thư (mã s 21-03). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V ào t o b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c B N i v ; Giám c H c vi n Hành chính Qu c gia, Hi u trư ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, các cơ s ào t o trung h c chuyên nghi p chuyên ngành Hành chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. . B TRƯ NG B N IV Quang Trung CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN CƠ S , CÁC MÔN HUYÊN MÔN ÀO T O TRUNG H C CHUYÊN NGHI P CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh: s 40/2005/Q BNV ngày 20 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B N i v ) .
 2. Chuyên ngành: Hành chính Ngành ào t o: Hành chính - Văn thư Mã s : 21 – 03 A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG I. M C TIÊU ÀO T O ào t o ngư i lao ng có ki n th c, k năng ngh nghi p trình trung h c chuyên nghi p (chuyên ngành Hành chính), có o c, lương tâm ngh nghi p, ý th c k lu t, tác phong công nghi p, có s c kh e, nh m t o i u ki n cho ngư i lao ng có kh năng tìm ki m vi c làm, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh. II. I TƯ NG ÀO T O Ngư i có b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O 1. Kh i lư ng ki n th c và th i gian ào t o - T ng s ti t h c toàn khoá:1470 ti t - Tông s tu n h c: 104 tu n - Th i gian th c t p: 24 tu n - Khoá hoch: 2 năm 2. C u trúc chương rình: 2.1.Các môn chung: 435 ti t S th t Môn h c S ti t B t bu c T ch n 1 Giáo d c Qu c phòng 75 2 Chính tr 90 3 Th d c Th thao 60 4 Tin hoc 60 5 Ngo i ng (Ti ng Anh) 120 6 Giáo d c pháp lu t 30 T ng s 435 2.2. Các môn cơ s 525 Ti t (Trong dó 120 ti t t ch n) S Môn h c S ti t th t B t bu c T ch n 7 Qu n lý h c i cương 45 60 8 Ti ng Vi t th c hành 30 60 9 Lý lu n nhà nư c và pháp lu t 60 60 10 Hi n pháp và Lu t T ch c b máy nhà nư c 60 60
 3. 11 Lu t Hành chính Vi t Nam 45 60 12 Lý lu n qu n lý hành chính nhà nư c 60 13 ThNm quy n hành chính nhà nư c 45 14 ng d ng tin h c trong hành chính 60 15 L ch s Hành chính Vi t Nam 16 Qu n lý nhân s hành chính nhà nư c 17 T ch c b máy hành chính nhà nư c 18 Th ng kê 19 Tâm lý h c trong qu n lý nhà nư c 405 300 2.3. Các môn chuyên môn: 510 Ti t (Trong ó 90 ti t t ch n) S Môn h c S ti t th t B t bu c T ch n 20 Qu n lý công s 45 21 Văn b n qu n lý hành chính Nhà nư c 75 22 Văn phòng, Văn thư và lưu tr trong cơ quan nhà 75 45 23 nư c 180 45 24 Qu n lý nhà nư c trên m t s lĩnh v c: QLNN v 45 45 25 kinh t , v văn hóa xã h i; v giáo d c - y t , v an 45 26 ninh - (qu c phòng 45 27 Qu n lý Hành chính - Tư pháp 28 Qu n lý Tài nguyên và Môi trư ng 29 Qu n lý nhà nư c v ô th (ho c nông thôn) K năng giao ti p trong qu n lý nhà nư c Nghi p v thư ký Qu n lý nhà nư c v dân t c và tôn giáo 420 225 3. Phân ph i th i gian trong m t khóa h c (Theo tu n) Năm Lý thuy t Các lo i hình Lao D T ng Ghi Thi Ngh ng h c và Th c Th c t p tr s chú công
 4. hành Th c ích TT t t t p H c T t Hè T t L nghi p khác Kỳ nghi p Th 33 0 6 2 0 7 2 2 nh t Th 17 10 10 3 5 0 2 2 hai T ng 50 10 16 5 5 7 4 2 IV. N I DUNG THI T T NGHI P 1. Hình th c thi: Thi vi t (ho c th c hành trên máy). 2. S lư ng môn thi: 03 môn. 3.Th i lư ng: 180phút/01môn. 4. Môn thi: - Môn 1: Chính tr - Môn 2: Ch n 01 môn Lý thuy t t ng h p trong các môn b t bu c thu c ph n các môn cơ s (các môn 7, 9, 10, 12, 13). - Môn 3: Ch n 01 môn Th c hành ngh nghi p trong các môn b t bu c thu c ph n các môn chuyên môn (các môn 21 , 22, 24). V.HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1.Chương trình này do B trư ng B N i v ban hành làm căn c các cơ s ào t o ti n hành ào t o Trung h c chuyên nghi p chuyên ngành Hành chính. Vi c m ngành ào t o tuân th i u l Trư ng Trung h c Chuyên nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2000/ Q - BGD& T ngày 11/7/2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 2. Chương trình các môn chung th c hi n theo chương trình do B Giáo d c và ào t o quy nh. 3. Chương trình các môn cơ s , các môn chuyên môn th c hi n theo chương trình do B N i v quy nh. Th i gian ào t o c a m i môn h c quy nh trong chương trình m b o 60% lý thuy t, 40% th c hành. 4. V các môn h c t ch n: Các Trư ng căn c vào kh năng và nhu c u ào t o c a a phương l a ch n: Các môn cơ s l a ch n 02 trong 05 môn t ch n. - Các môn chuyên môn l a ch n 02 trong 05 môn t ch n. 5. Chương trình tuân th Quy ch Tuy n sinh Trung h c chuyên nghi p h chính quy ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2003/Q -BGD& T ngày 18/3/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và Quy ch Ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p trung h c chuyên nghi p h chính quy ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2002/Q - GD& T ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và Quy t nh s 21/2003/ Q - BGD& T ngày 28/5/2003 v vi c s a i b sung Quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p trung h c chuyên nghi p h chính quy ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2002/ Q -BGD& T ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o.
 5. B. CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN CƠ S TRÌNH TRUNG H C CHUYÊN NGHI P CHUYÊN NGÀNH ÀO T O: HÀNH CHÍNH I. CƯƠNG CHI TI T MÔN H C B T BU C TÊN MÔN H C: QU N LÝ H C I CƯƠNG -S ti t: 45 ti t. - Phân b th i gian: + Th i gian lý thuy t: 67% + Th o lu n, làm bài t p, ki m tra: 33% - i u ki n tiên quy t: Không -Mô t môn h c: Cung c p ki n th c v cơ s khoa h c c a qu n lý, các y u t , nguyên t c, công c và phương pháp qu n lý; ch c năng qu n lý, nhà qu n lý, quy t nh qu n lý và thông tin trong qu n lý. - Nhi m v c a h c viên: + D gi lý thuy t y . + Tham gia y các bu i th c hành và ki m tra. - Tài li u h c t p: + Qu n lý h c i cương - H c vi n hành ch nh Qu c gia - 2001. + Các h c thuy t qu n lý - TS Nguy n Th Doan, Minh Cư ng, Phương K Sơn - NXB Chính tr qu c gia - 1996. + Khoa h c qu n lý - NXB Khoa h c k thu t - 2000. - Tiêu chuNn ánh giá h c viên: + Ki m tra gi a môn h c. + Thi h t môn h c . - Thang i m: Thang i m 10. - M c tiêu: + Trang b cho h c viên h th ng nh ng n i dung cơ b n v khoa h c qu n lý và phương pháp nghiên c u khoa h c này. + Giúp h c viên b c u v n d ng các nguyên lý c a khoa h c qu n lý vào th c ti n, nh t là trong lĩnh v c qu n lý hành chính nhà nư c. - N i dung chi ti t: Chương I CƠ S C A KHOA H C QU N LÝ (T ng s ti t: 5, lý thuy t: 3, th o lu n, ki m tra: 2) I. Khái ni m, hình th c qu n lý. II. c i m c a khoa h c qu n lý và m i liên h gi a khoa h c qu n lý và các khoa h c khác. III. Khái lư c v các lý thuy t qu n lý.
 6. Chương II CÁC Y U T , NGUYÊN T C, CÔNG C PHƯƠNG PHÁP QU N LÝ (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 4, th o lu n, ki m tra: 3) I. Các y u t nh hư ng n qu n lý II. Các nguyên t c qu n lý III. Công c qu n lý IV. Phương pháp qu n lý Chương III CH C NĂNG QU N LÝ (T ng s ti t: 10, lý thuy t: 7, th o lu n, ki m tra: 3) I. Khái ni m và phân lo i ch c năng II. Ch c năng nh hư ng III. Ch c năng t ch c IV. Ch c năng i u hành V. Ch c năng ki m tra Chương IV NGƯ I QU N LÝ (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 2) I. Khái ni m v gi i qu n lý và tiêu chuNn c a ngư i qu n lý II. Phân c p qu n lý III. Phân lo i qu n lý Chương V QUY T NNH QU N LÝ (T ng s ti t: 9, lý thuy t: 6, th o lu n, ki m tra: 3) I. Khái ni m v quy t nh II. Tiêu chuN n c a quy t nh qu n III. i u ki n ra quy t nh qu n IV. Chu trình ra quy t nh V. Phương pháp ra quy t nh Chương VI THÔNG TIN TRONG QU N LÝ (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 2) I. Khái ni m và vai trò c a thông tin trong qu n lý II. Phân lo i thông tin III. Nguyên t c s d ng thông tin trong qu n lý
 7. IV. Quy trình s d ng thông tin qu n lý . V. Nâng cao ch t lư ng thông tin qu n lý Tên môn h c: Ti ng Vi t th c hành - S ti t: 30 Ti t. - Phân b th i gian: + Th i gian lý thuy t: 35% + Th o lu n, làm bài t p, ki m tra: 65% - i u ki n tiên quy t: Không - Mô t môn h c: Cung c p ki n th c v phân tích văn b n, t o l p văn b n, ch a các l i thông tưhư ng v câu, ch a các l i v t ng và chính t . - Nhi m v c a h c viên: + D gi lý thuy t y . + Tham gia y các bu i th o lu n và ki m tra. - Tài li u h c t p; Giáo trình và các tài li u liên quan. - Tiêu chuN n ánh giá h c viên + K t qu các gi th o lu n và làm bài t p th c hành. + K t qu bài ki m tra cu i môn h c - Thang i m: Thang i m 10. - M c tiêu: H tr h c viên t k t qu cao các môn h c khác trong su t ti n trình h c t p hi n t i và hoàn thành t t nhi m v công tác sau này, môn h c hư ng t i nh ng m c tiêu c th sau: + Rèn luy n và nâng cao k năng s d ng ti ng Vi t thông qua vi c c ng c nh ng ki n th c cơ b n v ti ng Vi t hi n i và rèn luy n các thao tác ti p nh n, t o l p văn b n; + B i dư ng tình c m yêu quá, thái trân tr ng ngôn ng dân t c, ý th c s d ng Ti ng Vi t chuN n xác trong m i trư ng h p. + Hình thành và rèn luy n thêm lòng t tin, năng l c s d ng ti ng Vi t hi u qu trong giao ti p. . - N i dung chi ti t: Chương I TI P NH N VĂN B N (T ng s ti t. 10, lý thuy t: 4, th o lu n, ki m tra: 6) I. Nhìn chung v văn b n. 1. Khái ni m. 2. c trng. 3. M t s lo i văn b n. II. Phân tích m t văn b n. 1. Tìm hi u khái quát tài ch c a văn b n.
 8. 2. Phân lo i văn b n. 3. Tìm ý chính c a o n văn. 4. Tìm hi u l p lu n trong o n văn. III. Tóm t t văn b n 1. Khái ni m và m c ích tóm t t. 2. Các d ng tóm t t. 3. Yêu c u c a vi c tóm t t. 4. Các thao tác tóm t t. 5. K thu t tóm t t văn b n khoa h c. IV. Bài t p th c hành . Chương II T O L P VĂN B N (T ng s ti t: 10, lý thuy t: 4, th o lu n, ki m tra: 6) A. L P CƯƠNG I. Khái quát v cương 1. Khái ni m 2. Vai trò c a vi c l p cương trong quá trình t o l p văn b n 3. Phân lo i cương II. Các thao tác l p cương 1. nh hư ng văn b n. 2. Xác l p và l a ch n các lu n i m. 3. Xác l p và l a ch n các lu n c . 4. S p x p lu n i m. 5. Ki m tra l i cương. III. Bài t p th c hành B. VI T O N VĂN I. C u trúc thư ng g p c a o n văn 1. Câu ch . 2. Câu khai tri n. 3. Câu k t. II. Yêu c u o n văn ư c t o l p 1. Liên k t ch t ch . 2. Di n t m ch l c, khúc tri t. 3. Ngôn ng chính xác, sinh ng. III. Các phép liên k t
 9. 1. Phép l p. 2. Phép n i. 3. Phép th . 4. Phép liên tư ng. 5. Phép t nh lư c. IV. Bài t p th c hành C. BIÊN T P VĂN B N I. Khái ni m biên t p II. Biên t p n i dung văn b n 1. úng nh hư ng chung. 2. y các phương di n t o thành ch . 3. m b o liên k t ch và liên k t logic III. Biên t p hình th c văn b n 1. K t c u, b c c. 2. Tách o n văn và liên k t o n. 3. S d ng các ơn v ngôn ng c th . IV. Quy trình biên t p Chương III CH A CÁC L I THÔNG THƯ NG V CÂU (T ng s ti t: 5, lý thuy t: 1, th o lu n, ki m tra: 4) I. T ng quan v câu 1. Khái ni m 2. Phân lo i. II. Các lo i l i câu thư ng g p 1. Các l i v c u t o câu 2. Các l i v ph m vi s d ng câu 3. Các l i v d u câu. III. Bài t p th c hành Chương IV CH A CÁC L I T NG VÀ CHÍNH T (T ng s ti t: 5, lý thuy t: 1, th o lu n, ki m tra: 4) I. Các l i thư ng g p v s d ng t ng 1. Dùng t ng thi u chính xác v nghĩa 2. Dùng t ng sai phong cách văn b n. II. L i chính t
 10. 1 Các d ng l i chính t 2. Cách kh c ph c l i chính. III. Bài t p th c hành IV Các l i v phong cách V. L i v chính t VI. Bài t p th c hành TÊN MÔN H C: LÝ LU N NHÀ NƯ C VÀ PHÁP LU T - S ti t: 60 ti t. - Phân b th i gian: + Th i gian lý thuy t: 67% + Th o lu n, làm bài t p, ki m tra: 33% - i u ki n tiên quy t: Không - Mô t môn h c: Cung c p ki n th c v các v n : Ngu n g c, b n ch t, hình th c, ch c năng c a nhà nư c và b máy nhà nư c; Ki u nhà nư c; Khái quát v pháp lu t; Văn b n quy ph m pháp lu t và h th ng pháp lu t; Th c hi n pháp lu t; Vi ph m pháp lu t và trách nhi m pháp lý; ý th c pháp lu t và pháp ch . - Nhi m v c a h c viên + D gi lý thuy t y . + Tham gia N y các bu i th o lu n, bài t p và ki m tra. - Tài li u h c t p: + Văn ki n ih i i bi u toàn qu c l n th IX ng C ng s n Vi t Nam. + Hi n pháp Vi t Nam năm 1992 ( ã ư c s a i, b sung năm 2001). + Giáo trình Lý lu n chung v nhà nư c và pháp lu t H c viên Hành chính Qu c gia. NXB i h c Qu c gia. H. 2001. + Pháp lu t i cương NXB. ng Nai 2003 (ch biên PGS.TS Ph m H ng Thái). + Lý lu n chung v nhà nư c và pháp lu t NXB thành ph H Chí Minh 2001 (PGS.TS. inh Văn M u và PGS.TS Ph m H ng Thái). - Tiêu chuN n ánh giá h c viên: + Ki m tra gi a môn h c. + Thi h t môn h c. - Thang i m: Thang i m 10. - M c tiêu: Nh m trang b nh ng ki n th c chung cơ b n v nhà nư c và pháp lu t làm cơ s , phương pháp lu n cho vi c nghiên c u v t ch c nhà nư c và cơ s pháp lu t c a qu n lý nhà nư c. - N i dung chi ti t: Chương I NGU N G C, B N CH T, HÌNH TH C, CH C NĂNG C A NHÀ NƯ C VÀ B MÁY NHÀ NƯ C
 11. (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 2) I. Ngu n g c nhà nư c và các d u hi u nhà nư c 1. Ngu n g c nhà nư c 2. Các d u hi u nhà nư c. II. B n ch t nhà nư c 1. Tính giai c p c a nhà nư c 2. Tính xã h i c a nhà nư c. III. Hình th c nhà nư c 1. Khái ni m hình th c nhà nư c 2. Hình th c chính th 3. Hình th c c u trúc 4. Ch chính tr IV. Ch c năng nhà nư c 1. Khái ni m ch c năng nhà nư c 2. Các lo i ch c năng nhà nư c. V. B máy nhà nư c 1. Khái ni m b máy nhà nư c 2. Các lo i cơ quan nhà nư c. Chương II KI U NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 12 lý thuy t: 10, th o lu n, ki m tra: 2) I. Khái ni m ki u nhà nư c và quy lu t thay th ki u nhà nư c 1. Khái ni m ki u nhà nư c 2. Quy lu t thay th ki u nhà nư c. II. Nhà nư c chi m h u nô l 1 . Cơ s kinh t và xã h i c a nhà nư c chi m h u nô l 2. B n ch t c a nhà nư c chi m h u nô III. Nhà nư c phong ki n 1. Cơ s kinh t và xã h i c a nhà nư c phong ki n 2. B n ch t c a nhà nư c phong ki n. IV. Nhà nư c tư s n 1. Cơ s kinh t và xã h i c a nhà nư c tư s n 2. B n ch t c a nhà nư c tư s n. V. Nhà nư c xã h i ch nghĩa 1. S ra i c a nhà nư c xã h i ch nghĩa
 12. 2. B n ch t c a nhà nư c xã h i ch nghĩa 3. Hình th c nhà nư c xã h i ch nghĩa 4. Ch c năng c a nhà nư c xã h i ch nghĩa 5. B máy nhà nư c xã h i ch nghĩa. Chương III KHÁI QUÁT V PHÁP LU T (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 2) I. Khái ni m, b n ch t c a pháp lu t 1. Khái ni m pháp lu t 2. B n ch t c a pháp lu t. II. Các thu c tính, ch c năng c a pháp lu t và vai trò c a pháp lu t 1. Các thu c tính c a pháp lu t 2. Ch c năng c a pháp lu t 3. Vai trò c a pháp lu t. Chương IV VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T VÀ H TH NG PHÁP LU T (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 2) I. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Khái ni m ngu n c a pháp lu t 2. Khái ni m văn b n quy ph m pháp lu t 3. c i m c a văn b n quy ph m pháp lu t 4. Các lo i văn b n quy ph m pháp lu t 5. Hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu t. II. H th ng pháp lu t 1. Khái ni m h th ng pháp lu t 3. C u trúc c a h th ng pháp lu t. Chương V TH C HI N PHÁP LU T (T ng s ti t: 9, lý thuy t: 6, th o lu n, ki m tra: 4) I. Khái ni m, các hình th c th c hi n pháp lu t 1. Khái ni m th c hi n pháp lu t 2. Các hình th c th c hi n pháp lu t. II. Áp ng pháp lu t 1 . Khái ni m và c i m c a áp d ng pháp lu t 1. Các giai o n áp d ng pháp lu t.
 13. Chương VI VI PH M PHÁP LU T VÀ TRÁCH NHI M PHÁP LÝ (T ng s ti t: 9, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 4) I. Vi ph m pháp lu t 1. Khái ni m vi ph m pháp lu t 2. Các d u hi u, y u t c u thành c a vi ph m pháp lu t 3. Các lo i vi ph m pháp lu t. II. Trách nhi m pháp lý 1. Khái ni m trách nhi m pháp lý 2. Các lo i trách nhi m pháp lý. Chương VII Ý TH C PHÁP LU T VÀ PHÁP CH (T ng s ti t: 9, lý thuy t: 5, th o lu n; ki m tra: 4) I. Ý th c pháp lu t 1. Khái ni m ý th c pháp lu t 2. Cơ c u c a ý th c pháp lu t 3. Các m i quan h c a ý th c pháp lu t II. Pháp ch 1. Khái ni m pháp ch 2. Các yêu c u c a pháp ch 3. B o m i v i pháp ch 4. Các bi n pháp tăng cư ng pháp ch . TÊN MÔN H C: HI N PHÁP VÀ LU T T CH C B MÁY NHÀ NƯ C - S ti t: 60 ti t - Phân b th i gian: + Th i gian lý thuy t: 58% + Th o lu n, làm bài t p, ki m tra : 42% - i u ki n tiên quy t: Lý lu n Nhà nư c và pháp lu t - Mô t môn h c: Cung c p nh ng ki n th c, nh ng n i dung cơ b n c a Hi n pháp v t ch c nhà nư c; Lu t t ch c các cơ quan nhà nư c; Xây d ng và hoàn thi n t ch c b máy nhà nư c. - Nhi m v c a h c viên + D gi lý thuy t y . + Tham gia y các bu i th o lu n và ki m tra. - Tài li u h c t p:
 14. + Các Hi n pháp: Hi n pháp Vi t Nam năm 1946, 1959, 1980 và Hi n pháp năm 1992 ( ã ư c s a i, b sung năm 2001) + Các văn b n pháp lu t: Lu t T ch c Qu c h i năm 2001, Lu t T ch c Chính ph năm 2001, Lu t T ch c Tòa án nhân dân 2002, Lu t T ch c Vi n ki m sát nhân dân năm 2002, Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 1994 (Lu t s a i). + Giáo trình: Hi n pháp và Lu t T ch c b máy nhà nư c. (giáo trình c nhân hành chính). H c vi n Hành chính Qu c gia NXB. i h c Qu c gia H. 2001. + Lu t Hi n pháp Vi t Nam NXB. thành ph H Chí Minh. 1995. Ch biên PGS.TS. Nguy n ăng Dung . + Lu t Hi n pháp i chi u NXB. thành ph H Chí Minh 2001. Tiêu chuN n ánh giá h c viên + Th i gian nghe gi ng và ch t lư ng th o lu n nhóm + Các bài ki m tra i u ki n và thi h t môn - Thang i m: 10 i m M c tiêu: Trang b ki n th c lý lu n và pháp lu t th c ình v t ch c các cơ quan nhà nư c. - N i dung chi ti t: Chương I NH NG N I DUNG CƠ B N C A HI N PHÁP T CH C NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 10, lý thuy t. 5, th o lu n, ki m tra: 5) 1. Hi n pháp lu t cơ b n c a Nhà nư c 1. Khái ni m v Hi n pháp 2. N i dung cơ b n c a Hi n pháp. II. T ch c nhà nư c qua các Hi n pháp 1. T ch c nhà nư c theo Hi n pháp năm 1946 2. T ch c nhà nư c theo Hi n pháp năm 1959 (Hi n pháp s a i) 3. T ch c nhà nư c theo Hi n pháp năm 1980. III. Các nguyên t c cơ b n và h th ng nhà nư c theo Hi n pháp năm 1992 ( ã ư cs a i, b sung năm 2001) 1. Các nguyên t c ch c và ho t ng c a b máy nhà nư c 1. H th ng nh ng t ch c nhà nư c. Chương II LU T T CH C CÁC CƠ QUAN NHA NƯ C (T ng s ti t: 35, lý thuy t: 25, th o lu n, ki m tra: 10) I. Qu c h i 1. V trí, tính ch t pháp lý c a Qu c h i 2. Phương th c b u c i bi u Qu c h i 3. T ch c c a Qu c h i
 15. 4. Ch c năng c a Qu c h i 6. Nhi m v , quy n h n c a Qu c h i 7. y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i. II. Ch t ch nư c 1. V trí, tính ch t pháp lý c a Ch t ch nư c 2. Phương th c b u Ch t ch nư c 3. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch nư c. III. Chính ph 1. V trí, tính ch t pháp lý c a Chính ph 2. Phương th c thành l p Chính ph 3. Thành ph n và t ch c c a Chính ph 4. Ch c năng c a Chính ph 5. Nhi m v , quy n h n c a Chính ph 6. Nhi m v , quy n h n c a Th tư ng Chính ph 7. Các hình th c làm vi c c a Chính ph . IV. Tòa án Nhân dân 1. V trí, tính ch t pháp lý và ch c năng c a Tòa án 2. T ch c Tòa án nhân dân 3. Nhi m v , quy n h n c a Tòa án nhân dân các c p. V. Vi n Ki m sát Nhân dân 1. V trí, tính ch t pháp lý c a Vi n Ki m sát Nhân dân 2. T ch c Vi n Ki m sát Nhân dân 3. Ch c năng c a Vi n Ki m sát Nhân dân 4. Nhi m v và quy n h n c a Vi n Ki m sát Nhân dân các c p. VI. H i ng Nhân dân 1 . V trí, tính ch t c a H i ng Nhân dân 2. B u c i bi u H i ng Nhân dân 3. Cơ c u t ch c c a H i ng Nhân dân 4. Ch c năng c a H i ng Nhân dân 5. Nhi m v , quy n h n c a H i ng Nhân dân. VII. y ban Nhân dân 1. V trí tính ch t c a y ban Nhân dân 2. Thành ph n, cơ c u t ch c c a y ban Nhân dân 3. Nhi m v , quy n h n c a y ban Nhân dân c p t nh 4. Nhi m v , quy n h n c a y ban Nhân dân c p huy n
 16. 2. Nhi m v , quy n h n c a y ban Nhân dân c p xã. Chương III XÂY D NG VÀ HOÀN THI N TÔ CH C B MÁY NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 15, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: l0) I. T ch c nhà nư c theo hư ng xây d ng nhà nư c pháp quy n 1. Nh ng c i m c a nhà nư c pháp quy n 2. Các gi i pháp xây d ng nhà nư c pháp quy n Vi t Nam. II. C i cách t ch c và ho t ng b máy nhà nư c 1. i v i Qu c h i 2. i v i Chính ph 3. i v i Tòa án nhân dân và Vi n ki m sát nhân dân 4. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân. TÊN MÔN H C: LU T HÀNH CHÍNH VI T NAM - S ti t: 45 Ti t. - Phân b th i gian: + Th i gian lý thuy t: 56% + Th o lu n, làm bài t p, ki m tra: 44% i u ki n tiên quy t: Lý lu n Nhà nư c và pháp lu t, Lu t T ch c cơ quan Nhà nư c. - Mô t môn h c: Cung c p ki n th c v Lu t hành chính - ngành lu t v qu n lý hành chính nhà nư c; Cơ quan hành chính nhà nư c; Công v , công ch c; Hình th c và phương pháp ho t ng c a các cơ quan Hành chính nhà nư c; Ki m tra, thanh tra, giám sát trong qu n lý hành chính nhà nư c. - Nhi m v c a h c viên: + D gi lý thuy t y + Tham gia N y các bu i th o lu n và ki m tra. - Tài li u h c t p: + Hi n pháp Vi t Nam năm 1992 ( ã ư c b sung năm 2001) + Lu t t ch c Chính ph năm 2001 + Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban nhân dân (1994) + Pháp l nh cán b công ch c năm 1998 ( ã ư c s a i, b sung năm 2003) + Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 + Giáo trình lu t hành chính Vi t Nam - H c vi n Hành chính Qu c gia - NXB. ih c qu c gia H. 2001 + Lu t hành chính Vi t Nam NXB. thành ph H Chí Minh năm 2003 (PGS. TS. Ph m H ng Thái và PGS. TS. inh Văn M u). - Tiêu chuN n ánh giá h c viên + Th i gian nghe gi ng và ch t lư ng th o lu n nhóm
 17. + Các bài ki m tra i u ki n và thi h t môn. - Thang i m: 10 i m - M c tiêu: Nh m trang b ki n th c v i u ch nh b ng pháp lu t các quan h xã h i phát sinh trong qu n lý hành chính nhà nư c, làm cơ s nghiên c u ti p theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c. - N i dung chi ti t: Chương I LU T HÀNH CHÍNH NGÀNH LU T V QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 4, lý thuy t: 2, th o lu n, ki m tra: 2) I. Khái quát chung v Lu t hành chính 1. i tư ng i u ch nh c a Lu t hành chính 2. Phương pháp i u ch nh c a Lu t hành chính. II. N i dung c a Lu t hành chính Chương II CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C - CH TH CƠ B N C A LU T HÀNH CHÍNH (T ng s ti t: 15, lý thuy t: 10, th o lu n, ki m tra: 5) I. Khái ni m, c i m c a cơ quan hành chính nhà nư c 1. Khái ni m cơ quan hành chính nhà nư c 2. c i m cơ quan hành chính nhà nư c II. Phân lo i cơ quan hành chính nhà nư c III. H th ng cơ quan hành chính nhà nư c 1. Chính ph 2. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 3. y ban Nhân dân 3. Cơ quan chuyên môn c a y ban Nhân dân Chương III CÔNG V , CÔNG CH C (T ng s ti t: 10, lý thuy t: 7, th o lu n, ki m tra: 3) I. Công v và các nguyên t c c a công v 1. Khái ni m công v 2. Các nguyên t c công v . II. Cán b , công ch c, viên ch c 1. Quan ni m v cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam 2. Quy n và nghĩa v c a cán b , công ch c, viên ch c
 18. 2. Khen thư ng và k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c. Chương IV HÌNH TH C VÀ PHƯƠNG PHÁP HO T NG C A CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 11, lý thuy t: 8, th o lu n, ki m tra: 3) I. Hình th c ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c 1. Khái m m hình th c ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c 2. Các hình th c ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c 3. Quy t nh qu n lý hành chính nhà nư c. II. Phương pháp ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c 1, Thuy t ph c trong qu n lý hành chính nhà nư c 2. Cư ng ch hành chính 3. Các bi n pháp cư ng ch hành chính 4. Vi ph m hành chính và trách nhi m hành chính. III. Th t c hành chính 1 Khái ni m th t c hành chính 2. Các lo i th t c hành chính 4. C i cách th t c hành chính. Chương V KI M TRA, THANH TRA, GIÁM SÁT TRONG QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 5, lý thuy t: 3, th o lu n, ki m tra: 2) I. Ki m tra 1. Quan ni m v ki m tra 2. Ki m tra n i b và ki m tra ch c năng. II. Thanh tra 1. Quan ni m v thanh tra 2. H th ng các cơ quan thanh tra nhà nư c và thanh tra nhà nư c chuyên ngành 3. ThN m quy n c a các cơ quan thanh tra nhà nư c. III. Giám sát 1. Khái ni m giám sát 2. Giám sát c a Qu c h i, c a H i ng nhân dân TÊN MÔN H C: LÝ LU N QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C - S ti t: 60 Ti t - Phân b th i gian:
 19. + Th i gian lý thuy t: 58% + Th o lu n, làm bài t p, ki m tra: 42% - i u ki n tiên quy t: Lý lu n Nhà nư c và pháp lu t, Lu t T ch c cơ quan Nhà nư c, Lu t Hành chính Vi t Nam. - Mô t môn h c: Cung c p ki n th c khái quát v lý lu n chung v hành chính nhà nư c; Ch c năng hành chính nhà nư c; Th ch hành chính nhà nư c; Các y u t c a hành chính nhà nư c, chính sách công; Quy t nh hành chính; Th t c hành chính; Ki m soát i v i hành chính nhà nư c; C i cách hành chính nhà nư c. - Nhi m v c a h c viên + D gi lý thuy t y . + Tham gia y các bu i th o lu n và ki m tra. - Tài li u h c t p: + Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (năm 1992) + Lu t T ch c Qu c h i 2002 + Lu t T ch c Chính ph 2002 + Lu t T ch c Tòa án nhân dân, Vi n KSND 2002 + Lu t T ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân (năm 2003) + Hành chính h c i cương. GS. oàn Tr ng Truy n ch biên NXB Chính tr qu c gia. Hà N i 1998 + Tài li u b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c chương trình chuyên viên. Ph n II. H c vi n Hành chính qu c gia. Hà N i 2001. + Qu n lý hành chính nhà nư c chương trình chuyên viên. H c vi n HCQG xu t b n (2003). + Qu n lý h c i cương. NXB i h c Qu c gia năm 2003. + Hành chính h c i cương. NXB Chính tr Qu c gia. 1997, 2003. + Hành chính công và qu n lý công. NXB i h c Qu c gia 2002 - Tiêu chuN n ánh giá h c viên + Th i gian trên l p nghe gi ng + Th i gian và ch t lư ng th o lu n nhóm + Các bài ki m tra i u ki n và thi h t môn - Thang i m: 10 i m - M c tiêu: + Trang b cho h c viên m t cách h th ng nh ng n i dung cơ b n v khoa h c hành chính dư i góc lý lu n và th c ti n. + Phát tri n kh năng phát hi n và gi i quy t các v n liên quan trong th c t cu c s ng. - N i dung chi ti t: Chương I LÝ LU N CHUNG V HÀNH CHÍNH CÔNG
 20. (T ng s ti t: 8, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 3) I. Nh ng khái ni m cơ b n II. Khoa h c hành chính công III. Chuy n i t hành chính công truy n th ng sang qu n lý công Chương II CH C NĂNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C (T ng s ti t: 8, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 3) I. Khái ni m và ý nghĩa c a eh e năng hành chính nhà nư c II. Phân lo i ch c năng hành chính nhà nư c III. N i dung các ch c năng hành chính nhà nư c IV. Nh ng phương ti n cơ b n th c hi n các ch c năng hành chính nhà nư c V. ánh giá, phân tích eh e năng hành chinh nhà nư c Chương III CÁC Y U T C A HÀNH CHÍNH CÔNG (T ng s ti t: 8, lý thuy t: 5, th o lu n, ki m tra: 3) I. Nh ng v n chung v t ch c và cơ c u t ch c II. Công v công ch c III. Tài chính công Chương IV CHÍNH SÁCH CÔNG (T ng s ti t: 6, lý thuy t: 3, th o lu n, ki m tra: 3) I. Khái ni m chung v chính sách và chính sách công. II. Quy trình xây d ng chính sách III. Các y u t nh hư ng di n th c thi chính sách Chương V QUY T NNH HÀNH CHÍNH (T ng s ti t: 7, lý thuy t: 4, th o lu n, ki m tra: 3) I. Quy t nh hành chính II. Phân lo i quy t nh hành chính. III. Xây d ng quy t nh IV. Nh ng y u t nh hư ng n quá trình làm quy t nh hành chính V. ánh giá quy t nh hành chính VI. X lý quy t nh hành chính b khi u n i, khi u ki n Chương VI TH T C HÀNH CHÍNH
Đồng bộ tài khoản