Quyết định số 40/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2005/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40 /2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH Đ N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 77/NĐ-CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch ; QUY T Đ NH Đi u 1: Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành đ n ngày 31 tháng 12 năm 2004 đã h t hi u l c thi hành g m 233 văn b n (Có danh m c kèm theo). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, đơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - HĐND,UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Toà án NDTC, Vi n ki m sát NDTC, - VPTW và các Ban c a Đ ng - Các cơ quan đoàn th TW, Nguy n Sinh Hùng - S Tài chính, - Công báo, - Các t ch c, đơn v thu c B - Lưu VP,PC. DANH M C CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH Đ N NGÀY 31/12/2004 H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t đ nh s 40/2005/QĐ-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2005) I. LĨNH V C THU Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 1 Thông tư 28-TC/TCT 17/07/1992 Quy đ nh m c mi n thu xu t kh u, thu nh p kh u và ch đ qu n lý đ i v i hàng hoá nh p kh u là quà bi u, quà t ng 2 Thông tư 52-TC/TCT 16/08/1997 Hư ng d n th c hi n Hi p đ nh tránh đánh thu 2 l n gi a Vi t Nam và các nư c
 2. 3 Thông tư 53-TC/TCT 16/08/1997 Hư ng d n ch đ thu, n p và qu n lý l phí v b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng thu n i đ a 4 Thông tư 95/1997/TT-BTC 29/12/1997 Hư ng d n và gi i thích n i dung các đi u kho n c a Hi p đ nh tránh đánh thu 2 l n gi a Vi t Nam và các nư c đã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Nam 5 Thông tư 96/1997/TT-BTC 31/12/1997 Hư ng d n ch đ thu, n p l phí c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n 6 Thông tư 59/1998/TT-BTC 12/05/1998 B sung Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 c a B Tài chính hư ng d n và gi i thích n i dung các đi u kho n c a Hi p đ nh tránh đánh thu 2 l n gi a Vi t Nam và các nư c đã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Nam 7 Thông tư 128/1998/TT-BTC 22/09/1998 S a đ i, b sung Thông tư 45-TC/TCT ngày 1/8/1996 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu 8 Thông tư 169/1998/TT-BTC 22/12/1998 Hư ng d n ch d thu áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 9 Thông tư 172/1998/TT-BTC 22/12/1998 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh 54/CP ngày 28/8/1993, s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u 10 Thông tư 95/1999/TT-BTC 06/08/1999 S a đ i, b sung Thông tư s 169/1998/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 11 Thông tư 98/1999/QĐ-BTC 25/08/1999 Ban hành bi u m c thu l phí đăng ký phương ti n hành ngh kinh doanh v n t i thu n i đ a, l phí thi, c p đ i b ng thuy n trư ng, máy trư ng và l phí khai thác vùng nư c đư ng thu n i đ a
 3. 12 Thông tư 114/1999/TT-BTC 23/09/1999 B sung Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu 13 Thông tư 151/1999/TT-BTC 30/12/1999 S a đ i đi u ki n v th i h n xét hoàn (ho c không thu) thu nh p kh u quy đ nh t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính 14 Thông tư 37/2000/TT-BTC 05/05/2000 B sung, s a đ i Thông tư s 95/1997/TT-BTC ngày 19/12/1997 c a B Tài chính v hư ng d n và gi i thích n i dung các đi u kho n c a Hi p đ nh tránh đánh thu 2 l n gi a Vi t Nam và các nư c đã ký k t và có hi u l c thi hành t i Vi t Nam 15 Quy t đ nh 146/2000/QĐ-BTC 18/09/2000 V vi c ban hành m c thu l phí c p phi u lý l ch tư pháp 16 Quy t đ nh 150/2000/QĐ-BTC 19/09/2000 Ban hành Bi u m c thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu đi n 17 Quy t đ nh 164/2000/QĐ-BTC 10/10/2000 V vi c ban hành Danh m c các nhóm m t hàng qu n lý giá tính thu nh p kh u và B ng giá t i thi u các m t hàng Nhà nư c qu n lý giá nh p kh u đ xác đ nh tr giá tính thu nh p kh u 18 Quy t đ nh 198/2000/QĐ-BTC 11/12/2000 S a đ i, b sung Quy t đ nh s 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 c a B trư ng B Tài chính 19 Thông tư 30/2001/TT-BTC 16/05/2001 S a đ i, b sung Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu 20 Thông tư 31/2001/TT-BTC 21/05/2001 Hư ng d n th c hi n ưu đãi v thu quy đ nh t i Quy t đ nh s 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và bi n pháp khuy n khích đ u tư và phát tri n công nghi p ph n m m 21 Thông tư 53/2001/TT-BTC 03/07/2001 Hư ng d n ch đ thu, n p, qu n lý s d ng phí, l phí trong công tác thú y 22 Quy t đ nh 69/2001/QĐ-BTC 06/07/2001 Ban hành m c thu l phí c p gi y phép t n s vô tuy n đi n và phí s d ng t n s vô tuy n đi n 23 Quy t đ nh 84/2001/QĐ-BTC 05/09/2001 Ban hành bi u m c thu phí, l phí c p và qu n lý tên mi n, đ a ch Internet t i Vi t Nam
 4. 24 Quy t đ nh 136/2001/QĐ-BTC 18/12/2001 V b sung danh m c và giá t i thi u nhóm m t hàng nhà nư c quy đ nh qu n lý giá tính thu nh p kh u 25 Thông tư 05/2002/TT-BTC 17/01/2002 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t Pháp l nh thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 26 Thông tư 08/2002/TT-BTC 23/01/2002 Hư ng d n th c hi n áp d ng giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng mua bán ngo i thương 27 Quy t đ nh 78/2002/QĐ-BTC 10/06/2002 V vi c ban hành quy đ nh nguyên t c và phương pháp tính công su t t ng h p s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy 28 Thông tư 109/2002/TT-BTC 06/12/2002 Quy đ nh ch đ thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng đư ng b 29 Quy t đ nh 164/2002/QĐ-BTC 27/12/2002 V vi c s a đ i, b sung Danh m c và giá t i thi u c a m t s nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u 30 Thông tư 01/2003/TT-BTC 07/01/2003 S a đ i m c thu phí s d ng đư ng b đ i v i xe quân s c a B Qu c phòng 31 Thông tư 12/2003/TT-BTC 18/02/2003 Hư ng d n b sung Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy đ nh ch đ thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng đư ng b 32 Quy t đ nh 61/2003/QĐ-BTC 25/04/2003 Ban hành Bi u m c thu phí, l phí hàng h i và giá d ch v c ng bi n 33 Quy t đ nh 62/2003/QĐ-BTC 25/04/2003 Ban hành Bi u m c thu phí, l phí hàng h i đ i v i tàu thu v n t i n i đ a và phí, l phí hàng h i đ c bi t 34 Quy t đ nh 72/2003/QĐ-BTC 20/05/2003 V vi c s a đ i giá t i thi u c a m t s nhãn hi u xe hai bánh g n máy 35 Thông tư 52/2003/TT-BTC 30/05/2003 S a đ i, b sung Thông tư s 109/2002/TT-BTC v phí s d ng đư ng b 36 Quy t đ nh 80/2003/QĐ-BTC 09/06/2003 V vi c s a đ i, b sung giá tính thu nh p kh u t i thi u c a m t s nhóm m t hàng quy đ nh t i Quy t đ nh s 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Tài chính 37 Thông tư 68/2003/TT-BTC 17/07/2003 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh v mã s đ i tư ng n p thu
 5. 38 Quy t đ nh 236/2003/QĐ-BTC 31/12/2003 V vi c t m th i đi u ch nh th i gian n p thu giá tr gia tăng đ i v i phân bón Urê khâu nh p kh u II. LĨNH V C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 39 Thông tư 21/2000/TT-BTC 16/03/2000 Hư ng d n xét duy t, thông báo quy t toán năm đ i v i đơn v hành chính s nghi p 40 Thông tư 01/2002/TT-BTC 08/01/2002 Hư ng d n Quy ch công khai tài chính v ngân sách nhà nư c 41 Thông tư 12/2002/TT-BTC 04/02/2002 Hư ng d n vi c s d ng kinh phí đ m b o tr t t an toàn giao thông do Ngân sách trung ương c p 42 Thông tư 67/2002/TT-BTC 07/08/2002 Hư ng d n t m th i vi c qu n lý, thanh toán v n NSNN cho d án tái đ nh canh - đ nh cư m u d án thu đi n Sơn La thu c t nh Sơn La, Lai Châu 43 Thông tư 114/2003/TT-BTC 28/11/2003 Hư ng d n thi hành m t s đi m v ch trương, bi n pháp t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 44 Thông tư 55/2004/TT-BTC 10/06/2004 Hư ng d n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 III. LĨNH V C HÀNH CHÍNH S NGHI P Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 45 Thông tư 85/1997/TT-BTC 22/11/1997 Hư ng d n th c hi n Ch th s 254/TTg ngày 6/5/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c các c p chính quy n h tr và t o đi u ki n nâng cao hi u qu ho t đ ng H i Ch th p đ Vi t Nam 46 Thông tư 93/1998/TT-BTC 30/06/1998 Quy đ nh ch đ chi tiêu h i ngh 47 Thông tư 94/1998/TT-BTC 30/06/1998 Quy đ nh ch đ công tác phí cán b , công ch c nhà nư c đi công tác trong nư c 48 Thông tư 74/1999/TT-BTC 14/06/1999 Ch đ công tác phí đ i v i cán b xã 49 Thông tư 75/1999/TT-BTC 14/06/1999 Hư ng d n ch đ h i ngh xã 50 Thông tư 83/1999/TT-BTC 01/07/1999 Hư ng d n th c hi n Quy ch công khai tài chính đ i v i các đơn v d toán ngân sách nhà nư c
 6. 51 Thông tư 28/2002/TT-BTC 26/03/2002 Hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí c p không thu ti n m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi 52 Thông tư 38/2003/TT-BTC 29/04/2003 Hư ng d n qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí ph c v công tác phân gi i c m m c biên gi i đ t li n Vi t Nam - Trung Qu c IV. LĨNH V C H I QUAN Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 53 Quy t đ nh 318/1997/QĐ-TCHQ 16/12/1997 V vi c ban hành m u n ch và b n quy đ nh s d ng m u n ch x ph t vi ph m hành chính v h i quan 54 Thông tư 07/2000/TT-TCHQ 02/11/2000 Hư ng d n thi hành Chương III Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i và ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài 55 Thông tư 08/2000/TT-TCHQ 20/11/2000 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan 56 Quy t đ nh 681/2000/QĐ-TCHQ 13/12/2000 S a đ i, b sung m u n ch và b n quy đ nh s d ng m u n ch x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan 57 Thông tư 04/2001/TT-TCHQ 21/06/2001 Hư ng d n th t c h i quan đ i v i xăng d u nh p kh u và t m nh p kh u 58 Quy t đ nh 770/2001/QĐ-TCHQ 21/08/2001 Ban hành Quy đ nh t m th i v th t c h i quan đ i v i hàng hoá trung chuy n đư c đóng trong container qua c ng B n Nghé, c ng Sài Gòn, c ng H i Phòng 59 Thông tư 08/2001/TT-TCHQ 26/10/2001 S a đ i, b sung Thông tư s 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 c a T ng c c H i quan v hư ng d n th t c h i quan đ i v i xăng, d u nh p kh u và t m nh p kh u 60 Quy t đ nh 149/2002/QĐ-BTC 09/12/2002 V vi c ban hành b ng giá tính thu đ i v i hàng hoá nh p kh u không thu c danh m c m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu , không đ đi u ki n áp giá theo giá ghi trên h p đ ng 61 Quy t đ nh 54/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Quy đ nh qu n lý h i quan đ i v i hàng hoá t i c a hàng kinh doanh mi n thu
 7. 62 Quy t đ nh 86/2003/QĐ-BTC 26/06/2003 V vi c ban hành b ng giá s a đ i, b sung b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002 c a B trư ng B Tài chính 63 Quy t đ nh 88/2003/QĐ-BTC 16/07/2003 V vi c ban hành b ng giá s a đ i, b sung b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002 c a B trư ng B Tài chính 64 Quy t đ nh 176/2003/QĐ-BTC 22/10/2003 V vi c ban hành b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 149/2002/QĐ- BTC ngày 9/12/2002; Quy t đ nh s 88/2003/QĐ-BTC ngày 16/7/2003 c a B trư ng B Tài chính V. LĨNH V C TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 65 Quy t đ nh 826/TC-QĐ-CĐTC 05/09/1994 Ban hành Quy ch t m th i t ch c phát hành thí đi m x s bi t k t qu ngay 66 Quy t đ nh 830/TC-QĐ-CĐTC 06/09/1994 V in vé, giao nh n vé và qu n lý vé x s cào bi t ngay k t qu 67 Quy t đ nh 1139/TC-QĐ-TCNH 02/11/1995 V ban hành Quy ch t m th i t ch c phát hành thí đi m x s bi t k t qu ngay đ i v i các t nh, thành ph khu v c phía Nam 68 Quy t đ nh 1142/TC-QĐ-TCNH 02/11/1995 V phê duy t Quy ch t m th i c a khu v c mi n Nam v t ch c phát hành vé x s cào bi t ngay k t qu trong th i gian thí đi m 69 Quy t đ nh 709/TC-QĐ-TCNH 19/08/1996 V b sung, s a đ i Quy ch t m th i ban hành kèm Quy t đ nh s 1139/TC- QĐ-TCNH 70 Thông tư 15/1998/TT-BTC 06/02/1998 Hư ng d n qu n lý và s d ng Qu B o tr tr em 71 Thông tư 29/1999/TT-BTC 18/03/1999 Hư ng d n th c hi n công khai tài chính đ i v i các qu có ngu n thu t các kho n đóng góp c a nhân dân 72 Thông tư 42/2000/TT-BTC 23/05/2000 Hư ng d n th c hi n ch đ qu n lý tài chính đ i v i Qu H tr phát tri n 73 Thông tư 43/2000/TT-BTC 23/05/2000 V hư ng d n c p bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng đ u tư c a Nhà nư c đ i v i Qu H tr phát tri n
 8. 74 Thông tư 56/2003/TT-BTC 09/06/2003 Hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý tài chính đ i v i ngân hàng chính sách xã h i ban hành kèm theo Quy t đ nh s 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph 75 Thông tư 72/2003/TT-BTC 31/07/2003 S a đ i m t s đi m c a Thông tư 56/2003/TT-BTC ngày 9/6/2003 hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý tài chính đ i v i ngân hàng chính sách xã h i ban hành kèm theo Quy t đ nh s 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph 76 Quy t đ nh 99/2004/QĐ-BTC 17/12/2004 V vi c b sung danh m c d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a nhà nư c VI. LĨNH V C TÀI CHÍNH Đ I NGO I Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 77 Thông tư 24/TC-TCĐN 23/03/1993 Quy đ nh ch đ tài chính đ i v i m t s ngu n thu c a các cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài 78 Quy t đ nh 96/2000/QĐ-BTC 12/06/2000 V hư ng d n chi ti t quy trình và th t c rút v n ODA 79 Thông tư 40/2001/TT-BTC 05/06/2001 V hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t qua Kho b c Nhà nư c trung ương 80 Thông tư 99/2002/TT-BTC 25/10/2002 Hư ng d n ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng l phí áp d ng t i cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s Vi t Nam t i nư c ngoài VII. LĨNH V C Đ U TƯ Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 81 Thông tư 28/1999/TT-BTC 13/03/1999 Hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n ngân sách nhà nư c cho d án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo Quy t đ nh s 166/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph VIII. LĨNH V C B O HI M Tên văn Ngày ban STT S , ký hi u VB N i dung trích y u b n hành
 9. 82 Thông tư 71/2001/TT-BTC 28/08/2001 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Kinh doanh b o hi m 83 Thông tư 72/2001/TT-BTC 28/08/2001 Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy đ nh ch đ tài chính áp d ng đ i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m IX. LĨNH V C H P TÁC QU C T Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 84 Thông tư 64/2003/TT-BTC 01/07/2003 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 78/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph v ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho các năm 2003 - 2006 X. LĨNH V C TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 85 Thông tư 45/TC-GTĐB 21/09/1992 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 199/CT ngày 21/6/1991 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v vi c x lý nh ng hàng hoá v t tư ti p t c phát sinh t n đ ng t i các c ng bi n 86 Quy t đ nh 838TC/QĐ-TCDN 28/08/1996 Ban hành "Quy ch tài chính m u c a T ng Công ty nhà nư c" 87 Quy t đ nh 995/TC-QĐ-TCDN 01/11/1996 V vi c s a đ i, b sung "Quy ch tài chính m u c a T ng Công ty nhà nư c" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 838TC/QĐ/TCDN ngày 28/8/1996 88 Thông tư 49/TC-NSNN 30/07/1997 Hư ng d n v qu n lý tài chính đ i v i kho n l i nhu n đư c chia t Xí nghi p liên doanh d u khí Vietsopetro 89 Thông tư 130/1998/TT-BTC 30/09/1998 V hư ng d n vi c bàn giao, ti p nh n và x lý các t n t i v tài chính c a doanh nghi p nhà nư c khi sáp nh p, h p nh t 90 Thông tư 62/1999/TT-BTC 07/06/1999 Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng v n và tài s n trong doanh nghi p nhà nư c 91 Thông tư 63/1999/TT-BTC 07/06/1999 Hư ng d n vi c qu n lý doanh thu, chi phí và giá thành s n ph m, d ch v t i các doanh nghi p nhà nư c
 10. 92 Thông tư 64/1999/TT-BTC 07/06/1999 Hư ng d n ch đ phân ph i l i nhu n sau thu và qu n lý các qu trong các doanh nghi p nhà nư c 93 Thông tư 64/2001/TT-BTC 10/08/2001 Hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác 94 Quy t đ nh 85/2002/QĐ-BTC 01/07/2002 Ban hành Quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr lao đ ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c 95 Thông tư 66/2002/TT-BTC 06/08/2002 Hư ng d n trình t , th t c, x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p nhà nư c 96 Thông tư 76/2002/TT-BTC 09/09/2002 Hư ng d n nh ng v n đ v tài chính khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n 97 Thông tư 79/2002/TT-BTC 12/09/2002 Hư ng d n xác đ nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n (theo Ngh đ nh s 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002) 98 Thông tư 80/2002/TT-BTC 12/09/2002 Hư ng d n b o lãnh phát hành và đ u giá bán c ph n ra bên ngoài c a doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá 99 Quy t đ nh 123/2003/QĐ-BTC 01/08/2003 S a đ i m t s đi u c a Quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr lao đ ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 85/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002 c a B trư ng B Tài chính 100 Quy t đ nh 58/2004/QĐ-BTC 06/07/2004 V vi c quy đ nh qu n lý tài chính đ i v i v n đ u tư xây d ng cơ b n t kho n l i nhu n đư c chia t Xí nghi p liên doanh d u khí Vietsopetro XI. LĨNH V C GIÁ Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 101 Quy t đ nh 50/VGCP-CNTD 28/12/1995 V B đơn giá d ch v s a ch a các h ng m c thu c công trình khai thác d u khí bi n 102 Quy t đ nh 28/1998/QĐ-BVGCP 18/04/1998 V giá thuê tàu bay tr c thăng ph c v Xí nghi p liên doanh Vietsopetro 103 Quy t đ nh 21/2000/QĐ-BVGCP 26/04/2000 V giá ch p nh hàng không 104 Quy t đ nh 65/2000/QĐ-BVGCP 26/04/2000 V giá thuê tàu bay tr c thăng Super Puma ph c v Xí nghi p liên doanh Vietsopetro
 11. 105 Quy t đ nh 214/2003/QĐ-BTC 18/12/2003 Ban hành Bi u giá d ch v c ng bi n t i phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n) và c ng chuyên dùng ph c v d u khí 106 Quy t đ nh 56/2004/QĐ-BTC 18/06/2004 V vi c đi u ch nh giá bán đ nh hư ng xăng d u năm 2004 XII. LĨNH V C K TOÁN, KI M TOÁN Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 107 Thông tư 22-TC/CĐKT 19/03/1994 Hư ng d n th c hi n Quy ch ki m toán đ c l p trong n n kinh t qu c dân ban hành kèm theo Ngh đ nh s 07/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph 108 Thông tư 60/TC/CĐKT 01/09/1997 Hư ng d n th c hi n công tác k toán, ki m toán đ i v i doanh nghi p, t ch c có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 109 Quy t đ nh 769/TC/QĐ/TCCB 23/10/1997 Ban hành Quy ch v t ch c b i dư ng k toán trư ng doanh nghi p nhà nư c 110 Thông tư 155/1998/TT-BTC 08/12/1998 V b sung, s a đ i Thông tư 60/TC- CĐKT c a B Tài chính ngày 1/9/1998 111 Thông tư 89/2000/TT-BTC 28/08/2000 V vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán 112 Thông tư 107/2000/TT-BTC 25/10/2000 Hư ng d n đăng ký hành ngh ki m toán 113 Quy t đ nh 53/2002/QĐ-BTC 23/04/2002 Ban hành Quy ch thi tuy n và c p Ch ng ch ki m toán viên XIII. LĨNH V C KHO B C NHÀ NƯ C Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 114 Thông tư 39/2000/TT-BTC 11/05/2000 Hư ng d n vi c phát hành tín phi u kho b c qua Ngân hàng nhà nư c 115 Thông tư 55/2000/TT-BTC 09/06/2000 Hư ng d n vi c đ u th u trái phi u chính ph qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung
 12. 116 Thông tư 58/2000/TT-BTC 16/06/2000 Hư ng d n th c hi n m t s đi m c a Ngh đ nh 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 c a Chính ph v ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph 117 Thông tư 68/2000/TT-BTC 13/07/2000 Hư ng d n chi ti t m t s đi m v b o lãnh và đ i lý phát hành trái phi u Chính ph 118 Thông tư 111/2002/TT-BTC 12/12/2002 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 127/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng c a Kho b c Nhà nư c 119 Quy t đ nh 152/2002/QĐ-BTC 13/12/2002 V vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng Kho b c Nhà nư c XIV. LĨNH V C D TR QU C GIA Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 120 Quy t đ nh 273/QĐ-TCCB 20/09/1996 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Văn phòng 121 Quy t đ nh 274/QĐ-BTC 20/09/1996 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, biên ch c a Ban T ch c cán b 122 Quy t đ nh 344/QĐ-BTC 14/11/1996 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Ban K ho ch 123 Quy t đ nh 345/QĐ-TCCB 14/11/1996 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Ban Tài chính k toán 124 Quy t đ nh 346/QĐ-TCCB 14/11/1996 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Ban K thu t b o qu n 125 Quy t đ nh 347/QĐ-TCCB 14/11/1996 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Ban Xây d ng cơ b n 126 Thông tư 170/CSDT 04/04/1997 Hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý d tr qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph
 13. 127 Quy t đ nh 03/1997/QĐ-CDTQG 29/11/1997 V vi c ban hành Quy ch v t ch c và ho t đ ng c a Thanh tra D tr qu c gia 128 Quy t đ nh 03/1998/QĐ-CDTQG 09/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr H i Phòng 129 Quy t đ nh 04/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr H i Hưng 130 Quy t đ nh 05/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Hà Sơn Bình 131 Quy t đ nh 06/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Hà Nam Ninh 132 Quy t đ nh 07/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Vĩnh Phú 133 Quy t đ nh 08/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Thanh Hoá 134 Quy t đ nh 09/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Tây Nguyên 135 Quy t đ nh 10/1998/QĐ-CDTQG 12/02/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Hà N i 136 Quy t đ nh 14/1998/QĐ-CDTQG 05/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Đà N ng 137 Quy t đ nh 15/1998/QĐ-CDTQG 06/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n va cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Hà B c 138 Quy t đ nh 16/1998/QĐ-CDTQG 06/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr B c Thái 139 Quy t đ nh 17/1998/QĐ-CDTQG 06/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Thái Bình 140 Quy t đ nh 18/1998/QĐ-CDTQG 06/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Ngh Tĩnh 141 Thông tư 29/1998/TT-BTC 11/03/1998 Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính th c hi n Quy ch qu n lý d tr qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph 142 Quy t đ nh 19/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Đ i tên Chi c c d tr Sơn La thành Chi c c d tr Tây B c
 14. 143 Quy t đ nh 20/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Đ i tên Chi c c d tr H i Phòng thành Chi c c d tr Đông B c 144 Quy t đ nh 21/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Đ i tên Chi c c III thành Chi c c d tr Nam Trung B 145 Quy t đ nh 22/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Đ i tên Chi c c IV thành Chi c c d tr Bình Tr Thiên 146 Quy t đ nh 23/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Đ i tên Chi c c V thành Chi c c d tr Nghĩa Bình 147 Quy t đ nh 24/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Vĩnh Phú 148 Quy t đ nh 25/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Tây B c 149 Quy t đ nh 26/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Nghĩa Bình 150 Quy t đ nh 27/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Bình Tr Thiên 151 Quy t đ nh 28/1998/QĐ-CDTQG 12/03/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr Nam Trung B 152 Quy t đ nh 29/1998/QĐ-CDTQG 23/03/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Thanh Hoá 153 Quy t đ nh 33/1998/QĐ-CDTQG 25/03/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Đông B c 154 Quy t đ nh 34/1998/QĐ-CDTQG 25/03/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Nam Trung B 155 Quy t đ nh 35/1998/QĐ-CDTQG 25/03/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Bình Tr Thiên 156 Quy t đ nh 36/1998/QĐ-CDTQG 30/03/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Hà Sơn Bình 157 Quy t đ nh 38/1998/QĐ-CDTQG 14/04/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Hà N i 158 Quy t đ nh 39/1998/QĐ-CDTQG 15/04/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Tây B c 159 Quy t đ nh 41/1998/QĐ-CDTQG 18/04/1998 Đ i tên Chi c c II thành Chi c c d tr H u Giang 160 Quy t đ nh 42/1998/QĐ-CDTQG 18/04/1998 Đ i tên Chi c c I thành Chi c c d tr thành ph H Chí Minh 161 Quy t đ nh 43/1998/QĐ-CDTQG 18/04/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr H u Giang 162 Quy t đ nh 44/1998/QĐ-CDTQG 18/04/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c d tr thành ph H Chí Minh
 15. 163 Quy t đ nh 45/1998/QĐ-CDTQG 21/04/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr thành ph H Chí Minh 164 Quy t đ nh 46/1998/QĐ-CDTQG 21/04/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c D tr H u Giang 165 Quy t đ nh 48/1998/QĐ-CDTQG 02/05/1998 Ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, biên ch c a Ban Pháp ch 166 Quy t đ nh 49/1998/QĐ-CDTQG 02/05/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Nghĩa Bình 167 Quy t đ nh 50/1998/QĐ-CDTQG 02/05/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr B c Thái 168 Quy t đ nh 51/1998/QĐ-CDTQG 02/05/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr H i Hưng 169 Quy t đ nh 52/1998/QĐ-CDTQG 02/05/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Ngh Tĩnh 170 Quy t đ nh 53/1998/QĐ-CDTQG 07/05/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Thái Bình 171 Quy t đ nh 54/1998/QĐ-CDTQG 07/05/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Đà N ng 172 Quy t đ nh 58/1998/QĐ-CDTQG 15/06/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Hà B c 173 Quy t đ nh 59/1998/QĐ-CDTQG 15/06/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu c Chi c c d tr Tây Nguyên 174 Quy t đ nh 61/1998/QĐ-CDTQG 02/07/1998 Thành l p các T ng kho tr c thu cc Chi c c d tr Hà Nam Ninh 175 Quy t đ nh 69/1998/QĐ-CDTQG 16/12/1998 Thành l p T ng kho d tr Sa Đéc thu c Chi c c d tr thành ph H Chí Minh 176 Quy t đ nh 17/1999/QĐ-CDTQG 06/12/1999 Thành l p T ng kho d tr T Liêm thu c Chi c c d tr Hà N i 177 Quy t đ nh 11/2000/QĐ-CDTQG 05/04/2000 V vi c s a đ i m t s n i dung trong Quy t đ nh s 48/1998/QĐ-CDTQG ngày 21/5/1998 c a C c trư ng D tr qu c gia v quy đ nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c biên ch c a Ban Pháp ch 178 Quy t đ nh 12/2000/QĐ-CDTQG 05/04/2000 V vi c s a đ i và b sung m t s n i dung trong Quy t đ nh s 346/QĐ-TCCB ngày 14/11/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Ban K thu t b o qu n 179 Quy t đ nh 13/2000/QĐ-CDTQG 05/04/2000 V vi c s a đ i và b sung m t s n i dung trong Quy t đ nh s 381/QĐ-TCCB ngày 17/7/1997 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Phòng Công ngh thông tin
 16. 180 Quy t đ nh 14/2000/QĐ-CDTQG 05/04/2000 V vi c s a đ i và b sung m t s n i dung trong Quy t đ nh s 273/QĐ-TCCB ngày 20/9/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Văn phòng C c 181 Quy t đ nh 15/2000/QĐ-CDTQG 05/04/2000 V vi c s a đ i và b sung m t s n i dung trong Quy t đ nh s 344/QĐ-TCCB ngày 14/11/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c biên ch c a Ban K ho ch 182 Quy t đ nh 20/2000/QĐ-CDTQG 08/12/2000 V vi c ban hành các tiêu chu n b o qu n hàng hoá d tr qu c gia 183 Quy t đ nh 22/2000/QĐ-CDTQG 29/12/2000 V vi c ban hành các tiêu chu n b o qu n hàng hoá d tr qu c gia 184 Quy t đ nh 433/QĐ-DTQG 06/09/2001 V vi c ban hành các tiêu chu n b o qu n hàng hoá d tr qu c gia 185 Quy t đ nh 118/2002/QĐ-DTQG 08/04/2002 V vi c ban hành các tiêu chu n b o qu n hàng hoá d tr qu c gia 186 Quy t đ nh 392/2002/QĐ-DTQG 22/11/2002 V vi c ban hành các tiêu chu n b o qu n hàng hoá d tr qu c gia 187 Quy t đ nh 393/2002/QĐ-DTQG 22/11/2002 V vi c ban hành các tiêu chu n b o qu n hàng hoá d tr qu c gia XV. LĨNH V C CH NG KHOÁN Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 188 Quy t đ nh 26/2000/QĐ-UBCKNN 05/01/2000 Ban hành Quy đ nh v vi c l a ch n t ch c ki m toán đ c l p cho các t ch c phát hành và kinh doanh ch ng khoán XVI. LĨNH V C QU N LÝ CÔNG S N Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 189 Thông tư 145/1998/TT-BTC 04/11/1998 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c đ n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i đ t đ s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng 190 Thông tư 115/2000/TT-BTC 11/12/2000 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t 191 Quy t đ nh 22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003 V cơ ch tài chính trong vi c s d ng qu đ t t o v n xây d ng cơ s h t ng
 17. XVII. LĨNH V C T CH C CÁN B Hình th c Ngày ban STT S văn b n N i dung trích y u văn b n hành 192 Quy t đ nh 201/TC/TCCB 15/11/1988 Đ i tên trư ng Đ i h c K toán Tài chính thành trư ng Đ i h c Tài chính K toán Hà N i 193 Thông tư 38TC/TCCB 25/08/1990 Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 281/HĐBT ngày 7/8/1990 c a H i đ ng B trư ng v vi c thành l p h th ng thu thu Nhà nư c tr c thu c B Tài chính 194 Quy t đ nh 514TC/QĐ/TCCB 25/11/1991 V vi c phân c p qu n lý cán b công ch c 195 Quy t đ nh 635/TC-QĐ-TCCB 11/09/1993 V vi c quy đ nh ph c p ch c v lãnh đ o trong t ch c thu c T ng c c Thu và C c Kho b c Nhà nư c (nay là Kho b c Nhà nư c) 196 Quy t đ nh 160/TCHQ-TCCB 04/08/1994 Quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và m i quan h công tác c a C c Đi u tra ch ng buôn l u 197 Quy t đ nh 278/TCHQ-TCCB 14/09/1994 Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ch c b máy c a C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c trung ương 198 Quy t đ nh 1141TC/QĐ/TCCB 17/11/1994 V vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Th i báo Tài chính 199 Quy t đ nh 168TC/TCCB 07/03/1995 Thành l p Trung tâm b i dư ng cán b tài chính 200 Quy t đ nh 398TC/QĐ/TCCB 17/05/1995 V vi c ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Ban Qu n lý ng d ng tin h c 201 Quy t đ nh 413TC/QĐ/TCCB 20/05/1995 V vi c ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm B i dư ng cán b tài chính 202 Quy t đ nh 652/TC/QĐ/TCCB 22/06/1995 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V Ch đ k toán 203 Quy t đ nh 675TC/QĐ/TCCB 28/6/1995 V vi c phân c p qu n lý cán b công ch c 204 Quy t đ nh 985TC/QĐ/TCCB 06/09/1995 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V Tài chính qu c phòng - an ninh 205 Quy t đ nh 998TC/TCCB 11/09/1995 V vi c ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Vi n Khoa h c Tài chính 206 Quy t đ nh 1071TC/QĐ/TCCB 04/10/1995 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính 207 Quy t đ nh 1100TC/QĐ/TCCB 16/10/1995 V vi c chuy n T p chí Tài chính sang Vi n Khoa h c Tài chính
 18. 208 Quy t đ nh 1129TC/QĐ/TCCB 26/10/1995 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V Tài chính hành chính - s nghi p 209 Quy t đ nh 98TC/QĐ/BTC 14/02/1996 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V Tài chính đ i ngo i 210 Quy t đ nh 227TC/QĐ/TCCB 14/03/1996 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Văn phòng B Tài chính 211 Quy t đ nh 587/TC/QĐ/TCCB 03/07/1996 Ban hành Đi u l n v t ch c và ho t đ ng c a V Chính sách tài chính 212 Quy t đ nh 611TC/QĐ/TCCB 10/07/1996 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V T ch c cán b và đào t o 213 Quy t đ nh 842TC/QĐ/TCCB 04/09/1996 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a V Tài v qu n tr 214 Quy t đ nh 863TC/QĐ/TCCB 09/09/1996 V vi c thành l p Phân vi n Khoa h c Tài chính tr c thu c Vi n Khoa h c Tài chính t i Thành ph H Chí Minh 215 Quy t đ nh 1071/TC/QĐ/TCCB 15/11/1996 Đ i tên Vi n Khoa h c Tài chính thành Vi n Nghiên c u Tài chính 216 Quy t đ nh 266/TC/QĐ/TCCB 07/04/1997 Quy đ nh chi ti t v nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a Kho b c Nhà nư c 217 Quy t đ nh 412/QĐ/TCCB 01/07/1997 Quy đ nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Qu n lý công s n 218 Quy t đ nh 1713/QĐ/BTC 27/01/1998 V vi c đi u ch nh nhi m v c a m t s t ch c tr c thu c B và đơn v thu c B 219 Quy t đ nh 818/QĐ-BTC 01/07/1998 Ban hành Quy đ nh v phân c p, phân công nhi m v đào t o, b i dư ng cán b , công ch c cho các đơn v thu c B và tr c thu c B 220 Thông tư 110/1998/TT-BTC 03/08/1998 Hư ng d n vi c s a đ i, b sung cơ c u b máy c c thu nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương 221 Quy t đ nh 03/1999/QĐ/BTC 08/01/1999 Quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Quan h qu c t 222 Quy t đ nh 106/1999/QĐ-BTC 11/09/1999 Quy đ nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Tài chính doanh nghi p 223 Thông tư 109/1999/TT-BTC 11/09/1999 Hư ng d n nhi m v , quy n h n và t ch c b máy qu n lý tài chính doanh nghi p c a S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c trung ương 224 Thông tư 138/1999/TT-BTC 26/11/1999 Hư ng d n nhi m v , quy n h n và t ch c b máy qu n lý tài chính đ u tư c a S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c trung ương
 19. 225 Quy t đ nh 144/1999/QĐ-BTC 26/11/1999 Quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Đ u tư thu c B Tài chính 226 Quy t đ nh 145/1999/QĐ-BTC 26/11/1999 V nhi m v và t ch c b máy thành toán v n đ u tư thu c h th ng Kho b c Nhà nư c 227 Quy t đ nh 146/1999/QĐ-BTC 26/11/1999 V vi c b sung nhi m v c a V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính 228 Quy t đ nh 01/2000/QĐ-BTC 04/01/2000 V vi c ki n toàn b máy c a Ban Qu n lý ng d ng tin h c 229 Quy t đ nh 618/QĐ-TCCB 12/12/2000 Quy đ nh v t ch c b máy c a C c Đi u tra ch ng buôn l u 230 Quy t đ nh 1075/QĐ-TCCB 25/02/2002 Ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Vi n nghiên c u h i quan 231 Quy t đ nh 1469/QĐ-TCCB 24/05/2002 V vi c đi u ch nh các phòng ki m soát ch ng buôn l u khu v c phía B c và phía Nam thu c C c Đi u tra ch ng buôn l u 232 Quy t đ nh 104/QĐ-BVGCP 17/07/2002 V vi c ban hành "Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm Thông tin và th m đ nh giá mi n Nam" 233 Quy t đ nh 110/QĐ-BVGCP 30/07/2002 V vi c ban hành "Đi u l ho t đ ng c a Trung tâm Th m đ nh giá"
Đồng bộ tài khoản