Quyết định số 40/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
310
lượt xem
102
download

Quyết định số 40/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2005/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện quận, huyện - tiêu chuẩn ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 40/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K B NH VI N QU N, HUY N - TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án Tiêu chu n hoá xây d ng, thi t k m u các công trình y t ; Căn c Quy t đ nh s 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c Trang thi t b y t B nh vi n đa khoa tuy n T nh, Huy n, Phòng khám đa khoa khu v c, Tr m y t xã và túi thôn b n; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t , QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 52 TCN - CTYT 0041 : 2005 : Tiêu chu n thi t k b nh vi n qu n, huy n - Tiêu chu n ngành. Đi u 2. Giám đ c các b nh vi n qu n huy n, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n v i quy mô tương đương căn c vào tiêu chu n thi t k b nh vi n qu n, huy n này đ xây m i ho c v n d ng đ xây d ng c i t o b nh vi n đã cũ, b hư h ng xu ng c p. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b và Công trình y t , K ho ch - Tài chính, Đi u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám đ c các b nh vi n qu n, huy n, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản